ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Koronavirus: Prodloužení omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, do 15. května

/czech-republic/file/estonian-police-face-mask-guarding-naval-borders-eu-during-coronavirus-outbreak_csEstonian police with a face mask guarding naval borders of the EU during coronavirus outbreak

Estonian police with a face mask guarding naval borders of the EU during coronavirus outbreak ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Komise dnes vyzvala členské státy Schengenu a státy přidružené k Schengenské úmluvě, aby prodloužily dočasné omezení jiných než nezbytně nutných cest do EU do 15. května.

08/04/2020

Zkušenost členských států a dalších zemí vystavených pandemii ukazuje, že je zapotřebí více než 30 dnů, aby byla opatření pro boj s virem účinná. Komise vyzývá ke koordinovanému přístupu k prodloužení, neboť činnost na vnějších hranicích může být efektivní jedině tehdy, budou-li ji na hranicích provádět všechny členské státy EU a státy schengenského prostoru, a to jednotným způsobem a do stejného data.

Cestovní omezení, jakož i výzva k jeho prodloužení, se vztahuje na celý prostor EU+, který zahrnuje všechny členské státy Schengenu (včetně Bulharska, Chorvatska, Kypru a Rumunska) a čtyři státy přidružené k Schengenské úmluvě (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) – celkově 30 zemí.

Místopředseda Komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas v této souvislosti prohlásil: „Všechny členské státy úspěšně zavedly opatření k omezení fyzického kontaktu mezi lidmi, aby zpomalily šíření viru. Omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, ze třetích zemí do EU doplňuje tato opatření na vnějších hranicích EU. První výsledky jsou sice již povzbudivé, ale cestovní omezení bude nutné prodloužit, aby se riziko dalšího šíření onemocnění snížilo. Jde-li nyní o bezpečnost v našem domě, neměli bychom zatím nechávat dveře otevřené.

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová doplnila: „Současná situace nás nutí k tomu, abychom vyzvali k prodloužení omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, do EU. Klíčový význam mají koordinovaná opatření na vnějších hranicích, ale i na vnitřních hranicích musíme spolupracovat, má-li náš vnitřní trh i nadále řádně fungovat a mají-li se životně důležité produkty, jako jsou potraviny, léčiva a ochranné prostředky, bez prodlení dostat na místo určení. Ve všech těchto sférách činnosti budeme i nadále členským státům ku pomoci.“

Z posouzení současné situace Komisí vyplývá, že růst počtu nových případů a úmrtí v celé EU, jakož i na vývoj pandemie mimo EU pokračuje, a to i v zemích, odkud do EU každoročně cestují miliony lidí. V této souvislosti je nutné prodloužit cestovní omezení, aby se riziko dalšího šíření onemocnění snížilo.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí hodnotí riziko nárůstu přenosu v populaci jako mírné, budou-li uplatňována zmírňující opatření, ale jako velmi vysoké, budou-li uplatňovaná zmírňující opatření nedostatečná. Riziko, že v nadcházejících týdnech dojde k překročení kapacity systémů zdravotní a sociální péče, bude dle posouzení i navzdory uplatňovaným zmírňujícím opatřením vysoké.

Od zavedení těchto omezení ve druhé polovině března se letecká přeprava cestujících snížila téměř na nulu, přičemž zbývající lety se omezují zejména na nákladní přepravu a repatriaci. Podobnou tendenci v přepravě cestujících lze pozorovat i v případě jiných druhů dopravy, jako jsou trajekty, dálkové autobusy či vlaky.

Komise bude členským státům při provádění omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, do EU i nadále asistovat, a to i prostřednictvím pravidelných diskusí v rámci videokonferencí s ministry vnitra.

Případné další prodloužení cestovních omezení po 15. květnu by bylo třeba znovu posoudit na základě vývoje epidemiologické situace.

Zásadním aspektem společné strategie EU pro překonání krize a postupného rušení opatření proti šíření onemocnění v Evropě bude souběžný a koordinovaný postup.

Souvislosti 

Komise dne 16. března 2020 vyzvala hlavy států a předsedy vlád, aby na počáteční období v délce 30 dnů zavedli dočasné omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, do EU. Vedoucí představitelé tuto výzvu dne 17. března schválili a všechny členské státy EU (s výjimkou Irska) a země schengenského prostoru, které nejsou členy EU, mezitím přijaly vnitrostátní rozhodnutí o zavedení tohoto cestovního omezení.

Občané EU a zemí přidružených k schengenskému prostoru, jejich rodinní příslušníci a státní příslušníci zemí mimo EU, kteří jsou v EU dlouhodobě pobývajícími rezidenty, jsou od cestovního omezení osvobozeni za účelem návratu domů. Kromě toho, aby se minimalizoval dopad omezení na fungování naší společnosti, by členské státy neměly uplatňovat omezení na určité kategorie cestujících, kteří zastávají důležitou funkci nebo pro něž je cesta nezbytně nutná. Možnost vstupu na území EU by měl nadále mít i nezbytný personál, jako jsou lékaři, zdravotní sestry, zdravotníci, výzkumní pracovníci a odborníci, kteří pomáhají v boji s koronavirem, jakož i osoby přepravující zboží, příhraniční pracovníci a sezónní pracovníci v zemědělství.

Komise na pomoc členským státům předložila dne 30. března 2020 pokyny, jak provádět dočasné cestovní omezení, jak usnadnit repatriaci z celého světa a jak řešit případy osob, které jsou v důsledku omezení nuceny pobývat v EU déle, než jsou oprávněny.

Další informace 

Sdělení o posouzení uplatňování dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, 8. dubna 2020

Otázky a odpovědi pro osoby cestující do EU a z EU během pandemie

Sdělení týkající se dočasného omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, do EU, 16. března 2020

Koronavirus: Komise vydala praktické pokyny k uplatňování dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, 30. března 2020