ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Jak členské státy v roce 2018 dodržovaly právo EU? Úsilí přináší výsledky, ale stále je co zlepšovat

/czech-republic/file/clausejpg-3_csclause.jpg

paragraf @Pixabay
copyright

Výroční zpráva za rok 2018 zaznamenává mírný nárůst (o 0,8 %) otevřených případů nesplnění povinnosti ve srovnání s předchozím rokem (1 571 oproti 1 559 případům). Hlavními dotčenými oblastmi politiky byly mimo jiné životní prostředí, mobilita a doprava, vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Pokaždé, když právní předpisy EU nejsou správně uplatňovány, přicházejí občané a podniky o práva a výhody, jež jim z těchto předpisů plynou.

04/07/2019

Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU uvádí, jak Komise monitorovala a prosazovala dodržování práva EU v roce 2018. Srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu, který byl dnes rovněž zveřejněn na internetu, hodnotí výkonnost zemí EU/EHP na jednotném trhu EU a odhaluje nedostatky, u kterých by jednotlivé země a Komise měly zintenzivnit své úsilí.

Občané a podniky mohou těžit z mnoha výhod jednotného trhu pouze tehdy, pokud společně dohodnutá pravidla budou v praxi skutečně fungovat. V listopadu 2018 Komise předložila aktuální posouzení zbývajících překážek na jednotném trhu a vyzvala členské státy, aby dbaly na provádění, uplatňování a prosazování pravidel EU a zdržely se zavádění nových překážek. Může se jednat například o oblasti jako emise z automobilůelektronické obchodovánísociální médiaodvětví služeba mnoho dalších.

Komise dbá neustále na to, aby byla pravidla EU řádně uplatňována a prosazována. V roce 2018 se proto důsledně zasazovala o prosazování těchto pravidel v řadě oblastí politiky. Podporovala orgány členských států na celostátní i regionální úrovni při provádění pravidel týkajících se čistého ovzduší a vody. Přijímala rovněž opatření vůči členským státům, které nesplnily své závazky a neprovedly pravidla EU týkající se jmenné evidence cestujících, boje proti terorismu a praní peněz. Komise dále využila svých donucovacích pravomocí v případech, kdy některé země EU nejednaly dostatečně rychle, aby zlepšily přístup osob se zdravotním postižením k internetovým stránkám a jiným mobilním aplikacím.

Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU v roce 2018

Výroční zpráva za rok 2018 zaznamenává mírný nárůst (o 0,8 %) otevřených případů nesplnění povinnosti ve srovnání s předchozím rokem (1 571 oproti 1 559 případům). Po dosažení pětiletého maxima v roce 2016 se tak počet případů začal ustalovat a v roce 2018 již lze oproti roku 2016 konstatovat snížení o 5 % (viz graf 1). Hlavními dotčenými oblastmi politiky byly mimo jiné životní prostředí, mobilita a doprava, vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Pokaždé, když právní předpisy EU nejsou správně uplatňovány, přicházejí občané a podniky o práva a výhody, jež jim z těchto předpisů plynou. V oblasti životního prostředí například Komise pokračovala v opatřeních k zajištění plného souladu se směrnicí o kvalitě ovzduší, pokud jde o mezní hodnoty PM10 a oxidu dusičitého (NO2) a systémy monitorování v celé EU.

Graf 2 (v příloze) poskytuje přehled situace v každém členském státě. Pokud jde o opožděné provedení ve vnitrostátním právu, nejvyšší počet otevřených případů měly KyprBelgie a Španělsko, naopak nejméně případů bylo otevřeno v EstonskuDánsku a Itálii. Nejvyšší počet otevřených případů týkajících se nesprávného provedení a/nebo nesprávného uplatňování práva EU měly v loňském roce ŠpanělskoItálie a Německo a naopak nejnižší celkový počet otevřených případů mělo EstonskoOblasti politiky, v nichž bylo v roce 2018 zahájeno nejvíce řízení o nesplnění povinnosti, byly vnitřní trh EU, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, mobilita a doprava (viz graf 3).

Boj proti opožděnému provádění směrnic EU

Aby mohli občané a podniky využívat výhod práva EU, je naprosto zásadní, aby členské státy prováděly evropské směrnice do svého vnitrostátního právního řádu ve stanovené lhůtě.

V roce 2018 počet nových řízení o nesplnění povinnosti z důvodu opožděného provedení ve vnitrostátním právu prudce klesl o jednu čtvrtinu (z 558 případů v roce 2017 na 419 v roce 2018). Nejvyšší počet nových případů opožděného provedení během funkčního období Junckerovy Komise byl nicméně zaznamenán v roce 2016 (847 případů). Komise zahájila nová řízení o nesplnění povinnosti proti většině členských států, které neprovedly pravidla EU pro ochranu osobních údajů (směrnice 2016/680/EU) ve vnitrostátním právu ve lhůtě, na níž se samy předem dohodly. V zájmu usnadnění včasného a správného provedení Komise členským státům nadále poskytovala pomoc formou přípravy prováděcích plánů, specializovaných internetových stránek a pokynů a zajištěním výměny osvědčených postupů v rámci setkání skupiny odborníků.

V loňském roce podala Komise k Soudnímu dvoru Evropské unie žaloby se žádostí o uložení penále, které se týkaly pěti členských států: Slovinska (tři případy: C-628/18C-69/18 a C-188/18), Španělska (tři případy: C-430/18C-165/18 a C-164/18), Belgie (C-676/18), Irska (C-550/18) a Rumunska (C-549/18).

Srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu za rok 2019

Srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu podrobně znázorňuje stav provádění pravidel jednotného trhu EU v Evropském hospodářském prostoru (EHP) v roce 2018, stupeň otevřenosti a integrace určitých trhů a míru, v níž členské státy přispívaly k řadě nástrojů EU pro lepší fungování jednotného trhu.

Podle výsledků dosažených v roce 2018 byly členské státy ohodnoceny kartami; přiděleno tak bylo 153 zelených (nadprůměrné výsledky), 137 žlutých (průměrné výsledky) a 59 červených karet(podprůměrné výsledky).

Graf 4 v příloze ukazuje, že navzdory dalšímu rozšiřování obchodu se zbožím a službami se situace v některých oblastech politiky od roku 2017 zhoršila. Členské státy zlepšily fungování některých nástrojů jednotného trhu, například portál Vaše Evropa a systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI). V řadě oblastí politiky však země obdržely více červených karet než v loňském roce, například co se týče spravedlivosti systémů zadávání veřejných zakázek a uznávání odborných kvalifikací. Stejně tomu bylo také v případě spolupráce v rámci pilotních projektů (EU Pilot).

Nejlepších výsledků obecně dosáhly PortugalskoSlovenskoFinskoŠvédsko a Litva. Naopak nejvíce červených a žlutých karet obdržely ŠpanělskoItálieŘecko a Lucembursko.

Komise reaguje na stížnosti občanů

Občané, podniky, nevládní organizace a jiné zúčastněné strany mohou podezření na porušení právních předpisů EU hlásit prostřednictvím elektronického formuláře pro podávání stížností dostupného na portálu Europa v sekci Vaše právaV roce 2018 se většina nových stížností týkala záležitostí v oblasti spravedlnosti, práv spotřebitelů, vnitřního trhu EU, průmyslu, podnikání a malých a středních podniků, zaměstnanosti a sociálních věcí. Díky portálu SOLVIT, neformální síti Komise a členských států pro řešení problémů, mohou občané a podniky usilovat o vyřešení svých problémů s orgánem veřejné moci v jiné zemi EU.

Souvislosti

Od roku 1984 předkládá Komise na základě žádosti Evropského parlamentu výroční zprávu o kontrole uplatňování práva EU během předchozího roku. Evropský parlament následně o zprávě Komise přijímá usnesení.

Komise se prioritně zaměřuje na problémy, u nichž mohou mít její opatření v oblasti prosazování práva reálný dopad a mohou být užitečná pro občany a podniky. Při rozdělení povinností mezi evropské orgány nese Evropská komise obecnou odpovědnost za zahájení legislativního procesu. O návrzích Komise rozhoduje Rada a Evropský parlament. Členské státy odpovídají za včasné a správné uplatňování, provádění a prosazování práva EU ve svém vnitrostátním právním řádu. Tento okruh pak uzavírá Komise: jakmile jsou návrhy přijaty jako právní předpisy EU, sleduje, zda členské státy tyto právní předpisy správně uplatňují, a podnikne opatření, pokud tomu tak není. Komise by proto měla jednat pevně a rychle v případech, kdy porušování předpisů brání dosahování cílů politiky EU. V tomto ohledu nedávno přijala strategičtější přístup k prosazování práva, potažmo vyřizování případů nesplnění povinnosti, který vychází z jejího závazku být „větší a ambicióznější ve významných záležitostech, a naopak menší a skromnější u témat méně významných.“

Každoroční srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu hodnotí, jak členské státy:

-   provádějí pravidla EU,

-   vytvářejí otevřené a integrované trhy (jde např. o zadávání veřejných zakázek či obchod se zbožím a službami),

-   řeší administrativní záležitosti týkající se zahraničních pracovníků (např. odborné kvalifikace),

-   spolupracují a přispívají v rámci řady unijních nástrojů správy (jako je např. portál Vaše EvropaSOLVIT a EURES).

Srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu hodnotí výsledky ve čtyřech oblastech politiky, dvou oblastech týkajících se otevřenosti a integrace trhu a 13 nástrojích správy.

Další informace

a) Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU v roce 2018:

– Výroční zpráva o vnitrostátním provádění práva EU

– Přehledy podle jednotlivých zemí

– Přehled za EU-28

– obecné informace o řízení EU o nesplnění povinnosti viz úplná zpráva MEMO ze dne 17. ledna 2012.

b) Srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu (vydání z roku 2019 na základě údajů z roku 2018):

– Srovnávací přehled

– Přehledy podle jednotlivých zemí

Přehled výsledků

 

PŘÍLOHA – IP/19/3030