ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Endokrinní disruptory: strategie pro budoucnost, jež chrání občany EU a životní prostředí

/czech-republic/file/chemie2jpg_cschemie_2.jpg

Zkumavky @EU
@EU

Endokrinní disruptory narušují činnost hormonálního sytému a negativně ovlivňují zdraví lidí a zvířat. Komise proto přijala sdělení, v němž potvrzuje svůj závazek chránit občany a životní prostředí před nebezpečnými chemickými látkami. Komise společně se členskými státy pracovala například na kritériích identifikace endokrinních disruptorů v oblastech pesticidů a biocidů.

07/11/2018

Komise 7. listopadu přijala sdělení, v němž potvrzuje svůj závazek chránit občany a životní prostředí před nebezpečnými chemickými látkami. Uvádí v něm, jakým způsobem hodlá zajistit, aby přístup Evropské unie byl i nadále co nejmodernější a plnil svůj účel.

Sdělení splňuje závazek, který Komise učinila v loňském roce, když s členskými státy pracovala na kritériích identifikace endokrinních disruptorů v oblastech pesticidů a biocidů. Zabývá se obavami Evropského parlamentu a Rady a navazuje na sedmý akční program pro životní prostředí.

Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, prohlásil: „Toto sdělení potvrzuje, že Komise bere problematiku endokrinních disruptorů velmi vážně a hodlá pokračovat ve svém úsilí o to, aby byli lidé i životní prostředí těmto chemickým látkám vystaveni co nejméně.“

„Naše nová strategie potvrzuje, že jsme odhodláni řešit problematiku endokrinních disruptorů komplexně a konzistentně v širším měřítku. Jsem rád, že navazujeme na práci, která již byla odvedena při stanovování kritérií endokrinních disruptorů v rámci nařízení o pesticidech a biocidech, při němž se vycházelo z definice Světové zdravotnické organizace,“ zdůraznil komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis.

Elżbieta Bieńkovska, komisařka pro vnitřní trh a průmysl, uvedla: „Díky našim komplexním právním předpisům v oblasti chemických látek a kosmetických přípravků se nám už podařilo výrazně snížit expozici našich občanů endokrinním disruptorům a dalším škodlivým látkám. Dnes jsme učinili další krok, abychom tato rizika snížili na co nejmenší míru a zajistili lidem bezpečí.“

Komise aktualizuje svůj přístup pro nadcházející roky a vychází přitom z nabytých znalostí, zkušeností a výsledků, jichž bylo dosaženo za dvacet let od přijetí strategie Společenství týkající se endokrinních disruptorů.

Strategický přístup EU k endokrinním disruptorům bude i nadále striktně vycházet z vědeckých poznatků a z uplatňování zásady předběžné opatrnosti. Zaměří se na:

  • co největší snížení naší celkové expozice endokrinním disruptorům, přičemž zvláštní pozornost se bude věnovat důležitým životním obdobím, jako je těhotenství a puberta,
  • urychlení rozvoje komplexní výzkumné základny, jež poslouží k účinnému rozhodování orientovanému na budoucí vývoj v souvislosti s programem Horizont Evropa. Bude se vycházet ze stávajícího výzkumu a zvláštní pozornost se bude věnovat oblastem, v nichž máme znalostní mezery, 
  • podporu aktivního dialogu, v němž se budou moci vyjádřit a spolupracovat všechny zúčastněné strany. Komise bude v této souvislosti každoročně organizovat fórum o problematice endokrinních disruptorů a zvýší svou podporu příslušných mezinárodních organizací.

Komise provede vůbec poprvé komplexní prověření právních předpisů použitelných v oblasti endokrinních disruptorů, a to prostřednictvím kontroly účelnosti právních předpisů, jež bude vycházet z již shromážděných a analyzovaných údajů. Aniž by se zpochybňoval obecný přístup, který EU zaujímá k regulaci chemických látek a jenž vychází z vědeckých poznatků, tato kontrola bude zahrnovat hodnocení, zda stávající právní předpisy plní své cíle, kterými je ochrana lidského zdraví a životního prostředí. Zmíněná kontrola bude zahrnovat také veřejnou konzultaci.

Ve sdělení, jež bylo dnes přijato, se rovněž uvádí, jaké iniciativy Komise v současnosti zvažuje, aby zajistila plné využití stávajících politik týkajících se endokrinních disruptorů. Patří sem identifikace endokrinních disruptorů, lepší komunikace v dodavatelském řetězci za použití bezpečnostních listů, jež jsou stanoveny v nařízení REACH, a využití vědeckých hodnocení endokrinních disruptorů v rámci dalších regulačních opatření.

Souvislosti

Endokrinní disruptory jsou chemické látky, které narušují činnost hormonálního systému a v důsledku toho negativně ovlivňují zdraví lidí a zvířat.

Od 90. let 20. století vzbuzují endokrinní disruptory stále větší obavy. Po přijetí usnesení Evropského parlamentu o endokrinních disruptorech v roce 1998 přijala Komise v prosinci 1999 strategii Společenství týkající se endokrinních disruptorů, která se od té doby realizuje prostřednictvím opatření v oblasti výzkumu, regulace a mezinárodní spolupráce.

Evropská unie výzkum endokrinních disruptorů již velmi výrazně podporuje. V rámci různých rámcových programů pro výzkum a inovace poskytla více než 50 projektům financování převyšující 150 milionů EUR. Dalších 52 milionů EUR bylo v rámci programu Horizont 2020 přiděleno na projekty týkající se zkušebních a screeningových metod.

Unie přijala rovněž přísná regulační opatření na ochranu občanů a životního prostřední před vlivem endokrinních disruptorů na základě vědeckých hodnocení a v souladu s různými požadavky stanovenými v příslušných právních předpisech. Zvláštní ustanovení týkající se toho, jak nakládat s endokrinními disruptory, byla například zařazena do právních předpisů o pesticidech a biocidech, chemických látkách obecně (nařízení REACH ), zdravotnických prostředcích a vodě. Látky s vlastnostmi narušujícími činnost endokrinního systému byly dále předmětem jednotlivých regulačních opatření v oblasti materiálů určených pro styk s potravinami, kosmetických přípravkůhraček a ochrany zaměstnanců na pracovišti, jako je tomu i u jiných nebezpečných chemických látek. V důsledku těchto kroků byla řada látek s vlastnostmi narušujícími činnost endokrinního systému zakázána nebo byla expozice těmto látkám minimalizována na co nejnižší technicky a prakticky proveditelnou mez.

Komise rovněž podporuje práci příslušných mezinárodních organizací, především Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v oblasti zkušebních metod, a provádí dvoustranné výměny s mezinárodními partnery.

Další informace

https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/overview_cs

MEMO