ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Cyprus

Εκδόσεις

Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Υπηρεσία Εκδόσεων) είναι ο εκδοτικός οίκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδίδεται καθημερινά σε 22 γλώσσες (23 με τα...Read more

Η Επιτροπή προτείνει τη διατήρηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ ύψους 85 % για την Κύπρο και την παράταση του μηχανισμού «συμπληρωματικής πληρωμής» («top-up»), κάτι που μπορεί να ωφελήσει και την Ελλάδα.

28/06/2016

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση επηρέασε βαθύτατα τους εθνικούς και περιφερειακούς προϋπολογισμούς σε πολλά κράτη μέλη, περιορίζοντας τη χρηματοδότηση για όλους τους τύπους επενδύσεων. Κατά συνέπεια, η σημασία τωνΕυρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για τις δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από δημοσιονομικές δυσκολίες.

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της βοήθειάς της προς αυτά τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

«Σε πολλές χώρες της ΕΕ τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης για τις δημόσιες επενδύσεις. Αν πραγματοποιηθούν στρατηγικές επενδύσεις σε τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία ή η χορήγηση στήριξης προς τις ΜΜΕ, μπορούν να βοηθήσουν ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ευημερία στο μέλλον», δήλωσε η αρμόδια επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική κ. Corina Crețu, «αλλά ορισμένες φορές η έλλειψη ρευστότητας μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την ομαλή εφαρμογή των προγραμμάτων των ΕΔΕΤ. Η σημερινή πρόταση αποδεικνύει ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε χείρα βοηθείας. Θέλω όλα τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που παρέχουν τα Ταμεία».

  • Η Κύπρος θα επωφεληθεί από την παράταση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ ύψους 85 %

Ο κανονισμός για τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020 προέβλεπε αρχικώς ότι η Κύπρος θα επωφελείτο από ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ ύψους 85 % για τα κονδύλια της πολιτικής για τη συνοχή (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) έως τον Ιούνιο του 2017.

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μετά την επιτυχή έξοδο της Κύπρου από το οικονομικό πρόγραμμα και για να δοθεί επιπλέον ώθηση στις επενδύσεις, σήμερα η Επιτροπή προτείνει να παραταθεί το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ για την Κύπρο ύψους 85 % έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Με αυτόν τον τρόπο, το όφελος για τον κυπριακό προϋπολογισμό ανέρχεται σε περίπου 99 εκατομμύρια ευρώ.

  • Η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από την παράταση του μηχανισμού «συμπληρωματικής πληρωμής»

Ο κανονισμός προβλέπει ότι, κατόπιν αιτήσεως, οι χώρες που υπάγονται σε προγράμματα στήριξης της σταθερότητας επωφελούνται από μια προσωρινή αύξηση των πληρωμών κατά 10 % (το λεγόμενο «top-up») έως τις 30 Ιουνίου 2016

Η συμπληρωματική αυτή πληρωμή είχε ως αποτέλεσμα την άμεση ελάφρυνση της δημοσιονομικής πίεσης και εξασφάλισε μεγαλύτερη ρευστότητα για την έναρξη επενδύσεων. Από το 2011 έως το 2015, χάρη σ’ αυτή τη διάταξη, η Ελλάδα έλαβε ήδη 1,3 δισ. ευρώ νωρίτερα απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί. Αυτό επέτρεψε να ξεκινήσει ταχύτερα η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων, προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.

Σήμερα η Επιτροπή προτείνει να παραταθεί η επιλεξιμότητα για τον εν λόγω μηχανισμό συμπληρωματικής πληρωμής πέρα από τον Ιούνιο του 2016, κάτι που θα βοηθήσει την Ελλάδα να επανέλθει σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.

Η πρόταση πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Ιστορικό

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καθορίζει τους κοινούς κανόνες που ισχύουν για τα ΕΔΕΤ.

Το άρθρο 24 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι, κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους που αντιμετωπίζει προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες, δηλαδή μίας εκ των χωρών που έχουν λάβει χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής μετά τον Δεκέμβριο του 2013, οι ενδιάμεσες πληρωμές είναι δυνατόν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες υπεράνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), τοΤαμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επί του παρόντος έως τις 30 Ιουνίου 2016.

Το άρθρο 120 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 30 Ιουνίου 2017 το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στην Κύπρο καθορίζεται σε 85 % αντί για το 50 % που ισχύει για τα κράτη μέλη ή τις ευρωπαϊκές περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ πάνω από το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ.

Ο κανονισμός απαιτεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τις εν λόγω δύο δημοσιονομικές διατάξεις και, εάν απαιτείται, να υποβάλει νομοθετική πρόταση πριν από τις 30 Ιουνίου 2016 με σκοπό την ενδεχόμενη παράτασή τους.

Με την απόφαση που ελήφθη σήμερα δεν τροποποιείται η κατανομή κονδυλίων των ΕΔΕΤ της περιόδου 2014-2020 για τα κράτη μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόταση 

Έκθεση 

@EU_Regional@CorinaCretuEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Χρηματοδότηση της έρευνας

Οι Κύπριοι ερευνητές που διαθέτουν μια βιώσιμη πρόταση μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ευρωπαϊκή επιχορήγηση έρευνας . Το εθνικό σημείο επικοινωνίας, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας , μπορεί να σας βοηθήσει σ’ αυτή τη διαδικασία. Μάθετε περισσότερα για τη Χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ.Read more

Συμβάσεις και υποβολή προσφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγοράζει ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών μέσω δημοσίων συμβάσεων, όπως: μελέτες τεχνική βοήθεια και κατάρτιση παροχή συμβουλών υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και προβολής βιβλία & εξοπλισμό πληροφορικής...Read more

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Οι κυπριακές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, αποτελούν πλέον μέρος μιας ζώνης εμπορικών συναλλαγών που περιλαμβάνει ορισμένες από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Εάν η επιχείρησή σας επιθυμεί να επεκταθεί στην Ευρώπη, μπορεί να λάβει σχετικές συμβουλές και υποστήριξη . Βλ. επίσης πηγές χρηματοδότησης. Εάν ξεκινάτε τώρα την επιχείρησή σας, ίσως να μπορείτε να λάβετε μέρος στο πρόγραμμα ανταλλαγών της ΕΕ για νέους επιχειρηματίες . Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Δικτύου "Enterprise Europe Network" και αποτελεί μηχανισμό πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των κυπριακών επιχειρήσεων. Σκοπός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου είναι να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων και να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην: Εξασφάλιση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτή, Παροχή πληροφοριών ανάδρασης από τις ΜΜΕ για την ανάπτυξη πολιτικής και την αξιολόγηση αντίκτυπου, Παροχή υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις για διασυνοριακή συνεργασία, Διάδοση πληροφοριών και αύξηση της ευαισθητοποίησης για πολιτικές σχετικά με την καινοτομία, τη νομοθεσία και προγράμματα υποστήριξης, Προώθηση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων από ερευνητικά προγράμματα, Παροχή υπηρεσιών μεσιτείας για την μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης, και Δημιουργία συμπράξεων μεταξύ παραγόντων καινοτομίας. Το Κέντρο παρέχει: Ενημέρωση, ανατροφοδότηση και επιχειρηματική συνεργασία Μεταφορά καινοτομίας, τεχνολογίας και γνώσης Υποστήριξη έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τις ΜMΕ Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ .Read more

Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει μια τεράστια αγορά 30 σχεδόν χωρών για τις επιχειρήσεις της Κύπρου . Στην ενοποιημένη αγορά της ΕΕ , η ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη είναι σήμερα σχεδόν εξίσου εύκολη, γρήγορη και φθηνή με την εμπορική δραστηριότητα στην αγορά της χώρας σας. Η ΕΕ σάς παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών που μπορούν να σας βοηθήσουν να επεκτείνετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Η Ευρώπη σου — Επιχειρήσεις» . Μπορεί επίσης να έχετε δικαίωμα σε χρηματοδότηση από την ΕΕ για την έναρξη ή την επέκταση της επιχείρησής σας: • Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων • Χρηματοδότηση από την ΕΕ • Χρηματοδότηση της έρευναςRead more

Τουρκοκυπριακή κοινότητα

Η Κύπρος προσχώρησε στην ΕΕ την 1 Μαΐου 2004 ως de facto διχοτομημένο νησί. Η ΕΕ στηρίζει πλήρως τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ηγετών της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας...Read more

Ευκαιρίες για νέους

Η στρατηγική της ΕΕ για την Νεολαία, η οποία έχει εγκριθεί από τους υπουργούς των Κρατών Μελών, θέτει ένα πλαίσιο συνεργασίας για την περίοδο 2010-2018 με δυο βασικούς στόχους: Να παράσχει περισσότερες ίσες ευκαιρίες για τους νέους στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας Να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των νέων στην κοινωνία. Μάθετε περισσότερα για τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες για τους νέους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη: Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας Erasmus+, το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό Erasmus+ στην Κύπρο: Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης Η Ευρώπη σου, Εκπαίδευση και ΝεολαίαRead more

EU Infopoint για την τουρκοκυπριακή κοινότητα

Το EU Infopoint έχει ως σκοπό να φέρει την τ/κ κοινότητα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της παροχής πληροφοριών για τις αρχές που διέπουν τη νομική και πολιτική τάξη στην Ευρώπη, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, και το Πρόγραμμα Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την τ/κ κοινότητα. Το EU Infopoint προσφέρει υπηρεσίες σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες της τ/κ κοινότητας ενώ επίσης προσφέρει συμβουλές και ενημέρωση σχετικά με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδοτικής στήριξης. Στόχοι του EU Infopoint: να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τις πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την τ/κ κοινότητα· να ενημερώνει την τ/κ κοινότητα για την εφαρμογή του Προγράμματος Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τ/κ κοινότητα καθώς και για τις ευκαιρίες χρηματοδοτικής υποστήριξης· να διοργανώνει δημόσιες συζητήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια και εργαστήρια με θέμα τις πολιτικές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· να καθιερώνει διαύλους επικοινωνίας με την τ/κ κοινότητα μέσω ενός ενημερωμένου ιστότοπου και ενός διαδικτυακού ενημερωτικού δελτίου για την προώθηση των δραστηριοτήτων του EU Infopoint· να προάγει τον διάλογο με την τ/κ κοινότητα με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· να απαντά σε ερωτήματα των διαφόρων ομάδων, π.χ. νέων, φοιτητών, εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών, φορέων λήψεως αποφάσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δικαιούχων του Προγράμματος Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τ/κ κοινότητα, ΜΜΕ, και της αγροτικής κοινότητας.< EU Infopoint Το EU Infopoint είναι ανοικτό στο κοινό από τις 10:00 έως τις 18:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από τις 10:00 έως τις 16:00 κάθε Σάββατο. Διεύθυνση: 11A Hasene Ilgaz Street köşklüçitlik, Λευκωσία Τηλέφωνο: +90 392 22 82 577 Website: http://www.abbilgi.eu/en/ Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στις υπηρεσίες βιβλιοθήκης ενώ επωφελούνται από τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων.Read more

Ευρωπαϊκός Ανοιχτός Χώρος

Ευρωπαϊκός Ανοιχτός Χώρος - H πύλη σου προς την Ευρώπη Τι είναι ο Ευρωπαϊκός Ανοιχτός Χώρος; Ο Ευρωπαϊκός Ανοιχτός Χώρος (ΕΑΧ) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν ξεκινήσει στα Σπίτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πρωτεύουσες διαφόρων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Τι προσφέρει ο ΕΑΧ: Ο ΕΑΧ ανοίγει τις πόρτες του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολίτες και κατοίκους της Κύπρου, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνονται τακτικά. Ο ΕΑΧ παρέχει επίσης ενημέρωση, εκδόσεις και άλλο υλικό, καθώς και πρόσβαση σε σχετικές με την ΕΕ πηγές πληροφόρησης σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα. Θα μπορούσε να διαθέσει τον συνεδριακό χώρο και τις εγκαταστάσεις του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ΜΚΟ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, για να τον χρησιμοποιήσουν ως χώρο συναντήσεων. Ώρες λειτουργίας του γραφείου ενημέρωσης πολιτών: Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 16:00 Επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλ.: +357 22 817770 E-mail: info@eps.com.cy Για να ενημερωθείτε για τις προσεχείς δραστηριότητες του ΕΑΧ: Επισκεφτείτε το διαδίκτυο: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρo Επισκεφθείτε τη σελίδα European Commission in Cyprus στο facebook Γίνετε μέλος στην ομάδα του ΕΑΧ στο facebook: EPS NicosiaRead more

Pages

Subscribe to RSS - Cyprus