ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Komise vyzývá k tomu, aby Evropa byla do roku 2050 klimaticky neutrální

/czech-republic/file/bulb-climatejpg_csbulb-climate.jpg

klima @Pixabay
@Pixabay
  • EU dnes vydala strategickou vizi „Čistá planeta pro všechny“, která do roku 2050 vytyčuje cestu ke klimatické neutralitě.
  • Cílem je, aby roční nárůst teploty Země nepřekročil hranici 1,5°C, kterou stanovila Pařížská dohoda. EU bude na tento limit apelovat i na mezinárodní úrovni.
  • Do roku 2050 plánuje Evropská komise také snížit emise a skleníkové plyny napříč sektory o 80 % vůči hodnotám z roku 1990.
28/11/2018

Evropská komise přijala strategickou dlouhodobou vizi prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050 – Čistá planeta pro všechny.

Tato strategie ukazuje, že Evropa může být klimaticky neutrální, pokud bude investovat do realistických technologických řešení, posílí postavení občanů a sladí opatření v klíčových oblastech, jako je průmyslová politika, finance či výzkum, a pokud zároveň zajistí sociální spravedlnost tak, aby přechod na tuto ekonomiku proběhl spravedlivým způsobem.

Místopředseda Komise odpovědný za energetickou unii Maroš Šefčovič v této souvislosti upozornil: „Nemůžeme bezpečně žít na planetě, jejíž podnebí je mimo kontrolu. To však neznamená, že kvůli snižování emisí musíme obětovat živobytí Evropanů. V posledních letech jsme prokázali, že můžeme snižovat emise a zároveň prosperovat, vytvářet vysoce kvalitní pracovní místa blízko bydliště a zlepšovat kvalitu života lidí. Evropa se nutně bude i nadále proměňovat. V naší strategii ukazujeme, že do roku 2050 je reálné, aby Evropa byla klimaticky neutrální a zároveň aby prosperovala, přičemž žádný Evropan ani žádný evropský region nezůstane stranou.“

Komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete podotkl: „EU již zahájila modernizaci a transformaci, jejímž cílem je klimaticky neutrální ekonomika. A dnes toto úsilí zintenzivňujeme. Navrhujeme strategii, jak se Evropa má do roku 2050 stát první významnou ekonomikou na světě, která bude klimaticky neutrální. Klimatická neutralita je nutná, je možná a je v zájmu Evropy. Je nezbytné, aby byly splněny dlouhodobé cíle Pařížské dohody. Toho je možné dosáhnout díky technologiím: těm současným a těm, které se začnou používat v blízké budoucnosti. A je v zájmu Evropy zastavit výdaje na dovoz fosilních paliv a investovat do smysluplných zlepšení každodenního života všech Evropanů. Žádný Evropan a žádný region by neměl být opomenut. EU podpoří ty, jež přechod na klimaticky neutrální ekonomiku zasáhne více, aby se všichni mohli připravit na adaptaci na nové požadavky, které tato ekonomika klade.“

Komisařka pro dopravu Violeta Bulcová připomněla: „Všechny druhy dopravy by měly přispět k dekarbonizaci našeho systému mobility. Cílem je dosáhnout do roku 2050 nulových emisí. To vyžaduje systémový přístup: používání vozidel s nízkými a nulovými emisemi, výrazné zvýšení kapacity železniční sítě a mnohem účinnější organizaci celého dopravního systému, a to na základě digitalizace; pobídky ke změnám chování; alternativní paliva a související infrastrukturu a globální závazky. Hybnou silou tohoto procesu jsou při tom inovace a investice.“

Komisi k vytvoření strategické vize vyzvala Evropská rada v březnu 2018. Týká se téměř všech politik EU a je v souladu s cílem Pařížské dohody udržet nárůst teploty výrazně pod hranicí 2°C a pokračovat v úsilí o udržení tohoto nárůstu maximálně ve výši 1,5°C. EU bude na čele světového úsilí o klimatickou neutralitu, pokud tento cíl splní do roku 2050.

Účelem této dlouhodobé strategie není stanovit cíle, ale vytvořit vizi a dát impulz dalšímu směřování v této oblasti, naplánovat jej, inspirovat zúčastněné strany, výzkumné pracovníky, podnikatele i občany a dát jim možnosti, aby vytvářeli nová a inovativní průmyslová odvětví, podniky a související pracovní místa. Od našich občanů máme silný mandát – podle nejnovějšího speciálního průzkumu Eurobarometru (listopad 2018) se 93 % Evropanů domnívá, že změna klimatu je způsobena lidskou činností, a 85 % souhlasí s tím, že boj proti změně klimatu a účinnější využívání energie může v Evropě přispět k hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst. Prostřednictvím vize, kterou dnes představujeme, může EU inspirovat ostatní v tom, jak můžeme společně dosáhnout toho, že naše planeta bude bez emisí, a ukázat, že transformace našeho hospodářství je možná a prospěšná.

Dlouhodobá strategie zkoumá spektrum možností, které mají členské státy, podniky a občané k dispozici, a jak mohou tyto možnosti přispět k modernizaci našeho hospodářství a ke zlepšení kvality života Evropanů. Snaží se zajistit, aby tento přechod byl sociálně spravedlivý a posiloval konkurenceschopnost hospodářství a průmyslu EU na globálních trzích, zajišťoval kvalitní pracovní místa a udržitelný růst v Evropě a zároveň pomohl řešit další výzvy v oblasti životního prostředí, jako je kvalita ovzduší nebo ztráta biologické rozmanitosti.

Cesta ke klimaticky neutrální ekonomice by znamenala nutnost společného postupu v sedmi strategických oblastech: energetická účinnost, využívání obnovitelných zdrojů energie, čistá, bezpečná a propojená mobilita, konkurenceschopný průmysl a oběhové hospodářství, infrastruktura a propojení, bioekonomika a přírodní úložiště uhlíku a zachycování a ukládání uhlíku jako řešení zbývajících emisí. K uskutečnění naší vize by měla přispět realizace všech těchto strategických priorit.

  

Další kroky

Evropská komise vyzývá Evropskou radu, Evropský parlament, Výbor regionů a Hospodářský a sociální výbor, aby zvážily vizi EU týkající se Evropy, která bude do roku 2050 klimaticky neutrální. S cílem připravit hlavy států a vlád EU na utváření budoucnosti Evropy na zasedání Evropské rady dne 9. května 2019 v Sibiu by Rada měla ve všech příslušných složeních uskutečnit rozsáhlé politické diskuse o příspěvku jejich resortů k celkové vizi.

Dlouhodobá strategie je výzvou pro všechny instituce EU, vnitrostátní parlamenty, podnikatelský sektor, nevládní organizace, města a obce a také pro občany (zejména pro mladé lidi), aby se účastnili na tom, aby EU mohla i nadále hrát vedoucí úlohu a držet krok s dalšími mezinárodními partnery. Tato celoevropská debata by měla EU umožnit, aby byla počátkem roku 2020 přijata a předložena ambiciózní strategie k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu tak, jak to stanoví Pařížská dohoda.

Členské státy předloží Evropské komisi do konce roku 2018 své návrhy vnitrostátních plánů v oblasti klimatu a energetiky. Ty budou základem pro dosažení cílů v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030. Měly by být zaměřeny na budoucnost a měly by dlouhodobou strategii EU zohlednit. Rostoucí počet regionů, obcí a podnikatelských sdružení navíc vytváří svou vlastní vizi vývoje do roku 2050, což obohatí diskusi a přispěje k vymezení toho, jak Evropa odpoví na globální výzvu, kterou změna klimatu představuje.

Na mezinárodní úrovni by EU měla v průběhu příštího roku prohloubit svou spolupráci s mezinárodními partnery, aby všechny strany Pařížské dohody do roku 2020 vypracovaly a předložily dlouhodobou národní strategii do poloviny století s ohledem na nedávnou zvláštní zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu týkající se dodržení limitu 1,5 °C.

  

Další informace

Otázky a odpovědi: Dlouhodobá strategie pro čistou planetu pro všechny 

Infopřehled k dlouhodobé strategii snižování emisí skleníkových plynů

Infopřehled o transformaci hospodářství

Infopřehled o transformaci průmyslu

Infopřehled o sociální transformaci

Čistá planeta pro všechny: Dlouhodobá strategie na stránkách Europa (obsahuje také znění sdělení Komise)

Speciální průzkum Eurobarometru 479 Budoucnost Evropy

Zpráva panelu na vysoké úrovni o Evropské iniciativě pro metody dekarbonizace (European Decarbonisation Pathways Initiative)