ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Nová průmyslová strategie pro ekologickou a digitální Evropu

/czech-republic/file/industry-growth-furnace-worker_csIndustry, growth, furnace worker

Industry, growth, furnace worker ©EC
©EC

Článek obsahuje rychlé shrnutí · Komise dnes představuje novou strategii, která má evropskému průmyslu pomoci zvládnout dvojí transformaci, jednak na klimatickou neutralitu a jednak na vedoucí postavení v digitální oblasti.

10/03/2020

Rychlé shrnutí

 • Komise vydala novou průmyslovou strategii
 • Má podpořit strategickou autonomii evropského průmyslu a pomoci mu ve dvojí transformaci: zelené a digitální
 • Součástí navrhovaných opatření jsou:
  • Akční plán pro duševní vlastnictví (technologická suverenita, jak lépe bojovat proti krádežím, atd.)
  • Přezkum pravidel EU hospodářské soutěže, kontroly fúzí a státní podpory
  • Do poloviny roku 2020 vydá Komise bílou knihu k řešení dopadů zahraničních dotací na jednotný trh EU
  • Posílení celosvětových pravidel pro dotace průmyslu ve Světové obchodní organizaci
  • Opatření týkající se přístupu firem z EU k veřejným zakázkám ve třetích zemích
  • Opatření pro dekarbonizaci energeticky náročných odvětví
  • Akční plán pro kritické suroviny a léčivé přípravky
  • Aliance pro čistý vodík – k urychlení dekarbonizace průmyslu
  • Právní předpisy k zadávání ekologických veřejných zakázek
 • Obsahuje i strategii pro malé a střední podniky
 • Ta má snížit administrativní zátěž a zjednodušit přístup k financování

Celý text zprávy

Komise dnes představuje novou strategii, která má evropskému průmyslu pomoci zvládnout dvojí transformaci, jednak na klimatickou neutralitu a jednak na vedoucí postavení v digitální oblasti. Cílem strategie je podpořit konkurenceschopnost Evropy a její strategickou autonomii v době, kdy se pohybují geopolitické desky a roste celosvětová konkurence.

Balíček iniciativ vymezuje nový přístup k evropské průmyslové politice na základě evropských hodnot a tradic sociálního trhu. Stanoví řadu opatření na podporu všech aktérů evropského průmyslu, včetně velkých a malých podniků, inovativních začínajících podniků, výzkumných center, poskytovatelů služeb, dodavatelů a sociálních partnerů. Zvláštní strategie pro malé a střední podniky (MSP) má snížit administrativní zátěž, pomoci mnoha evropským malým a středním podnikům podnikat na celém jednotném trhu i mimo něj a získat přístup k financování a pomoci jim být při ekologické a digitální transformaci v první řadě. Dnešní iniciativy rovněž obsahují konkrétní opatření k odstranění překážek, které brání dobrému fungování jednotného trhu, největšího aktiva Evropy, aby všechny naše podniky mohly růst a být konkurenceschopné v Evropě i mimo ni.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Evropský průmysl je v Evropě motorem prosperity a růstu. Dosahuje nejlepších výsledků, když se spoléhá na své silné stránky: na lidi, kteří v něm pracují, jejich nápady, nadání, rozmanitost a podnikatelského ducha. To všechno má tím větší význam v situaci, kdy Evropa začíná s ambiciózními změnami v oblastech ekologie a digitalizace v době, kdy je svět neklidnější a nepředvídatelnější než kdy dříve. Evropský průmysl má všechny předpoklady pro to, aby stál v čele, a učiníme vše, co je v našich silách, abychom jej podpořili.“

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh, dodal: „Evropa má nejsilnější průmyslové odvětví na světě. Naše podniky – velké i malé – nám zajišťují pracovní místa, prosperitu a strategickou autonomii. Řízení ekologické a digitální transformace a předcházení vnějším závislostem v novém geopolitickém kontextu vyžaduje radikální změnu – a s tou se musí začít nyní.“

Dnes zveřejněný balíček opatření v oblasti průmyslové politiky zahrnuje tyto iniciativy:

Nová průmyslová strategie

K udržení vedoucího postavení Evropy v oblasti průmyslu přispěje nová průmyslová strategie ke splnění tří klíčových priorit: zachování globální konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rovných podmínek, a to jak na domácí, tak na celosvětové úrovni, dosažení cíle klimatické neutrality Evropy do roku 2050 a utváření digitální budoucnosti Evropy.

Strategie stanoví, jaké budou hlavní hnací síly průmyslové transformace Evropy, a navrhuje komplexní soubor budoucích opatření, mezi něž patří:

 • Akční plán pro duševní vlastnictví, jehož cílem je prosazovat technologickou suverenitu, prosazovat rovné podmínky na celosvětové úrovni, lépe bojovat proti krádežím duševního vlastnictví a přizpůsobit právní rámec ekologické a digitální transformaci.
 • Vzhledem k tomu, že hospodářská soutěž naše podniky motivuje k dosahování nejlepších výsledků, probíhající přezkum pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže, včetně probíhajícího hodnocení kontroly spojování a kontroly účelnosti pokynů pro státní podporu, zajistí, aby naše pravidla byla vhodná pro účely ekonomiky, která se rychle mění a která se stále více digitalizuje a musí ve větší míře zahrnout ekologii a oběhovost.
 • Potřebujeme spravedlivou hospodářskou soutěž doma i v zahraničí. Kromě toho, že Komise maximálně využije svého souboru nástrojů na ochranu obchodu, přijme do poloviny roku 2020 bílou knihu, jejímž cílem bude řešit rušivé dopady zahraničních dotací na jednotný trh i zahraniční přístup k veřejným zakázkám EU a k financování ze strany EU. Otázka týkající se zahraničních dotací bude řešena návrhem právního nástroje v roce 2021. Současně bude probíhat práce na posílení celosvětových pravidel pro dotace průmyslu ve Světové obchodní organizaci a budou přijata opatření k řešení nedostatečného vzájemného přístupu k veřejným zakázkám ve třetích zemích.
 • Komplexní opatření pro modernizaci a dekarbonizaci energeticky náročných odvětví, podporu udržitelných a inteligentních odvětví mobility, podporu energetické účinnosti a zajištění dostatečného a trvalého zásobování nízkouhlíkovou energií za konkurenceschopné ceny.
 • Posílení evropské průmyslové a strategické autonomie zajištěním dodávek kritických surovin prostřednictvím akčního plánu pro kritické suroviny a léčivé přípravky na základě nové farmaceutické strategie EU a podporou rozvoje strategických digitálních infrastruktur a klíčových základních technologií.
 • Aliance pro čistý vodík, jejímž cílem je urychlit dekarbonizaci průmyslu a udržet vedoucí postavení průmyslu, dále aliance pro nízkouhlíková odvětví, aliance pro průmyslové cloudy a platformy a aliance pro suroviny.
 • Další právní předpisy a pokyny týkající se zadávání ekologických veřejných zakázek.
 • Obnovený důraz na inovaceinvestice a dovednosti.

Komise přijme komplexní soubor opatření, která budou jak horizontální, tak pro specifické technologie, a kromě toho bude systematicky analyzovat rizika a potřeby různých průmyslových ekosystémů. Při této analýze bude úzce spolupracovat s inkluzivním a otevřeným průmyslovým fórem, které bude zřízeno do září 2020. Fórum se bude skládat ze zástupců průmyslu, včetně malých a středních podniků, velkých podniků, sociálních partnerů, výzkumných pracovníků, jakož i zástupců členských států a orgánů EU. V případě potřeby budou odborníci z konkrétních odvětví vyzváni, aby se podělili o své znalosti. Komise bude dále každý rok pořádat Dny průmyslu, které budou i nadále sdružovat všechny aktéry.

Nová strategie pro malé a střední podniky

Malé a střední podniky hrají v průmyslové struktuře Evropy klíčovou úlohu, neboť poskytují dvě ze tří pracovních míst a jsou pro úspěch tohoto nového průmyslového přístupu zásadní. Cílem strategie je pomoci malým a středním podnikům, aby při ekologické a digitální transformaci sehrály vedoucí úlohu, což rovněž znamená, že jim je třeba zajistit přístup ke správným dovednostem. Aby si malé a střední podniky vybudovaly svou kapacitu pro transformaci, Komise zmodernizuje evropskou síť podniků prostřednictvím specializovaných poradců pro otázky udržitelnosti. Rozšíří rovněž centra pro digitální inovace v každém regionu v Evropě, aby malým a středním podnikům umožnila začlenit digitální inovace. Otevře možnosti dobrovolnictví a odborné přípravy v oblasti digitálních technologií. Aby usnadnila činnost malých a středních podniků na jednotném trhu i mimo něj, navrhuje Komise opatření k odstranění regulačních a praktických překážek podnikání nebo rozšiřování činnosti. Komise mimo jiné zvyšuje své úsilí o zajištění rychlé platby, zejména prostřednictvím nové virtuální observatoře, jakož i prostřednictvím alternativního řešení sporů. Aby Komise malým a středním podnikům usnadnila vstup na burzovní trh, podpoří rovněž fond pro primární veřejnou nabídku akcií malých a středních podniků v rámci okna pro malé a střední podniky v rámci InvestEU. Posílí rovněž podnikání žen tím, že podnítí investice do společností a fondů vedených ženami. Komise dále vyzývá členské státy, aby společnostem zajistily jednotné kontaktní místo pro získání poradenství. Cílem je učinit z Evropy nejlepší místo pro zahájení podnikání a růst. Komise bude s členskými státy spolupracovat na vytvoření standardu EU pro startupové národy, aby mohly být sdíleny a přijímány osvědčené postupy pro urychlení růstu vysoce technicky vyspělých malých a středních podniků a začínajících podniků. K zajištění politického závazku k těmto opatřením zajistí vysoký zmocněnec EU pro malé a střední podniky úzké partnerství a koordinaci s členskými státy EU i s regionálními a místními orgány prostřednictvím vnitrostátních zmocněnců pro malé a střední podniky. Posílí rovněž perspektivu malých a středních podniků v právních předpisech EU.

Jednotný trh, který plní své funkce pro podniky a spotřebitele

Jednotný trh je jedním z největších úspěchů Evropy a poskytuje evropským podnikům velký domácí trh. Podněcuje hospodářskou soutěž a obchod v rámci EU. Poskytuje občanům EU širší výběr zboží a služeb a více pracovních a podnikatelských příležitostí. Poskytuje evropským podnikům pákový efekt, který potřebují k tomu, aby získaly vedoucí pozici v celosvětovém měřítku.

Evropané však i nadále narážejí na překážky, které jim brání plně využívat potenciálu jednotného trhu. Podle odhadů by odstranění těchto překážek mohlo do konce tohoto desetiletí přinést až 713 miliard EUR. Zpráva o překážkách na jednotném trhu, která byla dnes zveřejněna, identifikuje širokou škálu překážek na jednotném trhu z pohledu evropských podniků a spotřebitelů. Poukazuje na hlavní příčiny těchto překážek: omezující a složitá vnitrostátní pravidla, nedostatečné správní kapacity, nedokonalé provedení předpisů EU a jejich nedostatečné prosazování.

Za účelem odstranění těchto překážek Komise dnes přijímá akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu, jehož cílem je řešit překážky, které vyplývají z porušování práva EU. Akční plán je založen na obnoveném partnerství mezi členskými státy a Komisí v jejich společné odpovědnosti za zajištění řádného prosazování a uplatňování pravidel jednotného trhu. V této souvislosti akční plán zřizuje společnou pracovní skupinu Komise a členských států s cílem posílit spolupráci při prosazování pravidel jednotného trhu. Komise bude podporovat vnitrostátní a místní orgány v jejich úsilí o správné provádění evropského práva a nebude váhat přijmout rozhodná opatření proti porušování pravidel jednotného trhu.

 

KONTEXT

Průmysl hraje zásadní úlohu při podpoře hospodářského růstu a prosperity Evropy. Evropský průmysl zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v mnoha odvětvích, představuje 20 % celkové přidané hodnoty EU a vytváří v EU pracovní místa pro 35 milionů lidí.

V březnu 2019 vyzvala Evropská rada k vypracování komplexní a dlouhodobé strategie průmyslové politiky EU doprovázené integrovaným přístupem, který by zajistil hlubší a silnější jednotný trh. Potřeba nového přístupu Evropy k průmyslu se odráží v politických směrech předsedkyně von der Leyenové, v prioritách stanovených Evropským parlamentem a ve strategické agendě Evropské rady na období 2019–2024, v Zelené dohodě pro Evropu a ve strategii Komise pro utváření digitální budoucnosti Evropy.

 

ODKAZY

Zpráva / Otázky a odpovědi

INFORMATIVNÍ PŘEHLED: Nová průmyslová strategie pro celosvětově konkurenceschopnou, ekologickou a digitální Evropu

INFORMATIVNÍ PŘEHLED: Plně využít potenciál evropských malých a středních podniků

INFORMATIVNÍ PŘEHLED: Jednotný trh, který bude sloužit podnikům a spotřebitelům

Nová průmyslová strategie pro Evropu

Průmyslová strategie pro udržitelnou a digitální Evropu pro malé a střední podniky

Identifikace a řešení překážek na jednotném trhu

Akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu