ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Které výrobky představují největší riziko? Komise vydala zprávu o nebezpečných výrobcích

/czech-republic/file/syst%C3%A9m-v%C4%8Dasn%C3%A9ho-varov%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99ed-nebezpe%C4%8Dn%C3%BDmi-v%C3%BDrobkyjpg_cssystém včasného varování před nebezpečnými výrobky.jpg

systém včasného varování před nebezpečnými výrobky@EU

Které výrobky představují největší riziko?

  • V roce 2016 se nejvíce oznámení týkalo hraček (26 %), dále motorových vozidel (18 %) a oděvů, textilií a módních výrobků (13 %).

  • Co se týče rizik, v roce 2016 bylo nejčastěji oznamovaným rizikem nebezpečí úrazu (25 %), následované rizikem chemické závadnosti (23 %).

Odkud v roce 2016 nebezpečné výrobky pocházely?

  • Většina nebezpečných výrobků oznámených v systému pocházela ze zemí mimo EU. U celých 53 % nebezpečných výrobků byla jako země původu uvedena Čína (1 069 oznámení). V porovnání s rokem 2015, kdy se výrobků z Číny týkalo 62 % oznámení, došlo tedy v roce 2016 k poklesu podílu takovýchto oznámení o 9 %.

  • Celkem 468 oznámení se týkalo nebezpečných výrobků evropského původu (23 %).

  • Spojené státy byly v roce 2016 jako země původu uvedeny u 102 oznámení (5 %) a Turecko v 53 případech (2,6 %). U 158 oznámených výrobků (8 %) nebyla země původu známa.

     

16/03/2017

Národní orgány tento systém v roce 2016 využívaly aktivněji a z obchodů odstranily více nebezpečných výrobků. Avšak stále větší počet výrobků oznámených v systému včasného varování se prodává na online platformách. Proto se Komise spojila ve spolupráci se společnostmi Amazon, eBay a Alibaba v boji proti potenciálně nebezpečným či nevyhovujícím výrobkům nabízeným na jejich internetových stránkách, jejichž prostřednictvím prodávají do EU.

/czech-republic/file/rapexcs2vetsipng_csrapex_cs_2_vetsi.png

Souvislosti

Systém včasného varování již od roku 2003 zaručuje, že se informace o nebezpečných nepotravinářských výrobcích, které byly kdekoliv v Evropě staženy z trhu a/nebo z oběhu, rychle dostanou ke členským státům a Evropské komisi. Díky tomu jsou pak v celé EU přijata vhodná následná opatření (zákaz/zastavení prodeje, stažení z trhu nebo z oběhu nebo odmítnutí dovozu celními orgány).

Systém včasného varování má své vlastní veřejně přístupné internetové stránky (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system), které umožňují přístup k týdenním aktualizacím oznámení zasílaných národními orgány zapojenými do systému.

Další informace

Tisková zpráva

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Internetové stránky systému včasného varování

Interaktivní mapa