ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Podpora „zeleného“ oživení – EU investuje přes 2 miliardy eur do 140 klíčových dopravních projektů, aby nastartovala ekonomiku

/czech-republic/file/bullet-train_csBullet train

Bullet train ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Článek obsahuje rychlé shrnutí · Evropská unie podporuje hospodářské oživení ve všech členských státech a za tímto účelem poskytne finanční injekci ve výši téměř 2,2 miliardy eur na 140 klíčových dopravních projektů. 

16/07/2020

Rychlé shrnutí

 • Železniční trať z Prahy do Drážďan se bude modernizovat
 • Stejně jako dopravní uzly v Přerově a v Pardubicích
 • V ČR se také instalují bezpečnostní systémy ETCS
 • Peníze na to půjdou z Nástroje na propojení Evropy (CEF)
 • Celkem 2,2 mld. eur na 140 klíčových dopravních projektů v celé EU
 • ČR bude benefitovat z 6 projektů za 241 mil. eur
 • Finance z CEF půjdou v EU např. i na:
 • ekologičtější pohonné hmoty (lodě na zkapalnělý zemní plyn)
 • dobíjecí stanice pro elektromobily a autobusy na alternativní pohon
 • vyšší interoperabilitu železničního systému
 • Cílem je pomoci ekonomice EU, zvýšit bezpečnost železnic a naplnit cíle Zelené dohody

Plné znění tiskové zprávy

Evropská unie podporuje hospodářské oživení ve všech členských státech a za tímto účelem poskytne finanční injekci ve výši téměř 2,2 miliardy eur na 140 klíčových dopravních projektů. Jedná se o projekty, které po evropském kontinentu pomohou vybudovat chybějící dopravní propojení, podpoří udržitelnou dopravu a vytvoří pracovní místa. Projekty budou financovány prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy, grantového režimu EU na podporu dopravní infrastruktury.

Tímto financováním naplňuje EU své cíle v oblasti klimatu stanovené v Zelené dohodě pro Evropu. Velmi silný důraz je kladen na projekty zlepšující železniční síť, včetně projektů přeshraničních spojení a spojení s přístavy a letišti. Vnitrozemskou vodní dopravu by mělo stimulovat zajištění větší kapacity a lepšího multimodálního propojení se silniční a železniční sítí. V námořní dopravě jsou prioritou projekty pobřežní plavby založené na alternativních palivech a instalace pevninských zařízení pro dodávky elektřiny do přístavů, aby se snížily emise z lodí v docích.

„Unijní příspěvek ve výši 2,2 miliardy eur na tuto zásadní dopravní infrastrukturu pomůže nastartovat oživení. Očekáváme, že vygeneruje investice v hodnotě 5 miliard eur,“ vysvětluje komisařka pro dopravu Adina Văleanová. „Evropská unie investuje do spektra projektů, které zahrnuje například vnitrozemskou vodní dopravu, multimodální spojení, alternativní paliva nebo rozsáhlou železniční infrastrukturu. Nástroj pro propojení Evropy je jedním z našich hlavních nástrojů pro budování solidního dopravního systému, který obstojí v časech krize a který je zásadně důležitý – v tuto chvíli i z dlouhodobého hlediska.“

Evropská unie podpoří projekty železniční infrastruktury na hlavní transevropské dopravní síti (TEN-T) celkovou částkou 1,6 miliardy eur. Mezi 55 zvolenými projekty figuruje mimo jiné přeshraniční úsek železniční trati mezi Drážďany a Prahou nebo projekt Rail Baltica napojující pobaltské státy na evropskou železniční síť.

Unie podpoří také přechod na ekologičtější pohonné hmoty. Na 19 takto zaměřených projektů uvolnila necelých 142 milionů eur. Řada podporovaných projektů spočívá v přestavbě lodí, aby mohly fungovat na zkapalněný zemní plyn, nebo v instalaci příslušné přístavní infrastruktury.

Infrastruktura pro alternativní pohon se bude budovat i v silniční dopravě – v silniční síti bude instalováno 17 275 dobíjecích stanic a do provozu se nasadí 355 nových autobusů.

Devět projektů přispěje k interoperabilnímu železničnímu systému v EU a k hladkému provozu vlaků po kontinentě prostřednictvím evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS). Modernizace lokomotiv a železniční tratě tak, aby vyhovovaly sjednocenému evropskému vlakovému zabezpečovacímu systému, zvýší bezpečnost, zkrátí dobu cestování a optimalizuje využívání kolejí. Na těchto devět projektů vynaloží EU přes 49,8 milionu eur.

Souvislosti

Projekty byly vybrány pro financování prostřednictvím dvou konkurenčních výzev k předkládání návrhů, které byly zveřejněny v říjnu 2019 (pravidelná výzva v rámci dopravní sekce Nástroje pro propojení Evropy) a v listopadu 2019 (výzva na základě nástroje pro kombinování zdrojů financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy). Finanční příspěvek EU je poskytován ve formě grantů s různou mírou spolufinancování v závislosti na typu projektu. U deseti projektů vybraných v rámci nástroje pro kombinování zdrojů financování se podpora EU spojuje s dodatečným financováním od bank (formou úvěru, dluhu, vlastního kapitálu nebo jakéhokoli jiného vratného druhu podpory).

Na grantové spolufinancování projektů transevropské dopravní sítě v členských státech je v Nástroji pro propojení Evropy v rámci rozpočtu EU na období 2014–2020 k dispozici celková částka 23,2 miliardy eur. Od roku 2014, který byl prvním programovým rokem Nástroje pro propojení Evropy, bylo zveřejněno šest výzev k předkládání projektových návrhů (jedna za rok). V odvětví dopravy zatím tento nástroj dohromady podpořil 794 projektů v celkové hodnotě 21,1 miliardy eur.

Další kroky

U obou výzev přijme Komise v nadcházejících dnech formální rozhodnutí o financování, pokud členské státy EU vybrané projekty odsouhlasí. Grantové dohody s příjemci podepíše Výkonná agentura Komise pro inovace a sítě (INEA) nejpozději do ledna 2021.

Další informace