ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Rozpočet EU: Komise navrhuje výrazně navýšit finance na posílení správy hranic a migraci

/czech-republic/file/migrationeu2jpg_csmigrationeu_2.jpg

Migration EU @EU
@EU
 • 3x víc peněz na správu hranic a migraci
 • Komise navrhuje 34,9 mld. EUR na 2021-2027(oproti 13 mld. EUR v současném rozpočtovém období)
 • Návrh obsahuje flexibilnější nástroje financování k řešení nepředvídaných migračních situací (3,2 mld. EUR)
 • Vznikne nový Fond pro integrovanou správu hranic ve výši přesahující 9,3 mld. EUR
 • Bude financovat např. vybavení pro provádění celních kontrol v členských státech
12/06/2018

V příštím dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021–2027 Komise navrhuje téměř ztrojnásobit finanční prostředky určené na migraci a správu hranic, a to na 34,9 miliardy eur (oproti 13 miliardám eur v předchozím období).

Komise tímto návrhem reaguje na větší problémy v migraci, mobilitě a bezpečnosti. Plánovaný rozpočet má obsahovat flexibilnější nástroje financování k řešení nepředvídaných migračních situací a k ochraně hranic. Bude vytvořen nový, samostatný fond pro integrovanou správu hranic a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž bude posílena novým stálým sborem přibližně 10 000 příslušníků pohraniční stráže. Z nového fondu bude též financováno vybavení pro provádění celních kontrol v členských státech.

První místopředseda Komise Frans Timmermans prohlásil: „Na základě dosavadních zkušeností a s vědomím, že problematikou migrace se budeme muset zabývat i v budoucnosti, navrhujeme bezprecedentní zvýšení financí. Posílení společných hranic EU, zejména ve spolupráci s Evropskou pohraniční a pobřežní stráží, zůstane velkou prioritou. Na základě vyšší flexibility našich finančních nástrojů dokážeme členské státy rychle podpořit tam, kde to zrovna potřebují, zejména v případě krize.“

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Lepší správa našich vnějších hranic a migrace budou v nadcházejících letech i nadále hlavními prioritami pro EU, členské státy a naše občany. K řešení velkých výzev jsou zapotřebí velké zdroje – proto navrhujeme v této oblasti rozpočet téměř ztrojnásobit. Více peněz zásadně přispěje k naplnění těchto politických priorit: větší zabezpečení našich vnějších hranic, další poskytování ochrany osobám, které ji potřebují, lepší podpora legální migrace a integračního úsilí, boj proti nelegální migraci a efektivní a rychlé navracení osob, které nemají právo pobytu.“

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici řekl: „V první linii při ochraně našich občanů před padělaným či nebezpečným zbožím a dalšími formami nezákonného obchodu je 115 000 celních úředníků EU. Abychom je při plnění tohoto zásadního úkolu podpořili, navrhujeme dnes nový fond s 1,3 miliardy eur, s jehož pomocí mají země EU získat nejpokročilejší celní vybavení. Celní unie oslaví příští měsíc své 50. výročí: musíme zajistit, aby i nadále sílila.“

Během uprchlické krize v roce 2015 a 2016 měla finanční a technická podpora, kterou EU poskytovala členským státům, rozhodující význam pro členské státy, které se ocitly pod tlakem, pro rozvoj pátracích a záchranných kapacit, zintenzivnění navracení a zlepšení správy vnějších hranic. S ohledem na získané zkušenosti navrhuje Komise téměř ztrojnásobit financování těchto klíčových oblastí, kterými řízení migrace a správa hranic jsou.

1. Zabezpečení vnějších hranic EU

Účinná ochrana vnějších hranic EU má zásadní význam pro řízení migrace a zajištění vnitřní bezpečnosti. Dobře chráněné vnější hranice také umožní zachovat v EU schengenský prostor bez kontrol na vnitřních hranicích. Na správu hranic navrhuje Komise vyčlenit celkem 21,3 miliardy eur. Dále chce zřídit nový Fond pro integrovanou správu hranic ve výši přesahující 9,3 miliardy eur.

Nový fond má tyto hlavní prvky:

Správný soubor priorit:

 • Posílení vnějších hranic Evropy: Nový fond naváže na práci vykonanou v posledních letech na zlepšení ochrany hranic EU díky zahájení činnosti Evropské pohraniční a pobřežní stráže, zavedení systematických kontrol na hranicích, novým rozsáhlým a interoperabilním počítačovým systémům, včetně plánovaného Systému vstupu/výstupu. Finanční prostředky budou směřovat na boj proti převaděčství migrantů a obchodování s lidmi, jakož i odhalení a zadržení osob, které představují hrozbu, na podporu pátracích a záchranných operací na moři, vybavení a výcvik pohraniční stráže a na rychlou operativní podporu členských států pod tlakem.
 • Přísnější a účinnější vízová politika: Fond rovněž zajistí další rozvoj a modernizaci unijní vízové politiky a přispěje ke zvýšení bezpečnosti a zmírnění rizika nelegální migrace.

– Podpora členských států: Z nového fondu bude vyčleněno 4,8 miliardy eur na dlouhodobé financování opatření členských států při správě hranic a ve vízové politice. Financování bude zcela odrážet potřeby členských států a při přezkumu v polovině období budou zohledněny nové nebo dodatečné tlaky. Každý členský stát obdrží pevně stanovenou částku 5 milionů eur, zbývající finance se rozdělí podle pracovní zátěže, tlaku a stupně ohrožení na vnějších pozemních hranicích (30 %), vnějších námořních hranicích (35 %), letištích (20 %) a na konzulárních úřadech (15 %).

– Pružná a rychlá reakce: 3,2 miliardy eur bude věnováno na cílenou podporu členských států, unijní projekty a na řešení naléhavých potřeb. Nový fond byl navržen tak, aby v případě potřeby umožnil s dostatečnou pružností směřovat do členských států mimořádné finanční prostředky a zaměřil se na nové a kritické priority, jak se objevují.

Lepší vybavení pro celní kontroly na vnějších hranicích: Z nového nástroje bude věnováno 1,3 miliardy eur na pomoc členským státům při nákupu, údržbě, resp. výměně špičkového celního vybavení. Jde např. o nové skenery, automatizované systémy detekce poznávacích značek, cvičené psy a pojízdné laboratoře pro analýzu vzorků.

Posílení agentur EU zaměřených na správu hranic: Nad rámec tohoto fondu a v návrhu, který bude předložen samostatně, bude více než 12 miliard eur věnováno na další rozvoj Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a agentury eu-LISA.

2. Migrace: podpora rozhodné, realistické a spravedlivé politiky

Komise navrhuje zvýšit finanční prostředky určené na problematiku migrace o 51 % na 10,4 miliardy eur, a to v rámci revidovaného Azylového a migračního fondu (AMF). Fond bude podporovat úsilí členských států ve třech klíčových oblastech: azyl, legální migrace a integrace, boj proti nelegální migraci, navracení. Nový fond má tyto hlavní prvky:

Správný soubor priorit: Z nového fondu bude nadále poskytována zásadně důležitá podpora pro vnitrostátní azylové systémy a důraz bude opětovně kladen na to, aby prostředky z EU směřovaly na následující nejnaléhavější otázky:

 • Silnější a účinnější evropský azylový systém: Fond napomůže posílení a rozvoji všech aspektů společného evropského azylového systému, včetně jeho vnějšího rozměru.
 • Větší podpora legální migrace a integrace: Z fondu budou směřovat další zdroje na podporu brzké integrace státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají v EU legálně v krátkodobém horizontu, a ty budou doplněny prostředky z Fondu soudržnosti na dlouhodobou sociální a ekonomickou integraci.
 • Rychlejší navracení většího počtu osob: Fond bude podporovat koordinovanější přístup k potírání nelegální migrace, zlepší efektivitu navracení a dále zintenzivní spolupráci se zeměmi mimo EU při zpětném přebírání osob.

– Podpora členských států: Z fondu bude 6,3 miliardy eur věnováno na dlouhodobé financování podporující řízení migrace v členských státech podle jejich potřeb. Přezkum v polovině období zohlední nové nebo dodatečné tlaky. Každý členský stát obdrží pevně stanovenou částku 5 milionů eur, přičemž zbývající finance se rozdělí na základě vyhodnoceného tlaku, kterému země čelí, a ve stanoveném poměru mezi oblasti azylu (30 %), legální migrace a integrace (30 %) a boje proti nelegální migraci a navracení (40 %).

– Zlepšení připravenosti: 4,2 miliardy eur bude vyhrazeno na cílenou podporu členských států, projekty se skutečnou přidanou hodnotou pro Unii, jako je přesídlování, nebo pro reakci na naléhavé potřeby a mimořádnou finanční pomoc členským státům tam, kde ji právě potřebují.

– Větší koordinace různých politik EU: Azylový a migrační fond bude doplněn o dodatečné finanční prostředky vyčleněné v rámci nástrojů vnější politiky EU na zintenzivnění spolupráce ohledně migrace s partnerskými zeměmi, včetně úsilí o řešení nelegální migrace, zlepšení příležitostí v zemích původu, prohloubení spolupráce při navracení, zpětném přebírání osob a legální migraci.

– Posílení agentur EU: Nad rámec tohoto fondu a v rámci samostatného návrhu bude téměř 900 milionů eur věnováno na další posílení nové Agentury Evropské unie pro azyl.

Další kroky

Je zapotřebí rychle dosáhnout dohody o celkovém dlouhodobém rozpočtu EU a jeho odvětvových návrzích, aby prostředky z EU začaly co nejdříve přinášet konkrétní výsledky.

Zpoždění by mohlo ohrozit schopnost Evropské unie reagovat na případné budoucí krize a z finančních důvodů zásadně zbrzdit různé projekty, například celounijní programy asistence při dobrovolném návratu a zpětném přebírání a pokračování financování EU pro přesídlování.

Pokud by byl příští dlouhodobý rozpočet schválen v roce 2019, byl by zajištěn hladký přechod mezi stávajícím (2014–2020) a novým dlouhodobým rozpočtem a zároveň předvídatelnost a kontinuita financování ku prospěchu všech.

Souvislosti

Správa hranic a migrace jsou politickou prioritou již od začátku funkčního období Junckerovy Komise a jsou tematizovány jak v politických směrech, které současný předseda předložil v červenci 2014, tak v jeho dosud posledním projevu o stavu Unie z 13. září 2017. 

Rozsah a naléhavost uprchlické krize v roce 2015 a 2016 však překvapily celou Evropu. K odvrácení humanitární krize a v zájmu společné reakce na tuto bezprecedentní výzvu i na nové bezpečnostní hrozby využila EU veškerou flexibilitu ve stávajícím rozpočtu, aby zmobilizovala dodatečné finanční prostředky. Nad rámec 6,9 miliardy eur původně přidělených v období 2014–2020 na Azylový, migrační a integrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost (hranice a policie) bylo uvolněno dalších 3,9 miliardy eur. Celková částka na migraci, správu hranic a vnitřní bezpečnost tedy dosáhla 10,8 miliardy eur, což dokonce nezahrnuje značné finanční prostředky mobilizované na řešení uprchlické krize mimo EU.

Na základě získaných zkušeností Komise nyní navrhuje zdvojnásobit financování ve všech oblastech: na migraci je určeno 10,4 miliardy eur, na správu hranic 9,3 miliardy eur, na vnitřní bezpečnost 2,5 miliardy eur a na bezpečné vyřazení jaderných zařízení v některých členských státech 1,2 miliardy eur. Celková částka tedy dosahuje více než 23 miliard eur.

Kromě toho se z 4,2 miliardy eur na 14 miliard eur zvýší podpora agentur EU působících v oblasti bezpečnosti, správy hranic a migrace.

Další informace

Časté otázky – Budoucnost financování správy hranic a migrace z prostředků EU

Právní texty a informativní přehledy:

 • Nařízení, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond
 • Přílohy nařízení, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond
 • Nařízení, kterým se zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontrolu
 • Přílohy nařízení, kterým se zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontrolu
 • Nařízení, kterým se zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
 • Příloha nařízení, kterým se zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
 • Posouzení dopadů programu víceletého finančního rámce
 • Posouzení dopadů: Shrnutí
 • Informativní přehled – Rozpočet EU pro budoucnost – Migrace: Podporovat stabilní, realistickou a spravedlivou politiku EU
 • Informativní přehled – Rozpočet EU pro budoucnost – Zabezpečit vnější hranice EU

Více informací o rozpočtu EU pro budoucnost je k dispozici zde.