ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Státní podpora: Komise přijala dočasný rámec, který členským státům umožní podpořit ekonomiku během šíření nákazy COVID-19

/czech-republic/file/vestager_csVestager

Vestager ©EC
©EC

Článek obsahuje rychlé shrnutí · Evropská komise přijala tzv. dočasný rámec, který členským státům umožní využít plnou flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory a během šíření koronavirové nákazy COVID-19 tak podpořit ekonomiku. 

20/03/2020

Rychlé shrnutí

Komise přijala tzv. dočasný rámec pro pravidla státní podpory. 

 • Členské státy teď mohou okamžitě podpořit ze státních zdrojů podniky, které to v důsledku epidemie COVID 19 potřebují. 
 • Doplňují se tím možnosti, které Komise představila minulý týden
 • K nápravě vážně narušené ekonomiky EU stanovuje pět druhů podpory: 
  • přímé granty,
  • selektivní daňové výhody a zálohy státní záruky za bankovní úvěry 
  • subvencované veřejné úvěry 
  • záruky pro banky, které zprostředkovávají státní podporu reálné ekonomice 
  • krátkodobé pojištění vývozních úvěrů

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise přijala tzv. dočasný rámec, který členským státům umožní využít plnou flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory a během šíření koronavirové nákazy COVID-19 tak podpořit ekonomiku. Dočasný rámec spolu s mnoha dalšími podpůrnými opatřeními, která mohou členské státy využít v rámci stávajících pravidel, umožňuje zajistit, aby pro podniky všech typů byla k dispozici dostatečná likvidita a aby byla zachována kontinuita hospodářské činnosti během epidemie COVID-19 i po ní.

Výkonná místopředsedkyně Margrethe Vestagerová odpovědná za politiku hospodářské soutěže uvedla: „Nákaza COVID-19 má závažné hospodářské dopady. Abychom je zvládli, musíme jednat rychle a koordinovaně. Tento nový dočasný rámec umožňuje členským státům využívat plnou flexibilitu podle pravidel státní podpory, a podpořit tak hospodářství v tomto náročném období.“

Dočasný rámec státní podpory, který má v souvislosti s nákazou COVID-19 podpořit ekonomiku, založený na čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie konstatuje, že celé hospodářství EU je vážně narušeno. V zájmu nápravy stanoví pět druhů podpory:

i) přímé granty, selektivní daňové výhody a zálohy: členské státy budou moci zavést režimy poskytování grantů až do výše 800 000 EUR na podnik s naléhavou potřebou likvidity;

ii) státní záruky za bankovní úvěry: členské státy budou moci poskytovat státní záruky, aby zajistily, že banky nepřestanou poskytovat úvěry podnikům, které je potřebují;

iii) subvencované veřejné úvěry: členské státy budou moci podnikům poskytovat úvěry se zvýhodněnými úrokovými sazbami. Úvěry jsou určeny na pokrytí okamžitých provozních a investičních potřeb;

iv) záruky pro banky, které zprostředkovávají státní podporu reálné ekonomice: některé členské státy chtějí vycházet ze stávající úvěrové kapacity bank a použít je jako zprostředkovatele podpory pro podniky, a to zejména malé a střední. Rámec jasně stanoví, že tato podpora se považuje za přímou podporu zákazníků bank, nikoli bank samotných. Dále jsou stanoveny pokyny, jak zajistit minimální narušení hospodářské soutěže mezi bankami;

v) krátkodobé pojištění vývozních úvěrů: rámec zavádí dodatečnou flexibilitu v prokazování, že některé země představují neobchodovatelná rizika. Umožňuje tak, aby stát v případě potřeby poskytoval krátkodobé pojištění vývozních úvěrů.

Vzhledem k omezené výši unijního rozpočtu bude hlavní reakce pocházet z vnitrostátních rozpočtů členských států. Dočasný rámec pomůže zacílit podporu do ekonomiky a zároveň omezí negativní důsledky pro rovné podmínky na jednotném trhu.

Proto obsahuje několik záruk. Subvencované úvěry nebo záruky pro podniky například spojuje s rozsahem jejich hospodářské činnosti, který je určen podle mzdových nákladů, obratu nebo potřeb likvidity, a s využitím veřejné podpory na pracovní nebo investiční kapitál. Podpora by tedy měla podnikům pomoci překonat zhoršení hospodářské situace a připravit se na udržitelné oživení.

Dočasný rámec doplňuje řadu dalších možností, které členské státy již mají k dispozici ke zmírnění socioekonomického dopadu nákazy COVID-19 v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Dne 13. března 2020 přijala Komise sdělení o koordinované ekonomické reakci na koronavirovou nákazu COVID-19, v němž jsou tyto možnosti uvedeny. Členské státy mohou ve prospěch podniků zavést například obecně aplikovatelné změny, které nespadají do oblasti působnosti pravidel státní podpory (např. odklad platby daní nebo podpora zkrácené pracovní doby ve všech odvětvích). Rovněž mohou podnikům poskytnout náhradu za vzniklé škody přímo způsobené v důsledku nákazy COVID-19. To lze vhodně využít při podpoře obzvláště zasažených odvětví, jako je doprava, cestovní ruch, pohostinství a maloobchod.

Rámec bude fungovat do konce prosince 2020. V zájmu zajištění právní jistoty Komise před tímto termínem posoudí, zda je třeba jeho platnost prodloužit.

Souvislosti

Pravidla pro státní podporu umožňují členským státům přijímat rychlá a účinná opatření na podporu občanů a podniků, zejména malých a středních, které čelí hospodářským problémům v důsledku šíření nákazy COVID-19.

Dočasný rámec, který byl dnes přijat, doplňuje širokou škálu možností, které členské státy mají při navrhování opatření v souladu se stávajícími unijními pravidly pro státní podporu, jak je stanoveno ve sdělení o koordinované ekonomické reakci na koronavirovou nákazu COVID-19ze 13. března 2020. V rámci boje s nákazou COVID-19 mohou zejména přijímat opatření, která nespadají do oblasti působnosti kontroly státní podpory, například poskytnout vnitrostátní finanční prostředky na zdravotnické služby nebo jiné veřejné služby. Členské státy mohou rovněž okamžitě jednat prostřednictvím opatření veřejné podpory, která jsou dostupná všem společnostem, jako jsou mzdové dotace, pozastavení plateb daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty nebo sociálních příspěvků. Navíc mohou poskytnout i přímou finanční podporu spotřebitelům, např. za zrušené služby nebo vstupenky, které jim nebyly dotčenými firmami proplaceny.

Pravidla EU pro státní podporu dále členským státům dávají možnost pomoci podnikům, které se potýkají s nedostatkem likvidity a potřebují naléhavě nouzovou pomoc. Ustanovení čl. 107 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie umožňuje členským státům odškodnit podniky za škody přímo způsobené mimořádnými událostmi, jako je šíření nákazy COVID-19, včetně přijetí opatření v odvětvích jako letectví a cestovní ruch.

Tzv. dočasný rámec přijala Komise již dříve: v roce 2008 v reakci na celosvětovou finanční krizi.

 

Další informace

Sdělení Komise – Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19