ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Stop násilí na ženách: Prohlášení Evropské komise u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách

/czech-republic/file/orangetheworldjpg_csorange_the_world.jpg

Orange the world ©EU
©EU

25. listopad je Mezinárodním dnem proti násilí na ženách. Násilí páchané na ženách a dívkách je jednou z nejrozšířenějších a nejvíce zničujících forem porušování lidských práv na celém světě. Pro odstranění tohoto problému je proto zapotřebí globální a trvalé spolupráce ve všech zemích a regionech. Evropská komise v loňském roce poskytla 15 milionů EUR v rámci kampaně NON.NO.NEIN. Od září 2017 pak navázala iniciativou Spotlight, jež bude probíhat v letech 2017 až 2023 a disponuje počáteční investicí ve výši 500 milionů EUR.

24/11/2017

„U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách znovu opakujeme, že toto násilí musí okamžitě přestat.

Násilí páchané na ženách a dívkách je stále ještě každodenní realitou v Evropské unii i mimo ni. Toto porušování lidských práv je všudypřítomné a má mnoho různých podob: dochází k němu bez ohledu na sociální prostředí, doma i v práci, ve škole, na ulici, při sportu nebo na internetu. Ženám a dívkám brání plně se zapojit do všech aspektů společnosti – politického, kulturního, sociálního a hospodářského.

Každá třetí žena v Evropě se setkala s fyzickým a/nebo sexuálním násilím. Ženy představují 80 % obětí obchodování s lidmi v EU. V rozvojových zemích je každá třetí dívka provdána před dosažením věku 18 let.

Situace se však začíná měnit. Za posledních 30 let se počet případů mrzačení ženských pohlavních orgánů v Africe snížil o 50 %. V jižní Asii klesl procentní podíl dívek provdaných před 15. rokem věku na polovinu. A nedávné celosvětové hnutí #MeToo, které pomohlo upozornit na rozsah sexuálních útoků a obtěžování v naší společnosti, motivovalo oběti k tomu, aby otevřeně promluvily a bránily svá práva.

Abychom toto násilí založené na pohlaví jednou provždy odstranili, musíme zlepšit vzdělávání a právní předpisy a změnit společenské normy. Rok 2017 jsme zasvětili evropské akci zaměřené na odstranění všech forem násilí vůči ženám a dívkám, a to ve veřejné i soukromé sféře. Právníci, lékaři, učitelé a policisté (mimo jiné) absolvují školení zaměřená na pomoc obětem a předcházení násilí na základě pohlaví, a to díky finanční podpoře EU pro nevládní organizace.

Abychom toto úsilí rozšířili i za hranice EU, spolu s Organizací spojených národů jsme zahájili iniciativu Spotlight, na niž byla vyčleněna nebývalá počáteční investice ve výši 500 milionů EUR. Tato iniciativa se zaměřuje základní příčiny násilí na ženách a dívkách na globální úrovni, pomáhá obětem a dává jim možnost zasadit se o bezpečnější, odolnější, bohatší a svobodnější společnost.

Vymýcení násilí páchaného na ženách a dívkách je prvním krokem k celosvětovému míru a bezpečnosti a také ústředním prvkem Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Je nezbytným předpokladem pro prosazování, ochranu a naplňování lidských práv, rovnosti žen a mužů, demokracie a hospodářského růstu.

Evropská unie bude i nadále neúnavně pracovat pomocí všech nástrojů, které má k dispozici, na odstranění násilí vůči ženám a dívkám, aby se toto násilí stalo minulostí.“

/czech-republic/file/2set4enfborangeaipage07jpg_cs2set4_en_fb_orange.ai_page_07.jpg

Násilí na ženách ©EU
©EU

Souvislosti

Násilí páchané na ženách a dívkách je jednou z nejrozšířenějších a nejvíce zničujících forem porušování lidských práv na celém světě. Odhaduje se, že 35 % žen se v určitém okamžiku svého života stalo obětí násilí. V některých zemích to je až 70 % žen. Tato hrozba je překážkou pro rovnost žen a mužů, posílení postavení žen a dívek a celkový udržitelný rozvoj a brání dosažení cílů udržitelného rozvoje. Pro odstranění tohoto problému je proto zapotřebí globální a trvalé spolupráce ve všech zemích a regionech.

Komise navrhla, aby Evropská unie přistoupila k Istanbulské úmluvě Rady Evropy. Práce na její ratifikaci nyní probíhá. Komise vyzývá ty členské státy EU, které dosud tuto úmluvu neratifikovaly, aby se připojily.

V loňském roce zahájila Komise kampaň NON.NO.NEIN – Řekni NE! Stop násilí na ženách. Jejím cílem bylo zvýšit povědomí o tomto problému a financovat konkrétní projekty zaměřené na snižování rizika násilí a podpořit ženy, které byly násilím postiženy. Evropská komise poskytla 15 milionů EUR pro členské státy, místní orgány, příslušnými odborníky a organizace občanské společnosti z celé Evropy, aby mohli zintenzivnit své činnosti a kampaně zaměřené na boj proti násilí na ženách.

V červnu 2017 převzala Evropská komise vedení „výzvy k přijetí opatření bránících násilí na základě pohlaví při krizových situacích“. Při humanitárních krizích je násilí na základě pohlaví často velmi rozšířené. Zavázali jsme se pomáhat obětem a toto násilí vymýtit. Tato výzva sdružuje více než 60 humanitárních organizací, jejichž společným cílem je, aby násilí na základě pohlaví bylo uznáno za ohrožení života a řešilo se již od počátku dané krize. Ženy a dívky vystavené nebezpečí násilí potřebují naši okamžitou pozornost. Jsme odhodláni využít svého vedoucího postavení k tomu, abychom přitáhli pozornost k této problematice a aby výsledkem našeho úsilí byla konkrétní opatření.

Iniciativa Spotlight, která byla zahájena v září spolu s Organizací spojených národů během 72. zasedání Valného shromáždění OSN, reaguje na všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách. Zaměřuje se na domácí a rodinné násilí, sexuální násilí a násilí založené na pohlaví, poškozující praktiky, vraždy žen, obchodování s lidmi a sexuální a ekonomické vykořisťování. Iniciativa bude probíhat v letech 2017 až 2023 a disponuje počáteční investicí ve výši 500 milionů EUR, přičemž EU je hlavním přispěvatelem (viz video).

Další informace

MEMO/17/4849

Rok cílených opatření proti násilí páchanému na ženách – informativní přehled