ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Dvojí kvalita potravin: Komise zveřejnila studii, která posuzuje rozdíly ve složení potravinářských výrobků EU

/czech-republic/file/dualsunkajpg-2_csdual_sunka.jpg

sunka @EU
@EU

Ve většině případů složení odpovídalo způsobu, jak byly výrobky prezentovány. Celkem 9 % výrobků, které byly prezentovány jako stejné v celé EU, mělo rozdílné složení. Dalších 22 % výrobků prezentovaných podobným způsobem mělo rozdílné složení. Neexistuje žádný jednotný zeměpisný vzorec. 

24/06/2019

Komise zveřejnila výsledky celoevropské testovací kampaně zaměřené na potravinářské výrobky. Tyto výsledky poukazují na skutečnost, že některé výrobky jsou označeny stejnou nebo podobnou značkou, ačkoli se jejich složení liší.

Od svého projevu o stavu Unie v roce 2017 předseda Komise Jean-Claude Juncker usiluje o řešení problematiky dvojí kvality výrobků. Evropská komise předložila různé iniciativy a dnes zveřejnila studii v návaznosti na testování potravinářských výrobků po celé EU za použití stejné metodiky, aby bylo možné získat o dvojí kvalitě potravinářských výrobků v EU lepší povědomí. Studii, při které bylo analyzováno téměř 1 400 potravinářských výrobků v devatenácti zemích EU, provedlo Společné výzkumné středisko, což je interní útvar Komise pro sdílení vědeckých poznatků. Z výsledků této studie je patrné, že 9 % porovnávaných výrobků mělo rozdílné složení, přestože přední strana jejich obalu byla totožná. U dalších 22 % výrobků s rozdílným složením byla přední strana obalu podobná. Ze studie nevyplynul žádný jednotný zeměpisný vzorec. Na základě nové metodiky, která byla vytvořena, budou nyní příslušné vnitrostátní orgány schopny provést analýzu jednotlivých případů, jež je zapotřebí k určení klamavých praktik, které jsou podle spotřebitelského práva EU zakázány.

Tibor Navracsics, komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport, odpovědný za Společné výzkumné středisko, uvedl: „Někteří Evropané mají pocit, že značkové potraviny, které kupují, jsou ve srovnání s těmi, které se prodávají jinde, odlišné, možná horší. Komise se obrátila na naše vědce, aby nám rozsah těchto rozdílů na jednotném trhu pomohli objektivně posoudit. Výsledky poukazují na různé aspekty: těší mě, že v otázce složení značkových potravin vědci nenašli žádné důkazy rozdělení mezi východem a západem, ale znepokojuje mě, že se ukázalo, že až třetina testovaných výrobků měla rozdílné složení, ačkoli označení bylo totožné nebo podobné.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová prohlásila: „Na evropském jednotném trhu nebudou existovat žádné dvojí standardy. S novými právními předpisy, které dvojí kvalitu prohlašují za trestnou a posilují postavení orgánů pro ochranu spotřebitele, máme k dispozici nástroje k tomu, abychom této praxi učinili přítrž. Evropští spotřebitelé budou moci nakupovat s důvěrou, že si kupují to, co vidí.“

Hlavní zjištění

Studie posoudila 1 380 vzorků 128 různých potravinářských výrobků z devatenácti členských států. Tento vzorek však není reprezentativní z hlediska velké rozmanitosti potravinářských výrobků na trhu EU. V rámci studie bylo zjištěno, že:

  • Ve většině případů složení odpovídalo způsobu, jak byly výrobky prezentovány: 23 % výrobků mělo totožnou přední stranu obalu a totožné složení a u 27 % výrobků bylo signalizováno odlišné složení v různých zemích EU při odlišných předních stranách obalu.
  • Celkem 9 % výrobků, které byly prezentovány jako stejné v celé EU, mělo rozdílné složení: u těchto výrobků byla přední strana obalu totožná, ale jejich složení se lišilo.
  • Dalších 22 % výrobků prezentovaných podobným způsobem mělo rozdílné složení: u těchto výrobků byla přední strana obalu podobná, ale jejich složení se lišilo.
  • Neexistuje žádný jednotný zeměpisný vzorec, pokud jde o používání stejného nebo podobného obalu pro výrobky s rozdílným složením. Zjištěné rozdíly ve složení testovaných výrobků navíc nezbytně neznamenají rozdíly v jejich kvalitě.

Opatření Komise týkající se této otázky

Od té doby, kdy předseda Komise Jean-Claude Juncker hovořil o otázce dvojí kvality výrobků ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017, pokročila Evropská komise v různých iniciativách:

  • vyjasněním toho, kdy je dvojí kvalita výrobků klamavou praktikou, prostřednictvím právních předpisů v rámci nedávno dohodnuté nové politiky ochrany spotřebitele,
  • zavedením společné metodiky pro testování potravinářských výrobků,
  • vydáním souboru pokynů s cílem pomoci vnitrostátním orgánům uplatňovat právní předpisy EU v oblasti potravin a ochrany spotřebitele,
  • vyčleněním více než 4,5 milionu eur na řešení tohoto problému,
  • testováním výrobků v celé EU za použití stejné metodiky, aby bylo možné získat o dvojí kvalitě zboží lepší povědomí.

Další kroky

Evropská komise zahajuje novou výzvu k podávání návrhů s rozpočtem celkem 1,26 milionu eur na posílení kapacit spotřebitelských organizací výrobky testovat a určit potenciálně klamavé praktiky. Lhůta pro přihlášení je 6. listopadu 2019.

Souvislosti

Podle právních předpisů EU by uvedení určitého zboží na trh jako totožného se zbožím uváděným na trh v jiném členském státě, ačkoli dané zboží má podstatně odlišné složení nebo znaky, které nelze odůvodnit legitimními a objektivními důvody, mohlo spotřebitele nepoctivě a protiprávně klamat.

Studie, kterou provedlo Společné výzkumné středisko Komise, popisuje situaci zjištěnou na trzích devatenácti zúčastněných členských států v období, kdy byl průzkum prováděn (listopad–prosinec 2018). Testovací kampaň byla součástí reakce Evropské komise na znepokojení ohledně dvojí kvality potravin. Výrobky byly vybrány na základě návrhů členských států v návaznosti na stížnosti orgánů nebo sdružení pro ochranu spotřebitele.

Testování bylo založeno na harmonizované metodice vypracované Společným výzkumným střediskem ve spolupráci s členskými státy. Tato metodika umožňuje srovnatelné odběry vzorků, testování a interpretaci údajů v rámci celé EU. Všechny členské státy EU byly vyzvány, aby shromáždily informace o složení vybraných potravinářských výrobků nabízených na jejich trzích. Devatenáct členských států EU předložilo informace o 113 značkových výrobcích a 15 výrobcích nesoucích vlastní značku maloobchodníka. V první fázi se analýza zakládá na informacích z etiket výrobků a vzhledu přední strany obalu výrobků.

Dnes zveřejněná zpráva poskytne lepší základ pro diskusi o dvojí kvalitě v EU. Je však třeba učinit další kroky a provést další výzkum, aby bylo toto posouzení reprezentativnější a abychom lépe pochopili spojitost mezi složením a kvalitou.

Členské státy, které se průzkumu zúčastnily: Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Nizozemsko.

Další informace

Dvojí kvalita potravin: otázky a odpovědi

Projev předsedy Junckera o stavu Unie

Výsledky celounijní testovací kampaně: Zpráva

Výsledky celounijní testovací kampaně: Příloha

Výzva k podávání návrhů

Dvojí kvalita potravin – souvislosti