ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Koronavirus: Komise mobilizuje veškeré zdroje k ochraně životů a živobytí

/czech-republic/file/coronavirus-covid-19-0_csCoronavirus COVID-19

Coronavirus COVID-19

Článek obsahuje rychlé shrnutí · V současné kritické situaci je prvořadým úkolem záchrana životů a podpora živobytí. Komise stále stupňuje svou reakci a nyní navrhuje zřídit nástroj solidarity v hodnotě až 100 miliard eur s názvem SURE.

02/04/2020

Rychlé shrnutí

 • Koronavirus: Komise mobilizuje veškeré zdroje k ochraně životů a živobytí
 • Přichází s novým nástrojem solidarity „SURE“ ve výši 100 mld. eur
 • Ten má pomoci pracovníkům (včetně OSVČ) a podnikům udržet se nad vodou
 • Dále navrhuje přesměrovat na řešení všechny dostupné strukturální fondy
 • Komise počítá i s podporou nejchudších osob, rybářů a zemědělcůVeškeré dostupné zbývající prostředky z letošního rozpočtu EU (3 mld. eur) půjdou na řešení mimořádné situace ve zdravotnictví (Nástroj pro mimořádnou podporu)
 • 300 milionů eur z toho půjde do systému RescEU

Celé znění tiskové zprávy

V současné kritické situaci je prvořadým úkolem záchrana životů a podpora živobytí. Komise stále stupňuje svou reakci a nyní navrhuje zřídit nástroj solidarity v hodnotě až 100 miliard eur s názvem SURE. Nástroj by měl pomoci pracovníkům udržet si příjmy a podnikům zůstat nad vodou. Rovněž navrhuje, aby k překonání krize způsobené koronavirem byly přesměrovány všechny dostupné strukturální fondy. 

Podpory se dostane také zemědělcům a rybářům, stejně jako těm nejpotřebnějším. Všechna tato opatření vycházejí ze stávajícího rozpočtu EU a hodlají ho využít do posledního eura. Zdůrazňují potřebu silného a flexibilního dlouhodobého rozpočtu EU. Komise se zasadí o to, aby se EU mohla spolehnout na takový silný rozpočet, který ji postaví zpět na nohy a napomůže na cestě k oživení.

Rozšíření nákazy koronavirem je pro Evropu zkouškou, kterou jsme si jen před pár týdny ani neuměli představit. Tato hluboká a dalekosáhlá krize vyžaduje reakci nebývalého rozsahu, rychlosti a solidarity.

Komise v uplynulých týdnech poskytla členským státům veškerou potřebnou flexibilitu, aby finančně podpořily své systémy zdravotní péče, podniky a pracovníky. Jednala s cílem koordinovat, zrychlit a posílit zadávání zakázek na zdravotnické vybavení a soustředit finanční prostředky na vývoj vakcíny. Neúnavně se zasazovala o to, aby zboží a přeshraniční pracovníci mohli nadále překračovat hranice a zajistit fungování nemocnic a továren i zásobování obchodů. Nadále také podporuje návrat občanů EU, jejich rodin a dlouhodobě pobývajících rezidentů z celého světa do Evropy.

Komise tak jedná v přesvědčení, že účinné řešení krize v Evropě lze nalézt jedině na základě spolupráce, flexibility a především solidarity.

Dnešními návrhy se reakce EU dostává na novou úroveň.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyen k dnešním návrhům uvedla: „Krize způsobená koronavirem si žádá co nejdůraznější reakci. Musíme využít všech prostředků, které máme k dispozici. Abychom tuto krizi překonali, využijeme každé dostupné euro z rozpočtu EU a veškerá pravidla uvolníme tak, aby se potřebného financování dostávalo rychle a účinně. V rámci nového nástroje solidarity zmobilizujeme 100 miliard eur, abychom zachovali pracovní místa a fungující podniky. Spojujeme síly s členskými státy k záchraně životů a zachování živobytí. Takto vypadá evropská solidarita.

Iniciativa SURE: 100 miliard eur k zachování pracovních míst a fungujících podniků 

Potřebujeme zmírnit ekonomický dopad této krize, aby jakmile to podmínky dovolí, bylo hospodářství EU připraveno znovu začít fungovat. K tomu je třeba, aby si lidé udrželi svá pracovní místa a podniky nezkolabovaly. Budou je moci využít všechny členské státy, ale obzvláště důležité budou pro ty, které jsou nejhůře zasaženy.

Komise reaguje iniciativou SURE. Jedná se o nový nástroj, který poskytne úvěry ve výši až 100 miliard eur zemím, které je potřebují k zajištění, že pracovníci obdrží příjem a podniky si udrží své zaměstnance. Lidé tak budou moci nadále platit nájemné, účty a nakupovat potraviny a rovněž se tím zajistí tolik potřebná stabilita hospodářství.

Úvěry budou založeny na zárukách poskytnutých členskými státy a budou nasměrovány tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. Budou je moci využít všechny členské státy, ale obzvláště důležité budou pro ty, které jsou nejhůře zasaženy.

SURE podpoří krátkodobé pracovní programy a obdobná opatření, jež mají členským státům pomoci chránit pracovní místa, zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, kterým hrozí propuštění či ztráta příjmu. Podniky budou moci dočasně snížit počet hodin odpracovaných jejich zaměstnanci nebo práci zcela pozastavit a zároveň dostanou od státu podporu příjmu za neodpracované hodiny. Osoby samostatně výdělečně činné dostanou v současné naléhavé situaci náhradu příjmu.

 • Pomoc nejchudším osobám – Fond evropské pomoci nejchudším osobám

Vzhledem k tomu, že na většině území Evropy se z důvodu zpomalení šíření viru uplatňuje omezení shromažďování lidí, je o to důležitější, aby osoby, jejichž nejzákladnější materiální potřeby jsou závislé na jiných, nebyli odříznuty od pomoci. Fond evropské pomoci nejchudším osobám se bude vyvíjet tak, aby mohl této výzvě čelit: zejména bude zavedeno používání elektronických poukázek ke snížení rizika kontaminace, jakož i možnost nákupu ochranných prostředků pro osoby poskytující pomoc.

 • Podpora rybářů a zemědělců

Evropské zemědělství a rybářství hrají zásadní úlohu při zajišťování potravin, které jíme. Na tato odvětví tvrdě udeřila krize, což zasahuje naše potravinové řetězce a místní ekonomiky, které jsou na tomto odvětví závislé.

Stejně jako v případě strukturálních fondů bude využívání Evropského námořního a rybářského fondu flexibilnější. Členské státy budou moci poskytnout podporu:

 • rybářům na dočasné zastavení rybolovných činností;
 • chovatelům v oblasti akvakultury na dočasné pozastavení nebo snížení produkce
 • a organizacím producentů na dočasné uskladnění produktů rybolovu a akvakultury.

Komise rovněž brzy navrhne řadu opatření s cílem zajistit, aby zemědělci a další příjemci mohli ze společné zemědělské politiky získat podporu, kterou potřebují, a to například tím, že bude poskytnuto více času na předložení žádostí o podporu a administrativní orgány budou mít více času na jejich zpracování, budou zvýšeny zálohy na přímé platby a platby na rozvoj venkova a bude zavedena větší flexibilita pro kontroly na místě za účelem minimalizace potřeby fyzického kontaktu a snížení administrativní zátěže.

Ochrana našeho hospodářství a obyvatel všemi dostupnými prostředky

 • Přesměrování všech prostředků fondů politiky soudržnosti na boj s touto mimořádnou událostí

K řešení dopadů krize v oblasti veřejného zdraví budou využity všechny nepřidělené prostředky z fondů politiky soudržnosti – z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti.

Aby bylo zajištěno, že finanční prostředky mohou být přesměrovány tam, kde jsou nejvíce zapotřebí, budou umožněny převody mezi fondy, jakož i mezi kategoriemi regionů a mezi politickými cíli. Kromě toho bude upuštěno od požadavků na spolufinancování, neboť členské státy již využívají veškeré své prostředky na boji s krizí. Administrativa bude zjednodušena.

 • Nástroj pro mimořádnou podporu

Evropská unie ve své historii dosud nečelila zdravotní krizi tohoto rozsahu nebo krizi rozšiřující se takovou rychlostí. V reakci na tuto situaci je první prioritou zachraňovat životy a naplňovat potřeby našich systémů zdravotní péče a pracovníků ve zdravotnictví, kteří v tomto okamžiku v celé EU činí každý den zázraky.

Komise usilovně pracuje na zajištění dodávek ochranných prostředků a dýchacích přístrojů. I přes velké úsilí odvětví v oblasti výroby se členské státy v některých oblastech stále potýkají s vážným nedostatkem ochranných zařízení a dýchacích přístrojů. Chybí jim také dostatek zdravotnických zařízení a pomohlo by jim, kdyby mohly přemístit pacienty do oblastí s větším množstvím zdrojů a umístit zdravotnický personál do nejvíce zasažených oblastí. Bude rovněž nutné podpořit hromadné testování za účelem lékařského výzkumu, zavádění nových způsobů léčby a za účelem výroby, nákupu a distribuce vakcín v celé EU.

EU dnes navrhuje využít veškeré dostupné zbývající prostředky z letošního rozpočtu EU na pomoc při řešení potřeb evropských systémů zdravotní péče.

Na nástroj pro mimořádnou podporu budou vyčleněny 3 miliardy EUR, z nichž 300 milionů EUR bude přiděleno do systému RescEU na podporu společných zásob vybavení. První prioritou by bylo řízení krize v oblasti veřejného zdraví a zajištění nezbytného vybavení a dodávek, a to od ventilátorů po osobní ochranné prostředky, od mobilních lékařských týmů po lékařskou pomoc nejzranitelnějším osobám, včetně osob v uprchlických táborech. Druhou oblastí zájmu by bylo umožnit zvýšit úsilí v oblasti testování. Návrh by Komisi rovněž umožnil provádět nákupy přímo jménem členských států.

Co bude následovat

Vzhledem k tomu, že se situace neustále vyvíjí, Komise předloží další návrhy a bude spolupracovat s dalšími orgány EU s cílem co nejvíce pokročit v této oblasti.

Další informace

Otázky a odpovědi: Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus plus: Nové opatření na mobilizaci zásadních investic a zdrojů

Otázky a odpovědi: Komise navrhuje SURE, nový dočasný nástroj v hodnotě 100 miliard EUR za účelem pomoci chránit pracovní místa a pracovníky

Otázky a odpovědi: Nástroj Evropské unie pro mimořádnou podporu odvětví zdravotnictví

Informativní přehled: Reakce EU na koronavirovou nákazu – nejnovější aktualizace

Informativní přehled: the Coronavirus Response Investment Initiative

Informativní přehled: Reakce na koronavirovou nákazu: Podpora odvětví rybolovu a akvakultury

Informativní přehled: Podpora členských států s cílem pomoci chránit pracující lidi a pracovní místa - SURE

Právní texty jsou k dispozici na internetové stránce Komise věnované reakci na koronavirovou nákazu.