ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Third of May Constitution and its Lessons for the Current Debate on the Future of Europe

/czech-republic/file/evropskydumakcezarijpg_csevropsky_dum_akce_zari.jpg

pozvánka ©Velvyslanectví Litevské republiky v České republice
©Velvyslanectví Litevské republiky v České republice

KDY: 21. září od 10:00

KDE: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Datum: 
21/09/2021

Velvyslanec Litevské republiky J. E. p. Laimonas Talat-Kelpša, chargé d’Affaires a. i. Polské republiky p. Antoni Jerzy Wręga, velvyslankyně Slovinské republiky J.E. p., Tanja Strniša, ředitel Polského institutu v Praze pan Maciej Ruczaj ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise srdečně Vás zve na panelovou diskusi ÚSTAVA TŘETÍHO KVĚTNA A JEJÍ POSELSTVÍ V AKTUÁLNÍ DEBATĚ O BUDOUCNOSTI EVROPY

Panelists:
Prof. Robert I. Frost, University of Aberdeen, Scotland (UK)
Prof. Zdzisław Krasnodębski, University of Bremen & Member of European Parliament (Poland)
H.E. Rytis Martikonis, National Representative at the Convention on the Future of Europe 2002-2003 (Lithuania)

Moderator: Jakub Janda, European Values Centre (Czechia)

This year, Europe’s first written constitution celebrates its 230th Anniversary. Adopted on 3 May 1791 by the Parliament of Polish-Lithuanian Commonwealth, it abolished veto right, restructured the representation in the Diet by including formerly unrepresented classes, and established the principle of the division of powers. It also set the stage for the abolition of serfdom, although was short of renouncing this archaic practice. The Constitution represented a major shift in European legal and political thinking of the day. Even if short-lived, it deserves a closer look from the scholars and practitioners of European affairs.
230 years later, another union – the European Union – is at the crossroads. The 4th Industrial Revolution is gaining momentum, while the structure of EU governance remains very complex and complicated. Third powers seek to take advantage of our decision-making by exploiting the requirement to act with unanimity. And large segments of the EU population feel underrepresented, despite our formally open and democratic structures of government. The ongoing debate on the future of Europe could thus learn from the lessons – and failures – of the process that took place 230 years ago.
The panel discussion will address the issues of past and present in an open, engaging and interactive manner.
After the key presentations, the floor will be open for Q&A from the audience. Snacks & drinks will be served after the event.

The working language: English
Simultaneous translation into Czech will be provided

Organised by the embassies of Lithuania, Poland and Slovenia and the Polish Institute in Prague, in cooperation with the Representation of the European Commission in the CR

CZ:
Účastníci:
Prof. Robert I. Frost, Aberdeenská univerzita v Skotsku (Spojené království)
Prof. Zdzisław Krasnodębski, Univerzita Brémy / člen Evropského parlamentu (Polsko)
J. E. Rytis Martikonis, národní zástupce při Úmluvě o budoucnosti Evropy v l. 2002-2003 (Litva)

Moderátor: Jakub Janda, Evropské hodnoty (Česká republika)

První písemná ústava Evropy letos slaví 230. výročí. Přijatá 3. května r. 1791 Parlamentem Polsko-litevského společenství, ústava zrušila právo veta, přijala do Sněmu dříve nezastoupené třídy a tím ho restrukturalizovala a stanovila princip rozdělení pravomocí. Rovněž to připravilo půdu pro zrušení nevolnictví, ačkoli plně se této archaické praxe nezřekla. Ústava představovala zásadní posun v tehdejším evropském právním a politickém myšlení. Přesto, že byla pouze krátkodobým platným zákonem, zaslouží si bližší pohled badatelů a praktiků evropských záležitostí.
O 230 let později na křižovatce se ocitá další unie – Evropská unie. Čtvrtá průmyslová revoluce nabírá na obrátkách, zatímco struktura správy EU zůstává extrémně mnohostrannou a složitou. Třetí mocnosti se snaží těžit z výhod našeho rozhodování využitím požadavku jednomyslného jednání. Mezitím velká část populace EU se cítí nedostatečně zastoupená, a to navzdory našim formálně otevřeným a demokratickým vládním strukturám. Pokračující debata o budoucnosti Evropy by se tak mohla poučit z lekcí – i neúspěchů – procesu, který se odehrál před 230 lety.
Panelová diskuse otevře otázky minulosti a současnosti upřímně, poutavě a interaktivně. Po hlavních prezentacích budou následovat odpovědi otázek publika.
Po akci bude zajištěno občerstvení a nápoje.

Pracovní jazyk: angličtina
Bude zajištěn simultánní překlad do češtiny

Pořádájí velvyslanectví Litvy, Polska a Slovinska a Polský institut v Praze, ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR 

RSVP do 17. září 2021, office.amb.cz@urm.lt