ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Nová pravidla a záruky v trestním řízení od této chvíle platí v celé EU

/czech-republic/file/gaveljpeg_csgavel.jpeg

Soudcovské kladívko @Pexels

Dnes začala platit směrnice o zvláštních zárukách pro děti. Jde o poslední z balíčku šesti směrnic EU, které lidem po celé EU zaručují procesní práva. Soubor práv je tak úplný – kromě zvláštních záruk o děti jde o právo na právní pomoc, právo na presumpci neviny a právo být přítomen při soudním řízení, právo na obhájce, právo na informace, a právo na tlumočení a překlad.

11/06/2019

Kromě této směrnice o nových právech pro děti začala dne 5. května platit směrnice zaručující přístup k právní pomoci. Tento balíček právních předpisů EU zajišťuje, aby základní práva občanů EU na spravedlivé a rovné zacházení v trestním řízení byla dodržována a aby byla ve všech členských státech uplatňována stejným způsobem.

Frans Timmermans, místopředseda odpovědný za právní stát a Listinu základních práv, uvedl: „Každoročně jsou v Evropě trestní řízení vedena proti 9 milionům lidí. Dobře fungující právní stát musí zaručit, aby se každý Evropan mohl spolehnout na to, že se mu před soudem dostane spravedlivého a rovného zacházení. Princip právního státu musíme dále bránit a podporovat: budujeme tak neochvějnou důvěru v naše právní systémy a v jejich schopnost bránit všechny naše občany i společnost.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová k tomu dodala: „Dětem je v rámci trestního řízení třeba poskytout zvláštní ochranu. Pomocí nových pravidel zajistíme, aby bylo respektováno jejich soukromí a aby byly drženy odděleně od dospělých. Každý v EU si nyní navíc může být jistý, že bude mít přístup k právní pomoci, pokud ji bude potřebovat. Spravedlivost musí být vykonána. Zároveň je však nutné zajistit, aby při tom byla dodržena základní práva a hodnoty.“

V současné době platí tato pravidla:

  • Zvláštní záruky pro děti – každý rok jsou v EU vedena trestní řízení proti více než milionu dětí. Děti jsou zranitelné a potřebují zvláštní ochranu ve všech fázích řízení. Díky novým předpisům, které se ode dneška uplatňují, by dětem měla být poskytnuta pomoc právníka a ve vazbě by měly být drženy odděleně od dospělých. Musí být respektováno soukromí a výslechy by měly být zaznamenávány audiovizuálně nebo jiným vhodným způsobem.
  • Právo na právní pomoc – osoby, které jsou podezřelé nebo obviněné, mají právo na právní pomoc, tedy finanční podporu, pokud nemají prostředky na pokrytí nákladů řízení.

Pravidla EU stanoví pro poskytnutí právní pomoci jednoznačná kritéria. Rozhodnutí o právní pomoci musí být přijímána včas a s náležitou péčí a lidé musí být písemně informováni o tom, zda byla jejich žádost zamítnuta zcela nebo částečně.

Tato práva doplňují další práva, která již v EU platí:

  • Právo na presumpci neviny a právo být přítomen při soudním řízení – pojem presumpce neviny existuje ve všech členských státech EU, ale předpisy EU zajišťují, aby toto právo bylo uplatňováno v celé EU stejným způsobem. Předpisy objasňují, že důkazní břemeno k prokázání viny je na obžalobě a že není na obviněném, aby dokazoval svou nevinu.
  • Právo na obhájce – podezřelá nebo obviněná osoba má právo na právní poradenství bez ohledu na to, kde se v EU nachází. Právo na přístup k obhájci platí rovněž v řízeních týkajících se evropského zatýkacího rozkazu jak v členském státě, který jej vykonává, tak ve státě, kde byl vydán.
  • Právo na informace – lidé musí být neprodleně informováni o trestném činu, z jehož spáchání jsou podezíráni nebo obviněni. Musí být také neprodleně ústně nebo písemně informováni o svých právech v trestním řízení. Musí mít přístup k materiálům k dané věci.
  • Právo na tlumočení a překlad – tlumočení musí být poskytováno bezplatně během jakéhokoli výslechu, včetně výslechů u policie, při všech soudních jednáních a veškerých nezbytných předběžných jednáních, jakož i během vašich zásadních setkání s právníkem.

Další kroky

Členské státy, které tyto předpisy dosud neprovedly, tak musí učinit co nejdříve. Evropská komise bude nadále úzce spolupracovat s členskými státy, aby zajistila, že se tato pravidla budou uplatňovat ve prospěch občanů. To lze uskutečnit prostřednictvím seminářů a setkání odborníků.

Souvislosti

Články 47–49 Listiny základních práv Evropské unie chrání tato práva:

Komise navrhla poslední tři z těchto směrnic o procesních právech pro podezřelé a obviněné v listopadu 2013.

Dvě směrnice, tedy směrnice o právu na tlumočení a překlad a směrnice o právu na informace, platí ve všech členských státech kromě Dánska. Další čtyři směrnice (o přístupu k obhájci, o presumpci neviny, o právu na právní pomoc a o zárukách pro děti) platí ve všech členských státech kromě Irska, Spojeného království a Dánska.

Další informace

Informativní přehled o právech občanů v případě obvinění nebo podezření ze spáchání trestného činu v EU