ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace v Evropě za rok 2019: boj proti změně klimatu může být hnací silou růstu a zaměstnanosti

/czech-republic/file/workpng-0_cswork.png

práce @EU
@EU

Přechodem na uhlíkově neutrální hospodářství se zvýší počet pracovních míst a změní se struktura trhu práce, rozdělení pracovních míst a potřebné dovednosti. Nad rámec již očekávaných 12 milionů nových pracovních míst by mělo na základě tohoto přechodu do roku 2030 v EU vzniknout dalších 1,2 milionu pracovních míst. 

04/07/2019

Komise zveřejnila svůj každoroční přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace v Evropě za rok 2019. Vzhledem k dlouhodobým celosvětovým trendům, jako je stárnutí, globalizace, technologická transformace a změna klimatu, se přehled za rok 2019 věnuje tématu udržitelnosti. Zpráva poukazuje na vzájemnou provázanost boje proti změně klimatu a zachování růstu a představuje řadu politických možností, které by zachovaly konkurenceschopnost EU a udržely růst tak, aby z něj mohli mít přínos všichni obyvatelé EU i příští generace, a zároveň podpořily ambiciózní přechod na klimaticky neutrální hospodářství. Přehled za rok 2019 rovněž potvrzuje pokračující rozmach hospodářské činnosti EU, rekordní zaměstnanost a stále lepší sociální situaci.

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová k tomu uvedla: „Tento každoroční přehled ukazuje, že oživení evropského hospodářství má trvalý charakter. Míra zaměstnanosti v EU nebyla nikdy tak vysoká – práci má nyní 240,7 milionu Evropanů, přičemž od začátku Junckerovy Komise přibylo 13,4 milionu pracovních míst. Nezaměstnanost v Evropě je na historicky nejnižší úrovni. Počet osob ohrožených chudobou se nadále snižuje. Toto vše představuje dobrý základ pro naplňování zásad evropského pilíře sociálních práv. A v tom všem musí být zahrnut i spravedlivý přechod na klimaticky neutrální hospodářství, které bude plně využívat příležitosti „zeleného růstu“. Životní úroveň všech občanů můžeme změnit za předpokladu, že EU a členské státy budou spolu se sociálními partnery investovat do nových a lepších dovedností, zvyšování kvalifikací a do sociálních služeb.“

Přechodem na uhlíkově neutrální hospodářství se zvýší počet pracovních míst a změní se struktura trhu práce, rozdělení pracovních míst a potřebné dovednosti. Nad rámec již očekávaných 12 milionů nových pracovních míst by mělo na základě tohoto přechodu do roku 2030 v EU vzniknout dalších 1,2 milionu pracovních míst. Přechod by mohl zmírnit aktuální polarizaci pracovních míst, k níž dochází vlivem automatizace a digitalizace, a to tím, že přispěje ke vzniku pracovních míst na střední úrovni mezd a kvalifikací, zejména ve stavebnictví a výrobě.

Dopady přechodu se však budou v jednotlivých zemích a odvětvích lišit. Proto se na něj musí země připravit a zajistit, aby lidé, kteří jsou zaměstnaní v oborech, odvětvích či regionech navázaných na modely hospodářství produkující vysoké emise uhlíku, nebyli opomenuti. Klíčové je počítat se sociálním rozměrem od samého počátku, například prostřednictvím opatření, která během přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství zajišťují podporu příjmu nebo kombinují vyšší zdanění energie s přerozdělováním. Ke spravedlivému přechodu může rovněž přispět sociální dialog, který zajistí zapojení pracovníků a zaměstnavatelů.

V obecnější rovině z přehledu vyplývá, že EU bude muset v zájmu dalšího hospodářského růstu investovat do dovedností lidí a inovací. Nejlepších výsledků dosahují ty podniky v EU, které nejvíce investují do odborné přípravy pracovníků a zajištění vysoce kvalitních pracovních podmínek. Investice do dovedností, kvalifikací a formálního vzdělávání dospělých skutečně podporují zaměstnatelnost pracovníků, růst mezd a konkurenceschopnost podniků. Přehled rovněž konstatuje, že sociální investice, jako je dostupnost péče o děti a předškolní vzdělávání, zvyšují produktivitu i prosperitu lidí. Cenově dostupné a přiměřené bydlení Evropanům umožňuje naplnit svůj potenciál na trhu práce a podílet se na životě společnosti.

Souvislosti

Každoroční přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace v Evropě představuje aktuální hospodářskou analýzu trendů v zaměstnanosti a sociální oblasti v Evropě a pojednává o souvisejících politických možnostech. Jde o stěžejní analytickou zprávu Evropské komise zaměřenou na oblast zaměstnanosti a sociálních věcí.

Podle nové strategické agendy Evropské rady na období 2019–2024 je třeba využívat změny plynoucí z ekologické transformace, technologického vývoje a globalizace a současně zajistit, aby nikdo nebyl opomenut. Letošní vydání přehledu se na vývoj zaměstnanosti a sociální situace v Evropě dívá z hlediska jedné ze čtyř hlavních priorit této nové strategické agendy – „budování klimaticky neutrální, ekologické, spravedlivé a sociální Evropy“. Zjištění obsažená v přehledu mohou pro tvůrce politiky představovat inspiraci, jak těchto ambiciózních cílů dosáhnout. Budou rovněž podkladem pro politickou diskusi o aspektech zaměstnanosti v rámci strategické dlouhodobé vize pro klimaticky neutrální hospodářství na příštím zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, jež se bude konat dne 8. července 2019.

Existuje mnoho příkladů, u nichž se Komise zaměřuje na řešení problémů, na které tyto roční přehledy poukazují. Například v návrhu víceletého finančního rámce, který Komise přijala v květnu 2018, je vyčleněno více prostředků na investice do lidí, například prostřednictvím nového Evropského sociálního fondu plus a vylepšeného Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. K plnění příslušných cílů přispěje také evropský pilíř sociálních práv a iniciativy a nástroje, jako jsou agenda dovedností pro Evropuprogram Digitální Evropa a záruky pro mladé lidi, další posílení programu Erasmus a Evropský sbor solidarity.

Další informace

Infopřehled: Vývoj zaměstnanosti a sociální situace za rok 2019: zaostřeno na sociální dopady změny klimatu

Přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace za rok 2019

Nová strategická agenda 2019–2024

Oddíl „Zaměstnanost a sociální analýza“ na internetových stránkách GŘ EMPL

Marianne Thyssenová na Facebooku a Twitteru

Zaregistrujte se k bezplatnému odběru elektronického zpravodaje Evropské komise týkajícího se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování.