ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Komise doporučuje postupné zrušení cestovních omezení

/czech-republic/file/traveler1jpg_cstraveler_1.jpg

DiscoverEU @EU
@EU

Článek obsahuje rychlé shrnutí · Komise dnes členským státům schengenského prostoru a státům přidruženým k Schengenu doporučuje, aby do 15. června 2020 zrušily kontroly na vnitřních hranicích a prodloužily dočasné omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, do EU do 30. června 2020, a stanovuje přístup k následnému postupnému zrušení tohoto omezení.

12/06/2020

Rychlé shrnutí

 • Komise navrhuje postupné usnadnění cestování
  • po 15. 6. zrušení kontrol na vnitřních hranicích EU
  • po 30. 6. postupné a částečné zjednodušení cest do EU ze třetích zemí
 • Kvůli přetrvávající kritické situaci v některých třetích zemích však nenavrhuje zrušit omezení plošně
 • Zatím navrhuje zrušit omezení vůči: Albánii, Bosně a Hercegovině, Kosovu, Černé Hoře, Severní Makedonii a Srbsku
 • Kritéria pro obnovu cestování:
  • obdobná zdravotní a epidemiologická situace
  • schopnost uplatňovat při cestování ochranná opatření
  • reciprocita
 • Země EU se mají dohodnout na společném seznamu a synchronizovaně obnovit udělování víz
 • Ze zemí s přetrvávajícími omezeními navrhuje Komise umožnit vstup do EU např. studentům

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes členským státům schengenského prostoru a státům přidruženým k Schengenu doporučuje, aby do 15. června 2020 zrušily kontroly na vnitřních hranicích a prodloužily dočasné omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, do EU do 30. června 2020, a stanovuje přístup k následnému postupnému zrušení tohoto omezení.

Vzhledem k tomu, že zdravotní situace v některých třetích zemích je i nadále kritická, nenavrhuje Komise omezení cestování v této fázi obecně zrušit. Omezení by mělo být zrušeno pro země společně vybrané členskými státy na základě souboru zásad a objektivních kritérií, které se týkají mimo jiné zdravotní situace, schopnosti uplatňovat při cestování ochranná opatření a faktorů reciprocity, při zohlednění údajů z relevantních zdrojů typu ECDC a WHO.

V případě zemí, vůči nimž omezení přetrvává, navrhuje Komise rozšířit kategorie povolených cestujících tak, aby zahrnovaly kupříkladu mezinárodní studenty. Komise rovněž vydává pokyny pro členské státy s cílem zajistit, aby obnovení vízového režimu v zahraničí bylo dobře koordinováno s postupným rušením cestovních omezení.

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová uvedla: „Po zrušení všech kontrol na vnitřních hranicích v Unii navrhujeme jasný a flexibilní přístup k odstraňování omezení cest do EU od 1. července. Mezinárodní cestování má zásadní význam pro cestovní ruch, podnikání i pro obnovování kontaktů v rámci rodiny a mezi přáteli. Opatrnost je stále na místě, ale nastal čas začít s konkrétními přípravami na zrušení omezení v případě zemí, jejichž zdravotní situace je podobná situaci v EU, a na obnovení vízového režimu.“ 

Postupné odstranění omezení cest do EU

Opatření na vnějších hranicích EU musí být koordinovaná a jednotná, mají-li být účinná. Vzhledem k tomu, že se cestující, kteří vstoupí do EU, mohou volně pohybovat mezi jednotlivými zeměmi, je nutné, aby členské státy svá rozhodnutí o zrušení cestovních omezení koordinovaly. Proto by se členské státy měly dohodnout na společném seznamu zemí mimo EU, u nichž lze od 1. července cestovní omezení zrušit, přičemž tento seznam bude pravidelně přezkoumáván. Za tímto účelem Komise navrhuje:

 • Objektivní kritéria: Rozhodnutí o zrušení omezení pro určitou zemi by mělo vycházet epidemiologické situace a reakce na koronavirus v dané zemi, z její schopnosti uplatňovat při cestování ochranná opatření a z toho, zda tato země zrušila cestovní omezení vůči EU. Omezení by měla být zrušena nejprve u zemí, jejichž epidemiologická situace je podobná průměru EU a které disponují dostatečnými kapacitami pro boj s tímto virem. V případě zemí, kde je situace horší než v EU, by měla omezení zůstat zachována. Komise navrhuje podrobný kontrolní seznam, který členským státům umožní dosáhnout společného posouzení. Rozhodnutí o zrušení cestovních omezení by se týkala státních příslušníků třetích zemí s bydlištěm v určité zemi (nikoli jejích státních příslušníků).
 • Společný a koordinovaný přístup: Komise navrhuje koordinační mechanismus, jímž by na technické úrovni podpořila členské státy a státy přidružené k Schengenu a usnadnila vypracování seznamu zemí, vůči nimž by mohla být cestovní omezení zrušena. Rozhodnutí o zrušení omezení by pak měla být připravena ve spolupráci s členskými státy v rámci integrovaných opatření EU pro politickou reakci na krize. Členské státy by taková rozhodnutí měly přijímat koordinovaně a zajistit jednotné uplatňování v celé EU. Půjde o dynamický proces a v rámci integrovaných opatření pro politickou reakci na krize bude nutné koordinovat další aktualizace.
 • Flexibilita: Cestovní omezení bude možné vůči určité zemi znovu zavést, pokud přestanou být dodržována příslušná kritéria. Kromě toho mohou členské státy i nadále odepřít vstup na území cestujícímu ze země mimo EU, který představuje hrozbu pro veřejné zdraví, a to i v případě, že přichází ze země, vůči níž byla omezení zrušena.

V souladu s navrženým kontrolním seznamem Komise rovněž doporučuje od 1. července zrušit cestovní omezení vůči Albánii, Bosně a Hercegovině, Kosovu, Černé Hoře, Severní Makedonii a Srbskuvzhledem k tomu, že epidemiologická situace těchto zemí je podobná jako v EU nebo lepší. Koresponduje to s tím, že Komise je připravena region západního Balkánu úzce zapojit do provádění plánu rušení omezujících opatření.

V případech, kdy jsou cestovní omezení i nadále uplatňována, by členské státy měly zajistit, aby se tato omezení nevztahovala na osoby, které cestují za účelem studia, ani na vysoce kvalifikované pracovníky ze zemí mimo EU, je-li jejich zaměstnání z ekonomického hlediska nezbytné a jejich pracovní činnost nemůže být odložena nebo vykonávána v zahraničí. Občané EU, občané zemí přidružených k Schengenu a státní příslušníci třetích zemí, kteří legálně pobývají v EU, jakož i jejich rodinní příslušníci, by měli být od omezení rovněž osvobozeni bez ohledu na to, zda se vracejí domů, či nikoli, jako tomu bylo doposud.

plánu na zrušení omezujících opatření, který byl předložen 15. dubna, Komise uvedla, že předtím, než bude možné v druhé fázi zmírnit omezení na vnějších hranicích, budou se muset začít postupně rušit cestovní omezení v rámci EU. Tento proces už jistou dobu probíhá, několik členských států omezení v rámci EU již zrušilo a jiné tak plánují učinit od 15. června 2020. Komise důrazně vyzývá zbývající členské státy, aby do 15. června 2020 dokončily proces odstraňování omezení volného pohybu a rušení kontrol na vnitřních hranicích v rámci EU.

Obnovení vízových režimů

Většina členských států se v rámci opatření souvisejících s koronavirem rozhodla pozastavit nebo omezit vyřizování žádostí o víza. Cestující budou muset znovu získat přístup k vízovým službám a členské státy by měly obnovu vízových režimů synchronizovat s rušením cestovních omezení. Proto dnes Komise předkládá pokyny pro postupný a koordinovaný návrat vízových operací k normálu.

Harmonizovaného přístupu lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím konzulátů, které současně obnoví operace na jednotlivých místech, a prostřednictvím úplného provedení vízových pravidel EU. Nezbytné je rovněž, aby byla náležitě informována veřejnost. Pokyny se vztahují i na hygienická opatření a opatření pro přijímání žadatelů o víza.

Pokud členský stát požaduje zdravotní kontroly, mělo by k těmto kontrolám dojít v době cesty nebo krátce před ní, a nikoli v době vyřizování žádosti o vízum. Kontroly by se měly vztahovat na všechny cestující z daného místa bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo vízový status. 

Souvislosti 

Komise dne 16. března 2020 vyzvala hlavy států a předsedy vlád, aby na počáteční období v délce 30 dnů zavedli dočasné omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, do EU, které bylo následně dvakrát prodlouženo do 15. června.

Cestovní omezení, jakož i dnešní výzva k jeho prodloužení do 30. června, se vztahuje na všechny členské státy Schengenu (včetně Bulharska, Chorvatska, Kypru a Rumunska) a čtyři státy přidružené k Schengenské úmluvě (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) – celkem 30 zemí. Všechny tyto země toto omezení provádějí prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů.

Státní příslušníci 105 zemí musí před cestou do EU získat vízum. Žádosti o víza lze obvykle podávat na konzulátech členských států téměř ve všech zemích mimo EU. Vízová politika EU pro krátkodobé pobyty je plně uplatňována 26 členskými státy schengenského prostoru a za běžných okolností vede ročně k vydání 15 milionů víz.

Další informace

Sdělení o třetím posouzení uplatňování dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, 11. června 2020

Kontrolní seznam k použití při možném odstraňování dočasného omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, do EU, 11. června 2020

Pokyny pro postupné a koordinované obnovení vízového režimu, 11. června 2020

Tisková zpráva – Koronavirus: Komise vyzývá členské státy, aby prodloužily omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, do 15. června, 8. května 2020

Tisková zpráva – Koronavirus: Komise vyzývá členské státy, aby prodloužily do 15. května omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, do EU, 8. dubna 2020

Tisková zpráva – Koronavirus: Komise vydala praktické pokyny k uplatňování dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, 30. března 2020

Sdělení týkající se dočasného omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, do EU, 16. března 2020