ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Nová zpráva Komise o politice soudržnosti

/czech-republic/file/zpravaokoheznipoliticejpg_cszprava_o_kohezni_politice.jpg

zpráva o kohezní politice@EU
©
  • Zpráva hodnotí, v jaké kondici jsou regiony EU po hospodářské krizi
  • Impulz k diskuzi o finančních prostředcích EU po 2020 – má se např. soustředit jen na méně rozvinuté regiony?
  • Ve všech regionech EU představovala v posledních dvou desetiletích hlavní zdroj investičních prostředků
  • Ekonomická situace regionů se zlepšuje, ale ne stejným tempem
  • Některé regiony se vylidňují, zatímco některá města čelí přílivu nově příchozích
  • Jiné nesou náklady globalizace, aniž by z ní měly jakékoli výhody
  • Řada regionů, jejichž bohatství se přibližuje průměru EU, zůstává uvězněna v tzv. pasti středního příjmu
  • Je třeba víc investic do inovací, digitalizace a dekarbonizace
  • Začátkem 2018 proběhne veřejná konzultace o budoucnosti kohezní politiky
09/10/2017

Komise dnes zveřejnila sedmou zprávu o soudržnosti, v níž uvádí, v jaké kondici jsou jednotlivé regiony EU, jaké zkušenosti ohledně výdajů na soudržnost přineslo období krize a jak by mohla vypadat politika soudržnosti po roce 2020.

Zpráva o soudržnosti svou analýzou současného stavu hospodářské, sociální a územní koheze EU podrobuje Unii pečlivému přezkoumání: evropské hospodářství se sice již vzpamatovává, ale mezi státy i uvnitř samotných států existují stále nerovnosti.

Veřejné investice v EU jsou i nadále pod úrovní předkrizových let. A to ve chvíli, kdy by regiony a členské státy naopak potřebovaly větší podporu, aby mohly řešit otázky, které uvádí diskusní dokument o budoucnosti financí EU: digitální revoluci, globalizaci, demografickou změnu a sociální soudržnost, hospodářskou konvergenci a změnu klimatu.

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová k tomu uvedla: „Zpráva jasně ukazuje, že soudržnost Unie se musí zvýšit. I když hospodářská krize již pominula, zanechala v řadě regionů hluboké šrámy. K jejich zacelení bude nutná politika soudržnosti reagující na současné i budoucí výzvy.“

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová prohlásila: „Zpráva o soudržnosti 2017 ukazuje, že k udržitelnosti současného hospodářského oživení je nutné provádět smysluplné investice. Jedině to může našemu hospodářství, pracovní síle a obyvatelům Evropy přinést reálnou změnu k lepšímu.“

Zpráva nepředjímá konečný návrh Komise, ale dává podnět k diskusi o politice soudržnosti po roce 2020. Navrhuje celounijní politiku, která bude sloužit třem hlavním cílům: využít potenciál globalizace, nenechat nikoho na holičkách a podporovat strukturální reformy.

Celounijní politika: Politika soudržnosti přinesla v posledních dvou desetiletích výsledky ve všech regionech EU a představovala hlavní zdroj investičních prostředků. Jelikož veřejné investice podporující růst v řadě členských států poklesly, bylo právě zásluhou této politiky vytvořeno v uplynulých deseti letech 1,2 milionu pracovních míst v EU.

Hospodářské rozdíly mezi regiony se opět začínají pomalu snižovat. Diskusní dokument o budoucnosti financí EU předkládá k debatě tuto otázku: Měla by se politika soudržnosti nyní soustředit pouze na méně rozvinuté regiony?

Podle zprávy o soudržnosti se ekonomická situace regionů zlepšuje, avšak ne stejným tempem. Řada regionů, jejichž bohatství se blíží průměru EU, je uvězněna v tzv. pasti středního příjmu.

Jiné nesou náklady globalizace, aniž by z ní zatím měly jakékoli výhody. Často se potýkají s výrazným poklesem zaměstnanosti a nejsou schopny provést transformaci svého průmyslu. Budou proto potřebovat další finanční podporu, která pomůže při vytváření pracovních míst a provádění strukturálních změn.

Zpráva kromě toho uvádí, že současná úroveň investic je příliš nízká na to, aby mohla do roku 2030 vést ke splnění cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí skleníkových plynů. Všechny regiony EU budou proto potřebovat více finančních prostředků na dosažení dekarbonizace.

Využití potenciálu globalizace: Pokud regiony chtějí v prostředí globalizace obstát, musejí modernizovat své hospodářství a vytvářet hodnoty. Jelikož hrát vůdčí úlohu dnes dokáže pouze několik regionů EU, je nutné více investovat do inovací, digitalizace a dekarbonizace. Kromě finančních prostředků je také potřeba podporovat navazování fungujících vztahů mezi výzkumnými centry, podniky a službami.

Nenechat nikoho na holičkách: Z některých regionů lidé masově odcházejí, zatímco mnoho měst čelí přílivu nově příchozích hledajících lepší životní vyhlídky, včetně migrantů. I když míra zaměstnanosti dosáhla v EU svého nového maxima, nezaměstnanost zejména mladých lidí je stále nad úrovní před krizí.

Řešit problém nezaměstnanosti, pomoci lidem rozvíjet jejich dovednosti a začít podnikat a zároveň bojovat proti vyloučení a diskriminaci si vyžádá další investice. Právě na nich závisí sociální soudržnost Unie v blízké budoucnosti.

Podporovat strukturální reformy: Zdokonalení veřejné správy podpoří konkurenceschopnost, růst a maximalizaci dopadu investic. Stejně jako diskusní dokument i zpráva o soudržnosti přiznává, že bude nutné posílit vazbu mezi politikou soudržnosti a správou ekonomických záležitostí EU, aby se podporovalo provádění reforem vytvářejících prostředí příznivé pro růst.

Další postup:

Začátkem roku 2018 proběhne veřejná konzultace na téma budoucnosti politiky soudržnosti. Komise v květnu 2018 předloží návrh víceletého finančního rámce (VFR) a poté návrh politiky soudržnosti po roce 2020.

Více informací:

Sedmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

Zpráva – Budoucnost financí EU: Sedmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

Informativní přehled – Soudržnost Unie

Informativní přehled – Politika soudržnosti v praxi, výsledky ve všech regionech EU

Inforegio – interaktivní mapy