ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Zahájení evropského sboru solidarity – příležitost pro mladé Evropany

/czech-republic/file/evropskysborsolidarityjpg_csevropsky_sbor_solidarity.jpg

evropský_sbor_solidarity@EU

Dne 7. prosince 2016 byl zahájen evropský sbor solidarity, který nabízí mladým od 17 do 30 let příležitost zapojit se do práce nevládních organizací či místních úřadů v sociálních oblastech - od vzdělávání a zdraví přes pomoc s poskytováním potravin, integrací či stavění přístřeší až po ochranu životního prostředí a prevenci přírodních katastrof.

Cílem je umožnit mladým získat zkušenost a kvalifikaci na začátku kariéry. Účast bude oficiálně uznána vydáním certifikátu.

Registrovat a zapojit se, můžete zde.

07/12/2016

Otázky a odpovědi k fungování evropského sboru solidarity:

Co je evropský sbor solidarity?

Díky finančním prostředkům Komise budou organizace provozující činnosti v oblasti solidarity, ať už místní orgány, nevládní organizace nebo společnosti, moci přijímat mladé lidi na dobrovolnické práce nebo za účelem zaměstnání, stáže, učňovského vzdělávání či odborné přípravy, pokud splní podmínky pro hostitelské organizace a zaváží se k dodržování charty evropského sboru solidarity.

Komise zřizuje v rámci sboru solidarity dva druhy míst pro mládež. Mladí lidé ve věku od 18 do 30 let se mohou po dobu dvou až dvanácti měsíců účastnit buď:

 • dobrovolnické činnosti, která nabízí možnost dobrovolné práce na plný úvazek s grantem, nebo
 • profesní činnosti, která dává možnost najít si zaměstnání, stáž či učňovskou přípravu v široké škále odvětví.

Jakým činnostem se bude sbor věnovat?

Účastníci evropského sboru solidarity se budou moci zapojit do nejrůznějších aktivit, jako je vzdělávání, péče o zdraví, sociální integrace, pomoc při poskytování potravin, budování přístřeší, přijímání, podpora a integrace přistěhovalců a uprchlíků, ochrana životního prostředí nebo prevence přírodních katastrof (nikoli však okamžitá reakce na katastrofy, která vyžaduje specializované dovednosti a odbornou přípravu).

Účastníci evropského sboru solidarity budou propojeni s nevládními organizacemi, místními a vnitrostátními orgány nebo soukromými společnostmi, které hledají podporu pro svou činnost.

Účastník se může do projektu zapojit buď jako dobrovolník (dobrovolnická složka), nebo v rámci stáže, učňovské přípravy či zaměstnání (profesní složka). Délka účasti je ve všech případech dva až dvanáct měsíců.

Kdo se může do evropského sboru solidarity registrovat?

K účasti v evropském sboru solidarity se může zaregistrovat každý, komu je mezi 17 a 30 lety a kdo je občanem EU nebo legálně pobývá na jejím území. Minimální věk, odkdy lze začít v projektu solidarity působit, je 18 let.

V rámci profesní složky musí být zájemce občanem EU nebo Norska či Islandu. Do dobrovolnické složky se v této první fázi evropského sboru solidarity mohou registrovat mladí lidé, kteří mají legální pobyt v EU nebo na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Turecku či Bývalé jugoslávské republice Makedonie nebo kteří jsou státními příslušníky těchto zemí.

Evropský sbor solidarity je otevřen všem mladým lidem, ať už se v současnosti vzdělávají, pracují nebo jsou nezaměstnaní. Důležité je, aby měli motivaci.

Mladí lidé, kteří se zaregistrují do evropského sboru solidarity, budou muset přijmout programové prohlášení evropského sboru solidarity a jeho zásady. Ty vycházejí ze základních hodnot EU, jako je solidarita, úcta k lidské důstojnosti a dodržování lidských práv a podpora spravedlivé a rovnoprávné společnosti, která se vyznačuje pluralismem, nediskriminací, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností. Účastníci budou přispívat k posílení solidarity mezi lidmi při respektování jejich kultur a tradic.

Jak na to?

Registrovat se můžete jednoduše na zvláštní internetové stránce prostřednictvím Evropského portálu pro mládež www.europa.eu/solidarity-corps.

Při registraci budou účastníci požádáni, aby poskytli své osobní údaje, uvedli oblasti zájmu a vybrali si, zda mají zájem o dobrovolnictví, profesní činnost, nebo obojí.

Zaručuje registrace zařazení do projektu?

Ne, registrace nezaručuje zařazení do projektu, protože to logicky závisí na dostupnosti projektů a zájmu kandidátů. Obecně platí, že čím otevřenější je zájemce různým druhům činností a možným zemím působnosti, tím větší je šance místo získat.

Státní příslušníci zemí mimo EU, i když se mohou registrovat do dobrovolnické složky, nemusí nutně mít všechna práva nebo povolení, která jsou nezbytná k pobytu v jiném členském státě EU po dobu působení v projektu. Zúčastněné organizace jsou povinny zajistit, aby osoby, které chtějí v rámci projektu působit, tato práva a povolení měly.

Mohou si účastníci vybrat, pro kterou organizaci budou pracovat?

Jakmile se účastníci zaregistrují, organizace budou moci při hledání kandidátů pro solidární projekty najít jejich profil. Účastníci mohou případnou nabídku organizace odmítnout.

Mohou organizace za zařazení do projektu vyžadovat peníze?

Ne. Zúčastněné ani zprostředkovatelské organizace nemohou od členů evropského sboru solidarity v souvislosti se samotnou účastí v projektu požadovat žádný finanční příspěvek ani poplatek.

Jaké náklady jsou hrazeny?

V případě dobrovolnické práce jsou obvykle hrazeny životní náklady, jako je strava, ubytování a kapesné, a také cestovní náklady a pojištění.

V případě profesní činnosti (zaměstnání, stáže nebo učňovské přípravy) bude podepsána pracovní smlouva a poskytnuta finanční podpora na cestovní náklady (cesta a ubytování za účelem pohovoru, příspěvek na přestěhování a příspěvek na návrat). Navíc může být vyplacen také příspěvek na náklady spojené s uznáním kvalifikací, pokud je to pro práci v příslušné cizí zemi nutné. Pokrytí nákladů se může případ od případu lišit.

Při zaměstnání se stanoví mzdové podmínky podle právních a správních předpisů a kolektivních smluv, které jsou platné v zemi, kde se práce vykonává.

U stáží a učňovské přípravy se vyplácí denní příspěvek. V případě činností, na něž se vztahuje pracovní smlouva, bude účastník pojištěn v rámci státního systému zdravotního pojištění v zemi působení.

Jak to bude se sociálním zabezpečením a pojištěním účastníků?

V rámci profesní složky (zaměstnání, učňovského místa nebo stáže) bude uzavřena pracovní smlouva, a tudíž platí vnitrostátní právní předpisy v oblasti práce a sociálního zabezpečení zajišťující přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění. Další pojištění, například pojištění odpovědnosti za škodu nebo úrazové pojištění, si budou muset účastníci zajistit sami.

V případě dobrovolnictví je účastníkům poskytováno pojištění na pokrytí nákladů na zdravotní péči, evakuaci a repatriaci, životní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění pro případ ztráty či krádeže dokladů a jízdenek/letenek.

Na jakých činnostech se budou účastníci evropského sboru solidarity podílet?

Účastníkům evropského sboru solidarity může být nabídnuto zařazení do projektů na podporu široké škály činností. Mohou být spojené se službami obecného zájmu a týkat se například těchto oblastí:

 • Občanství a demokratická angažovanost
 • Životní prostředí a ochrana přírody
 • Zdraví a dobré životní podmínky
 • Vzdělávání a odborná příprava
 • Zaměstnanost a podnikání
 • Tvořivost a kultura
 • Tělesná výchova a sport
 • Sociální pomoc a zabezpečení
 • Přijímání a integrace uprchlíků a migrantů
 • Prevence přírodních katastrof a odstraňování jejich následků

Nepatří sem okamžitá reakce na katastrofy (např. boj s lesními požáry nebo vyhledávání lidí a záchranné akce ve městech), neboť tato činnost vyžaduje vysoce kvalifikované odborníky. Pokud by však třeba některá obec chtěla minimalizovat riziko lesních požárů vyčištěním podrostu, mohou se zde členové evropského sboru solidarity samozřejmě uplatnit.

Kde mohou členové evropského sboru solidarity působit?

Je možné získat místo ve všech 28 členských státech EU a v závislosti na tom, z kterého programu EU je konkrétní projekt financován, by mohly připadat v úvahu i další země (například Island, Norsko, Turecko, Lichtenštejnsko nebo Bývalá jugoslávská republika Makedonie).

Jaká osvědčení se budou vydávat?

Účastníci evropského sboru solidarity budou moci po dokončení své činnosti obdržet osvědčení evropského sboru solidarity. To bude dokladem jejich účasti na celoevropské akci pro řešení společenských problémů a jejich odhodlání podílet se na změně. Toto odhodlání, otevřenost vůči jiným lidem a kulturám a dovednosti získané při činnosti v rámci evropského sboru solidarity budou rovněž přitahovat pozornost zaměstnavatelů, kteří hledají mladé lidi s takovým profilem.

Které organizace se mohou programu zúčastnit?

Zúčastnit se může celá řada organizací, například nevládní organizace, organizace občanské společnosti či vnitrostátní a místní orgány. Všechny organizace budou muset splňovat vysoké standardy kvality a zavázat se k dodržování charty evropského sboru solidarity.

Organizace, které jsou již registrovány u Evropské dobrovolné služby, jsou v zásadě schváleny automaticky.

V rámci profesní složky se organizace a společnosti mohou rozhodnout využít zprostředkovatele, jako jsou veřejné služby zaměstnanosti.

Poté, co bude zúčastněná organizace schválena v souladu s daným programem EU pro financování, může začít hledat potenciální zaměstnance, stážisty, učně nebo dobrovolníky pro své solidární aktivity.

Každá zúčastněná organizace bude muset přijmout programové prohlášení evropského sboru solidarity a jeho zásady a dodržovat chartu evropského sboru solidarity, které stanoví práva a povinnosti ve všech fázích solidární činnosti.

Jak bude evropský sbor solidarity financován?

Evropský sbor solidarity je financován ze stávajících programů EU pro financování prostřednictvím výzev k předkládání návrhů a využívá stávajících finančních prostředků z programu Erasmus+, programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), programu LIFE, Azylového a migračního fondu, programu v oblasti zdraví, programu Evropa pro občany, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Zúčastněné organizace budou moci požádat o financování z těchto programů; udělování grantů bude probíhat podle pravidel pro hodnocení jednotlivých programů.

Kdy začne evropský sbor solidarity fungovat a jaké výsledky se očekávají?

Registrovat se můžete a více informací najdete na stránkách: www.europa.eu/solidarity-corps

Propojování účastníků se zúčastněnými organizacemi nabízejícími místa by mělo začít na jaře roku 2017, přičemž první z nich by měli začít pracovat nejpozději v červnu 2017.