ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

FOTO SOUTĚŽ Projekty EU v Jihomoravském kraji

/czech-republic/file/26907431101562658716822163076774882208092917njpg_cs26907431_10156265871682216_3076774882208092917_n.jpg

Fotoaparát ©EU
©EU

Vyfoťte úspěšný projekt spolufinancovaný z fondů EU, který pozitivně pomohl rozvoji Jihomoravského kraje a vyhrajte exkurzi do Bruselu!

Soutěž je určena pro studenty středních škol v Jihomoravském kraji ve věku od 15 let.

Přihlásit se můžete do 10.3.

Datum: 
01/02/2018 - 13:45 - 10/03/2018 - 23:15

Projekty EU v Jihomoravském kraji: Najdi, vyfoť, popiš a pošli!

/czech-republic/file/plakat2018finalpng_csplakat2018_final.png

Foto Soutěž ©JMK
©JMK

Podrobnosti a podmínky soutěže

Fotografickou soutěž vyhlašuje a organizátorem je Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace (dále jen „organizátor“), Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno.

Účastnit se mohou pouze jednotlivci – studenti středních škol v Jihomoravském kraji (JMK) ve věku od 15 let.

Soutěžící musí identifikovat a vyfotit výstup úspěšného projektu (spolu)financovaného z fondů EU z libovolné oblasti, který pozitivně pomohl rozvoji JMK.

Zájemce se stává účastníkem soutěže po zaslání fotografie s popisem na soutěžní email info@kjmk.eu.

Soutěžící musí krátce popsat, jaký má projekt dopad, co zlepšil, čemu pomohl a uvést kategorii, do které fotografii zařadí. Dále pak nejlépe uvést i celkovou částku projektu a operační program, ze kterého je vyfotografovaný projekt financován. Vše v anglickém jazyce a v limitu cca 30 - 80 slov.

Soutěžní kategorie jsou dvě:
1) Vzdělávání, věda, výzkum, inovace - do této kategorie patří například budování výzkumných center, rozvoj malých a středních firem, nákup informačních systémů, tedy projekty aktuálně financované z operačních programů OP Výzkum, vývoj a vzdělání (OP3V), OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), OP Zaměstnanost, případně před rokem 2014 z operačních programů dle tehdejšího členění.
2) Regionální rozvoj - do této kategorie patří například opravené kulturní památky či silnice, vybudované cyklostezky, revitalizace budov a parků, nové tramvaje či vlaky, čili projekty aktuálně financované z operačních programů Integrovaný regionální OP (IROP), OP Doprava, OP Životní prostředí, Program rozvoj venkova, OP Technická pomoc, OP Rybářství a programy přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, případně před rokem 2014 z operačních programů dle tehdejšího členění.

K zaslané fotce včetně popisu je třeba uvést jméno a příjmení, navštěvovanou školu a třídu soutěžícího.
Ukončení přijímání fotografií je dne 10. 3. 2018. Výhrou pro tři výherce je exkurze do Bruselu v květnu 2018. Výherci budou vybráni dvěma způsoby:
a) Veřejné hlasování bude zahájeno 12. 3. 2018 a ukončeno 26. 3. 2018, a to na facebookovém profilu Representation of the South Moravian Region to the EU. Dvěma výherci se stanou majitelé fotografie s nejvyšším počtem hlasů „To se mi líbí“ v soutěžním fotoalbu na zmíněném profilu na facebooku, a to v každé z uvedených kategorií jeden.
b) Na základě výběru odborné poroty bude po ukončení hlasování vybrán další jeden výherce.

Jeden soutěžící může přihlásit pouze jednu fotografii do každé z výše uvedených kategorií (tj. maximálně celkem 2 fotografie). V případě, že soutěžící přihlásí do soutěže více fotografií, bude do soutěže zařazena pouze první zaslaná v každé z kategorií.

Ze soutěže budou vyřazeny fotografie s nevhodným obsahem, pohoršující, neetické, či jinak porušující podmínky soutěže. Vyřazeny budou také fotografie neshodující se se záměrem soutěže.

Fotografie použité v předchozím ročníku nejsou akceptovatelné a budou ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící zasláním fotografie do soutěže prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních fotografií nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými a dále, že si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.

Soutěžící poskytuje organizátorovi právo k užití fotografií za účelem propagace JMK, organizátora soutěže a soutěže samotné. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to i v rámci jiných reklamních a propagačních materiálů. Povolení k užití fotografií se organizátorovi poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.

Soutěžící zasláním soutěžní fotografie uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže vyhlašovateli soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména a adresy ve sdělovacích prostředcích a na webu a facebooku pořadatele.

Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Vítězové soutěže budou vyrozuměni emailem na adresu, kterou použili při zasílání soutěžní fotografie. V případě, že výherce neodpoví na email s vyrozuměním o výhře do 7 dnů ode dne odeslání vyrozumění, bude ze soutěže vyřazen a cena bude předána dalšímu soutěžícímu v pořadí.

Seznam vítězů bude zveřejněn na facebookovém profilu a webových stránkách organizátora.

Na výhru v soutěži není právní nárok.

V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky.

Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.

Organizátor si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže a její podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Více na webových stránkách Kanceláře Jihomoravského kraje.