ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Soutěž „Náš evropský projekt“

„Náš evropský projekt“ je soutěž pro obce, města a městské části, ve které se veřejnost zapojí do hlasování o nejoblíbenější projekt financovaný z evropských fondů. Soutěž bude probíhat během března až května 2019 na Facebooku Zastoupení Evropské komise v ČR.

Veřejnost rozhodne, které obce vyhrají finanční příspěvek na uspořádání obecní slavnosti v celkové hodnotě přes 150 000 Kč a all-inclusive cestu do Bruselu.

 

Název soutěže

„Náš evropský projekt“

.

Soutěž je ukončena. Výsledky najdete zde.

.

Obecné informace

Cílem soutěže „Náš evropský projekt“ je připomenout obyvatelům přínosy projektů podpořených z evropských fondů pro rozvoj jejich nejbližšího okolí, obce či města.

Soutěž vyhlašuje Zastoupení Evropské komise v ČR, dále jen „Zadavatel“.  Partnery akce jsou: Svaz měst a obcí ČRevropská informační sít Europe Direct a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Soutěžícími jsou obce, města a městské části, které do soutěže nominují jeden již dokončený projekt na svém katastrálním území spolufinancovaný z fondů EU. O vítězném projektu bude hlasovat široká veřejnost na facebookovém profilu Zastoupení Evropské komise v ČR.

.

Ceny

V soutěži budou uděleny ceny 3 obcím s nejvyšším počtem hlasů (při zohlednění velikosti obce):

1. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 75.000 Kč [1]

2. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 50.000 Kč

3. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 25.000 Kč

A zvláštní cena pro 1 obec:

příspěvek na obecní slavnost pro obec, která získá nejvyšší absolutní počet hlasů

Všechny čtyři oceněné obce zároveň získají all-inclusive 2-3 denní pracovní návštěvu evropských institucí v Bruselu pro jednu osobu (starostu, případně člena zastupitelstva).

.

Harmonogram soutěže

Registrace obcí a zasílání projektů

13. 3. - 5. 4. 2019

Veřejné hlasování

10. 4. - 2. 5. 2019

Vyhodnocení výsledků

3. 5. - 10. 5.  2019

Vyhlášení vítězů soutěže

do  10. 5. 2019

.

Pravidla soutěže

Soutěže se mohou účastnit pouze města, městské části a obce („soutěžící“).

Soutěžící se registrují zde na webu pomocí online formuláře (viz link níže), kde vyplní informace o soutěžním projektu v požadovaném formátu (viz Registrační formulář)  nejpozději do 5. 4. 2019 včetně. Jakékoli dotazy k soutěži nám pište na emailovou adresu: dotazy@bmpr.cz.

Vybraný „soutěžní“ evropský projekt musí být dokončen k datu zahájení soutěže a jeho zadavatelem/příjemcem dotace z EU musí být město, obec, městská část, anebo organizace, jejímž zřizovatelem je obec, město či městská část. Projekty, které tyto podmínky nesplňují, budou ze soutěže vyřazeny.

Hlasování pro veřejnost bude umožněno v době od 10. 4. do 2. 5. 2019, 23:59 SEČ, a to na facebookovém profilu Zastoupení Evropské komise v ČR: https://www.facebook.com/EvropskakomisevCR/. Najdete na něm všechny zařazené projekty.

Veřejnost prostřednictvím svých profilů na Facebooku hlasuje pro vybraný projekt formou hlasů: „lajků/like“, kliků jako „wow“, „Love“ emoticony – počítá se jakýkoli klik pro hodnocení projektu. Není povoleno nakupování hlasů.

Pro konečné pořadí bude počet získaných lajků/ kliků diskontován počtem obyvatel dané obce či města, aby byla zohledněna velikost obce (tj. pořadí v soutěži bude určeno koeficientem „počet hlasů / počet obyvatel“[2]).

Z každého facebookového profilu může daný projekt získat jen jeden hlas. Z jednoho facebookového profilu je však možné hlasovat pro více projektů.

Vyhodnocení výsledků veřejného hlasování bude ukončeno nejpozději do 10. 5. 2019. Vítězné obce budou zveřejněny na webových stránkách a facebookových profilech Zastoupení Evropské komise v ČR, informační sítě Europe Direct, Svazu měst a obcí a Ministerstva pro místní rozvoj.

.

Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži účastník a soutěžící souhlasí se zařazením poskytnutých údajů do databáze Zadavatele a s jejich následným zpracováním pro účely soutěže. Při zpracování osobních údajů bude Zadavatel postupovat dle platných právních předpisů České republiky.

Do soutěže se nemohou přihlásit města (městské části) a obce, kterým byla udělena finanční cena v minulém ročníku soutěže Náš evropský projekt 2018.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zrušit či změnit její pravidla, např. při podezření z využívání falešných facebookových profilů apod.

Zadavatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

.

Užitečné odkazy pro vyhledávání dokončených projektů v ČR

Stránky www.mapaprojektu.cz, kde jsou zobrazeny jednotlivé projekty včetně jejich geografické polohy, nebo seznam všech realizovaných a dokončených projektů ze současného a minulého programového období (Seznam příjemců za období 2007–2013 / Seznam operací za období 2004–2020 na webu http://dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Seznamy-prijemcu)

Více informací o přínosech evropských dotací najdete zde:
http://dotaceeu.cz/cs/Jak-evropske-dotace-pomahaji

 

[1] Příspěvek bude poskytnut formou zajištění vybrané služby/služeb k zajištění slavnosti (např. technické a audiovizuální zajištění, catering, produkce atd.). Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za jím vybrané odpovídající jiné výhry.

[2] Dle údajů Českého statistického úřadu k 1.1.2018