ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ειδήσεις

Pages

Οι Κύπριοι θεωρούν ότι τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι αυτή τη στιγμή είναι η οικονομική τους κατάσταση, ο πληθωρισμός, η υγεία και η ανεργία, ενώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιολογούν επίσης ως πολύ σημαντικά τα ζητήματα της μετανάστευσης και της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόσφατο τακτικό Ευρωβαρόμετρο (ΕΒ94, χρόνος διεξαγωγής της έρευνας: μεταξύ της 12ης Φεβρουαρίου και της 18ης Μαρτίου 2021), οι Κύπριοι ερωτηθέντες στην πλειονότητά τους θεωρούν πως τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι αυτή τη στιγμή είναι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους (26%, +3% από το Καλοκαίρι του 2020 και δεύτερο υψηλότερο στην ΕΕ, ΕΕ27: 13%), η άνοδος των τιμών, ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης (24%, -1%, ΕΕ27: 27%), η υγεία (23%, +6%, ΕΕ27: 32%), καθώς και η ανεργία (21%, +5%, ΕΕ27: 11%).

Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2021, η οικονομία της ΕΕ θα αναπτυχθεί κατά 4,2 % το 2021 και κατά 4,4 % το 2022. Η οικονομία της ζώνης του ευρώ προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 4,3 % φέτος και κατά 4,4 % το επόμενο έτος. Πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση των προοπτικών ανάπτυξης σε σύγκριση με τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις του 2021, τις οποίες παρουσίασε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο. Οι ρυθμοί ανάπτυξης θα εξακολουθήσουν να διαφέρουν μεταξύ των χωρών της ΕΕ, αλλά οι οικονομίες όλων των κρατών μελών αναμένεται να επανέλθουν στα προ κρίσης επίπεδα έως το τέλος του 2022.

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους», ένα βασικό παραδοτέο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και το κύριο θέμα της φετινής Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ. Το σχέδιο δράσης σκιαγραφεί ένα ολοκληρωμένο όραμα για το 2050: έναν κόσμο όπου η ρύπανση θα έχει μειωθεί σε επίπεδα που δεν είναι πια επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, και περιγράφει τα βήματα για την επίτευξη του οράματος αυτού. Το σχέδιο συνδυάζει όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ με σκοπό την αντιμετώπιση και την πρόληψη της ρύπανσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο χρήσης ψηφιακών λύσεων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Προβλέπεται η επανεξέταση της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, ώστε να εντοπιστούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν και να προσδιοριστούν οι τομείς όπου χρειάζεται καλύτερη υλοποίηση για την εκπλήρωση αυτών των νομικών υποχρεώσεων.

Οι εταίροι υιοθέτησαν τους τρεις πρωταρχικούς στόχους για το 2030 που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων με μια κοινή κοινωνική δέσμευση του Πόρτο:

Pages