ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Koronavirus: Komise spustila provoz vědecké platformy pro sdílení dat

/czech-republic/file/data-code_csData code

Data code

Článek obsahuje rychlé shrnutí · Evropská komise dnes ve spolupráci s několika partnery spustila evropskou datovou platformu COVID-19, která umožní rychle shromažďovat a sdílet dostupné vědecké informace. 

20/04/2020

Rychlé shrnutí

  • Komise spustila vědecký datový portál COVID-19
  • Ten badatelům umožní rychle shromažďovat a sdílet vědecké informace
  • Jde např. o sekvence DNA, proteinové struktury, údaje z předklinického výzkumu či epidemiologické údaje
  • To urychlí výzkum a objevy
  • Na platformě se vedle Komise a členských států podílí i Evropský institut bioinformatiky při Evropské laboratoři pro molekulární biologii (EMBL-EBI), projekty Elixir a COMPARE

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes ve spolupráci s několika partnery spustila evropskou datovou platformu COVID-19, která umožní rychle shromažďovat a sdílet dostupné vědecké informace. Platforma je součástí akčního plánu ERAvsCorona a její zprovoznění je dalším důležitým okamžikem ve snahách EU o podporu evropských a světových vědců v boji proti pandemii COVID-19.

Spuštění evropské datové platformy COVID-19 je důležitým konkrétním krokem k silnější spolupráci v boji proti koronaviru,“ vysvětluje Marija Gabrielová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež. „Již několik let speciálně podporujeme otevřenou vědu a otevřený přístup k informacím, na což nyní můžeme navázat. Nastal čas, abychom své snažení zintenzivnili a byli maximální oporou našim vědcům. Společnými silami dokážeme pandemii lépe pochopit, nalézt její příčiny a nakonec ji i přemoci.

Nová platforma vytvořila otevřený, důvěryhodný a dále rozšiřitelný evropský a globální prostor, kde budou moci badatelé ukládat a sdílet datové soubory, jako jsou sekvence DNA, proteinové struktury, údaje z předklinického výzkumu a klinických hodnocení nebo epidemiologické údaje. Na vzniku platformy se společně podíleli Evropská komise, Evropský institut bioinformatiky při Evropské laboratoři pro molekulární biologii (EMBL-EBI), projekty Elixir a COMPARE, členské státy EU a další partneři.

Rychlé otevřené sdílení dat značně urychluje výzkum a objevy, a umožní tak účinně reagovat na nouzovou koronavirovou situaci. Evropská datová platforma COVID-19 je v souladu se zásadami, které byly formulovány v prohlášení o sdílení údajů v případě ohrožení veřejného zdraví, a je názorným příkladem toho, jak se Komise zasazuje o otevřenost výzkumných dat a o otevřenou vědu, aby se zvýšila efektivita a spolehlivost bádání a věda lépe reagovala na problémy společnosti.Platforma je v této souvislosti rovněž prioritním pilotním projektem, který má realizovat cíle evropského cloudu pro otevřenou vědu (EOSC). Staví na existujících sítích mezi Evropským institutem bioinformatiky a veřejnými zdravotnickými datovými infrastrukturami států. 

Akční plán ERAvsCorona

Dne 7. dubna 2020 podpořili ministři pro výzkum a inovace všech 27 členských států EU deset prioritních akcí akčního plánu ERAvsCorona. Tento akční plán vychází z obecných cílů a nástrojů Evropského výzkumného prostoru (ERA) a zahrnuje krátkodobé akce založené na úzké koordinaci, spolupráci, sdílení dat a společném financování ze strany Komise a členských států. Opírá se o hlavní zásady Evropského výzkumného prostoru, které se nyní budou naplňovat maximální možnou měrou, aby se vědcům a členským státům EU pomohlo zvítězit nad současnou koronavirovou pandemií.

Kromě evropské datové platformy COVID-19, která byla spuštěna dnes, zahrnuje akční plán ještě další opatření, která se soustřeďují na koordinaci financování, na rozšíření rozsáhlých celounijních klinických hodnocení, na zvýšení podpory poskytované inovativním společnostem a na podporu celoevropského hackathonu, který má proběhnout koncem dubna za účelem mobilizace evropských inovátorů a občanské společnosti. Tento společný plán vytyčující prioritní akce budou Komise a vlády členských států v nadcházejících měsících ve vzájemné spolupráci pravidelně aktualizovat.

Souvislosti

Evropská unie podniká rozhodné kroky, aby napomohla boji s pandemií. Komise vyčleňuje stovky milionů eur na výzkum a inovace, aby mohly být vyvíjeny očkovací látky, nové léčebné postupy, diagnostické testy a lékařské systémy, jež budou předcházet šíření koronaviru.

V návaznosti na dlouhodobé investice uskutečněné před propuknutím pandemie (prostřednictvím sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj a programu Horizont 2020), které byly kromě jiného nasměrovány i do oblasti dohledu a připravenosti, nyní EU rychle uvolnila 48,2 milionu € na 18 vybraných výzkumných projektů, které v tuto chvíli pracují na rychlých diagnostických testech použitelných přímo ve zdravotnických zařízeních, na nových postupech léčby, na nových vakcínách a na epidemilogii a modelování, aby se zlepšila připravenost a reakce na epidemie. Do zmiňovaných projektů je zapojeno 151 výzkumných týmů z celého světa.

Evropská unie rovněž mobilizovala veřejné a soukromé financování až do výše 90 milionů € pomocí Iniciativy pro inovativní léčiva a nabídla finanční podporu do výše 80 milionů € inovativní společnosti CureVac, aby tato firma rozšířila projekt vývoje a výroby očkovací látky proti koronaviru.

Za zmínku stojí i nedávná výzva Evropské rady pro inovace prostřednictvím nástroje „Accelerator“ v hodnotě 164 milionů € – ta přilákala značný počet start-upů a malých a středních podniků s inovacemi, které by při řešení pandemie rovněž mohly pomoci. Koronavirovou pandemii současně pomáhá řešit více než 50 probíhajících nebo již dokončených projektů Evropské rady pro výzkum, jež přinášejí poznatky z několika různých vědeckých oborů (virologie, epidemiologie, imunologie, veřejné zdraví, zdravotnické prostředky, sociální chování, řešení krizí).

Aby se prohloubila celosvětová spolupráce, koordinuje EU mezinárodní iniciativy v rámci Globální spolupráce ve výzkumu připravenosti na infekční onemocnění (GloPID-R), která sdružuje 29 financujících subjektů z pěti kontinentů a Světovou zdravotnickou organizaci. Přispívá rovněž 20 miliony € na Koalici pro inovace v připravenosti na epidemie (CEPI).Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních (EDCTP) pak financuje tři výzvy v hodnotě do 28 milionů € z programu Horizont 2020, které mají podpořit výzkum koronaviru a posílit výzkumné kapacity v subsaharské Africe.

Další informace*

Evropská datová platforma COVID-19

Akční plán ERAvsCorona

Webová stránka hackathonu „EUvsVirus“

Výzkumné a inovační iniciativy zaměřené na koronavirus

Tisková zpráva: Koronavirus: Globální reakce EU v boji proti pandemii

Pečeť excelence v reakci na COVID-19