ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Globální reakce na koronavirus: podařilo se získat 7,4 miliardy eur na všeobecný přístup k vakcínám

/czech-republic/file/global-response-coronavirus-pledge_csGlobal Response to Coronavirus Pledge

Global Response to Coronavirus Pledge ©EC
©EC

Komise dnes zaevidovala 7,4 miliardy eur (8 miliard amerických dolarů) v závazcích od dárců z celého světa během dárcovské kampaně probíhající v rámci globální reakce na koronavirus.

04/05/2020

Součástí této částky je závazek Komise ve výši 1,4 miliardy. Tato částka téměř odpovídá původnímu cíli ve výši 7,5 miliardy eur a je solidním východiskem pro celosvětový dárcovský maraton, který začíná právě dnes. Cílem je nashromáždit takové finanční prostředky, které zajistí společný vývoj a všeobecné zavedení diagnostických prostředků, léčebných postupů a vakcín v boji proti koronaviru.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Svět dnes prokázal mimořádnou jednotu v zájmu společného dobra. Vlády a zdravotnické organizace po celém světě spojily síly v boji proti koronaviru. S takovýmto nasazením jsme na dobré cestě k vývoji, výrobě a zavedení vakcíny pro všechny. Stále jsme ale na začátku. V započatém úsilí nesmíme polevit a musíme být připraveni angažovat se ještě víc. Dárcovský maraton bude pokračovat. Následně se v zájmu celosvětové mobilizace naděje a odhodlání musí do našeho úsilí zapojit i vlády, občanská společnost a lidé po celém světě.“

K dárcovské akci společně vyzvaly Evropská unie, Kanada, Francie, Německo, Itálie (jakožto země předsedající skupině G20), Japonsko, Saúdská Arábie (jakožto země, která rovněž předsedá skupině G20), Norsko, Španělsko a Spojené království. Iniciativa reaguje na výzvu Světové zdravotnické organizace (WHO) a skupiny aktérů v oblasti zdravotní péče k celosvětové spolupráci na urychleném vývoji a výrobě nových zdravotnických technologií s klíčovým významem pro boj proti koronaviru a na spravedlivém globálním přístupu k nim. Iniciativa s názvem Globální reakce na koronavirus sestává ze tří partnerství – pro testování, léčbu a prevenci – a z posílení zdravotních systémů.

 

Probíhající dárcovský maraton

Dnešek představuje mimořádný úspěch, a zároveň předznamenává proces mobilizace většího objemu zdrojů. Původní cíl ve výši 7,5 miliardy eur nebude k zajištění celosvětového rozšíření zdravotnických technologií pro boj proti koronaviru stačit, neboť tento proces vyžaduje značné náklady na výrobu, nákup a distribuci.

V zájmu dosažení cílů globální reakce na koronavirus se Evropská komise zavázala poskytnout 1 miliardu eur ve formě grantů a 400 milionů eur ve formě úvěrových záruk prostřednictvím přehodnocení priorit programu Horizont 2020 (1 miliarda eur), RescEU (80 milionů eur), nástroje pro mimořádnou podporu (150 milionů eur) a vnějších nástrojů (170 milionů eur).

Celkem 100 milionů eur bude darováno koalici CEPI a 158 milionů eur Světové zdravotnické organizaci. Výzvy k předkládání návrhů a následné projekty financované z prostředků EU v rámci programu Horizont 2020 budou uvedeny do souladu s cíli tří partnerství a budou podléhat otevřenému přístupu k údajům. Financování v rámci mechanismu RescEU půjde na nákup, tvorbu rezerv a distribuci vakcín a terapeutických a diagnostických prostředků.

Dárci se vyzývají, aby svými závazky přispívali na globální reakci na koronavirus i nadále. Mohou si vybrat, na jakou prioritu chtějí prostředky darovat: zda na testování, léčbu nebo prevenci. Prostředky mohou darovat i na horizontální činnosti spojené s globální reakcí na koronavirus, jejichž cílem je pomoci světovým systémům zdravotní péče vyrovnat se s pandemií.

Komise brzy oznámí způsob rozdělení dnes získaných prostředků a upřesní, kolik z nich přidělí na vakcíny, léky, diagnostiku a posílení systémů zdravotní péče související s onemocněním COVID-19.

 

Rámec spolupráce pro sladění celosvětového úsilí

Hlavním cílem výzvy k přijetí opatření, kterou 24. dubna vyhlásili globální partneři ve zdravotnictví, byl univerzální a cenově dostupný přístup k nástrojům COVID-19 (tzv. akcelerátor nástrojů ACT). K tomu jsou zapotřebí značné finanční prostředky i solidní struktura spolupráce sledující jasný cíl: zajistit, aby darované peníze byly vynakládány na dobrý účel a aby nedocházelo k tříštění úsilí.

Na základě diskusí s veřejnými a soukromými partnery a neziskovými organizacemi navrhuje Evropská komise rámec spolupráce pro globální reakci v souvislosti s akcelerátorem nástrojů ACT. Tento rámec je navržen jako koordinační struktura pro řízení a sledování celosvětového pokroku dosaženého při urychlování vývoje vakcín a terapeutických a diagnostických prostředků s univerzálním přístupem a při posilování systémů zdravotní péče, které jsou ke splnění těchto tří priorit nezbytné.

Tento rámec spolupráce má být časově omezený (na dobu dvou let, kterou lze prodloužit) a využívat stávajících organizací bez nutnosti vytvářet nové. Podle Evropské komise by tak došlo ke sdružení partnerů, jako jsou Světová zdravotnická organizace, Nadace Billa a Melindy Gatesových, Wellcome Trust a některé původní pořadatelské země, jakož i řady uznávaných globálních aktérů v oblasti zdravotní péče, např. CEPI, Aliance pro vakcíny (GAVI), Globálního fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii nebo UNITAID.

Základem tohoto rámce by byla tři partnerství založená na třech prioritách globální reakce na koronavirus. Ta sdružují zástupce odvětví, výzkumu, nadací, regulačních orgánů a mezinárodních organizací a uplatňují přístup tzv. celého hodnotového řetězce, tj. pokrývajícího celý proces od výzkumu až po výrobu a zavedení. Tato tři partnerství by měla fungovat co nejnezávisleji prostřednictvím společného pracovního segmentu zaměřeného na posílení kapacity systémů zdravotní péče a sdílení znalostí a údajů.

Komise dárcovské závazky eviduje a vede o nich záznamy do konce května, nepřijímá však žádné platby na svých účtech. Prostředky se dostávají přímo k příjemcům. Příjemci však nebudou o použití daru rozhodovat sami, ale využijí jej v součinnosti s partnerstvím. Tento závazek se týká všech nových vakcín, diagnostických prostředků a léčebných postupů pro boj proti koronaviru, které mají být zpřístupněny po celém světě za dostupnou cenu bez ohledu na to, kde byly vyvinuty.

 

Další kroky

Globální reakce musí rovněž zahrnovat občanskou společnost a globální společenství občanů. Evropská komise proto spojila své síly s neziskovými organizacemi, jako je Global Citizen, a dalšími partnery.

Globální summit o očkovacích látkách, který dne 4. června uspořádá Aliance pro vakcíny (GAVI), uvolní další finanční prostředky na ochranu příští generace prostřednictvím vakcín. Jelikož se svět spoléhá na to, že díky této alianci bude očkování zpřístupněno všude a všem, odvíjí se od úspěšného doplnění jejích zdrojů i celkový úspěch globální reakce na koronavirus.

 

Souvislosti

Globální reakce na koronavirus vychází ze závazku, který 26. března učinili vedoucí představitelé skupiny G20.

Prvotní skupina globálních aktérů v oblasti zdravotní péče, která se zrodila z vize ochrany planety před lidským utrpením a zničujícími sociálními a hospodářskými důsledky koronaviru, vyzvala k přijetí opatření za účelem zajištění celosvětové spolupráce na urychleném vývoji a výrobě nových zdravotnických technologií s klíčovým významem pro boj proti koronaviru a na spravedlivém přístupu k nim.

Dne 24. dubna Světová zdravotnická organizace a skupina aktérů v oblasti zdravotní péče zahájily spolupráci na urychleném vývoji, výrobě a spravedlivém globálním přístupu k nástrojů k nástrojům v oblasti onemocnění COVID-19 – k Akcelerátoru ACT. Společně vydaly výzvu k akci.

Evropská komise na tuto výzvu reagovala tím, že spojila síly s globálními partnery a počínaje 4. květnem 2020 zahájila dárcovskou akci – iniciativu Globální reakce na koronavirus.

Finanční prostředky, včetně příspěvku EU, které byly přislíbeny od 30. ledna 2020, tj. ode dne, kdy Světová zdravotnická organizace prohlásila koronavirus za celosvětovou zdravotní hrozbu, se započtou do cíle financování globální reakce na koronavirus spolu se závazkem, že budou příspěvkem do rámce akcelerátoru pro nástroje ACT a že s ním budou uvedeny v soulad.

 

Další informace

Internetová stránka o globální reakci na koronavirus

Otázky a odpovědi: globální reakce na koronavirus

Informativní přehled – Globální reakce na koronavirus

Reakce Komise na koronavirus