ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

17/5 Mezinárodní den boje proti homofobii a transfobii

/czech-republic/file/lgbtiwebpng_cslgbti_web.png

Podpora rovnosti osob LGBTI v Evropské unii @EU
@EU

ROVNOST JE KLÍČOVÁ HODNOTA EU

Bez ohledu na sexuální orientaci, genderovou identitu či pohlavní charakteristiky máme všichni právo na rovné zacházení. Evropská unie rovnost leseb, gayů, bisexuálů, trans lidí a intersexuálů (LGBTI) dlouhodobě podporuje, ale třebaže dosahujeme pokroku, pořád mezi námi dochází k diskriminaci. Diskriminace osob LGBTI je v rozporu se základními hodnotami EU, a dokud bude tento problém existovat, EU bude pracovat na jeho odstranění.

16/05/2018

Mezinárodní den proti homofobii a transfobii (IDAHO) každoročně připadá na 17. května. 17. květen byl zvolen jako den, kdy došlo k vyškrtnutí homosexuality z Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace v roce 1990. Smyslem IDAHO je zdůraznění respektování práv lidí s jinou než heterosexuální orientací a ukončení diskriminace a násilí pramenící z homofobie.

Evropská unie rovnost leseb, gayů, bisexuálů, trans lidí a intersexuálů dlouhodobě podporuje, pořád ale mezi námi dochází k diskriminaci. Někteří lidé se necítí bezpečně na veřejnosti, na pracovišti nedostávají příležitosti, které jiní považují za samozřejmost, ve škole mají potřebu skrývat, jací jsou, případně se setkávají s diskriminací, když potřebují zdravotní péči, když žádají o právní uznání svého pohlaví v úředních dokladech, nebo prostě v každodenním životě. Diskriminace osob LGBTI je v rozporu se základními hodnotami EU, a dokud bude tento problém existovat, EU bude pracovat na jeho odstranění.

Znát svá práva

Na úrovni EU je od roku 2000 v rámci směrnice o rovném zacházení protiprávní diskriminovat někoho na pracovišti na základě sexuální orientace. Tímto jste tedy právně chráněni, máte-li například dojem, že vás někdo na základě vaší sexuální orientace znevýhodňuje, když se ucházíte o zaměstnání nebo usilujete o povýšení. Směrnice vás zároveň chrání před šikanou a obtěžováním na pracovišti. Na základě zákonů EU členské státy zřídily vnitrostátní orgány
pro rovné zacházení a v řadě zemí se tyto instituce zabývají i diskriminací na základě sexuální orientace a genderové identity. Nabudete-li přesvědčení, že vás v práci nebo při ucházení se o práci postihla diskriminace, tyto organizace vám stejně jako organizace nevládní a odborové budou schopny pomoci. Evropská komise zároveň předložila návrh, aby se tato ochrana rozšířila i na sociální zabezpečení, zdravotní péči a přístup k zboží a službám, jako je např. bydlení. Tento návrh ještě musí přijmout Rada Evropské unie a Evropský parlament. Některé členské státy již takové právní předpisy přijaly na státní úrovni.

Co EU dělá na podporu rovnoprávnosti LGBTI?

V rámci boje s diskriminací, které čelí osoby LGBTI, sestavila Evropská komise „Seznam kroků na podporu rovnoprávnosti LGBTI“, k nimž patří mimo jiné:

Podpora občanské společnosti

Klíčovými hybateli změny jsou nevládní organizace. Proto Evropská komise prostřednictvím programů Práva, rovnost a občanství a Erasmus+ podporuje občanské organizace zaměřené na LGBTI. Tyto finanční prostředky putují například na podporu průvodů hrdosti v pobaltských zemích a v České republice, kampaní proti šikaně v řeckých školách či online nástrojů na zamezení nenávistným projevům v Itálii. Za hranicemi EU je homosexualita nadále kriminalizována ve více než 70 zemích a v osmi z nich může vést až k trestu smrti. Obhájce lidských práv pro osoby LGBTI v těchto zemích podporuje Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva.

Nenávistné projevy a zločiny z nenávisti

Projevy a zločiny vyvolané homofobií a transfobií představují útok na důstojnost jedince a mají dopad na to, jak může jejich oběť požívat základní práva. Komise pěstuje diskusi mezi členskými státy, zajišťuje výměnu osvědčených postupů a sepisuje neformální rady, jak lépe zabraňovat a čelit nenávistným projevům a zločinům z nenávisti.

Zvládání rozmanitosti

V práci tráví lidé velké množství času a neměli by tam zažívat pocit ohrožení jen proto, že jsou sami sebou. Komise podněcuje podniky, aby prostřednictvím platformy EU pro charty diverzity vytvářely osobám LGBTI inkluzivní pracoviště. Ze společností, které chartu diverzity podepsaly, se jich v současnosti 27 % zaměřuje ve svých iniciativách spjatých s diverzitou i na otázku sexuální orientace. Evropská komise pracuje na tom, aby toto číslo dále rostlo.

Zvyšování povědomí

Až příliš často netušíme, s jakými problémy se osoby LGBTI musejí vyrovnávat. Aby se lidé mohli nahlas vyjádřit, sestavuje Komise osobní videovýpovědi osob LGBTI a pořádá debaty v členských státech. Videa a debaty zkoumají diskriminaci, které čelí osoby LGBTI, a způsoby, jak lze jejich situaci zlepšit.

Na Mezinárodní den proti homofobii (17. květen) navíc Komise své ústředí, Berlaymontovu budovu v Bruselu, nasvítila barvami duhové vlajky. Dále se podílela i na EuroPride.

/czech-republic/file/grafypng-0_csgrafy.png

PŘIJETÍ A DISKRIMINACE VE SPOLEČNOSTI @EU
@EU