ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Jarní balíček evropského semestru: doporučení pro koordinovanou reakci na koronavirovou pandemii

/czech-republic/file/valdis-dombrovskis-paolo-gentiloni-and-nicolas-schmit-introduce-european-semester-spring_csValdis Dombrovskis, Paolo Gentiloni and Nicolas Schmit introduce European Semester spring package

Valdis Dombrovskis, Paolo Gentiloni and Nicolas Schmit introduce European Semester spring package ©EC AV Service
©EC AV Service

Článek obsahuje rychlé shrnutí · Komise dnes předložila doporučení, v nichž každému členskému státu EU navrhuje v souvislosti s koronavirovou pandemií opatření v oblasti hospodářské politiky.

20/05/2020

Rychlé shrnutí

 • Komise předložila hospodářská doporučení pro členské státy
 • Jde o součást tzv. „evropského semestru“
 • Letos jsou zaměřená hlavně na post-COVID úkoly a oživení udržitelného růstu
 • Kvůli pandemii se výjimečně odchylují od rozpočtových požadavků
 • Pro ČR Komise doporučuje:
  • přijmout veškerá nutná opatření k řešení pandemie, udržení ekonomiky a podpoře oživení. Pokud to hospodářské podmínky dovolí, provádět fiskální politiky zaměřené na dosažení obezřetných střednědobých fiskálních pozic a na zajištění udržitelnosti dluhu a současně zvýšit investice. Zajistit odolnost systému zdravotní péče, posílit dostupnost zdravotnických pracovníků, primární péči a integraci péče a zavést služby elektronického zdravotnictví,
  • podporovat zaměstnanost aktivními politikami na trhu práce (např. digitální dovednosti),
  • podpořit malé a střední podniky (větším využíváním finančních nástrojů k zajištění podpory likvidity, nižší administrativní zátěží, zlepšením elektronické veřejné správy),
  • zaměřit investice mj. na ekologickou a digitální transformaci (např. vysokokapacitní digitální infrastrukturu a čistou energii).

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes předložila doporučení, v nichž každému členskému státu EU navrhuje v souvislosti s koronavirovou pandemií opatření v oblasti hospodářské politiky. Doporučení se zaměřují na ty nejnaléhavější výzvy vyvolané pandemií a na oživení udržitelného růstu.

Doporučení jsou formulována na základě dvou cílů: v krátkodobém horizontu zmírnit vážné negativní socioekonomické důsledky koronavirové pandemie a v krátkodobém až střednědobém horizontu dosáhnout udržitelného a sociálně inkluzivního růstu, který usnadní ekologickou a digitální transformaci.

Balíček nově orientovaných opatření v rámci evropského semestru

roční strategii pro udržitelný růst Komise nastínila strategii růstu založenou na podpoře konkurenceschopné udržitelnosti, která povede k vytvoření ekonomiky ve prospěch lidí i planety. Za krize vzniklé propuknutím nákazy zůstává tato strategie i nadále mimořádně důležitá. Doporučení se týkají čtyř aspektů konkurenceschopné udržitelnosti – stability, spravedlnosti, ekologické udržitelnosti a konkurenceschopnosti. Kladou také zvláštní důraz na zdraví. V doporučeních Komise dále zohledňuje svůj závazek začlenit do evropského semestru cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, neboť poskytují integrovaný rámec zahrnující veřejné zdraví, sociální, environmentální a ekonomické otázky.

Doporučení se týkají oblastí, jako jsou investice do veřejného zdraví a odolnosti zdravotnictví, zachování zaměstnanosti prostřednictvím podpory příjmů dotčených pracovníků, investice do lidí a dovedností, podpora podnikatelského sektoru (zejména malých a středních podniků) a opatření proti agresivnímu daňovému plánování a praní špinavých peněz. Oživení a investice musejí jít ruku v ruce, aby bylo možné ekonomiku EU reformovat s ohledem na digitální a ekologickou transformaci.

Letošní fiskální doporučení pro jednotlivé země jsou kvalitativní a odchylují se od rozpočtových požadavků, které by se uplatňovaly za normálních okolností. Zohledňují aktivaci obecné únikové doložky a doporučují členským státům přijmout veškerá nutná opatření k účinnému řešení dopadů pandemie, udržení ekonomiky v chodu a podpoře následného oživení. Pokud to ekonomické podmínky dovolí, měly by se fiskální politiky zaměřit na dosažení obezřetných střednědobých fiskálních pozic a zajištění udržitelnosti dluhu a současně usilovat o zvýšení investic.

Sledování vývoje fiskální situace

Komise rovněž pro všechny členské státy přijala zprávy podle čl. 126 odst. 3 Smlouvy o fungování EU s výjimkou Rumunska, na které se již vztahuje nápravná složka Paktu o stabilitě a růstu.

Komise je povinna tyto zprávy vypracovat pro členské státy, které v roce 2020 z důvodů souvisejících s koronavirem buď samy počítají s překročením 3% limitu pro schodek, nebo u nichž Komise překročení předpovídá. Ve zprávách týkajících se Francie, Belgie, Kypru, Řecka, Itálie a Španělska také na základě údajů potvrzených Eurostatem hodnotí, jak tyto členské státy splnily v roce 2019 kritérium schodku.

Zprávy zohledňují negativní dopad koronavirové pandemie na veřejné finance členských států. Vzhledem k mimořádné nejistotě související s významným makroekonomickým a fiskálním dopadem pandemie se Komise domnívá, že v tomto okamžiku by nemělo být přijato rozhodnutí o tom, zda by se na členské státy měl vztahovat postup při nadměrném schodku.

Další kroky

Pro oživení ekonomiky, zmírnění škod na ekonomické a sociální struktuře a snížení rozdílů a vzniklé nerovnováhy má zásadní význam koordinovaná evropská ekonomická reakce. Evropský semestr koordinace politik v oblasti hospodářství a zaměstnanosti proto představuje klíčový prvek strategie oživení.

Komise v této souvislosti vyzývá Radu, aby doporučení pro jednotlivé země schválila. Členské státy by je pak měly plně a včas provést.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis prohlásil: „Koronavirus nás zasáhl jako blesk z čistého nebe a v ekonomice Evropské unie zanechal hlubokou stopu. Letošní jarní balíček opatření v rámci semestru byl vhodným způsobem přepracován tak, aby členským státům pomohl z této svízelné situace vymanévrovat. V této bezprostřední fázi se naše pozornost soustředí na investice do veřejného zdraví a na ochranu pracovních míst a podniků. Při postupném oživování ekonomiky bude semestr hrát důležitou úlohu, protože zajistí koordinovaný přístup, aby se naše ekonomiky znovu nasměrovaly k udržitelnému a sociálně inkluzivnímu růstu. Při tom by nikdo neměl být opomenut. Potřebujeme také reformy ke zvýšení produktivity a zlepšení podnikatelského prostředí. Jakmile to podmínky dovolí, budeme muset zajistit rovnováhu mezi fiskální udržitelností a podněcováním investic.“

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit k tomu dodal: „Nejvyššími prioritami naší ekonomické reakce na krizi bude podpora pracovníků, posílení sociální ochrany, boj proti nerovnostem a právo každého na rozvoj dovedností. Kromě toho budeme usilovat o zajištění sociálně inkluzivní ekologické a digitální transformace. Toho můžeme dosáhnout pouze společně. Naším kompasem v tomto úsilí zůstane evropský pilíř sociálních práv. Při oživování ekonomiky po koronavirové pandemii je nezbytné posílit odolnost a pokročit ve sbližování, přičemž v centru pozornosti musí stát zájmy lidí.“

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni uvedl: „Koronavirová pandemie a nezbytná opatření proti jejímu šíření zasáhla evropské ekonomiky velmi tvrdě. Předkládaná doporučení k této bezprecedentní situaci přihlížejí. Dnešní prioritou je posílit systémy zdravotní péče, podporovat pracovníky a ochránit podniky v Unii. Nezmizely však ani problémy, kterým jsme čelili před touto krizí. Díváme‑li se proto do budoucna, musejí se naše investice a reformy nadále soustředit na úspěšnou ekologickou a digitální transformaci a sociální spravedlnost. To rovněž znamená, že každý musí přispět svým dílem: v solidární a spravedlivé Evropě nesmí docházet k agresivnímu daňovému plánování.“

Zprávy o dohledu nad Řeckem, Španělskem a Kyprem

Komise přijala šestou zprávu o posíleném dohledu nad Řeckem. Ve zprávě dochází k závěru, že s ohledem na mimořádné okolnosti vyvolané koronavirovou nákazou Řecko přijalo opatření nezbytná k dosažení svých konkrétních reformních závazků.

Komise rovněž přijala zprávy o dohledu nad Španělskem a Kyprem po ukončení programu.

Další informace

Jarní balíček evropského semestru 2020: otázky a odpovědi

Informativní přehled: jarní balíček evropského semestru

Sdělení o doporučeních pro jednotlivé země:

Doporučení pro jednotlivé země

Zprávy podle čl. 126 odst. 3

Šestá zpráva o posíleném dohledu nad Řeckem

Zpráva o dohledu nad Španělskem po ukončení programu

Zpráva o dohledu nad Kyprem po ukončení programu

Evropský semestr 2020: zprávy o jednotlivých zemích

Jarní hospodářská prognóza 2020

Pakt o stabilitě a růstu

Postup při makroekonomické nerovnováze

Evropský semestr