ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Euro slaví 20 let od svého vzniku

/czech-republic/file/euroat20png_cseuro_at_20.png

Euro 20 let @EU
@EU

Dnes je euro i navzdory své poměrně krátké historii společnou měnou 340 milionů Evropanů v 19 členských státech Unie. Evropským domácnostem, podnikům a státům přineslo euro konkrétní výhody: stabilní ceny, nízké transakční náklady, ochranu úspor, transparentnější a konkurenceschopnější trhy a intenzivnější obchod. Svou měnu má na něj nějakým způsobem navázáno okolo 60 zemí světa.

02/01/2019

Euro, společná měna EU, oslavilo 1. ledna 2019 již 20 let svého trvání. Přesně před 20 lety 1. ledna 1999 zahájilo 11 zemí EU obchodování ve společné měně, eurech, a  zavedlo pod vedením Evropské centrální banky společnou měnovou politiku.

Tento historický okamžik byl milníkem ve snaze zajistit v Evropě stabilitu a prosperitu. Dnes je euro i navzdory své poměrně krátké historii společnou měnou 340 milionů Evropanů v 19 členských státech Unie. Evropským domácnostem, podnikům a státům přineslo euro konkrétní výhody: stabilní ceny, nízké transakční náklady, ochranu úspor, transparentnější a konkurenceschopnější trhy a intenzivnější obchod. Svou měnu má na něj nějakým způsobem navázáno okolo 60 zemí světa. My se nadále snažíme dělat co nejvíce pro to, aby se euro prosadilo na mezinárodní scéně v plné míře. Očekává se, že po splnění příslušných kritérií se k eurozóně připojí i další členské státy EU.

U příležitosti tohoto výročí se předsedové pěti institucí EU, které jsou za euro přímo odpovědné (tj. Evropská komise, Evropský parlament, Evropská rada, Evropská centrální banka a tzv. Euroskupina), vyjádřili k 20leté historii společné měny a k její budoucnosti.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker u této příležitosti prohlásil: „Jsem posledním signatářem Maastrichtské smlouvy, který je stále politicky aktivní, a dodnes si vybavuji rozhodující a tvrdé jednání o spuštění hospodářské a měnové unie. Vzpomínám si především na hluboké přesvědčení, že otevíráme novou kapitolu naší společné historie – kapitolu, která bude formovat úlohu Evropy ve světě a budoucnost všech jejích obyvatel. I po 20 letech jsem přesvědčen, že se jedná o nejdůležitější podpis, který jsem kdy jako politik k oficiálnímu dokumentu připojil. Euro se stalo symbolem jednoty, svrchovanosti a stability. Přineslo prosperitu a ochranu našim občanům a my musíme zajistit, aby tomu tak bylo i nadále. Proto usilovně pracujeme na dokončení hospodářské a měnové unie a na posílení mezinárodní úlohy eura.”

Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani jeho slova doplnil: „Euro je dnes populárnějším platidlem než kdykoli předtím. Tři čtvrtiny občanů jsou přesvědčeny, že slouží ku prospěchu naší ekonomiky. Abychom mohli plně využívat výhod plynoucích z hospodářského růstu, pracovních míst a solidarity, které jednotná měna přináší, musíme nejdříve dokončit hospodářskou a měnovou unii – a to prostřednictvím skutečné finanční, fiskální a politické unie. To umožní Evropské unii lépe chránit její občany před možnými budoucími krizemi.“

Předseda Evropské rady Donald Tusk zdůraznil: „Vytvoření eura před 20 lety bylo vedle osvobození zemí střední a východní Evropy a znovusjednocení Německa jedním z klíčových momentů moderních evropských dějin. Společná měna se od té doby stala symbolem Evropské unie jakožto světové politické a hospodářské síly. Ukázalo se, že euro je odolné i vůči hospodářským krizím. Z jeho výhod těží nejen původních 11 zemí, ale i dalších 8, které jej od té doby přijaly za svou měnu. V neustále se měnícím světě musíme hospodářskou a měnovou unii nadále zdokonalovat a posilovat.“

Prezident Evropské centrální banky Mario Draghi uvedl: „Euro je logickým a nezbytným důsledkem jednotného trhu. Usnadňuje cestování, obchod a transakce v rámci eurozóny i mimo ni. Po 20 letech jeho existence je tu generace, která nezná žádnou jinou domácí měnu. Během tohoto období ECB splnila svůj hlavní úkol, jímž je udržování cenové stability. K blahobytu občanů eurozóny však přispíváme rovněž tak, že vyvíjíme moderní a bezpečné bankovky, prosazujeme užívání zabezpečených platebních systémů a dohlížíme na odolnost bank a na finanční stabilitu v eurozóně.“

Předseda Euroskupiny Mário Centeno dodal: „Jednotná měna je jedním z největších úspěchů EU. O jejím významu a dopadu během prvních dvou desetiletí její historie nelze pochybovat. Její budoucnost se však stále utváří, což s sebou přináší určitou historickou odpovědnost. Euro a úzká hospodářská spolupráce, která je s ním spojena, se v průběhu času měnily tak, jak se překonávaly jednotlivé překážky. Společná měna již ušla dlouhou cestu a v důsledku hospodářské krize byla také spojena s významnými změnami, které nám pomohly se z tíživé situace vymanit. Naše práce však ještě neskončila. Vyžaduje totiž trvalé reformní úsilí nejen v období prosperity, ale i v těžkých časech. O naší politické vůli posílit hospodářskou a měnovou unii nelze pochybovat. Musíme být připraveni na budoucí výzvy – dlužíme to našim občanům.“

Souvislosti

Spuštění eura bylo vyvrcholením dlouhé cesty, která začala dlouho předtím. Celosvětová měnová krize v 70. a 80. letech 20. století otřásla řadou evropských zemí a vyžádala si celoevropská řešení. Po vytvoření jednotného trhu se navíc ukázalo, že spolupráce a obchodování by byly ještě snazší, pokud by Evropané začali používat jednotnou měnu. Po desetiletích diskusí o tom, jak by hospodářská a měnová unie měla fungovat, byl v roce 1988 zřízen tzv. Delorsův výbor, který pod vedením tehdejšího předsedy Evropské komise Jacquese Delorse zkoumal konkrétní, postupné kroky k vytvoření jednotné měny. Ta byla následně uvedena v život na základě dohody politických představitelů, která byla podepsána v roce 1992 v Maastrichtu a která vycházela ze zprávy Delorsova výboru a z následných jednání. Podpis tzv. Maastrichtské smlouvy se tak stal při zavádění eura symbolickým okamžikem. V roce 1994 byl ve Frankfurtu založen Evropský měnový institut (EMI), který připravil půdu pro vznik Evropské centrální banky (ECB), jež měla převzít odpovědnost za měnovou politiku v eurozóně. Banka začala fungovat 1. června 1998.

Dne 1. ledna 1999 se euro stalo oficiální měnou 11 členských států EU. Odpovědnost za měnovou politiku převzala Evropská centrální banka a tzv. Eurosystém. Po třech letech, kdy se přepočet na eura objevoval na bankovních výpisech a účtenkách vedle sumy v národní měně, došlo v roce 2002 k největšímu měnovému přechodu v historii – 12 zemí vyměnilo své staré bankovky a mince za euro. Jednalo se o Belgii, Finsko, Francii, Irsko, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Španělsko a Portugalsko. Řecko se připojilo v roce 2001. Od té doby zavedlo euro dalších sedm členských států: Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Slovensko a Slovinsko.

Druhá nejpoužívanější měna na světě

Euro ušlo od prvních jednání na konci 60. let 20. století dlouhou cestu. Dnes je společnou měnou 340 milionů Evropanů a ve světě ho používá dalších 175 milionů lidí. Jedná se o druhou nejvýznamnější mezinárodní měnu. Přibližně 60 zemí světa euro využívá nebo na něj svou měnu váže. Mezinárodní centrální banky ho používají jako bezpečnou měnovou zásobu nebo k vydávání dluhopisů a často se v něm také provádějí mezinárodní platby.

Deset let poté, co světem otřásla finanční krize, je struktura evropské hospodářské a měnové unie mnohem odolnější. Některé úkoly však doposud vyřešeny nebyly. Na základě vize obsažené ve zprávě pěti předsedů z června 2015 a v diskusních dokumentech týkajících se hospodářské a měnové unie a o budoucnosti financí EU z jara 2017 vytyčila Evropská komise plán prohloubení hospodářské a měnové unie. V prosinci 2018 se čelní představitelé zemí EU dohodli na posílení mezinárodní úlohy eura.

Jednotná měna pro všechny Evropany

Veřejnost v Unii euro trvale podporuje, zejména v zemích, které jej používají. Podle 74 % respondentů z celé eurozóny slouží euro ku prospěchu EU. Toto skóre, které je stejné jako u předešlého průzkumu, dokazuje, že popularita eura je na nejvyšší úrovni od doby, kdy v roce 2002 proběhl první průzkum. Okolo 64 % respondentů je přesvědčeno, že euro prospívá také jejich zemi. Podle 36 % Evropanů je euro jedním z hlavních symbolů Evropské unie, a to hned za svobodou. Evropským domácnostem, podnikům a státům přineslo euro evidentní a velmi praktické výhody: stabilní ceny, nízké transakční náklady, transparentnější a konkurenceschopnější trhy a intenzivnější obchod. Snáze se s ním cestuje a pobývá v zahraničí a přináší také vyšší ochranu úspor.

Další informace

Historie a přínosy eura

Co dělá EU pro posílení eura

Infopřehled – Komise představila způsoby, jak posílit úlohu eura na mezinárodní scéně

Infopřehledy – aktuální informace o prohloubení hospodářské a měnové unie ještě před summitem eurozóny 14. prosince 2018 

Bleskový průzkum Eurobarometru – Popularita eura na historicky nejvyšší úrovni

Informace o budoucím rozšíření eurozóny

Historie eura a Evropské centrální banky

Videozáznamy a fotografie na #EUROat20 a historie eura

Jak se zúčastnit voleb do Evropského parlamentu