ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Komise ocenila thajská opatření proti nezákonnému rybolovu

/czech-republic/file/fishingboatpixabayjpg_csfishing_boat_pixabay.jpg

fishiing boat @pixabay
@pixabay

Thajsko hraje zásadní roli v mezinárodním dodavatelském řetězci pro produkty rybolovu. Zintenzivnilo kontroly vykládek zahraničních rybářských plavidel v thajských přístavech a posílilo spolupráci se státy vlajky v Indickém a Tichém oceánu. Zpřísnění thajského právního a správního systému týkajícího se rybolovu by proto mohlo mít významný vliv na celosvětovou udržitelnost rybolovných zdrojů.

08/01/2019

Díky pokroku, jehož Thajsko dosáhlo v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, ho Evropská komise vyřadila ze seznamu „varovaných zemí“.

Komise dnes uznala, že Thajsko úspěšně vyřešilo nedostatky svého právního a správního systému v oblasti rybolovu. Z tohoto důvodu zrušila tzv. „žlutou kartu“, kterou vydala v dubnu 2015 jako varování EU, že daná země problematiku nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu dostatečně neřeší. Dnešním rozhodnutím tak zvrátila první krok postupu, který mohl vést až k úplnému zákazu dovozu produktů mořského rybolovu do EU.

Evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella prohlásil: „Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov poškozuje světové populace ryb, ale škodí také lidem, kteří z moře získávají živobytí, a zejména těm nejchudším z nich. Proto je boj proti nezákonnému rybolovu jednou z priorit EU. Mám velkou radost, že jsme nyní v této snaze nalezli nového partnera.“

Po vydání žluté karty zahájila Komise s Thajskem konstruktivní spolupráci a dialog. To vedlo k zásadní modernizaci thajské správy rybolovu v souladu s mezinárodními závazky této země.

Thajsko změnilo svůj právní rámec pro rybolov, aby odpovídal mezinárodnímu právu v této oblasti. Zlepšilo dodržování svých povinností státu vlajky, přístavu a trhu a pobřežního státu, začlenilo do svých předpisů jasné definice a zavedlo odrazující systém sankcí. Kromě toho zpřísnilo mechanismy kontroly vnitrostátního rybářského loďstva a posílilo své systémy sledování, kontroly a dohledu. Sem se řadí dálkové sledování rybolovných činností a spolehlivý systém inspekcí v přístavech.

Díky zavedení těchto opatření nyní thajské úřady uplatňují všechny nezbytné politiky k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.

Thajsko hraje zásadní roli v mezinárodním dodavatelském řetězci pro produkty rybolovu. Jeho vysoce rozvinuté zpracovatelské odvětví získává suroviny z Indického a Tichého oceánu. Jakožto smluvní strana dohody Organizace OSN pro výživu a zemědělství o opatřeních přístavních států zintenzivnilo Thajsko kontroly vykládek zahraničních rybářských plavidel v thajských přístavech a posílilo spolupráci se státy vlajky v Indickém a Tichém oceánu. Zpřísnění thajského právního a správního systému týkajícího se rybolovu by proto mohlo mít významný vliv na celosvětovou udržitelnost rybolovných zdrojů.

Komise rovněž ocenila úsilí, které Thajsko vyvíjí v oblasti boje proti obchodování s lidmi a zlepšování pracovních podmínek v odvětví rybolovu. Mimo rámec dvoustranného dialogu o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu se Komise a Evropská služba pro vnější činnost spolu s thajskými orgány zabývaly rovněž závažnými případy porušování lidských práv a nucené práce v tomto odvětví. Thajsko nedávno jako první asijská země oznámilo ratifikaci úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 188 o práci v odvětví rybolovu (C188).

Komise by thajské vládě za tento závazek ráda vyslovila uznání a je připravena snahu Thajska jít v regionu příkladem dále podporovat, v neposlední řadě prostřednictvím dialogu mezi EU a Thajskem o otázkách týkajících se práce.

Komise bude s Thajskem nadále úzce spolupracovat, a to s cílem bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a také podporovat důstojné pracovní podmínky v daném odvětví.

Souvislosti

Celosvětová hodnota nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu se odhaduje na 10 až 20 miliard eur ročně. Každý rok se nelegálně uloví 11 až 26 milionů tun ryb, což představuje nejméně 15 % světových úlovků. EU je přitom největším světovým dovozcem produktů rybolovu.

Boj proti nezákonnému rybolovu je součástí snahy EU zajistit udržitelné využívání moře a mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky. Je také důležitým pilířem strategie EU, jejímž cílem je zlepšit mezinárodní správu oceánů.

Rozhodnutí Komise vychází z nařízení EU o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu, které vstoupilo v platnost v roce 2010[1]. Tento nástroj zajišťuje, že se na trh EU dostanou pouze produkty rybolovu s osvědčením o zákonnosti. Hlavním cílem unijního postupu pro nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je navazovat dialog se třetími zeměmi a nabízet jim podporu. Díky těmto dialogům často získává nové partnery, kteří se v boji proti nezákonnému rybolovu angažují.

Od listopadu 2012 vedla Komise formální dialog (tzv. předběžné určení neboli „žlutá karta“) s 25 třetími zeměmi, které upozornila na nutnost přijmout účinná opatření k boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Pokud zaznamená významný pokrok, může Komise tento dialog ukončit (zrušení statusu „předběžného určení“ neboli „zelená karta“). Potřebnou snahu o reformy dosud neprojevilo jen několik málo zemí. Produkty rybolovu ulovené plavidly těchto zemí pak nemohou být dováženy do EU (určení a zařazení na seznam neboli „červená karta“).

Další informace

Zpráva o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu obecně a v Thajsku

Přehled postupů týkajících se nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu vedených se třetími zeměmi

 

[1] Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.