ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Boj proti šíření dezinformací na internetu

/czech-republic/file/fakenews3png_csfake_news_3.png

Fake news @EU
@EU

Komise předložila návrh opatření v boji proti šíření dezinformací na internetu včetně celounijního kodexu zásad tohoto boje, podpory nezávislé sítě subjektů ověřujících faktickou správnost údajů a řady akcí na podporu kvalitní žurnalistiky a mediální gramotnosti.

26/04/2018
 • Komise podpoří nezávislou síť subjektů, které ověřují faktickou správnost informací
 • Posílí mediální gramotnost
 • Navrhuje kodex zásad boje proti šíření dezinformací – ten mají vytvořit a dodržovat online platformy
 • Kodex má:
  • zvýšit transparentnost o financování sponzorovaného obsahu, zejména politické reklamy
  • usnadnit vyhledávání jiných zdrojů zpráv (alternativní stanoviska)
 • Studie týkající se falešných zpráv a dezinformací ukázala, že dvě třetiny čtenářů online zpráv je čtou nejraději na sociálních sítích a platformách založených na algoritmech (např. vyhledávače a agregátory informací)
 • Tržní síla a toky příjmů se tak od vydavatelů zpráv přesunuly k provozovatelům platforem, kteří mají k dispozici data o čtenářích
 • Češi mají oproti průměru EU nezvykle vysokou důvěru v internet (průměr EU je 34 %, v ČR 50 %) a v sociální sítě (těm důvěřuje 29 % Čechů zatímco průměr EU15 je 8 %) Více Eurobarometr zde.

Nedávná odhalení okolo Facebooku (Cambridge Analytica) jasně ukázala, jak lze zneužít osobní údaje v kontextu voleb, a připomněla nám, že je třeba udělat mnohem více, aby byla zajištěna odolnost demokratických procesů. Evropská komise dnes podniká kroky v boji proti šíření dezinformací, aby zajistila ochranu evropských hodnot a naši bezpečnost.

Místopředseda Evropské komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip k tomu uvedl: „Dezinformace nepředstavují nový nástroj politického vlivu. Nové technologie, zejména ty digitální, které se zaměřují na oslabení naší demokracie a společnosti, však prostřednictvím online prostředí rozšiřují svůj vliv. Jelikož důvěra v online prostředí se dá snadno ztratit, avšak těžko znovu získat, musí dané odvětví v této otázce s námi spolupracovat. Online platformy hrají důležitou úlohu v boji proti dezinformačním kampaním pořádaným jednotlivci i státy, kteří se snaží naši demokracii ohrozit.“

Eurokomisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová připomněla: „Vyzýváme všechny aktéry, zejména platformy a sociální sítě, kteří mají jasnou odpovědnost, aby jednali na základě akčního plánu, jehož cílem je dosáhnout společného evropského přístupu, a ochránili tak občany před dezinformacemi. Dosažený pokrok budeme důkladně monitorovat, a pokud by se výsledky ukázaly jako neuspokojivé, navrhneme do prosince další postup, včetně opatření regulační povahy.“

Eurokomisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King doplnil: „Z falešných zpráv a dezinformací na internetu se stala zbraň, která představuje závažnou bezpečnostní hrozbu pro naši společnost. Rozvracení důvěryhodných kanálů za účelem šíření škodlivého obsahu, jehož účelem je rozdělit společnost, vyžaduje jasnou reakci opírající se o zvýšenou transparentnost, vysledovatelnost a odpovědnost. Internetové platformy hrají zásadní úlohu v boji proti zneužívání své infrastruktury nepřátelskými elementy a při zajišťování bezpečnosti uživatelů i celé společnosti.“

V březnu 2018 zveřejnila skupina na vysoké úrovni pro boj proti šíření falešných zpráv a dezinformací na internetu nezávislou zprávu a v uplynulých šesti měsících probíhaly širší konzultace. Na jejich základě komise dezinformace definuje jako „prokazatelně nepravdivé nebo zavádějící informace, které jsou vytvořeny, prezentovány a šířeny za účelem získání ekonomického prospěchu nebo kvůli úmyslnému oklamání veřejnosti a které mohou způsobit veřejnou újmu“.

V posledním průzkumu Eurobarometru 83 % respondentů uvedlo, že falešné zprávy představují nebezpečí pro demokracii. Obzvláště jsou znepokojeni úmyslnými dezinformacemi zaměřenými na ovlivnění voleb a politiky v oblasti přistěhovalectví. Průzkum rovněž poukázal na význam kvalitních médií. Respondenti vnímají tradiční média jako nejdůvěryhodnější zdroj zpráv (rozhlas 70 %, televize 66 %, tisk 63 %). Za nejméně důvěryhodný zdroj zpráv respondenti označili online zprávy (věří jim 26 % dotázaných) a internetové stránky s tzv. videohostingem (míra důvěry 27 %).

Společné výzkumné středisko Evropské komise zveřejnilo studii týkající se falešných zpráv a dezinformací, která poukazuje na to, že dvě třetiny čtenářů online zpráv je čtou nejraději na platformách založených na algoritmech (jako jsou vyhledávače a agregátory informací) a sociálních médiích. Zpráva rovněž uvádí, že tržní síla a toky příjmů se od vydavatelů zpráv přesouvají k provozovatelům platforem, kteří mají k dispozici data týkající se čtenářů, článků a inzerátů.

Opatření v boji proti šíření dezinformací na internetu

Komise v zájmu odstranění těchto problémů a trendů navrhuje řadu opatření v boji proti šíření dezinformací na internetu. Patří k nim:

 • Kodex zásad boje proti šíření dezinformací: Do července by jako první krok online platformy měly vytvořit a dodržovat společný kodex zásad, jehož účelem by bylo:

  • zajistit transparentnost sponzorovaného obsahu, zejména politické reklamy, omezit její dosah a snížit příjmy šiřitelům dezinformací;

  • vyjasnit fungování algoritmů a umožnit ověřování třetími stranami;

  • usnadnit uživatelům vyhledávání různých zdrojů zpráv, které reprezentují alternativní stanoviska, a umožnit jim přístup k nim;

  • zavést opatření k identifikaci a odstranění falešných účtů a k řešení problému automatických internetových botů;

  • umožnit subjektům ověřujícím faktickou správnost údajů, výzkumným pracovníkům a orgánům veřejné správy neustále monitorovat dezinformace na internetu.

 • Nezávislá evropská síť subjektů ověřujících faktickou správnost údajů: Tyto subjekty vypracují společné pracovní metody, budou si vyměňovat osvědčené postupy a pracovat na dosažení co nejširšího pokrytí věcných oprav v celé EU. Subjekty budou vybrány mezi unijními členy mezinárodní sítě pro kontrolu faktické správnosti údajů, která se sama řídí přísným kodexem zásad.

 • Bezpečná evropská online platforma zabývající se dezinformacemi: Bude pomáhat síti subjektů ověřujících faktickou správnost údajů a příslušným akademickým výzkumným pracovníkům s přeshraničním sběrem údajů a jejich analýzou a umožní jim také přístup k údajům z celé EU.

 • Posílení mediální gramotnosti: Díky vyšší úrovni mediální gramotnosti budou moci Evropané lépe rozeznat dezinformace na internetu a přistupovat k online obsahu kriticky. Komise bude proto subjekty ověřující faktickou správnost údajů a organizace občanské společnosti vybízet k tomu, aby školám a pedagogům poskytovaly vzdělávací materiály a pořádaly Evropský týden mediální gramotnosti.

 • Podpora členských států při zajištění odolnosti volebních procesů proti stále složitějším kybernetickým hrozbám, včetně dezinformací na internetu a kybernetických útoků.

 • Podpora dobrovolného elektronického identifikačního systému: Jeho účelem by bylo zlepšit vysledovatelnost a identifikaci dodavatelů informací a zvýšit důvěryhodnost a spolehlivost online interakcí, informací a jejich zdrojů.

 • Podpora kvalitních a diverzifikovaných informací: Komise vyzývá členské státy, aby podporovaly kvalitní žurnalistiku a zajistily tak pluralitní, rozmanité a udržitelné mediální prostředí. Ještě v roce 2018 Komise zveřejnění výzvu k předkládání návrhů na přípravu a šíření kvalitních zpráv o záležitostech EU prostřednictvím zpravodajských médií.

 • Politika koordinované strategické komunikace: Tato opatření, která připraví útvary Komise a která budou kombinovat stávající a budoucí iniciativy EU zabývající se šířením dezinformací na internetu s iniciativami členských států, stanoví informační aktivity zaměřené na boj proti nepravdivým prohlášením o Evropě a potírání dezinformací v rámci EU i mimo ni.

Další kroky

Komise v brzké době svolá fórum zúčastněných stran, které připraví rámec pro účinnou spolupráci mezi příslušnými stranami (včetně online platforem, reklamního průmyslu a hlavních zadavatelů reklamy). Fórum by rovněž mělo přijmout závazek koordinovat a stupňovat boj proti šíření dezinformací. Prvním výstupem fóra by měl být kodex zásad boje proti šíření dezinformací platný pro celou EU, který by měl být zveřejněn do července 2018 a jenž by měl mít do října 2018 měřitelný dopad. 

Do prosince 2018 Komise podá zprávu o dosaženém pokroku. Zpráva rovněž posoudí, zda jsou nezbytné další kroky, které by zajistily nepřetržité monitorování a hodnocení uvedených opatření.

Souvislosti

pověřovacím dopise z května 2017 předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker vyzval komisařku pro digitální ekonomiku a společnost Mariji Gabrielovou, aby nastínila problémy, které by mohlo šíření dezinformací na internetových platformách přinést naší demokratické společnosti, a připravila odpovídající reakci EU.

V únoru 2018 přijala Komise seznam doporučení souvisejících s volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 a vyzvala k tomu, aby: „příslušné orgány členských států […] na základě zkušeností členských států určily osvědčené postupy při identifikaci, zmírňování a zvládání rizik pro průběh voleb hrozících z kybernetických útoků a na základě dezinformací“.

Doporučení týkající se boje proti šíření dezinformací na internetu poskytla Komisi skupina odborníků na vysoké úrovni pro boj proti falešným zprávám. Závěry a doporučení skupiny byly zveřejněny 12. března 2018.

Evropská unie byla v boji proti šíření dezinformací aktivní již dříve. V roce 2015 byla v návaznosti na rozhodnutí Evropské rady (březen 2015) „zpochybnit probíhající dezinformační kampaně Ruska“ zřízena pracovní skupina East StratCom pod vedením vysoké představitelky a místopředsedkyně Komise Mogheriniové. Pracovní skupina funguje od září 2015 v rámci Evropské služby pro vnější činnost a efektivně komunikuje politiku EU vůči východním sousedům. Její aktivity slouží k obecnému posílení mediálního prostředí ve východním sousedství, včetně podpory svobody sdělovacích prostředků a nezávislých médií. Díky činnostem skupiny se zlepšila schopnost EU zvyšovat povědomí o prokremelských dezinformačních aktivitách, předvídat je a reagovat na ně.

Další informace

Otázky a odpovědi

Infopřehled: Řešení problematiky šíření dezinformací na internetu

Veřejná konzultace (souhrnná zpráva)

Eurobarometr (úplná zpráva)

Zpráva Společného výzkumného střediska

Zpráva odborné skupiny na vysoké úrovni zabývající se falešnými zprávami a dezinformacemi

Obecné informace o opatřeních EU zaměřených na potírání falešných zpráv

Infopřehled pracovní skupiny East StratCom

Internetové stránky EUvsDisinfo

Sdělení a další užitečné odkazy