ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Komise přijala bílou knihu týkající se zahraničních subvencí na jednotném trhu

/czech-republic/file/euro-money_csEuro money

Euro money

Článek obsahuje rychlé shrnutí · Evropská komise přijala bílou knihu, v níž se zabývá rušivými účinky zahraničních subvencí na jednotném trhu.

17/06/2020

Rychlé shrnutí

 • Komise přijala bílou knihu k zahraničním subvencím

 • Navrhuje:

  • jak zabránit tomu, aby zahraniční subvence narušovaly jednotný trh

  • jak zajistit, aby měly firmy přístup k veřejným zakázkám za rovných podmínek

 • Nabízí tři možné přístupy, jak odstranit nedostatky v právních předpisech, tzv. „moduly“

 • Jsou zaměřeny na:

  • jednotný trh obecně

  • akvizice společností z EU  

  • zadávání veřejných zakázek v EU

 • Také navrhuje, jak zajistit, aby zahraniční subvence nenarušovaly soutěž v případě žádostí o finanční podporu EU

 • Zúčastněné strany se mohou vyjádřit do 23. 9. 2020


Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise přijala bílou knihu, v níž se zabývá rušivými účinky zahraničních subvencí na jednotném trhu. Komise nyní žádá všechny zúčastněné strany, aby se k možnostem uvedeným v bílé knize vyjádřily. Veřejná konzultace, která bude probíhat do 23. září 2020, Komisi pomůže při přípravě vhodných legislativních návrhů v této oblasti.

Výkonná místopředsedkyně Margrethe Vestagerová odpovědná za politiku hospodářské soutěže a za portfolio „Evropa připravená na digitální věk“ k tomu uvedla: „Evropská ekonomika je otevřená a úzce propojená se zbytkem světa. Má-li to být i nadále naší silnou stránkou, musíme zůstat ostražití. Proto stejně jako u subvencí poskytovaných členskými státy potřebujeme i u zahraničních subvencí správné nástroje k zajištění toho, aby nenarušovaly náš trh. Přijetím dnešní bílé knihy zahajujeme důležitou diskusi o tom, jak dopady zahraničních subvencí řešit. Jednotný trh má klíčový význam pro prosperitu Evropy a funguje dobře, pouze pokud na něm panují rovné podmínky.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton prohlásil: „Dnešní bílou knihou předkládáme klíčový prvek naší vize nové evropské průmyslové strategie založené na hospodářské soutěži, otevřených trzích a silném jednotném trhu. Rovné podmínky na jednotném trhu jsou ústředním bodem této iniciativy. Pomohou našim společnostem působit a konkurovat v celosvětovém měřítku, a tím podporovat otevřenou strategickou autonomii EU. V rámci našich pravidel jednotného trhu musíme zabránit tomu, aby zahraniční subvence narušovaly zadávání veřejných zakázek, a zajistit, aby firmy měly přístup k veřejným zakázkám za rovných podmínek.“ 

Komisař pro obchod Phil Hogan uvedl: „EU patří k nejotevřenějším ekonomikám světa a přitahuje velké investice ze strany našich obchodních partnerů. Otevřenost naší ekonomiky však stále častěji ohrožují zahraniční obchodní praktiky, včetně subvencí, které narušují rovné podmínky pro společnosti v EU. Vedle dalších nástrojů dostupných na úrovni EU, jakými jsou například mechanismus prověřování přímých zahraničních investic a opatření na ochranu obchodu, je bílá kniha vítaným doplněním souboru nástrojů pro naši otevřenou strategickou autonomii.“ 

Pravidla hospodářské soutěže, nástroje na ochranu obchodu a pravidla pro zadávání veřejných zakázek hrají v EU důležitou roli při zajišťování spravedlivých podmínek pro společnosti na jednotném trhu.

Subvence poskytované členskými státy vždy podléhaly pravidlům EU pro státní podporu, aby se zabránilo narušení trhu. Zdá se, že subvence poskytované společnostem v EU vládami nečlenských zemí mají na hospodářskou soutěž na jednotném trhu rostoucí negativní dopad. Nepodléhají nicméně kontrole státní podpory ze strany EU. Existuje stále více případů, kdy se zdá, že zahraniční subvence zjevně napomohly k akvizici společností z EU, ovlivnily investiční rozhodnutí, tržní operace nebo cenovou politiku příjemců či ovlivnily podávání nabídek ve veřejných zadávacích řízeních v neprospěch nedotovaných společností.

Stávající pravidla na ochranu obchodu se navíc vztahují pouze na vývoz zboží ze třetích zemí, a neřeší tak všechna narušení způsobená zahraničními subvencemi ze zemí mimo EU. V případech, kdy mají zahraniční subvence podobu finančních toků usnadňujících akvizice společností z EU, kdy přímo podporují působení společností v EU nebo kdy usnadňují podávání nabídek ve veřejném zadávacím řízení, zjevně existují nedostatky v regulačním rámci.

Komise proto v bílé knize navrhuje řešení a požaduje nové nástroje k odstranění těchto nedostatků v právních předpisech. V této souvislosti předkládá několik možných přístupů. První tři možnosti (tzv. „moduly“) jsou zaměřeny na řešení rušivých účinků zahraničních subvencí i) na jednotný trh obecně (modul 1), ii) na akvizice společností z EU (modul 2) a iii) na zadávání veřejných zakázek v EU (modul 3). Nejedná se o alternativy, ale o moduly, které se mohou vzájemně doplňovat. V bílé knize je rovněž stanoven obecný přístup k zahraničním subvencím v kontextu financování z prostředků EU.

Obecný nástroj k zachycování rušivých účinků zahraničních subvencí („modul 1“)

Modul 1 navrhuje zavedení obecného nástroje dohledu nad trhem, který má zachytit všechny možné situace na trhu, v nichž mohou zahraniční subvence jednotný trh narušit.

V rámci tohoto modulu by orgán dohledu, kterým by byl příslušný vnitrostátní orgán nebo Komise, mohl na základě jakéhokoli náznaku nebo informací, že společnost v EU využívá zahraniční subvence, podniknout příslušné kroky. Pokud by byla existence zahraniční subvence prokázána, orgán by uložil opatření k nápravě pravděpodobného rušivého dopadu, např. vyrovnávací platby, strukturální nápravná opatření či nápravná opatření z hlediska tržního chování. Mohl by však rovněž dospět k názoru, že dotovaná činnost nebo investice má pozitivní dopad, který nad rušivými účinky převažuje, a v šetření dále nepokračovat (tzv. analýza z hlediska zájmů EU).

Zahraniční subvence usnadňující akvizice společností z EU („modul 2“)

První modul by mohl být doplněn modulem 2. Tento modul by měl konkrétně řešit narušení způsobená zahraničními subvencemi, které usnadňují akvizice společností v EU. Jeho cílem je zajistit, aby zahraniční subvence neposkytovaly příjemcům nespravedlivou výhodu při získávání (podílů) společností z EU, a to buď přímo poskytnutím subvence na danou akvizici, nebo nepřímo de facto zvýšením finanční síly nabyvatele.

V rámci modulu 2 by společnosti, které jsou příjemci finanční podpory vlády nečlenské země, musely oznamovat své akvizice společností z EU nad stanovenou prahovou hodnotu příslušnému orgánu dohledu. V bílé knize je jako příslušný orgán dohledu navrhována Komise. Transakce by nemohly být uzavřeny, dokud Komise záležitost nepřezkoumá. Pokud by orgán dohledu zjistil, že se akvizice uskutečňuje s pomocí zahraniční subvence a narušuje jednotný trh, mohl by buď přijmout závazky oznamující strany, které narušení účinně napravují, nebo by v krajním případě mohl akvizici zakázat. I v rámci tohoto modulu by Komise mohla provést analýzu z hlediska zájmů EU.

Zahraniční subvence při zadávání veřejných zakázek v EU („modul 3“)

Zahraniční subvence by rovněž mohly mít škodlivý účinek na průběh zadávání veřejných zakázek v EU. Tato otázka je řešena v rámci modulu 3. Díky zahraničním subvencím mohou uchazeči získat nespravedlivou výhodu a například předkládat nabídky pod tržní cenou či dokonce pod úrovní nákladů. Mohou tak získat veřejné zakázky, které by jinak nezískali. V rámci tohoto modulu navrhuje bílá kniha mechanismus, v jehož rámci by uchazeč musel informovat veřejného zadavatele, zda obdržel finanční příspěvek od země, která není členem EU. Příslušný zadavatel a orgán dohledu by poté posoudili, zda se jedná o zahraniční subvenci a zda tato subvence narušila spravedlivý průběh zadávacího řízení. V takovém případě by byl uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen.

Zahraniční subvence v kontextu financování z prostředků EU

Bílá kniha rovněž stanoví způsoby, jak řešit problematiku zahraničních subvencí v případě žádostí o finanční podporu EU. Všechny hospodářské subjekty by měly soutěžit o finanční prostředky EU za stejných podmínek. Zahraniční subvence však mohou tento proces narušit tím, že jejich příjemcům zajistí lepší podmínky pro zažádání o podporu. Bílá kniha navrhuje možnosti, jak těmto nespravedlivým výhodám zabránit. Pokud jde mimo jiné o finanční prostředky rozdělované prostřednictvím veřejných nabídkových řízení nebo grantů, použil by se obdobný postup jako u zadávání veřejných zakázek v EU. Bílá kniha navíc zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby mezinárodní finanční instituce, které provádějí projekty podporované z rozpočtu EU, jako je Evropská investiční banka nebo Evropská banka pro obnovu a rozvoj, uplatňovaly stejný přístup i na zahraniční subvence.

Další postup

Bílá kniha je nyní předmětem veřejné konzultace až do 23. září 2020. Na základě obdržených příspěvků Komise předloží vhodné legislativní návrhy, jak rušivé dopady zahraničních subvencí na jednotný trh řešit.

Souvislosti

Evropská rada ve svých závěrech ze zasedání konaného ve dnech 21. a 22. března 2019 uložila Komisi, aby určila nové nástroje k řešení rušivých účinků zahraničních subvencí na jednotný trh.

Ve svém sdělení „Nová průmyslová strategie pro Evropu“ ze dne 10. března 2020 Komise potvrdila, že do poloviny roku 2020 přijme bílou knihu o nástroji týkajícím se zahraničních subvencí s cílem řešit rušivé účinky zahraničních subvencí na jednotném trhu.

Další informace

Informativní přehled: bílá kniha o zahraničních subvencích

Internetové stránky Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž týkající se zahraničních subvencí