ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Nová opatření zvyšující bezpečnost občanů EU

/czech-republic/file/bezpecnostniuniejpg_csbezpecnostni_unie.jpg

bezpečnostní unie@EU

Terorismus a organizovaný zločin nezná hranic. Aby bezpečnostní složky zemí EU mohly spolu lépe těmto hrozbám čelit, navrhuje dnes Komise následující kroky:

 • Akční plán pro lepší kontrolu veřejných prostranství jako např. letiště, nákupní střediska, koncertní haly apod.
 • Uvolní na něj přes 118 milionů eur, které členské země EU mohou čerpat prostřednictvím programů jako Fond pro vnitřní bezpečnost
 • Doporučení, jak zamezit přístupu teroristů k látkám používaným ke zhotovování podomácku vyrobených výbušnin
 • Zamezit přístupu teroristů k finančním prostředkům v jiných státech EU
 • Akční plán ke zlepšení připravenosti na chemická, biologická, radiologická a jaderná bezpečnostní rizika
 • Návrhy na dohody o spolupráci v boji s terorismem mezi Europolem a zeměmi jako Alžírsko, Egypt, Izrael, Libanon, Maroko a Turecko
18/10/2017

 Komise dnes předkládá spolu s jedenáctou zprávou o bezpečnostní unii také soubor operačních a praktických opatření, jejichž cílem je lépe bránit občany EU před teroristickými hrozbami a vytvořit Evropu, která své obyvatele chrání. Členským státům rovněž pomohou chránit veřejné prostory a zbavit teroristy prostředků, jež ke své činnosti potřebují.Komise dále navrhuje zintenzivnit vnější činnost EU v oblasti boje proti terorismu – počítaje v to zapojení Europolu – a doporučuje, aby Unie zahájila s Kanadou jednání o revidované dohodě o jmenné evidenci cestujících.

První místopředseda Komise Frans Timmermans k tomu uvedl: „Nikdy se nepodvolíme teroristům, kteří útočí na naši bezpečnost a svobodu. Obyvatelé Evropy požadují, aby vlády jednotlivých států a EU řešily tato rizika rozhodně. Nové kroky, které byly dnes oznámeny, pomohou členským státům připravit teroristy o prostředky k provádění jejich odporných činů a přispějí k vyšší ochraně veřejných prostor, a tím i k ochraně našeho způsobu života.“

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos k tomu dodal: „Terorismus nezná hranic. Účinně proti němu můžeme bojovat jen tak, že budeme postupovat společně – jak v rámci EU, tak s našimi partnery v globálním měřítku. Efektivní výměna informací, např. v rámci jmenné evidence cestujících, je pro bezpečnost našich občanů zásadní. Proto jsme dnes Radě doporučili, aby udělila zmocnění k jednáním o revidované dohodě s Kanadou, a zároveň navrhneme uzavření mezinárodních dohod mezi Europolem a klíčovými státy. V dlouhodobém horizontu budeme rovněž pokračovat ve spolupráci se členskými státy při vytváření budoucího evropského zpravodajského útvaru.“

Komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King připomněl: „V případě terorismu nebude bohužel nikdy existovat nulové riziko, nicméně postupně zužujeme prostor, v němž mohou teroristé své zločiny připravovat a provádět. S tím, jak se taktika teroristů proměňuje, navyšujeme naši podporu členským státům, aby mohly těmto hrozbám čelit: pomáháme jim chránit veřejná prostranství, na nichž se lidé scházejí, a zároveň se snažíme teroristům odříznout přístup k nebezpečným surovinám používaným k výrobě výbušnin i přístup ke zdroji finančních prostředků.“

/czech-republic/file/infografikapng-1_csinfografika.png

ochrana verejneho prostoru ©EU
©EU

Ochrana veřejného prostoru

Nedávné útoky v Barceloně, Londýně, Manchesteru a Stockholmu ukázaly, že se teroristé stále více zaměřují na veřejné prostory s velkou koncentrací lidí. Komise proto dnes předkládá akční plán, jehož cílem je navýšit pomoc členským státům v jejich úsilí o ochranu těchto prostranství a snížení jejich zranitelnosti. Mezi navrhovaná opatření patří:

 • Navýšení finanční podpory: Komise z Fondu pro vnitřní bezpečnost v současnosti poskytuje 18,5 milionu eur na podporu nadnárodních projektů na zlepšení ochrany veřejného prostoru. V roce 2018 budou moci města čerpat na bezpečnostní řešení dalších 100 milionů eur v rámci Městských inovativních opatření.
 • Pokyny: Komise v příštím roce vydá nové pokyny, aby pomohla členským státům řešit širokou škálu otázek souvisejících s ochranou veřejných prostor a lepší informovaností veřejnosti. Pokyny budou obsahovat technická řešení typu „bezpečnost už od návrhu“, která zvyšují bezpečnost veřejných prostranství a přitom zachovávají jejich otevřenost a veřejný charakter.
 • Výměna osvědčených postupů: Komise v listopadu zřídí fórum pro odborníky z praxe a vytvoří bezpečnostní síť pro ochranu vysoce rizikových veřejných prostor, která bude sloužit jako platforma pro pořádání společných školení a cvičení s cílem zlepšit připravenost na útoky.
 • Zlepšit spolupráci mezi místními subjekty a soukromým sektorem: Komise zřídí fórum provozovatelů veřejných prostor s cílem podpořit partnerství soukromého a veřejného sektoru v oblasti bezpečnosti a zapojit soukromé subjekty, jako jsou např. nákupní střediska, pořadatelé koncertů, sportovní areály a půjčovny automobilů. Účast místních a regionálních orgánů bude posílena uspořádáním zasedání na vysoké úrovni, které bude věnováno osvědčeným postupům v ochraně veřejných prostor.

Komise dnes rovněž navrhuje akční plán na zvýšení připravenosti, odolnosti a koordinace na úrovni EU v případě útoků s použitím chemických, biologických, radiologických a jaderných látek (CBRN), i když je pravděpodobnost takových útoků nízká. Dnes navrhovaná opatření zahrnují vytvoření sítě EU pro chemickou, biologickou, radiologickou a jadernou bezpečnost. V Evropském centru pro boj proti terorismu Europolu by mělo být zřízeno znalostní středisko CBRN.

Zbavit teroristy prostředků

Zásadní prvkem v prevenci dalších útoků je zbavit teroristy možnosti teroristické činy provádět. Komise dnes představuje další krátkodobá opatření s cílem:

 • Omezit dostupnost látek používaných ke zhotovování podomácku vyrobených výbušnin: Komise dnes předkládá doporučení, které stanoví okamžité kroky, jež zabrání tomu, aby mohli teroristé těchto látek zneužít. Komise rovněž urychlí přezkum nařízení o prekurzorech výbušnin tím, že vyhotoví hodnocení, na něž bude v první polovině roku 2018 navazovat posouzení dopadů.
 • Podporovat donucovací a soudní orgány v případech, kdy se při vyšetřování trestné činnosti setkají se šifrováním, aniž by se tím obecně snížily možnosti šifrování nebo by se to dotklo velkého počtu lidí, příp. určité skupiny osob bez rozdílu: Komise dnes navrhuje opatření technické podpory, nový soubor metod a školení a navrhuje vytvořit síť míst disponujících odbornými znalostmi.
 • Řešit financování terorismu: Komise se bude zabývat překážkami v přístupu k údajům o finančních transakcích v jiných členských státech a možnými opatřeními na úrovni EU, jak tento přístup umožnit a urychlit.

Posílit vnější činnosti EU v oblasti boje proti terorismu

Komise dnes také navrhuje posílit vnější činnost EU a spolupráci s třetími zeměmi v oblasti boje proti terorismu a další závažné nadnárodní trestné činnosti tím, že:

 • doporučí Radě, aby udělila zmocnění k zahájení jednání s Kanadou o revidované dohodě o jmenné evidenci cestujících v souladu se všemi požadavky, které stanovil Soudní dvůr ve svém stanovisku z 26. července.
 • posílí spolupráci Europolu s třetími zeměmi tak, že do konce roku předloží Radě doporučení udělit zmocnění k zahájení jednání o dohodách mezi EU a Alžírskem, Egyptem, Izraelem, Jordánskem, Libanonem, Marokem, Tuniskem a Tureckem o předávání osobních údajů mezi Europolem a těmito zeměmi v zájmu prevence a boje proti terorismu a závažné trestné činnosti.

Jedenáctá zpráva o bezpečnostní unii se rovněž zabývá dalšími kroky v oblasti boje proti radikalizaci ve virtuálním i reálném světě. Vedle těchto praktických opatření v krátkodobém horizontu, která budou přijata v následujících šestnácti měsících, Komise rovněž připravuje budoucí evropský zpravodajský útvar, jehož vytvoření oznámil předseda Komise Juncker ve své vizi Evropské unie do roku 2025.

Souvislosti

Bezpečnost je politickou prioritou již od začátku funkčního období Junckerovy Komise a je tematizována jak v politických směrech, které současný předseda předložil v červenci 2014, tak v jeho dosud posledním projevu o stavu Unie ze dne 13. září 2017.

Evropský program pro bezpečnost určuje činnost Komise v této oblasti a stanoví hlavní kroky k zajištění účinné reakce EU na terorismus a bezpečnostní hrozby v Unii. Jedná se například o boj proti radikalizaci, posilování kybernetické bezpečnosti, odstřižení teroristů od finančních prostředků a o zlepšení výměny informací. Od přijetí tohoto programu došlo v jeho provádění k významnému pokroku, což připravilo cestu k účinné a skutečné bezpečnostní unii. Dosažený pokrok Komise pravidelně vyhodnocuje ve zveřejňovaných zprávách.

Další informace

Časté otázky

Informační přehled: Ochrana veřejného prostoru

Informační přehled: Bezpečnostní unie – Evropa, která chrání

Informační přehled: Bezpečnostní unie – aktuální stav (říjen 2017)

Jedenáctá zpráva o pokroku směrem k účinné a skutečné bezpečnostní unii

Akční plán ke zvýšení ochrany veřejného prostoru

Akční plán ke zlepšení připravenosti na chemická, biologická, radiologická a jaderná bezpečnostní rizika

Doporučení Komise týkající se prekurzorů výbušnin

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu jménem Evropské unie

 Příloha

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu jménem Evropské unie

 Příloha