ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Pracovní metody Komise Ursuly von der Leyenové

/czech-republic/file/von-der-leyen-commission_csVon der Leyen Commission

Von der Leyen Commission ©EC AV Service
©EC AV Service

Komise vedená Ursulou von der Leyenovou dnes zveřejnila své pracovní metody, s jejichž pomocí bude kolegium komisařů v příštích pěti letech naplňovat program nové předsedkyně – Agendu pro Evropu. Na prvním místě je kolegialita, transparentnost a efektivita.

04/12/2019

Shrnutí

Komise zveřejnila své nové pracovní postupy:

 • Šest skupin komisařů pro jednotlivé priority:
  • Zelená dohoda pro Evropu
  • Evropa připravená na digitální věk
  • Ekonomika ve prospěch lidí
  • Podpora evropského způsobu života
  • Silnější Evropa ve světě
  • Nový impuls pro demokracii
 • Vznikla také nová skupina pro koordinaci vnější činnosti (EXCO)
 • Zásada „jeden předpis přijmout, jeden zrušit“
 • Zasedání bez dokumentů v papírové podobě

Tisková zpráva

Tyto pracovní metody jsou v řadě ohledů nové a mění způsob práce Komise zejména pokud jde o úlohu výkonných místopředsedů, vysokého představitele a místopředsedy, místopředsedů a skupin komisařů. Dále byla zřízena nová skupina pro koordinaci vnější činnosti (EXCO). Nové pracovní metody rovněž určují, jak má Komise plnit svůj závazek, že bude reagovat na usnesení Evropského parlamentu přijatá na základě článku 225 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Dalším prvkem pracovních metod je příprava na digitální transformaci Komise, jejíž zasedání budou probíhat „bezpapírově“.

Hlavní zásady společné práce

Evropská komise přijímá rozhodnutí kolektivně. Při přijímání rozhodnutí jsou si všichni členové Komise rovni a nesou za ně stejnou odpovědnost. Po přijetí rozhodnutí je každý člen Komise musí přijmout za vlastní, prosazovat a bránit je. Tři výkonní místopředsedové mají dvojí funkci – jednají jako místopředsedové a současně odpovídají za určitou oblast politiky. Výkonní místopředsedové, vysoký představitel a místopředseda a ostatní místopředsedové odpovídají za politické vedení a koordinaci práce v oblasti své působnosti, a to zejména prostřednictvím nových „skupin komisařů“. Předsedkyně von der Leyenová zřídila šest skupin komisařů [odkaz], které mají na starosti šest politických priorit, jimiž jsou: Zelená dohoda pro Evropu, Evropa připravená na digitální věk, Hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí, Podpora evropského způsobu života, Silnější Evropa ve světě a nový impuls pro demokracii.

Práce všech členů Komise a jejich kabinetů by se měla vyznačovat transparentností. Všichni členové Komise zveřejní všechny schůzky a kontakty týkající se politik EU a jejího rozhodovacího procesu.

Geopolitická Komise

Vůbec poprvé bude úkolem konkrétní skupiny koordinovat vnější aspekty činnosti Komise. Nová skupina pro koordinaci vnější činnosti (EXCO) bude mimo jiné každý týden projednávat aktuální mezinárodní otázky a koordinovat postoje, jež mají být zaujaty na mezinárodních fórech nebo summitech, a připravovat tak zasedání kolegia. Skupina bude mít důležitou úlohu při koordinaci vnitřní a vnější dimenze činnosti Komise a pro dosažení větší soudržnosti v práci útvarů Komise a Evropské služby pro vnější činnost.

Prosazování demokratické unie

Evropská komise přikládá velký význam názorům občanů a jejich přímo volených zástupců v Evropském parlamentu. Kolegium proto na svých zasedáních projedná každé rozhodnutí ohledně toho, zda zaregistrovat navrhovanou evropskou občanskou iniciativu, či nikoli. Rovněž projedná usnesení Evropského parlamentu a žádosti Rady týkající se legislativních iniciativ podle článků 225 a 241 SFEU a přijme příslušná rozhodnutí. To vše za plného respektu k zásadám proporcionality, subsidiarity a zdokonalení tvorby právních předpisů. Do tří měsíců po přijetí daného usnesení podá místopředseda pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič Evropskému parlamentu zprávu o navržených opatřeních.

Tak, jak jim to ukládají jejich pověřovací dopisy, členové kolegia navštíví v první polovině mandátu této Komise každý členský stát. Očekává se od nich, že se budou pravidelně scházet se zástupci vnitrostátních parlamentů a účastnit se dialogů s občany po celé Unii, zejména v rámci konference o budoucnosti Evropy.

Snížení byrokracie

Kolegium se bude řídit zásadou „jeden předpis přijmout, jeden zrušit“: každý legislativní návrh vytvářející novou zátěž by měl občany a podniky zbavit srovnatelné stávající zátěže na úrovni EU v téže oblasti politiky. Na uplatňování této zásady bude dohlížet místopředseda pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled; zajistí, aby byla v rámci útvarů Komise využívána konzistentně.

Digitální Komise

Evropská komise usiluje o to, aby její administrativní aparát prošel digitální transformací, díky níž bude plně zaměřen na uživatele a založen na datech. Kolegium půjde příkladem – za podpory nástroje e-College bude pořádat bezpapírová zasedání. Cílem je postupné zavedení bezpapírových schůzí na všech úrovních organizace. Dojde k tomu za plného dodržení požadavků na ochranu údajů a bezpečnost.

Zelenější Komise

Komise zvýší své úsilí o zmírnění dopadu svých činností na životní prostředí v oblasti spotřeby energie, vody a papíru, nakládání s odpady a emisí CO2. Stane se tak cestou nových iniciativ v rámci jejího systému environmentálního řízení, zdokonaleného provádění zásad oběhového hospodářství u zelených veřejných zakázek a zlepšením schopnosti zaměstnanců přijmout ekologické chování.

Souvislosti

Pracovní metody

Rozhodnutí o skupinách komisařů