ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Energetická unie: od vize k realitě

/czech-republic/file/elektrinajpg-0_cselektrina.jpg

elektrina @EU
@EU

Evropská komise přijala čtvrtou zprávu o stavu energetické unie. Ta ukazuje, že Komise plně realizovala svou vizi strategie energetické unie, která všem Evropanům zaručí přístupnou, cenově dostupnou, bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energii.

09/04/2019

Evropa je již dnes globálním lídrem v boji proti změně klimatu. Evropské politiky prováděné v posledních pěti letech ve všech oblastech směřují správným směrem, a Evropa tak může při přechodu na čistou energii využívat ekonomické příležitosti, které tato změna nabízí, dosahovat růstu a vytvářet pracovní místa i zdravější prostředí pro spotřebitele.

Kromě modernizace evropské politiky v oblasti energie a klimatu podporuje energetická unie v souladu s našimi závazky vyplývajícími z Pařížské dohody také přechod evropské ekonomiky na čistou energii v klíčových odvětvích a zároveň zajišťuje, aby byla transformace sociálně spravedlivá. Vytvoření odolné energetické unie s progresivní politikou v oblasti klimatu a energetiky je jednou z politických priorit Junckerovy Komise. Dnešní zpráva hodnotí úspěšné zavedení toho, co bylo v roce 2014 pouhou vizí, tedy jednotné, propojené, bezpečné a udržitelné energetické unie. Ke zprávě jsou připojeny dva dokumenty o pokroku dosaženém v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Souběžně s tím předkládá Komise také zprávu o provádění strategického akčního plánu pro baterie a sdělení o efektivnějším a demokratičtějším rozhodovacím procesu v politice EU v oblasti energetiky a klimatu.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič, který je odpovědný za energetickou unii, k tomu uvedl: „Energetická unie ukazuje, jak má Evropa fungovat: společně řešíme velmi důležité otázky energetické bezpečnosti a transformace energetiky, které nejsme schopni zvládnout v rámci jednotlivých členských států. Z náročného úkolu, jaký transformace energetiky představuje, jsme vytvořili ekonomickou příležitost pro všechny Evropany. Abychom toho dosáhli, museli jsme skutečně transformovat naše politiky v oblasti energetiky a klimatu. Nešlo jen o okrajové úpravy, ale o systémovou změnu. Žádný členský stát by jí nemohl dosáhnout vlastními silami. Naše zpráva ukazuje, jak jsou všechna opatření energetické unie propojena, aby byla naše politika vhodná i pro budoucnost. Unijní rámec nyní umožňuje přesměrovat investice do technologií a řešení orientovaných na budoucnost. Zahájili jsme také opatření pro průmysl, jako je např. výroba baterií v Evropě, a zároveň jsme zajistili, že v procesu transformace nezůstane nikdo z Evropanů stranou. Nyní je na jednotlivých členských státech, aby se zapojily a urychleně integrovaly vnitrostátní opatření týkající se energetiky, klimatu, mobility a všech dalších souvisejících oblastí, aby Evropa šla příkladem a do poloviny století dosáhla neutrality z hlediska klimatu.

Komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete k tomu dodal: Evropa má v současnosti nejambicióznější a nejpokrokovější rámec pro oblast klimatu a energetiky na světě. Schválili jsme všechny právní předpisy potřebné pro splnění našich cílů do roku 2030, včetně vyšších cílů v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Energetická unie, to však nejsou jen pravidla a politiky. Zmobilizovali jsme v Evropě rekordně vysoké investice do čisté energie, vyjednali jsme Pařížskou dohodu a iniciovali její rychlý vstup v platnost, pokračovali jsme v integraci evropského trhu s energií a připravili dlouhodobou vizi do roku 2050 pro Evropu neutrální z hlediska změny klimatu. Stále však ještě máme před sebou dlouhou cestu. Musíme v celé Evropě pokračovat v zavádění energie z obnovitelných zdrojů a zvýšit úsilí o úspory energie. Musíme se mnohem důrazněji pustit do procesu transformace. Jak toho dosáhnout, napovídá naše strategie pro neutrální Evropu z hlediska klimatu do roku 2050, a předložili jsme rovněž zevrubnou analýzu, proč a jak může Evropa této neutrality dosáhnout, proč mohou tento model napodobit další země světa a jak tato neutralita z hlediska klimatu nejen může, ale dokonce musí jít ruku v ruce s ekonomickou prosperitou a sociální spravedlností.“

Energetická unie posílila vnitřní trh s energií a zvýšila energetickou bezpečnost EU tím, že přinesla investice do nové inteligentní infrastruktury (a to i přeshraniční), vytvořila nové, moderní uspořádání trhu a zavedla mechanismus spolupráce mezi členskými státy založený na solidaritě, díky kterému je možné reagovat na případné krize účinněji a účelněji.

Jak Komise nedávno uvedla ve svém sdělení „Čistá planeta pro všechny“, transformace energetiky vyžaduje komplexní hospodářskou a společenskou transformaci, do níž se zapojí všechna odvětví hospodářství a všechny složky společnosti, aby se do roku 2050 dosáhlo neutrality z hlediska klimatu. Rámec energetické unie vede Evropu správným směrem na cestě k prosperující, moderní, konkurenceschopné a z hlediska změny klimatu neutrální ekonomice.

Junckerova Komise zavedla pro energetickou unii zcela nový právní rámec. Aktualizovaný právní rámec umožnil, aby si EU udržela své vedoucí postavení v oblasti klimatu tím, že se zvýší její ambice pro rok 2030 v řadě energetických odvětví, od vyšších cílů v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti až po cíle týkající se emisí z osobních automobilů, dodávek a nákladních automobilů. Kromě nového legislativního rámce zavedla Komise vhodný rámec pro podpůrná opatření k zajištění hladké transformace pro evropská průmyslová odvětví, regiony a města. Byla vypracována řada cílených iniciativ, které mají zaručit, aby měli z transformace energetiky všichni občané a všechny regiony stejný prospěch. Jednou z těchto iniciativ je Evropská bateriová aliance.

Evropský bateriový průmysl byl v rámci posílené strategie průmyslové politiky určen jako strategický hodnotový řetězec EU. Ke zprávě o energetické unii je připojena samostatná zpráva o provádění strategického akčního plánu pro baterie.

Druhé sdělení, které dnes bylo zveřejněno, vyzývá k posílení demokratické odpovědnosti rozhodovacího procesu v rámci Smlouvy o Euratomu. Evropská komise zřídí odbornou skupinu na vysoké úrovni, která posoudí současný stav Smlouvy o Euratomu a zhodnotí, jak by bylo možné na základě stávající Smlouvy zlepšit její demokratickou odpovědnost.

Ve stejném sdělení žádá Komise Evropský parlament a Radu, aby uvažovaly o tom, jak by k cílům politiky EU v oblasti energetiky a klimatu mohlo přispět zdanění energie a jakého pokroku by se mohlo v této oblasti dosáhnout, pokud by členské státy přešly v rozhodovacím procesu na rozhodování kvalifikovanou většinou. Tato oblast činnosti vychází z plánu Komise, jak postupně přejít k hlasování kvalifikovanou většinou ve všech oblastech daňové politiky, který byl poprvé zveřejněn v lednu.

Další informace: