ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Granty

euro ©shutterstock

Evropská komise poskytuje finanční prostředky ve formě grantů na projekty a činnosti, které souvisejí s politikami Evropské unie. Granty jsou poskytovány v mnoha různých oblastech: výzkum, vzdělávání, zdraví, ochrana spotřebitelů, ochrana životního prostředí, humanitární pomoc atd.

Seznam grantů, které poskytuje Evropská unie

 

Zajímavé grantové příležitosti pro příjemce v České republice:

 

 

Evropská komise hledá partnerské organizace, které budou v České republice provozovat informační střediska EUROPE DIRECT v období 2021–2025.

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ JE JIŽ UKONČENA.
Během procesu hodnocení grantové výzvy "EUROPE-DIRECT 2021-2025" Zastoupení EK neposkytuje odpovědi na žádné dotazy, které se týkají stavu a výsledků hodnocení jednotlivých žádostí či průběhu celé výzvy. 
Kompletní výsledky tohoto grantového řízení zveřejní Zastoupení EK na této webové adrese nejpozději do 10. března 2021 a všichni žadatelé budou individuálně kontaktováni.
V případě zamítnutí žádosti kvůli nesplnění přípustnosti žádosti, kritériím způsobilosti či kritériím pro vyloučení bude tato informace dotyčnému žadateli sdělena dříve.   

 

JAKÁ JE VÝŠE FINANČNÍ PODPORY?

Výše ročního grantu činí 30 400 eur pro každé středisko na období 2021 – 2025.

CO LZE FINANCOVAT?

Peníze jsou určeny na provoz informačního střediska, pořádání akcí a aktivní zapojování občanů do dialogu o evropských tématech. Podpoří vlastní publikační činnost včetně informačních materiálů, letáků a infografiky. Financují konzultační činnost a další aktivity.

Kromě grantové podpory poskytuje Evropská komise školení pro pracovníky středisek, publikační materiály pro veřejnost i školy či příležitosti k zapojení do celoevropské sítě o více než 400 pobočkách.

KDO SE MŮŽE STÁT PARTNERSKOU ORGANIZACÍ?

Součástí EUROPE DIRECT se mohou stát veřejné orgány, ale také soukromé subjekty plnící úkoly veřejné služby, neziskové organizace, vzdělávací zařízení aj. ze všech regionů České republiky s výjimkou hl. m. Prahy a Středočeského kraje, kde je informační činnost pokryta pražským Evropským domem.

Upozorňujeme, že vedoucí střediska Europe Direct nesmí v žádné fázi souběžně s výkonem funkce vedoucího střediska ED zastávat politickou funkci na místní, krajské, státní či evropské úrovni, ani na ni kandidovat. Pokud se vedoucí střediska Europe Direct kdykoli během provádění dohody ocitne v situaci popsané výše, musí provozovatel střediska Europe Direct bez zbytečného odkladu informovat smluvního partnera, postavit vedoucího střediska ED dočasně mimo službu a předložit návrh na vhodného náhradníka v souladu s kritérii stanovenými ve výzvě k podávání návrhů. Ve fázi udílení grantu budou příjemci požádání, aby před podpisem zvláštní grantové dohody nahradili ty vedoucí středisek Europe Direct, kteří vykonávají politickou funkci na místní, krajské, státní či evropské úrovni nebo na ni kandidují.

DOKDY MŮŽU ŽÁDAT?

Uchazeči můžou předkládat nabídky do 20. října 202017:00 hodin SEČ (prodloužený termín).

KDE SE MŮŽU PŘIHLÁSIT?

Podávání návrhů probíhá výhradně elektronicky na tomto portálu, kde jsou dostupné všechny pokyny a dokumenty týkající se této výzvy.

 

 


Pro technické otázky týkající se systému pro podávání návrhů na portálu (zapomenutá hesla, přístup, práva a úlohy, technické aspekty podávání návrhů atd.) využijte Asistenční služba pro IT. 

PDF iconVÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ke stažení

 


ČASTO KLADENÉ DOTAZY (FAQ) 

Q: Jaké se očekává minimální procentuální spolufinancování střediska EUROPE DIRECT žadatelem?

A: Ve výzvě k podávání návrhů ED-CZ-2020 není definováno minimální procentuální spolufinancování žadatelem, viz Oddíl 11 Finanční ustanovení, 11. 2. Vyrovnaný rozpočet. Žadatel však musí zajistit, aby zdroje nezbytné k provedení akce nepocházely pouze z grantu EU.

Q: 30 400 EUR představuje maximální možnou roční částku, o kterou lze žádat? Můžeme žádat i o méně?

A: Žadatel žádá vždy o paušální částku ve výši 30 400 EUR na roky 2022 – 2025 a o poměrnou část na období květen – prosinec roku 2021, tedy o 20 267 EUR. Viz Oddíl 11 Finanční ustanovení, 11. 1. Forma grantu. Nejedná se tedy o maximální možné částky, ale o pevně stanovené.

Q: Kdy se vyplácí prvních 70 % grantu a kdy se vyplácí následných 30 %?

A: Předběžné financování (tj. 70 % uděleného grantu) je vyplaceno do 30 kalendářních dnů od vstupu grantové dohody v platnost (1. čtvrtletí daného roku). V roce 2021 je prvním měsícem provozu střediska květen, tudíž předběžné financování proběhne ve 2. čtvrtletí roku 2021.

Výplata zůstatku probíhá v roce následujícím, a to do 60 kalendářních dnů po předložení žádosti o platbu konečného zůstatku. Přičemž příjemce má na předložení žádosti 60 kalendářních dnů od konce vykazovaného období.

Q: Jsou současné střediska EUROPE DIRECT jakkoli zvýhodňována ve výzvě EC-CZ-2020?

A: Ne. Současná střediska EUROPE DIRECT čerpají grant na provozování střediska v letech 2018-2020. Pro nově vyhlášenou výzvu ED-CZ-2020 na období 2021-2025 mají všichni žadatelé rovnocenné postavení – ať se jedná o žadatele, jež v období 2018-2020 středisko EUROPE DIRECT provozují, či o zcela nové žadatele.

Q: Je potřeba dokládat faktury a účty při vyúčtování grantu?

A: Ne. Zastoupení EK v ČR nevyžaduje při poskytování grantu žádné doklady (faktury, účty), nicméně je potřeba veškeré doklady uschovávat pro případnou kontrolu, a to ze strany českých i evropských auditních orgánů.