ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

25/07/2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 146 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Προϋπολογισμός και ανθρώπινοι πόροι

(Για περισσότερες πληροφορίες: Mina Andreeva — Τηλ.: +32 229 91382, Andreana Stankova — Τηλ.: +32 229 57857)

Αιτιολογημένη γνώμη

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να καταβάλει δασμούς στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, επειδή δεν κατέβαλε δασμούς στον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται επειδή οι βελγικές αρχές δεν εισέπραξαν τους δασμούς που οφείλονταν από μια εταιρεία η οποία αθέτησε την καταβολή τους μετά την κήρυξη πτώχευσης. Ως αποτέλεσμα, σημειώθηκε απώλεια συνολικά 926 000 ευρώ για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει πέρυσι το καλοκαίρι, επειδή έκρινε ότι οι ενέργειες των βελγικών αρχών δεν ήταν σύμφωνες με το δίκαιο της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν αν οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι, όπως οι δασμοί, πρέπει να καταβάλλονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ και, σ' αυτή την περίπτωση, τους εισπράττουν αμέσως. Όταν ένα ποσό δεν έχει εισπραχθεί, το κράτος μέλος μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωσή του να το καταβάλει μόνο αν έχει προσπαθήσει αρκετά για την είσπραξή του. Το Βέλγιο δεν ξεκίνησε την άμεση είσπραξη των οφειλόμενων δασμών και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποδείξει ότι τα ποσά δεν ήταν δυνατόν να εισπραχθούν. Εάν το Βέλγιο δεν αποδώσει το αιτούμενο ποσό στον προϋπολογισμό της ΕΕ ή δεν παράσχει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή θα μπορούσε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει και να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

2. Δράση για το κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anna-Kaisa Itkonen — Τηλ.: +32 229 56186, Lynn Rietdorf — Τηλ.: +32 229 74959)

Προειδοποιητικές επιστολές

Φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου:Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα σχετικά με τις κυρώσεις για παραβάσεις

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Ιταλία και τη Ρουμανία, επειδή δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα τους σχετικά με τις κυρώσεις για παραβάσεις των ενωσιακών κανόνων όσον αφορά τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014]. Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, γνωστά και ως «φθοριούχα αέρια», είναι μια οικογένεια ανθρωπογενών αερίων που χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Ο στόχος του εν λόγω κανονισμού είναι να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών φθοριούχων αερίων στην ΕΕ κατά τα δύο τρίτα έως το 2030. Τα φθοριούχα αέρια ευθύνονται σημαντικά για την υπερθέρμανση του πλανήτη [έως 23 χιλιάδες φορές περισσότερο από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2)]. Το δίκαιο της ΕΕ ορίζει αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη χρήση φθοριούχων αερίων και τους όρους διάθεσης στην αγορά των προϊόντων που τα περιέχουν. Σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη, θα έπρεπε να είχαν επιβληθεί κυρώσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2017 και να είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα που εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Η πρόβλεψη κατάλληλων κυρώσεων στο εθνικό δίκαιο συνιστά καθοριστικό στοιχείο για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό και, ως εκ τούτου, για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Η θέσπιση κυρώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη του παράνομου εμπορίου υδροφθορανθράκων. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν επίσης να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα τους σχετικά με τις κυρώσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2017. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία τέτοια κοινοποίηση από την Ιταλία και τη Ρουμανία. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

3. Ψηφιακή ενιαία αγορά

(Για περισσότερες πληροφορίες: Nathalie Vandystadt — Τηλ.: +32 229 67083, Inga Höglund — Τηλ.: +32 229 50698)

Αιτιολογημένες γνώμες και προειδοποιητικές επιστολές

Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει σχετικά με τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, τον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό και τους κανόνες κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά ορισμένων κρατών μελών, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά. Η Επιτροπή θα αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία, τη Γερμανία και την Ιρλανδία, επειδή δεν κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές [οδηγία (ΕΕ) 2016/2102], και στην Κροατία, επειδή δεν παρουσίασε επαρκώς αναλυτικά τα σχέδιά της όσον αφορά τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 700 MHz για τις υπηρεσίες 5G [απόφαση (ΕΕ) 2017/899]. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ. Πρώτον, στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, επειδή δεν υπέβαλαν πληροφορίες σχετικά με τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών που προσδιορίζονται βάσει του δικαίου της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών [οδηγία (ΕΕ) 2016/1148]. Δεύτερον, στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία και την Τσεχία, επειδή δεν εφάρμοσαν αποτελεσματικά τους κανόνες για τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 (οδηγία 2002/22/ΕΚ), ιδίως με την εξασφάλιση ισοδύναμης πρόσβασης για τους χρήστες με αναπηρία. Τέλος, μετά τις καθυστερήσεις στη μεταφορά του κανονισμού της ΕΕ για τον γεωγραφικό αποκλεισμό [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/302] στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή θα αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Γαλλία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Η διαδικασία που κινήθηκε αφορά τη θέσπιση και την κοινοποίηση μέτρων για τις παραβάσεις των κανόνων γεωγραφικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων από τους εθνικούς φορείς επιβολής στις επιχειρήσεις που παραβαίνουν τους ενωσιακούς κανόνες. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη ή να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ, κατά περίπτωση.

 

4. Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Sara Soumillion — Τηλ.: +32 229 67094)

Αιτιολογημένες γνώμες

Τιμαριθμική αναπροσαρμογή των οικογενειακών παροχών: Η Επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία, επειδή η νομοθεσία της για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των οικογενειακών παροχών και των οικογενειακών πιστώσεων φόρου δεν συνάδει με τους ενωσιακούς κανόνες. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 η Αυστρία εξαρτά τις οικογενειακές παροχές και τις μειώσεις φόρου για τις οικογένειες που χορηγούνται για τέκνα που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από το κόστος ζωής στο εν λόγω κράτος μέλος. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί πολίτες της ΕΕ οι οποίοι εργάζονται στην Αυστρία και συνεισφέρουν στο αυστριακό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και φορολογίας με τον ίδιο τρόπο όπως και οι ντόπιοι εργαζόμενοι λαμβάνουν λιγότερες παροχές απλώς και μόνο διότι τα τέκνα τους διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτός ο μηχανισμός τιμαριθμικής αναπροσαρμογής δεν συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ. Η Αυστρία απάντησε στην προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάρτιο του 2019. Η Επιτροπή, αφού ανέλυσε διεξοδικά τα επιχειρήματα που προέβαλε η Αυστρία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν δόθηκε απάντηση στους προβληματισμούς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη, σε συνέχεια της προειδοποιητικής επιστολής που απέστειλε τον Ιανουάριο του 2019. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Συνθήκες εργασίας: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της για τις θέσεις εργασίας με καθήκοντα επιφυλακής με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία, επειδή δεν προστατεύει τους εργαζομένους με καθήκοντα επιφυλακής (π.χ. τους νυχτερινούς φύλακες ή τους φύλακες ασφαλείας), όπως απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία για τις συνθήκες εργασίας (οδηγία για τον χρόνο εργασίας — οδηγία 2003/88/ΕΚ). Η οδηγία αυτή απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθορίσουν όριο για τη μέση εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. Στην Ουγγαρία οι εργαζόμενοι σε θέσεις με καθήκοντα επιφυλακής μπορεί να κληθούν να εργαστούν έως και 72 ώρες την εβδομάδα, χρόνος ο οποίος υπολογίζεται σε περίοδο αναφοράς 6 μηνών. Ο χρόνος αυτός υπερβαίνει το όριο των 48 ωρών που θέτει η οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Οι ενωσιακοί κανόνες προβλέπουν τη δυνατότητα εξαίρεσης από τον κανόνα για τη μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας μόνο υπό ειδικές προϋποθέσεις. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι που δέχονται οικειοθελώς να εργαστούν περισσότερες ώρες, αλλά στη συνέχεια αποφασίζουν να αποσύρουν τη συμφωνία τους πρέπει να προστατεύονται. Στην Ουγγαρία η εθνική νομοθεσία προστατεύει τους εργαζομένους σε επιφυλακή οι οποίοι απέσυραν τη συμφωνία τους μόνο από την απόλυση. Η Επιτροπή καλεί τις ουγγρικές αρχές να συμμορφωθούν με τους σχετικούς ενωσιακούς κανόνες εντός δύο μηνών. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Συνθήκες εργασίας: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να αποτρέπει την κατάχρηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και να αποφεύγει τους όρους απασχόλησης που εισάγουν διακρίσεις στον δημόσιο τομέα

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, επειδή οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δεν προστατεύονται επαρκώς από καταχρηστικές διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου και διακρίσεις, όπως απαιτείται από τους ενωσιακούς κανόνες (οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου). Σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου πρέπει να μην έχουν λιγότερο ευνοϊκούς όρους απασχόλησης από τους αντίστοιχους μόνιμους εργαζομένους, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Επί του παρόντος, η ιταλική νομοθεσία αποκλείει διάφορες κατηγορίες εργαζομένων του δημόσιου τομέα από την εν λόγω προστασία (π.χ. τους εκπαιδευτικούς, το υγειονομικό προσωπικό, τους εργαζομένους στους τομείς της υψηλής τέχνης, της μουσικής και του χορού, το προσωπικό ορισμένων ιδρυμάτων μουσικής παραγωγής, το ακαδημαϊκό προσωπικό, τους εργαζομένους στον γεωργικό τομέα και το εθελοντικό προσωπικό της εθνικής πυροσβεστικής υπηρεσίας). Επιπλέον, η Ιταλία δεν διαθέτει επαρκείς διασφαλίσεις για την πρόληψη των διακρίσεων όσον αφορά την αρχαιότητα. Η Επιτροπή καλεί τις ιταλικές αρχές να συμμορφωθούν πλήρως με τους σχετικούς ενωσιακούς κανόνες. Η Ιταλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει στο εν λόγω κράτος μέλος αιτιολογημένη γνώμη.

Συνθήκες εργασίας: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να αναθεωρήσει τους εθνικούς της κανόνες για την ετήσια άδεια μετ' αποδοχών προκειμένου να συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία, επειδή οι εθνικές της διατάξεις σχετικά με τις ετήσιες άδειες δεν συνάδουν με τους ενωσιακούς κανόνες για τους όρους του χρόνου εργασίας (οδηγία για τον χρόνο εργασίας — οδηγία 2003/88/ΕΚ). Στην Ισπανία, οι εργαζόμενοι στην πολιτοφυλακή (Guardia Civil στα ισπανικά) υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες, βάσει των οποίων δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη μη ληφθείσα ετήσια άδεια μετ' αποδοχών κατά τη λύση της σχέσης εργασίας τους. Σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες, όταν λήξει η σχέση εργασίας και, ως εκ τούτου, ο εργαζόμενος δεν μπορεί πλέον να λαμβάνει ετήσια άδεια μετ' αποδοχών, ο εν λόγω εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση. Βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, ο όρος αυτός διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να απωλέσουν το δικαίωμά τους να λάβουν ετήσια άδεια μετ' αποδοχών κατά τη λήξη της σχέσης εργασίας, ακόμη και με τη μορφή χρηματικής αποζημίωσης. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ανταποκριθεί στους προβληματισμούς της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει στο εν λόγω κράτος μέλος αιτιολογημένη γνώμη.

 

5. Ενέργεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anna-Kaisa Itkonen — Τηλ.: +32 229 56186, Lynn Rietdorf — Τηλ.: +32 229 74959)

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενέργεια: Η Επιτροπή παραπέμπει το ΒΕΛΓΙΟ στο Δικαστήριο, επειδή δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Βέλγιο στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν εξασφάλισε την ορθή εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια — οδηγία 2009/72/ΕΚ) και των ενωσιακών κανόνων για την αγορά φυσικού αερίου (οδηγία για το φυσικό αέριο — οδηγία 2009/73/ΕΚ). Οι εν λόγω οδηγίες εντάσσονται στην τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και περιλαμβάνουν βασικές διατάξεις για την ορθή λειτουργία των αγορών ενέργειας. Το Βέλγιο δεν μετέφερε ορθά ορισμένους κανόνες σχετικά με τις εξουσίες της εθνικής ρυθμιστικής αρχής. Ειδικότερα, η βελγική ρυθμιστική αρχή δεν έχει την εξουσία να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις για τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και μπορεί μόνο να υποβάλλει προτάσεις στην κυβέρνηση για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Ομοίως, οι όροι σύνδεσης με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου καθορίζονται από την κυβέρνηση και όχι από τη ρυθμιστική αρχή, όπως απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία. Τέλος, το βελγικό δίκαιο δεν διασφαλίζει ότι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ελέγχουν πράγματι το σύνολο του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου για το οποίο είναι υπεύθυνοι, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να εγγυηθούν πλήρως την άνευ διακρίσεων πρόσβαση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου στο δίκτυο. Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά του Βελγίου τον Οκτώβριο του 2014, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη τον Φεβρουάριο του 2016. Δεδομένου ότι το Βέλγιο δεν διευθέτησε όλα τα ζητήματα που επισημάνθηκαν, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Η Επιτροπή αποφασίζει παραπέμπει την ΙΤΑΛΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφερε τους ενωσιακούς κανόνες για την ακτινοπροστασία

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφερε στο εθνικό δίκαιο τα αναθεωρημένα βασικά πρότυπα ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Η οδηγία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ακτινοπροστασία. Καθορίζει βασικά πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων, του κοινού και των ασθενών από τους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Τον Δεκέμβριο του 2013 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018 και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα και τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που θα έχουν εκδοθεί. Τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής, την οποία ακολούθησε αποστολή αιτιολογημένης γνώμης τον Ιανουάριο του 2019. Μέχρι σήμερα, οι ιταλικές αρχές δεν έχουν εκδώσει και/ή κοινοποιήσει στην Επιτροπή νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας στο ιταλικό εθνικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Αιτιολογημένες γνώμες

Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί 6 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Αυστρία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία, ζητώντας την ορθή μεταφορά των ενωσιακών κανόνων ενεργειακής απόδοσης (οδηγία για την ενεργειακή απόδοσηοδηγία 2012/27/ΕΕ) στο εθνικό τους δίκαιο και την ορθή εφαρμογή της. Η εν λόγω οδηγία του 2012 θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της ΕΕ, με σκοπό να εξασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου της ΕΕ όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση έως το 2020. Τον Οκτώβριο του 2012 τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι όλες οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την ενέργεια πιο αποδοτικά σε κάθε στάδιο της ενεργειακής αλυσίδας, από την παραγωγή έως την τελική κατανάλωση. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Εσωτερική αγορά ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να άρει τους φραγμούς στις εξαγωγές φυσικού αερίου

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία, επειδή δεν εξάλειψε τους περιορισμούς σχετικά με το εμπόριο φυσικού αερίου μεταξύ των κρατών μελών, όπως απαιτείται από τους ενωσιακούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου [άρθρα 35 και 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και οδηγία 2009/73/ΕΚ]. Τον Ιούλιο του 2014 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στις ρουμανικές αρχές, επειδή η εθνική νομοθεσία τους δημιουργεί εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου για την ενέργεια που εξέδωσε η Ρουμανία, διαπίστωσε ότι διατηρείται η υποχρέωση πώλησης φυσικού αερίου κατά προτεραιότητα στη ρουμανική αγορά, κατά παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, υποχρεώνοντας τους παραγωγούς στη Ρουμανία να δίνουν προτεραιότητα στις πωλήσεις στην εγχώρια αγορά, το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ρουμανίας δημιουργεί αδικαιολόγητα εμπόδια στις εξαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρουμανία και, ως εκ τούτου, ζήτησε την άρση αυτών των εμποδίων. Η Ρουμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Βιώσιμα βιοκαύσιμα: Η Επιτροπή καλεί 8 κράτη μέλη να μεταφέρουν τους ενωσιακούς κανόνες για την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Δανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες που ενισχύουν τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων [οδηγία (ΕΕ) 2015/1513]. Σκοπός της οδηγίας είναι να μειωθεί ο κίνδυνος της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης που συνδέεται με την παραγωγή βιοκαυσίμων. Η έμμεση αλλαγή της χρήσης γης επέρχεται όταν οι γεωργικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια φυτών με σκοπό την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών αρχίζουν να χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια φυτών με σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμων. Αυτή η αλλαγή αυξάνει την πίεση για τη χρήση άλλης (μη χρησιμοποιούμενης) γης με σκοπό την καλλιέργεια φυτών για τρόφιμα και ζωοτροφές, ώστε να καλυφθεί η εν λόγω ζήτηση για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, γεγονός που έχει επιπτώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η οδηγία προετοιμάζει επίσης τη μετάβαση σε προηγμένα βιοκαύσιμα τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες όπως τα απόβλητα και τα κατάλοιπα. Τον Σεπτέμβριο του 2015 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα, επειδή δεν υπέβαλε έκθεση σχετικά με τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, όπως απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία (οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων — οδηγία 2010/31/ΕΕ). Τον Μάιο του 2010 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να καθορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, με σκοπό να επιτευχθεί ο καλύτερος συνδυασμός επενδύσεων και εξοικονομήσεων, γνωστός και ως «βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα». Ο υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων είναι καίριας σημασίας προκειμένου τα κράτη μέλη να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του εθνικού κτιριακού αποθέματος και να αποφεύγονται οι μεγαλύτερες του αναγκαίου δαπάνες εκ μέρους των πολιτών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών και των γραφείων τους. Η Μάλτα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

6. Περιβάλλον

(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio — Τηλ.: +32 229 56172, Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: +32 229 81325)

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ποιότητα του αέρα

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο, επειδή δεν προστατεύουν τους πολίτες από την κακή ποιότητα του αέρα

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Βουλγαρία και την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της κακής ποιότητας του αέρα. Η Βουλγαρία δεν τηρεί τις οριακές τιμές του διοξειδίου του θείου (SO2) και η Ισπανία δεν τηρεί τις οριακές τιμές του διοξειδίου του αζώτου (NO2). Οι σημερινές αποφάσεις αποτελούν μέρος της ενισχυμένης δράσης της Επιτροπής για συνεργασία με τα κράτη μέλη με σκοπό την προστασία της υγείας των πολιτών από την κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Μαΐου 2018 με τίτλο «Μια Ευρώπη που προστατεύει: Καθαρός αέρας για όλους». Στην περίπτωση της Βουλγαρίας, τα πλέον πρόσφατα δεδομένα που υποβλήθηκαν σχετικά με το διοξείδιο του θείου (SO2) δείχνουν συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση με τις ωριαίες και/ή ημερήσιες οριακές τιμές SO2 στη νοτιοανατολική ζώνη, όπου βρίσκονται οι τέσσερις μεγαλύτεροι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί στη Βουλγαρία. Από το 2005, οι κανόνες της ΕΕ καθορίζουν οριακές τιμές για τη συγκέντρωση SO2 στον ατμοσφαιρικό αέρα. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τη Βουλγαρία από την ημερομηνία προσχώρησής της στην ΕΕ, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2007. Η σημερινή απόφαση αποτελεί δεύτερη παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ για τη μη συμμόρφωση της Βουλγαρίας με τα πρότυπα της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα. Στην απόφασή του της 5ης Απριλίου 2017, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε τη μη συμμόρφωση της Βουλγαρίας με τις οριακές τιμές για τα σωματίδια PM10 (Επιτροπή κατά Βουλγαρίας, C-488/15). Τα πλέον πρόσφατα δεδομένα που υπέβαλε η Ισπανία για την ποιότητα του αέρα επιβεβαιώνουν τη συστηματική παραβίαση των κανόνων της ΕΕ για τις τιμές του διοξειδίου του αζώτου (NO2), οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές από το 2010. Η απόφαση για την παραπομπή της Ισπανίας στο Δικαστήριο αφορά τις αστικές περιοχές της Μαδρίτης, της Βαρκελώνης και της Vallès-Baix Llobregat, όπου τα νόμιμα όρια για το NO2 παραβιάζονται επί μονίμου βάσεως. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, σχεδόν 9 000 πρόωροι θάνατοι στην Ισπανία οφείλονται στο NO2 ετησίως. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Προειδοποιητικές επιστολές για την ποιότητα του αέρα

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να αποκαταστήσουν τις συστημικές παραλείψεις όσον αφορά την παρακολούθηση της ρύπανσης

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία, καλώντας τις αρχές του εν λόγω κράτους μέλους να αποκαταστήσουν τις συστημικές παραλείψεις όσον αφορά την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2004/107/ΕΚ και οδηγία 2008/50/ΕΚ). Παρά το γεγονός ότι η Ρουμανία πραγματοποιεί εκτεταμένη επισκευή του δικτύου της για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά κενά όσον αφορά τον κατάλληλο αριθμό και τύπο των σημείων δειγματοληψίας για την ποιότητα του αέρα. Αυτές οι παραλείψεις έγκεινται στη συστημική έλλειψη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να απευθύνει προειδοποιητική επιστολή στην Κροατία, καλώντας τις αρχές της να ευθυγραμμίσουν την εθνική νομοθεσία τους με τους ενωσιακούς κανόνες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ). Οι ελλείψεις της εθνικής νομοθεσίας είναι, μεταξύ άλλων, η πλημμελής μεταφορά των ορισμών για τον «ατμοσφαιρικό αέρα» και τις «συνεισφορές από φυσικές πηγές», που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Επιπλέον, η εθνική νομοθεσία δεν θεσπίζει στόχους για την ποιότητα των δεδομένων όσον αφορά τις μετρήσεις των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων (PM2,5) στις αγροτικές περιοχές και προβλέπει λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά τον αριθμό των σημείων δειγματοληψίας για το όζον. Τα PM2,5 μπορούν να παραμείνουν στην ατμόσφαιρα από μερικές ημέρες μέχρι μία εβδομάδα και, ως εκ τούτου, ευθύνονται για σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Η υποχρέωση συνεργασίας με τις γειτονικές τρίτες χώρες σε περίπτωση διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν έχει μεταφερθεί πλήρως, ενώ δεν έχουν μεταφερθεί ορισμένες απαιτήσεις για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ενημέρωσης του κοινού. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις επιστολές. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να βελτιώσει την προστασία των πολιτών από τις βιομηχανικές εκπομπές

Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τους πολίτες της από την επιβλαβή ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν διάφορες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, όπως απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία 2010/75/ΕΕ). Στόχος της οδηγίας είναι να περιοριστούν οι εκπομπές διαφόρων ρύπων. Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν σε παλαιότερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό προϋποθέσεις, με τον όρο ότι προβλέπεται αυστηρή και χρονικά περιορισμένη εξαίρεση. Η Ελλάδα έχει επιτρέψει την παρέκκλιση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής του Αμύνταιου και της Καρδιάς από την ενωσιακή νομοθεσία, παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω μονάδες δεν πληρούν τους όρους της οδηγίας. Επιπλέον, η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία της για το γεγονός ότι η ελληνική νομοθεσία τροποποιήθηκε προκειμένου να χορηγούνται τέτοιες παρεκκλίσεις, κάτι που δεν συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ. Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή προειδοποιεί την ΠΟΛΩΝΙΑ ώστε να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, επειδή παρέβη τις υποχρεώσεις της βάσει της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ) και δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 22ας Φεβρουαρίου 2018 (Επιτροπή κατά Πολωνίας, C-336/16), με την οποία το Δικαστήριο έκρινε ότι η Πολωνία είχε επίσης παραβεί τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Μολονότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, εξακολουθεί να ανησυχεί για τον αργό ρυθμό των αλλαγών και την έλλειψη συντονισμένης προσέγγισης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά την αντικατάσταση των απαρχαιωμένων λεβήτων στερεού καυσίμου που χρησιμοποιούνται για θέρμανση από μεμονωμένα νοικοκυριά και όσον αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων στον τομέα των μεταφορών. Η Πολωνία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ, προτείνοντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις λειτουργούν με τις κατάλληλες άδειες

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία, με την οποία καλεί τις αρχές της να βελτιώσουν την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις άδειες για μονάδες που λειτουργούν βάσει της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία 2010/75/ΕΕ). Η οδηγία ρυθμίζει τις εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων του διοξειδίου του θείου, των οξειδίων του αζώτου και της σκόνης, στην ατμόσφαιρα, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αυτών και των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που ενδέχεται να προκαλούν. Ύστερα από καταγγελίες πολιτών και ΜΚΟ, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αρκετές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μεγάλων μονάδων καύσης και μίας μεγάλης χοιροτροφικής μονάδας, δεν διαθέτουν άδειες για τον καθορισμό των συνθηκών λειτουργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Εάν δεν υπάρχει άδεια, η συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές εκπομπών δεν μπορεί να ελεγχθεί και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν αποτελεσματικά. Η Επιτροπή πληροφορήθηκε επίσης ότι δύο μεγάλες μονάδες καύσης που αποτελούσαν αρχικά μέρος του μεταβατικού εθνικού σχεδίου της Ρουμανίας, αλλά έκτοτε έχουν αποσυρθεί, δεν τηρούν τις ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών για το διοξείδιο του θείου, το οξείδιο του αζώτου και τη σκόνη. Η Ρουμανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένη γνώμη για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την ενωσιακή νομοθεσία

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία να βελτιώσει την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων — οδηγία 2011/92/ΕΕ), που αξιολογούν τις επιπτώσεις ορισμένων ιδιωτικών και δημόσιων έργων στο περιβάλλον. Επί του παρόντος, η αυστριακή νομοθεσία περιορίζει τον νομικό έλεγχο των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αποκλείοντας τα επιχειρήματα που δεν έχουν υποβληθεί κατά τη διοικητική διαδικασία. Η πρακτική αυτή δεν συνάδει με τη νομολογία της ΕΕ (Επιτροπή κατά Γερμανίας, της 15ης Οκτωβρίου 2015, C-137/14). Οι αυστριακοί κανόνες είναι επίσης αδικαιολόγητα περιοριστικοί όσον αφορά τις προσφυγές από ομάδες πολιτών. Η Επιτροπή κρίνει ότι οι εν λόγω εθνικές απαιτήσεις παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα των πολιτών. Παρά το γεγονός ότι η Αυστρία έχει ανταποκριθεί σε ορισμένες από τις προηγούμενες καταγγελίες της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα, εξακολουθούν να υφίστανται κάποιες άλλες παρεκκλίσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη. Η Αυστρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις στρατηγικές εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση — οδηγία 2001/42/ΕΕ). Σύμφωνα με την οδηγία, ορισμένα σχέδια και προγράμματα που είναι πιθανό να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον πρέπει να αξιολογούνται στο στάδιο της κατάρτισής τους και πριν από την έγκρισή τους. Επί του παρόντος, η αυστριακή νομοθεσία δεν προβλέπει την υποχρέωση αξιολόγησης των εν λόγω σχεδίων στον τομέα της ενέργειας. Ως εκ τούτου, δεν έχουν αξιολογηθεί δεόντως το σχέδιο ανάπτυξης του αυστριακού δικτύου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και το συντονισμένο σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου στον τομέα του φυσικού αερίου. Τα σχέδια έχουν δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις στις υποδομές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς περιλαμβάνουν γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης και αγωγούς φυσικού αερίου και καθορίζουν το πλαίσιο για τη μελλοντική έγκριση έργων που παρατίθενται στην οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92/ΕΕ). Τα σχέδια αυτά απαιτούν τη διενέργεια αξιολόγησης πριν από την έγκρισή τους. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές ανησυχίες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στο εν λόγω κράτος μέλος αιτιολογημένη γνώμη.

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ και την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να βελτιώσουν τους εσωτερικούς κανόνες τους

Η Επιτροπή καλεί την Εσθονία, τη Μάλτα και την Ουγγαρία να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με τη νέα ενωσιακή νομοθεσία για την εκτίμηση των επιπτώσεων (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων — οδηγία 2011/92/ΕΕ). Η οδηγία εξασφαλίζει ότι τα δημόσια και τα ιδιωτικά έργα θα αξιολογούνται ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον πριν από τη χορήγηση άδειας. Τον Απρίλιο του 2014 τα κράτη μέλη επικαιροποίησαν τη νέα νομοθεσία της ΕΕ, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο και βελτιώνοντας το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, καθιστώντας, παράλληλα, τις επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις πιο σωστές, προβλέψιμες και βιώσιμες. Η Επιτροπή διαπίστωσε περισσότερες από δώδεκα παραλείψεις στη νομοθεσία που θέσπισε η Εσθονία, όπως την πλημμελή μεταφορά των οικείων γενικών διατάξεων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη φύση των πιθανών αποφάσεων και τον καθορισμό των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων, τις λεπτομέρειες για τη διενέργεια διασυνοριακών διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και κυρώσεις που φαίνεται ότι δεν είναι αποτρεπτικές. Όσον αφορά την Ουγγαρία, οι αδυναμίες αφορούν, μεταξύ άλλων, γενικές εξαιρέσεις από τη διενέργεια εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων αντί για τον περιορισμό των εξαιρέσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, την πλημμελή μεταφορά του ορισμού της άδειας, τα ανεπαρκώς αποτρεπτικά πρόστιμα και το ενδεχομένως απαγορευτικό κόστος των δικαστικών διαδικασιών για τις ΜΚΟ. Όσον αφορά τη Μάλτα τα βασικά ζητήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πλημμελή μεταφορά των απαιτήσεων για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με το κοινό στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και τις εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν πλημμελώς τις απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της άδειας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα οικεία κράτη μέλη, τα οποία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να μεριμνήσει ώστε οι δραστηριότητες εξόρυξης τύρφης να αξιολογούνται επαρκώς

Η Επιτροπή καλεί την Ιρλανδία να εξασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες εξόρυξης τύρφης αξιολογούνται δεόντως προτού αδειοδοτηθούν. Σε προηγούμενη υπόθεση για το ίδιο ζήτημα [«Επιτροπή κατά Ιρλανδίας», Σεπτέμβριος του 1999 (C-392/96)], το Δικαστήριο της ΕΕ καταδίκασε την Ιρλανδία, κρίνοντας ότι παρέβη την ενωσιακή νομοθεσία. Όπως επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις — οδηγία 2011/92/ΕΕ), ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων εξόρυξης τύρφης στο περιβάλλον πρέπει να αξιολογείται δεόντως πριν από την αδειοδότησή τους. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται. Επιπλέον, πρόσφατη τροποποίηση του ιρλανδικού δικαίου τον Ιανουάριο του 2019, η οποία αφορούσε μεγαλύτερους τόπους εξόρυξης, παρέχει πλέον στους φορείς εκμετάλλευσης περισσότερο χρόνο για δραστηριότητες εξόρυξης που παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στις ιρλανδικές αρχές. Η Ιρλανδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένες γνώμες για την προστασία της φύσης

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες για την προστασία της φύσης

Η Επιτροπή καλεί την Πολωνία να διασφαλίσει ότι προβλέπονται επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των δασών και των φυτικών και ζωικών ειδών της, όπως απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία για τη φύση (οδηγία για τους οικοτόπους — οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου· οδηγία για τα πτηνά — οδηγία 2009/147/ΕΚ). Οι εν λόγω οδηγίες θεσπίζουν το Natura 2000, το πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, με σκοπό τη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας, τα σχέδια διαχείρισης δασών —τα οποία ρυθμίζουν δραστηριότητες όπως η υλοτόμηση— πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των επιπτώσεών τους στο δίκτυο Natura 2000 πριν από τη χορήγηση της άδειας. Στην Πολωνία αυτές οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται, αλλά το πολωνικό δίκαιο δεν παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη όσον αφορά τα σχέδια διαχείρισης δασών. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι τα σχέδια αυτά ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε τόπους του δικτύου Natura 2000, το δημόσιο συμφέρον στερείται, εν προκειμένω, της πραγματικής δικαστικής προστασίας που παρέχει η οδηγία για τους οικοτόπους. Επιπλέον, η Πολωνία εξαιρούσε τη δασική διαχείριση από τις υποχρεώσεις αυστηρής προστασίας των ειδών που προβλέπονται στις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους το 2016, κάτι που θέτει σε κίνδυνο το απαιτούμενο καθεστώς προστασίας. Η Πολωνία, απαντώντας σε προειδοποιητική επιστολή την οποία έστειλε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2018, συμφώνησε να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης της δασικής νομοθεσίας της όσον αφορά τις εξαιρέσεις για τη διαχείριση των δασών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί απτή πρόοδος. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Εάν η Πολωνία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές για την προστασία της φύσης 

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να σταματήσει τις παράνομες θηρευτικές μεθόδους

Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία να επιληφθεί ορισμένων θηρευτικών πρακτικών που έχουν εγκριθεί στην επικράτειά της κατά παράβαση την ενωσιακής νομοθεσίας (οδηγία για τα πτηνά — οδηγία 2009/147/ΕΚ). Η Γαλλία επιτρέπει μη επιλεκτικές θηρευτικές πρακτικές, όπως είναι η κόλλα και τα δίχτυα, που δεν ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας, αλλά μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες δεν πληρούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Επιτροπή ανησυχεί επίσης για την ευρεία και συνεχιζόμενη ανοχή και έγκριση της θήρας σταχτόχηνας (Anser anser) μετά την έναρξη της μετανάστευσής της στους τόπους αναπαραγωγής της, πρακτική που επίσης απαγορεύεται από την οδηγία για τα πτηνά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή. Η Γαλλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να εντείνουν την προστασία του τρυγονιού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Γαλλία και την Ισπανία να εντείνουν την προστασία του τρυγονιού (Streptopelia turtur), όπως απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των άγριων πτηνών (οδηγία για τα πτηνά — οδηγία 2009/147/ΕΚ). Το τρυγόνι ήταν κάποτε ένα πολύ κοινό πτηνό που ζει σε γεωργικές εκτάσεις, αλλά σήμερα βρίσκεται υπό απειλή, γεγονός που καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι πιέσεις από τη γεωργία και τη θήρα συμβάλλουν στην απώλεια της βιοποικιλότητας. Το εν λόγω είδος χαρακτηρίζεται «ευάλωτο» τόσο στον κόκκινο κατάλογο για τα πτηνά όσο και στον ευρωπαϊκό κόκκινο κατάλογο για τα πτηνά. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα τρυγόνια έχουν επαρκείς οικοτόπους, ότι οι οικότοποι αυτοί προστατεύονται με επαρκείς νομικές διασφαλίσεις και η διαχείρισή τους γίνεται με γνώμονα τις οικολογικές ανάγκες των ειδών, καθώς και ότι η θήρα πραγματοποιείται μόνον όταν είναι βιώσιμη. Η Ισπανία φιλοξενεί πάνω από τον μισό αναπαραγωγικό πληθυσμό στην ΕΕ και η Γαλλία φιλοξενεί άλλο ένα 10 %. Ως εκ τούτου, η Γαλλία και η Ισπανία έχουν τεράστια βαρύτητα στη διατήρηση αυτού του είδους. Κατά την περίοδο 1996-2016, ο πληθυσμός αυτού του είδους μειώθηκε στην Ισπανία κατά 40 % και στη Γαλλία κατά 44 %. Δεδομένου ότι ούτε η Γαλλία ούτε η Ισπανία έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να εντείνει την προστασία των πλούσιων σε άνθη λειμώνων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Γερμανία να εντείνει την προστασία των πλούσιων σε άνθη λειμώνων, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η οδηγία αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της Ευρώπης για την προστασία της βιοποικιλότητας. Η οδηγία, που εκδόθηκε από τα κράτη μέλη τον Μάιο του 1992, υποχρεώνει τις χώρες της ΕΕ να προστατεύουν και να αποκαθιστούν, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, τους οικοτόπους που συμβάλλουν καθοριστικά στη βιοποικιλότητα, όπως τα έντομα-επικονιαστές (π.χ. μέλισσες και πεταλούδες), στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000. Η Γερμανία δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της να αποτρέψει την υποβάθμιση δύο τύπων οικοτόπων. Ειδικότερα, των χαμηλών θεριζόμενων λειμώνων και των ορεινών θεριζόμενων λειμώνων. Αυτοί οι τύποι οικοτόπων έχουν συρρικνωθεί σημαντικά ή έχουν εξαφανιστεί πλήρως σε διάφορους τόπους κατά τα τελευταία έτη, κυρίως λόγω μη βιώσιμων γεωργικών πρακτικών. Η Γερμανία δεν παρακολουθεί επίσης την κατάσταση διατήρησης των εν λόγω τύπων οικοτόπων και δεν παρέχει επαρκείς νομικές εγγυήσεις για την προστασία τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στο εν λόγω κράτος μέλος αιτιολογημένη γνώμη.

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να συμπληρώσουν το δίκτυο Natura 2000

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία, επειδή δεν εξασφάλισαν την επαρκή προστασία των οικοτόπων και των ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος, ορίζοντας περιοχές προστασίας της φύσης. Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για τη φύση (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους οικοτόπους και οδηγία 2009/147/ΕΚ για τα πτηνά), τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναπτύξουν ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, προτείνοντας στην Επιτροπή κατάλληλους τόπους κοινοτικής σημασίας. Οι χώρες αυτές δεν πρότειναν όλους τους τόπους που έπρεπε να προτείνουν και οι τόποι που προτάθηκαν δεν καλύπτουν επαρκώς τους διάφορους τύπους οικοτόπων και ειδών που χρειάζονται προστασία. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένες γνώμες και προειδοποιητικές επιστολές για την προστασία της φύσης

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να ολοκληρώσει το δίκτυο Natura 2000

Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβακία να διευρύνει το δίκτυο Natura 2000 εντός του εδάφους της, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η οδηγία αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της Ευρώπης για την προστασία της βιοποικιλότητας. Η οδηγία, που εκδόθηκε από τα κράτη μέλη τον Μάιο του 1992, υποχρεώνει τις χώρες της ΕΕ να προστατεύουν και να αποκαθιστούν, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, τους οικοτόπους που συμβάλλουν καθοριστικά στη βιοποικιλότητα, όπως τα έντομα-επικονιαστές (π.χ. μέλισσες και πεταλούδες), στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000. Η Σλοβακία επικαιροποίησε τον κατάλογο προτεινόμενων τόπων τον Οκτώβριο του 2017, αλλά η αξιολόγηση της Επιτροπής διαπίστωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανεπάρκειες. Η Σλοβακία πρέπει να χαρακτηρίσει επιπλέον τόπους για 2 τύπους οικοτόπων και 5 είδη, ενώ ορισμένοι τόποι που έχουν χαρακτηριστεί πρέπει να αποσαφηνιστούν. Απαιτούνται περαιτέρω επιστημονικές μελέτες, προκειμένου να διευρυνθούν οι γνώσεις σχετικά με τους οικοτόπους και τα είδη που απαντούν στη χώρα. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να απαιτήσει τον καθορισμό περισσότερων τόπων στο μέλλον. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβακία, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες αυτές. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Σε χωριστή περίπτωση, η Επιτροπή καλεί επίσης τη Σλοβακία να επιταχύνει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη φύση. Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη ξεκινούν με τον χαρακτηρισμό τόπων κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) της ΕΕ, και στη συνέχεια, εντός έξι ετών, θεσπίζουν στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, με τη μετατροπή τους σε ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ). Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Σλοβακία έχει ορίσει μόνο 1 από τους 473 ΤΚΣ της ως ειδική ζώνη διατήρησης εντός της απαιτούμενης προθεσμίας. Αυτό σημαίνει ότι, γενικά και συστηματικά, η Σλοβακία δεν έχει καθορίσει αναλυτικούς στόχους και μέτρα διατήρησης για κάθε τόπο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβακία, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στο εν λόγω κράτος μέλος αιτιολογημένη γνώμη.

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να βελτιώσει τη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας για τη φύση και να εντείνει την εφαρμογή της

Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβενία να αναθεωρήσει την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τη φύση (οδηγία για τους οικοτόπους — οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου·και οδηγία για τα πτηνά — οδηγία 2009/147/ΕΚ) στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή για το συγκεκριμένο θέμα τον Οκτώβριο του 2017. Ορισμένα ζητήματα έχουν επιλυθεί, αλλά κάποια άλλα προβλήματα παραμένουν. Τα κύρια ζητήματα είναι η μεταφορά των ενωσιακών διατάξεων της οδηγίας για τους οικοτόπους που αφορούν αντισταθμιστικά μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων στις προστατευόμενες περιοχές και μέτρα αντιστάθμισης ώστε να εξασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε ζημία σε προστατευόμενες περιοχές εξισορροπείται από ωφέλιμη ενέργεια σε παρόμοιους τόπους αλλού. Η σλοβενική νομοθεσία προβλέπει επίσης ευρεία εξαίρεση από την οδηγία για τους οικοτόπους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η οποία δεν προβλέπεται στην οδηγία. Επιπλέον, η εθνική νομοθεσία προβλέπει εξαιρέσεις για την προστασία ειδών οι οποίες αντιβαίνουν στην οδηγία για τα πτηνά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Σλοβενία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Σε χωριστή περίπτωση, η Επιτροπή καλεί επίσης τη Σλοβενία να επιταχύνει την προστασία των λειμώνων, υποχρέωση που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους. Τα κράτη μέλη συμφωνούν να προστατεύουν και να αποκαθιστούν, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, τους οικοτόπους που συμβάλλουν καθοριστικά στη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000. Στη Σλοβενία, κυρίως λόγω μη βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, παρατηρείται σημαντική μείωση των πληθυσμών των πτηνών των λειμώνων και της πεταλούδας Coenonympha oedippus, λόγω της επιδείνωσης των οικοτόπων τους. Η Επιτροπή ανησυχεί για το γεγονός ότι η Σλοβενία δεν έχει θεσπίσει και εφαρμόσει τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για την προστασία των εν λόγω οικοτόπων, καθώς και για το ότι η Σλοβενία δεν διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα για την ανάσχεση της υποβάθμισής τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή. Η Σλοβενία έχει πλέον δύο μήνες στη διάθεσή της για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο, επειδή δεν προστατεύει επαρκώς τους φυσικούς οικοτόπους και τα είδη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν προστατεύει επαρκώς τη βιοποικιλότητα. Αν και η Ελλάδα έχει ορίσει ειδικές ζώνες διατήρησης για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και των ειδών που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000, δεν έχει καθορίσει τους αναγκαίους στόχους διατήρησης και μέτρα που να ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων και των ειδών που ζουν σε όλους αυτούς τους τόπους Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου), τα κράτη μέλη προτείνουν τόπους κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ), στους οποίους απαντούν οι τύποι φυσικών οικοτόπων και οι οικότοποι ειδών που παρατίθενται στην οδηγία. Στη συνέχεια, ο κατάλογος των τόπων εγκρίνεται από την Επιτροπή, ως ένα πρώτο βήμα για την εδραίωση του πανευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων φυσικών περιοχών Natura 2000. Στις 19 Ιουλίου 2006 η Επιτροπή ενέκρινε κατάλογο 239 τόπων για την Ελλάδα. Η Επιτροπή έχει ζητήσει επανειλημμένως από την Ελλάδα να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις της. Τον Φεβρουάριο του 2015 στάλθηκε προειδοποιητική επιστολή, την οποία ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη τον Φεβρουάριο του 2016 και συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη τον Μάρτιο του 2018. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει γνωστοποιήσει το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περάτωση υπόθεσης

Λύματα: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΣΟΥΗΔΙΑ στο Δικαστήριο λόγω της μη επεξεργασίας των αστικών λυμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Σουηδία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν εξασφάλισε την κατάλληλη επεξεργασία των αστικών λυμάτων ορισμένων οικισμών, όπως απαιτείται από τους ενωσιακούς κανόνες (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Τα ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και να ρυπάνουν τις λίμνες, τα ποτάμια, το έδαφος, καθώς και τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα. Η Σουηδία δεν έχει μεριμνήσει ώστε τα αστικά λύματα να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν απορριφθούν στο περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης, η Σουηδία εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας. Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στη Σουηδία τον Ιανουάριο του 2010 και στη συνέχεια συμπληρωματικές επιστολές τον Σεπτέμβριο του 2015 και τον Απρίλιο του 2017, καθώς και αιτιολογημένη γνώμη τον Νοέμβριο του 2018. Επειδή δεν διαπιστώνεται ακόμη πλήρης συμμόρφωση από όλους τους σχετικούς οικισμούς, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Αιτιολογημένες γνώμες

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή υπενθυμίζει στην ΙΤΑΛΙΑ το καθήκον της να διασφαλίζει την επαρκή συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Η Ευρωπαϊκής Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία, επειδή δεν εξασφαλίζει ότι τα πολεοδομικά συγκροτήματα άνω των 2 000 κατοίκων διαθέτουν επαρκή συστήματα συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων (οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων — οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η Επιτροπή θεωρεί ότι 237 οικισμοί σε 13 περιφέρειες (Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia και Toscana) παραβιάζουν αρκετές διατάξεις της οδηγίας. Η Επιτροπή καλεί την Ιταλία να υποβάλει επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε όλους τους οικισμούς για τους οποίους η Ιταλία έχει αναγνωρίσει την έλλειψη συμμόρφωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή καλεί την Ιταλία να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις για όλους τους οικισμούς που έχουν δηλωθεί ως συμμορφούμενοι από τις ιταλικές αρχές, αλλά για τους οποίους τα στοιχεία που έχει συλλέξει η Επιτροπή αποδεικνύουν το αντίθετο. Αυτό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία σε μεγάλο αριθμό οικισμών. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιταλία τον Ιούλιο του 2018. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Θόρυβος: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να εγκρίνει σχέδια δράσης για τον περιβαλλοντικό θόρυβο στην περιφέρεια της Βαλλονίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Βέλγιο να συμμορφωθεί με τις βασικές διατάξεις των ενωσιακών κανόνων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (οδηγία 2002/49/ΕΚ). Ο θόρυβος που προκαλείται από την οδική, τη σιδηροδρομική και την εναέρια κυκλοφορία αποτελεί την υπ' αριθμό δύο περιβαλλοντική αιτία πρόωρων θανάτων μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τον Ιούνιο του 2002 εκδόθηκε οδηγία που απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταρτίζουν χάρτες στους οποίους να αποτυπώνεται η έκθεση στον θόρυβο εντός των μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων, κατά μήκος των κύριων σιδηροδρομικών γραμμών και οδικών αξόνων και γύρω από μεγάλα αεροδρόμια. Οι χάρτες αυτοί αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό μέτρων με σκοπό τη μείωση της ηχορύπανσης. Για το συγκεκριμένο ζήτημα η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις βελγικές αρχές τον Φεβρουάριο του 2017 και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή τον Μάιο του 2018. Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος, εξακολουθούν να μην υπάρχουν σχέδια δράσης για όλους τους μεγάλους οδικούς άξονες και για 31 μεγάλους σιδηροδρομικούς άξονες στην περιοχή της Βαλλονίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Το Βέλγιο έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να βελτιώσει τους κανόνες για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία, λόγω παραλείψεων στη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία 2012/19/ΕΕ). Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως οι υπολογιστές, οι τηλεοράσεις, τα ψυγεία και τα κινητά τηλέφωνα, αποτελούν μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ροές αποβλήτων στην ΕΕ και αναμένεται να υπερβούν τα 12 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2020. Εάν δεν τύχουν κατάλληλης διαχείρισης, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικότατα προβλήματα στο περιβάλλον και στην υγεία λόγω του επικίνδυνου περιεχομένου τους. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Τσεχία έχει μεταφέρει πλημμελώς ορισμένες ενωσιακές διατάξεις στην εθνική της νομοθεσία, κυρίως την υποχρέωση να διαχωρίζει τις επικίνδυνες ουσίες στη συγκεκριμένη ροή αποβλήτων και την υποχρέωση να παρέχει πρόσβαση στο προσωπικό των κέντρων επαναχρησιμοποίησης σε σημεία συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η Τσεχία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Νερό: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να εντείνει τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της οικολογικής ροής του ποταμού Ρήνου

Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που υπέχει δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας (οδηγία για τη θέσπιση πλαισίου στον τομέα των υδάτων — οδηγία 2000/60/ΕΚ). Η Επιτροπή καλεί τις γαλλικές αρχές να βελτιώσουν την κατάσταση του ποταμού Ρήνου στην επικράτεια της χώρας τους, ώστε να εξασφαλιστεί η οικολογική συνέχεια, δηλαδή να επιτραπεί στα είδη ιχθύων να μεταναστεύουν πέραν των φραγμάτων. Σύμφωνα με την οδηγία, η οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2000, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι υδάτινες μάζες θα είχαν επιτύχει καλή οικολογική κατάσταση έως το 2015. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, τη ρύπανση και τη φυσική ροή. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αλλά η Επιτροπή εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η Γαλλία δεν έχει παράσχει επαρκείς αιτιολογήσεις για την αναβολή της ημερομηνίας συμμόρφωσης. Επιπλέον, οι γαλλικές αρχές δεν υπέβαλαν χρονοδιάγραμμα για την τήρηση των συγκεκριμένων ενωσιακών κανόνων. Η Γαλλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ρύπανση των υδάτων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να εφαρμόσει την απόφαση σχετικά με την παραβίαση των ενωσιακών κανόνων για τη νιτρορύπανση

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία, καλώντας την να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με τη νιτρορύπανση (οδηγία για τη νιτρορύπανση — οδηγία 91/676/ΕΚ του Συμβουλίου). Όπως συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο του 1991, οι κανόνες της ΕΕ υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να καταρτίζουν σχέδια και να λαμβάνουν μέτρα για να μειώσουν τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης των υδάτων. Τον Οκτώβριο του 2013 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία, στην οποία εξέφραζε ανησυχίες σχετικά με τη μη τήρηση διαφόρων υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία, ιδίως όσον αφορά τις ευαίσθητες περιοχές. Στη συνέχεια απεστάλη αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2014, και, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν ικανοποιήθηκε από την απάντηση, ακολούθησε κλήτευση ενώπιον του Δικαστηρίου τον Απρίλιο του 2016. Στις 21 Ιουνίου 2018 το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η Γερμανία παρέβη τις υποχρεώσεις της, αφού δεν αναθεώρησε ένα πρόγραμμα δράσης του οποίου τα μέτρα είχαν αποδειχθεί ανεπαρκή (υπόθεση Επιτροπή κατά Γερμανίας, C-543/16). Οι μεταγενέστερες ενέργειες της Γερμανίας δεν αποκατέστησαν πλήρως τις αδυναμίες που είχε διαπιστώσει το Δικαστήριο και οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ανεπαρκείς κανόνες για τον περιορισμό της χρήσης λιπασμάτων, πρόσθετα μέτρα που απαιτούνται για τις μολυσμένες περιοχές, κλειστές περιόδους και τη γονιμοποίηση σε επικλινή εδάφη. Δεδομένου ότι η Γερμανία εξακολουθεί να παραβαίνει την οδηγία για τη νιτρορύπανση, όπως έκρινε πέρυσι το Δικαστήριο, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή βάσει του άρθρου 260, με την οποία καλεί τη Γερμανία να συμμορφωθεί με την απόφαση.

Αιτιολογημένες γνώμες και προειδοποιητικές επιστολές

Καλή μεταχείριση των ζώων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρουν ορθά τα μέτρα για την προστασία των εργαστηριακών ζώων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία και προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, λόγω των παραλείψεών τους κατά τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (οδηγία 2010/63/ΕΕ). Η οδηγία εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 και συμφωνήθηκε να μεταφερθούν οι κανόνες της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο έως τις 10 Νοεμβρίου 2012. Η οδηγία εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο καλής διαβίωσης των ζώων και, παράλληλα, διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες επιδιώκουν επίσης να μειωθεί στο ελάχιστο ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και επιτάσσουν την επιλογή εναλλακτικών λύσεων, όπου είναι δυνατόν. Υπάρχουν πολλές παραλείψεις σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας και στα δύο κράτη μέλη. Παρά την προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2018 και παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί έκτοτε, το γερμανικό δίκαιο εξακολουθεί να υπολείπεται σε τομείς όπως οι επιθεωρήσεις, οι αρμοδιότητες και οι διοικητικές διαδικασίες για την έγκριση των αιτήσεων έργων, και να μην προβλέπει ορισμένες διατάξεις. Στην περίπτωση της Πολωνίας, η εθνική νομοθεσία παρουσιάζει πολλές αδυναμίες όσον αφορά τη μεταφορά 19 άρθρων (π.χ. την απαίτηση επιστημονικής αιτιολόγησης για τη χρησιμοποίηση ζώων, τα στοιχεία που πρέπει να αξιολογούνται κατά την αναδρομική αξιολόγηση των έργων, και την επιμόρφωση και εποπτεία του προσωπικού) και τριών παραρτημάτων της οδηγίας. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ και/ή να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις πολωνικές αρχές.

 

7. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock — Τηλ.: +32 229 56194, Guillaume Mercier — Τηλ.: +32 229 80564)

Αιτιολογημένες γνώμες

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της για την ασφάλιση αυτοκινήτων με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία, επειδή δεν έχει ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων με τους ενωσιακούς κανόνες (οδηγία «Φερεγγυότητα II» ή οδηγία 2009/138/ΕΚ και οδηγία για την ασφάλιση των αυτοκινήτων — οδηγία 2009/103/ΕΚ). Οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες της Ρουμανίας προβλέπουν την υποχρέωση προαναγγελίας για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση των ασφαλίστρων και επιβάλλουν μια σειρά περιορισμών σχετικά με τις λεπτομέρειες υπολογισμού των ασφαλίστρων που εφαρμόζουν οι ασφαλιστές. Η Επιτροπή έκρινε ότι οι υποχρεώσεις αυτές είναι αντίθετες προς την οδηγία «Φερεγγυότητα II», όπως ερμηνεύεται από τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την αρχή της ελευθερίας καθορισμού των τιμών. Η εν λόγω εθνική νομοθεσία υποχρεώνει επίσης τους ασφαλιστές να εκδίδουν, για ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, ασφαλιστήρια συμβόλαια που ισχύουν μόνο στο ρουμανικό έδαφος. Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι εν λόγω κανόνες αντιβαίνουν στην οδηγία για την ασφάλιση των αυτοκινήτων, η οποία απαιτεί τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης αυτοκινήτων να καλύπτουν ολόκληρο το έδαφος της ΕΕ, βάσει ενιαίου ασφαλίστρου. Εάν οι ρουμανικές αρχές δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να εφαρμόσει νέους ενωσιακούς κανόνες για τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ)

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία για τη μη συμμόρφωση με την υποχρέωσή της να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) [ΙΕΣΠ II, οδηγία (ΕΕ) 2016/2341]. Η οδηγία προβλέπει ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Τον Δεκέμβριο του 2016 τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να μεταφέρουν τους ενωσιακούς κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία έως τις Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019. Ωστόσο, η Ιρλανδία δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα απαιτούμενα εθνικά μέτρα. Εάν τα μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας δεν κοινοποιηθούν εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Φερεγγυότητα ΙΙ: Η Επιτροπή καλεί 5 χώρες της ΕΕ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένους ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλιση

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, την Εσθονία, την Κροατία, την Πολωνία και τη Σουηδία σχετικά με την εσφαλμένη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων για την ασφάλιση και την αντασφάλιση (οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ» ή οδηγία 2009/138/ΕΚ). Η Επιτροπή καλεί τα οικεία κράτη μέλη να τροποποιήσουν την εθνική τους νομοθεσία, καθώς δεν έχουν μεταφέρει ορθά ορισμένες διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. Η οδηγία προβλέπει ένα συνολικό ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας ασφάλισης και αντασφάλισης. Οι ενωσιακοί κανόνες θεσπίζουν απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας προσαρμοσμένες στους συγκεκριμένους κινδύνους που αναλαμβάνει κάθε ασφαλιστής. Το στοιχείο αυτό ενισχύει επίσης τη διαφάνεια, τη συγκρισιμότητα και την ανταγωνιστικότητα στον ασφαλιστικό τομέα. Εάν τα οικεία κράτη μέλη δεν λάβουν μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να τους αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να ανοίξει πλήρως την αγορά της σε μεσίτες πιστώσεων από άλλα κράτη μέλη

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, επειδή δεν εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τα ακίνητα που προορίζονται για κατοικία (οδηγία για την ενυπόθηκη πίστωση — οδηγία 2014/17/ΕΕ). Το ενωσιακό δίκαιο απαιτεί από την Ουγγαρία να θεσπίσει διατάξεις σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών, οι οποίες θα διευκολύνουν την εποπτεία των μεσιτών πιστώσεων από άλλα κράτη μέλη που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω χώρα. Γενικά, σκοπός της οδηγίας είναι να αυξηθεί η προστασία των καταναλωτών κατά τη χορήγηση ενυπόθηκων δανείων και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός: με την εναρμόνιση και την αύξηση του επιπέδου των τυποποιημένων προσυμβατικών πληροφοριών και με το άνοιγμα των εθνικών αγορών στους μεσίτες πιστώσεων. Η έλλειψη συνεργασίας όσον αφορά την εποπτεία των μεσιτών πιστώσεων από άλλα κράτη μέλη που δραστηριοποιούνται στην Ουγγαρία μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στη δραστηριότητά τους και να περιορίσει τις επιλογές για τους καταναλωτές. Εάν οι ουγγρικές αρχές δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

8. Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anca Paduraru — Τηλ.: +32 229 91269, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

Αιτιολογημένη γνώμη

Ασφάλεια των τροφίμων: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να εφαρμόσει ορθά το ενωσιακό δίκαιο σχετικά με τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχία, επειδή δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004]. Οι τσεχικές αρχές αποφάσισαν να διενεργούν συστηματική αξιολόγηση κινδύνου και, στη συνέχεια, να διενεργούν ενδεχομένως επίσημους ελέγχους για ορισμένα τρόφιμα που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, κάθε φορά που τα τρόφιμα αυτά εισέρχονται στην Τσεχία. Σ' αυτή τη βάση, οι τσεχικές αρχές έχουν θεσπίσει στην εθνική νομοθεσία την υποχρέωση των υπευθύνων επιχειρήσεων να κοινοποιούν συστηματικά, τουλάχιστον 24 ώρες εκ των προτέρων, την άφιξη των τροφίμων αυτών στον τόπο προορισμού. Αυτή η υποχρέωση είναι ασυμβίβαστη με το εναρμονισμένο πλαίσιο που καθορίζουν οι ενωσιακοί κανόνες. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η υποχρέωση αναφοράς της άφιξης των προϊόντων από άλλο κράτος μέλος δεν πρέπει να είναι συστηματική. Αντιθέτως, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει την υποβολή αναφοράς για την άφιξη των εν λόγω προϊόντων μόνο στον βαθμό που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων. Η Τσεχία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη. Διαφορετικά, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

9. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Lucia Caudet — Τηλ.: +32 229 56182, Sophie Dupin de Saint Cyr — Τηλ.: +32 229 87278)

Αιτιολογημένες γνώμες

Πυροβόλα όπλα: Η Επιτροπή καλεί 12 κράτη μέλη να μεταφέρουν τους νέους ενωσιακούς κανόνες
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες σε 20 κράτη μέλη, καλώντας τα να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους νέους ενωσιακούς κανόνες για τα πυροβόλα όπλα [οδηγία για τα πυροβόλα όπλα — οδηγία (ΕΕ) 2017/853]. Η αναθεωρημένη οδηγία της ΕΕ, που εκδόθηκε από τα κράτη μέλη τον Μάιο του 2017, αυστηροποιεί τους ελέγχους σχετικά με τη νόμιμη απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων. Τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα μεταφοράς για το μεγαλύτερο μέρος των διατάξεων της οδηγίας έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2018. Η Επιτροπή απευθύνει πλέον αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, την Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και την Τσεχία, επειδή κοινοποίησαν εν μέρει τα σχετικά μέτρα μεταφοράς, και αιτιολογημένες γνώμες στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη Φινλανδία, επειδή δεν κοινοποίησαν μέτρα στην Επιτροπή. Προηγήθηκε η αποστολή προειδοποιητικών επιστολών από την Επιτροπή στα κράτη μέλη τον Νοέμβριο του 2018. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Εμπορικό απόρρητο: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο, καλώντας τη να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για το εμπορικό απόρρητο [οδηγία για το εμπορικό απόρρητο — οδηγία (ΕΕ) 2016/943]. Η οδηγία, που εκδόθηκε από τα κράτη μέλη τον Ιούνιο του 2016, εναρμονίζει τη νομική προστασία του εμπορικού απορρήτου σε ολόκληρη την ΕΕ και διασφαλίζει επαρκές και συνεκτικό επίπεδο αστικής έννομης προστασίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου. Μέχρι σήμερα, η Κύπρος δεν έχει κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, ενώ η προθεσμία που είχε καθοριστεί στην οδηγία έληξε στις 9 Ιουνίου 2018. Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το εν λόγω κράτος μέλος στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη:

Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, επειδή η εθνική νομοθεσία και η διοικητική πρακτική της δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Οι εν λόγω κανόνες διευκολύνουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις χώρες της ΕΕ, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Η προειδοποιητική επιστολή αφορά δύο πρόσφατες ελληνικές νομικές πράξεις που καθιστούν πολύ πιο δύσκολη για μεγάλο αριθμό επαγγελματιών, όπως τους εκπαιδευτικούς, την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων στην Ελλάδα. Επιπλέον, τα νέα μέτρα αποκλείουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται στο εξωτερικό μέσω συμφωνιών δικαιόχρησης και, ως εκ τούτου, καθιστούν σχεδόν αδύνατη την πρόσβαση των προσώπων αυτών στην αγορά εργασίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ελληνική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ, και ΣΛΕΕ). Η αιτιολογημένη γνώμη αφορά τη χρονοβόρα διαδικασία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από άλλα κράτη μέλη στην Ελλάδα. Οι ενωσιακοί κανόνες ορίζουν τετράμηνη προθεσμία για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές χρειάζονται 11 έως 18 μήνες για να αναγνωρίσουν διπλώματα από άλλες χώρες της ΕΕ. Η Ελλάδα, δεδομένου ότι υπερβαίνει σημαντικά την επιτρεπόμενη διάρκεια της διαδικασίας, παραβαίνει την οδηγία 2005/36/ΕΚ. Αυτό επηρεάζει αρνητικά τους επαγγελματίες. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα που προέβαλε η Επιτροπή στην προειδοποιητική επιστολή και στην αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη ή να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να τηρήσει τους ενωσιακούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία σχετικά με μια διαδικασία υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας ύψους 167 εκατ. ευρώ, με σκοπό την ανάπλαση της μονάδας επικίνδυνων αποβλήτων N6 στο δημοτικό διαμέρισμα Wiener Neustadt. Η ενωσιακή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις απαιτεί όλες οι δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 144 000 ευρώ να ανατίθενται μέσω διαγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Με βάση την απάντηση των αυστριακών αρχών στην προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2018, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αναθέτουσα αρχή BALSA GmbH (Bundesaltlastensanierungsges.m.b.H.) παρέβη τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις (οδηγία 2004/18/ΕΚ), δεδομένου ότι δεν επέτρεψε σε όλους τους προσφέροντες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην προσφορά. Η BALSA μετέβαλε ουσιωδώς το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας υποβολής προσφορών μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου σταδίου της διαδικασίας αυτής και, στη συνέχεια, δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωση να επανεκδώσει την προσφορά και δεν τήρησε την υποχρέωση διαφάνειας. Η Αυστρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει δύο προειδοποιητικές επιστολές στη Βουλγαρία λόγω των περιορισμών που επιβάλλει στην παροχή υπηρεσιών. Η πρώτη προειδοποιητική επιστολή αφορά τους περιορισμούς στην προσωρινή διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας. Οι αλλοδαποί πάροχοι υπηρεσιών ασφάλειας βαρύνονται με υπερβολικές διοικητικές δαπάνες, οι οποίες δεν βαρύνουν τους εγχώριους παρόχους. Για παράδειγμα, όλα τα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και όσοι πραγματοποιούν προσωρινή διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών πρέπει να έχουν διεύθυνση αλληλογραφίας στη Βουλγαρία. Επιπλέον, η βουλγαρική νομοθεσία δεν λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις με τις οποίες έχουν ήδη συμμορφωθεί οι αλλοδαποί πάροχοι υπηρεσιών στο κράτος μέλος καταγωγής τους. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτές οι πρακτικές είναι αντίθετες με τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών (άρθρο 56 της ΣΛΕΕ). Η δεύτερη προειδοποιητική επιστολή αφορά διάταξη που ορίζει τη διάρκεια της προσωρινής διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, η διάκριση μεταξύ της εγκατάστασης και της προσωρινής παροχής υπηρεσιών πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση και να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο η διάρκεια αλλά και η συχνότητα, η περιοδικότητα και η συνέχεια της παροχής υπηρεσιών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η βουλγαρική νομοθεσία, καθορίζοντας το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η παροχή υπηρεσίας θεωρείται προσωρινή, αντιβαίνει στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών που κατοχυρώνεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ) και στη Συνθήκη (άρθρο 56 της ΣΛΕΕ). Η Βουλγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να άρει τους περιορισμούς στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία λόγω των περιορισμών που επιβάλλει στην εμπορία, την εγκατάσταση και τη χρήση ενεργών κεραυναγωγών με συστήματα «πρόδρομης» εκπομπής ανερχόμενου οχετού [Early Streamer Emission (ESE)]. Η Τσεχία, εξαιρώντας τη χρήση των άλλων διαθέσιμων προτύπων —των γαλλικών και των σλοβακικών—, επιβάλλει τη χρήση του τσεχικού προτύπου για να αποδεικνύεται ότι όλα τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. Το τσεχικό πρότυπο δεν εξασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από τα άλλα πρότυπα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί απαγορεύουν στην πράξη την εγκατάσταση και τη χρήση ενεργών συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας που συμμορφώνονται με άλλα πρότυπα και διατίθενται νόμιμα στην αγορά άλλων κρατών μελών. Οι περιορισμοί αυτοί αντίκεινται στους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί από κοινού, χωρίς να παρέχουν καλύτερη προστασία στους καταναλωτές. Το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να παρεμποδίζουν την εισαγωγή αλεξικέραυνων, κάτι που απαγορεύεται από το άρθρο 34 της ΣΛΕΕ. Η Τσεχία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στο εν λόγω κράτος μέλος αιτιολογημένη γνώμη.

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να άρει την απαγόρευση της χρήσης των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων για υποστηρικτικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία σχετικά με τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις (οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Νέα διάταξη της γερμανικής νομοθεσίας υποχρεώνει τα θεσμικά ταμεία ασφάλισης υγείας να διαπραγματεύονται τις συμβάσεις υποστηρικτικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων με τους ενδιαφερόμενους παρόχους και τους απαγορεύει να χρησιμοποιούν τις ειδικές και ευέλικτες διαδικασίες που ορίζονται στις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι εν λόγω οδηγίες προβλέπουν διαδικασίες που επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές, όπως τα θεσμικά ταμεία ασφάλισης υγείας, να επιτυγχάνουν υψηλά πρότυπα ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Εγγυώνται τον ανόθευτο ανταγωνισμό εφαρμόζοντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της απαγόρευσης των διακρίσεων σε όλους τους φορείς της αγοράς. Τα γερμανικά θεσμικά ταμεία ασφάλισης υγείας δαπανούν για υποστηρικτικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα περίπου 8 δισ. ευρώ ετησίως. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διάταξη που απαγορεύει στα ταμεία ασφάλισης υγείας να χρησιμοποιούν τις εν λόγω διαδικασίες για υποστηρικτικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα αντιβαίνει στην οδηγία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (οδηγία 2014/24/ΕΕ). Η Γερμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αυτοκινητοβιομηχανία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου για τα κινητά κλιματιστικά συστήματα
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία, επειδή δεν συμμορφώνεται με απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ [υπόθεση «Επιτροπή κατά Γερμανίας» (C-668/16)]. Τον Δεκέμβριο του 2015, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο λόγω της χρησιμοποίησης ενός απαγορευμένου αερίου θερμοκηπίου ως ψυκτικού μέσου. Στις 4 Οκτωβρίου 2018 το Δικαστήριο έκρινε ότι η Γερμανία πράγματι δεν εφάρμοσε την οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ (οδηγία 2007/46/ΕΚ) και τους ενωσιακούς κανόνες για τα κινητά κλιματιστικά συστήματα (οδηγία για τα κινητά κλιματιστικά συστήματα — οδηγία 2006/40/ΕΚ). Η οδηγία για τα κινητά κλιματιστικά συστήματα απαγορεύει τη χρήση ψυκτικών μέσων μηχανοκίνητων οχημάτων με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη υψηλότερο κατά 150 φορές από εκείνο του CO2 και καταργεί σταδιακά ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Oι εθνικές αρχές έγκρισης τύπου υποχρεούνται να πιστοποιούν ότι τα οχήματα πληρούν όλες τις ενωσιακές απαιτήσεις για την ασφάλεια, το περιβάλλον και την παραγωγή —συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τα κινητά κλιματιστικά συστήματα— πριν χορηγήσουν άδεια για διάθεση στην αγορά της ΕΕ. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, οι γερμανικές αρχές εποπτείας της αγοράς [Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)] δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της οδηγίας-πλαισίου, αφού επέτρεψαν στην αυτοκινητοβιομηχανία Daimler AG να διαθέσει στην αγορά της ΕΕ οχήματα που δεν συμμορφώνονταν με την οδηγία για τα κινητά κλιματιστικά συστήματα, και, συνεπώς, δεν έλαβαν διορθωτικά μέτρα και δεν επέβαλαν κυρώσεις στον κατασκευαστή. Στις 24 Ιουλίου η Γερμανία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι είχε ζητήσει από την Daimler να αποσύρει τα οχήματα και ότι είχε κινηθεί διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τις πληροφορίες που έλαβε από τις γερμανικές αρχές και, με τη σημερινή προειδοποιητική επιστολή, ζητεί πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου. Οι γερμανικές αρχές έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά της ΜΑΛΤΑΣ
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα όσον αφορά τους περιορισμούς που επιβάλλει σε ορισμένα επαγγέλματα και τη μη κοινοποίηση αυτών των περιορισμών στην Επιτροπή, όπως απαιτείται από τους ενωσιακούς κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ). Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν εάν και με ποιον τρόπο θα ρυθμίζουν τα επαγγέλματα. Ωστόσο, βάσει των από κοινού συμφωνηθέντων κανόνων της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογούν κατά πόσον η ρύθμιση είναι αναγκαία για την προστασία των θεμιτών στόχων δημόσιας πολιτικής και να εξασφαλίζει ότι οι εθνικές επαγγελματικές απαιτήσεις είναι αναπόφευκτες και ισορροπημένες. Η Μάλτα εισήγαγε νέες απαιτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και περιορισμούς στην εταιρική μορφή όσον αφορά την εγκατάσταση των ψυχοθεραπευτών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι απαιτήσεις στη Μάλτα περιορίζουν δυσανάλογα την πρόσβαση στα εν λόγω επαγγέλματα και θα έπρεπε να είχαν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή βάσει της οδηγίας. Δεδομένου ότι η Μάλτα δεν δικαιολόγησε την αναλογικότητα αυτών των περιορισμών και δεν τους κοινοποίησε στην Επιτροπή, η Επιτροπή θεωρεί ότι παρέβη την οδηγία σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ), καθώς και τους ενωσιακούς κανόνες για την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ). Η Μάλτα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να εκτελέσει την απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών μέσω κινητών συσκευών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, επειδή δεν συμμορφώνεται με απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ. Τον Νοέμβριο του 2018, το Δικαστήριο έκρινε [«Επιτροπή κατά Ουγγαρίας» (C-171/17)] ότι η ουγγρική νομοθεσία σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πληρωμών μέσω κινητών συσκευών δεν ήταν σύμφωνη με το δίκαιο της ΕΕ. Σύμφωνα με τον νόμο του 2011 σχετικά με την οργάνωση των πληρωμών μέσω κινητών συσκευών σε εθνικό επίπεδο, παραχωρήθηκε στην κρατικής ιδιοκτησίας εθνική εταιρεία πληρωμών μέσω κινητών συσκευών το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του εθνικού συστήματος τέτοιων πληρωμών, μιας πλατφόρμας που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών όταν παρέχουν διαμεσολάβηση για υπηρεσίες πληρωμών μέσω κινητών συσκευών όσον αφορά ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. δημόσια στάθμευση). Αυτό το νέο αποκλειστικό δικαίωμα περιορίζει αδικαιολόγητα και δυσανάλογα την πρόσβαση σε μια αγορά που προηγουμένως ήταν πλήρως ανοικτή στον ανταγωνισμό, ζημιώνοντας έτσι τις επενδύσεις και περιορίζοντας σημαντικά τις επιλογές των καταναλωτών. Η απόφαση έκρινε ότι οι περιορισμοί που εισήγαγε η ουγγρική νομοθεσία αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (οδηγία 2006/123/ΕΚ και άρθρο 56 της ΣΛΕΕ). Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας για το θέμα αυτό τον Νοέμβριο του 2013, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στις ουγγρικές αρχές. Στη συνέχεια, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2014 και, τον Νοέμβριο του 2016, αποφάσισε να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Αφού η Ουγγαρία δεν έλαβε μέτρα για τη συμμόρφωση της νομοθεσίας της με το ενωσιακό δίκαιο, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή. Η Ουγγαρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ουγγαρία εκ νέου στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

10. Δικαιοσύνη, καταναλωτές και ισότητα των φύλων

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Melanie Voin— Τηλ.: +32 229 58659)

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προστασία των δεδομένων: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο λόγω μη μεταφοράς του δικαίου της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα και την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν εφάρμοσαν τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [οδηγία για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου — οδηγία (ΕΕ) 2016/680]. Τον Απρίλιο του 2016, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να μεταφερθεί η οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 6 Μαΐου 2018. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο της ΕΕ να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού ύψους 5 287,50 ευρώ ημερησίως μεταξύ, αφενός, της επόμενης ημέρας μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία, και, αφετέρου, είτε της συμμόρφωσης της Ελλάδας είτε της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης, δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, με κατώτατο κατ' αποκοπή ποσό ύψους 1 310 000,00 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 22 169,70 ευρώ από την ημέρα της πρώτης απόφασης μέχρι την πλήρη συμμόρφωση ή μέχρι την έκδοση δεύτερης δικαστικής απόφασης. Όσον αφορά την Ισπανία, η Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο να επιβάλει οικονομική κύρωση με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού ύψους 21 321,00 ευρώ ημερησίως μεταξύ, αφενός, της επόμενης ημέρας μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία, και, αφετέρου, είτε της συμμόρφωσης της Ισπανίας είτε της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης, δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, με κατώτατο κατ' αποκοπή ποσό ύψους 5 290 000,00 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 89 548,20 ευρώ από την ημέρα της πρώτης απόφασης μέχρι την πλήρη συμμόρφωση ή μέχρι την έκδοση δεύτερης δικαστικής απόφασης. Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στις εθνικές αρχές των οικείων κρατών μελών τον Ιούλιο του 2018 και τις αντίστοιχες αιτιολογημένες γνώμες τον Ιανουάριο του 2019. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα και η Ισπανία δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη θέσπιση των αναγκαίων εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Αιτιολογημένες γνώμες

Ποινική δικαιοσύνη: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να μεταφέρουν ορθά την ενωσιακήνομοθεσία για τηναναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων που επιβάλλουν στερητικές της ελευθερίας ποινές

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία και την Ιρλανδία, επειδή δεν έχουν μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων που επιβάλλουν στερητικές της ελευθερίας ποινές (απόφαση-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις που επιβάλλουν στερητικές της ελευθερίας ποινές. Σκοπός της ενωσιακής νομοθεσίας είναι επίσης να διευκολύνει την κοινωνική επανένταξη των καταδικασθέντων. Ούτε η Βουλγαρία ούτε η Ιρλανδία κοινοποίησαν τυχόν μέτρα για τη μεταφορά των διατάξεων της απόφασης-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο, ούτε έδωσαν ικανοποιητικές απαντήσεις όσον αφορά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει νομοθετικών διαδικασιών. Οι βουλγαρικές και οι ιρλανδικές αρχές έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ανταποκριθούν στους προβληματισμούς της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τις παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ποινική δικαιοσύνη: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να εφαρμόσει πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τον αριθμό των αποφάσεων-πλαισίων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει τέσσερις αιτιολογημένες γνώμες στην Ιρλανδία, επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό της δίκαιο τις ακόλουθες αποφάσεις-πλαίσια του Συμβουλίου: σχετικά με τα μέτρα αναστολής και τις εναλλακτικές κυρώσεις (απόφαση 2008/947/ΔΕΥ), σχετικά με μέτρα επιτήρησης (απόφαση 2009/829/ΔΕΥ) , σχετικά με τις χρηματικές ποινές (απόφαση 2005/214/ΔΕΥ) και σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο (απόφαση 2009/315/ΔΕΥ). Σκοπός της απόφασης-πλαισίου σχετικά με τα μέτρα αναστολής και τις εναλλακτικές κυρώσεις είναι να διευκολυνθεί η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων αναστολής και εναλλακτικών κυρώσεων στην περίπτωση παραβατών που δεν διαμένουν στο κράτος μέλος έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης. Η απόφαση-πλαίσιο σχετικά με τα μέτρα επιτήρησης εξασφαλίζει ότι το οικείο πρόσωπο θα βρίσκεται στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η απόφαση-πλαίσιο για τις χρηματικές ποινές επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση των χρηματικών ποινών, παρέχοντας τη δυνατότητα σε δικαστικές ή διοικητικές αρχές να διαβιβάζουν αποφάσεις που επιβάλλουν χρηματική ποινή απευθείας σε αρχή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και να επιτυγχάνουν την αναγνώριση και την ευχερή εκτέλεση της ποινής αυτής. Ωστόσο, η απόφαση-πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο διευκολύνει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών από τα ποινικά μητρώα μεταξύ των κρατών μελών. Η Ιρλανδία, στην απάντησή της στην προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2019, δεν απάντησε ικανοποιητικά όσον αφορά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει νομοθετικών διαδικασιών. Οι ιρλανδικές αρχές έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ανταποκριθούν στους προβληματισμούς της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Κατάχρηση αγοράς: Η Επιτροπή καλεί 6 κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την επιβολή ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, επειδή οι εθνικοί κανόνες τους δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για την κατάχρηση αγοράς (οδηγία 2014/57/ΕΕ). Μαζί με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς, οι ενωσιακοί κανόνες εγγυώνται την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών και συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Η οδηγία παρέχει στις αρμόδιες αρχές περισσότερες εξουσίες για τη λήψη μέτρων κατά των εκείνων που χειραγωγούν και χρησιμοποιούν παράνομα χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες που θεσπίστηκαν τον Απρίλιο του 2014, τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν ώστε αυτή η συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της χειραγώγησης των δεικτών αναφοράς, να συνιστά ποινικό αδίκημα και να τιμωρείται με αποτελεσματικές και συνεκτικές κυρώσεις σε όλη την Ευρώπη. Η νομοθεσία των εν λόγω χωρών είναι ανεπαρκής όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τις κυρώσεις των ποινικών αδικημάτων στον τομέα της κατάχρησης της αγοράς. Εάν τα οικεία κράτη μέλη δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Προστασία των καταναλωτών: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να συμμορφωθεί πλήρως με τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, επειδή οι εθνικοί κανόνες της δεν συνάδουν με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (οδηγία 2005/29/ΕΚ) και τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων (οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεωνοδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η Επιτροπή κίνησε τη συγκεκριμένη διαδικασία επί παραβάσει το 2013 βάσει μιας σειράς καταγγελιών από πολίτες της ΕΕ που αγόρασαν ακίνητα στην Κύπρο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, οι φορείς αξιοποίησης ακινήτων, οι τράπεζες και οι δικηγόροι δεν είχαν ενημερώσει τους αγοραστές για τα προϋπάρχοντα ενυπόθηκα δάνεια κατά την πώληση των ακινήτων. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι κυπριακές αρχές δεν εφάρμοσαν αποτελεσματικά ούτε την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ούτε την οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων. Η Επιτροπή ήρθε σε επαφή με τις κυπριακές αρχές, οι οποίες απάντησαν θετικά σε αρκετές από τις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των δύο οδηγιών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα το ζήτημα δεν έχει διευθετηθεί. Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα που προέβαλε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις κυπριακές αρχές.

Δικαιώματα των θυμάτων: Η Επιτροπή καλεί 9 κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και την Τσεχία, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τα δικαιώματα των θυμάτων (οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτωνοδηγία 2012/29/ΕΕ). Η οδηγία εφαρμόζεται στα θύματα κάθε εγκληματικής πράξης, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους και ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης του εγκλήματος στην ΕΕ. Βάσει των ενωσιακών κανόνων, τα θύματα έχουν σαφή δικαιώματα για πρόσβαση σε πληροφορίες, συμμετοχή σε ποινικές διαδικασίες και λήψη στήριξης και προστασίας ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν επίσης ότι τα ευάλωτα θύματα μπορούν να λάβουν πρόσθετη προστασία κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Τα κράτη μέλη εξέδωσαν την οδηγία τον Οκτώβριο του 2012 και συμφώνησαν να μεταφέρουν τους ενωσιακούς κανόνες στο εθνικό δίκαιο έως τις 16 Νοεμβρίου 2015. Τα κράτη μέλη που λαμβάνουν προειδοποιητικές επιστολές δεν έχουν εφαρμόσει αρκετές διατάξεις της οδηγίας, όπως το δικαίωμα να ενημερώνονται τόσο για τα δικαιώματα των θυμάτων όσο και για την υπόθεση ή το δικαίωμα υποστήριξης και προστασίας. Εάν τα οικεία κράτη μέλη δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να εξασφαλίσει ότι τα μέλη οικογενειών των πολιτών της ΕΕ μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία, καθώς οι εθνικοί της κανόνες αντιβαίνουν στο ενωσιακό δίκαιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (οδηγία 2004/38/ΕΚ). Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, τα δελτία διαμονής για τα μέλη της οικογένειας πρέπει να ισχύουν για πέντε έτη ή για την περίοδο για την οποία τα εν λόγω πρόσωπα σκοπεύουν να διαμείνουν στην οικεία χώρα. Το γαλλικό δίκαιο ορίζει ότι τα δελτία διαμονής για τα μέλη της οικογένειας πολιτών της ΕΕ τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες θα πρέπει να έχουν περιορισμένη ισχύ όταν ο πολίτης της ΕΕ είτε είναι οικονομικά ανενεργός —π.χ. συνταξιούχος ή φοιτητής— είτε εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Εάν το δελτίο διαμονής δεν ισχύει για εύλογο χρονικό διάστημα, το μέλος της οικογένειας μπορεί να μην είναι σε θέση να βρει θέση εργασίας, κάτι που με τη σειρά του επηρεάζει τον πολίτη της ΕΕ, ο οποίος ενδέχεται να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γαλλία. Η σημερινή προειδοποιητική επιστολή προς τη Γαλλία αποστέλλεται έπειτα από πολυάριθμες καταγγελίες πολιτών της ΕΕ και συζητήσεις με τις γαλλικές αρχές για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εάν η Γαλλία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Προστασία των δεδομένων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να μεταφέρει την οδηγία για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου σε όλα τα κράτη της

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία, καθώς δεν έχουν θεσπίσει και τα 16 κράτη της (Länder) μέτρα για τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων για την προστασία των δεδομένων [οδηγία για την προστασία των δεδομένων — οδηγία (ΕΕ) 2016/680). Η οδηγία προστατεύει το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών στην προστασία των δεδομένων κάθε φορά που δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής του ποινικού δικαίου. Ειδικότερα, οι ενωσιακοί κανόνες διασφαλίζουν επίσης ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των θυμάτων, των μαρτύρων και των υπόπτων εγκλημάτων προστατεύονται δεόντως, και διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Μέχρι σήμερα, η Γερμανία έχει κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς σε ομοσπονδιακό επίπεδο και μόνο για 10 από τα 16 κράτη της. Σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη τον Απρίλιο του 2016, η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο ήταν η 6η Μαΐου 2018. Η Γερμανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ίσα δικαιώματα των εργαζομένων: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία που εγγυάται την ίση μεταχείριση των συντρόφων των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, επειδή η εθνική της νομοθεσία δεν συνάδει με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, η οποία κατοχυρώνεται στο δίκαιο της ΕΕ (οδηγία 2010/41/ΕΕ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες, καθώς και οι γυναίκες σύζυγοι και οι σύντροφοι συμβίωσης αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, τις οποίες αναγνωρίζει το εθνικό δίκαιο, λαμβάνουν επίδομα μητρότητας τουλάχιστον για 14 εβδομάδες. Μέχρι σήμερα, η εθνική νομοθεσία παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης σε επίδομα μητρότητας μόνο στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, αλλά όχι στις συζύγους ούτε στις συντρόφους αυτοαπασχολούμενων ανδρών. Τα κράτη μέλη εξέδωσαν την εν λόγω οδηγία τον Ιούλιο του 2010 και συμφώνησαν να μεταφέρουν τους ενωσιακούς κανόνες στο εθνικό δίκαιο έως τις 5 Αυγούστου 2012. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει στα εν λόγω κράτη μέλη αιτιολογημένη γνώμη. 

 

11. Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις και ιθαγένεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tove Ernst — Τηλ.: +32 229 86764, Markus Lammert -—Τηλ.: +32 229 80423)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετανάστευση: Η Επιτροπή παραπέμπει το ΒΕΛΓΙΟ στο Δικαστήριο για μη μεταφορά της οδηγίας σχετικά με τις ενδοεταιρικές μεταθέσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει το Βέλγιο στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφερε στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τις ενδοεταιρικές μεταθέσεις προσωπικού από χώρες εκτός ΕΕ. Στόχος της οδηγίας είναι να διευκολυνθεί η προσωρινή τοποθέτηση των εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες (διοικητικών στελεχών, ειδημόνων και ασκούμενων) των πολυεθνικών εταιρειών σε θυγατρικές εντός της ΕΕ. Τον Μάιο του 2014 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 29 Νοεμβρίου 2016. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά του Βελγίου τον Ιανουάριο του 2017. Λόγω της μη μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο του Βελγίου, τον Οκτώβριο του 2017 απεστάλη αιτιολογημένη γνώμη. Το Βέλγιο δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη θέσπιση όλων των αναγκαίων μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει το Βέλγιο στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο της ΕΕ να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις κατά του Βελγίου με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού ύψους 4 088,25 ευρώ ημερησίως μεταξύ, αφενός, της επόμενης ημέρας μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία, και, αφετέρου, είτε της συμμόρφωσης του Βελγίου είτε της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης, δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 3, με κατώτατο κατ' αποκοπή ποσό ύψους 2 029 000,00 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 36 794,25 ευρώ από την ημέρα της πρώτης απόφασης μέχρι την πλήρη συμμόρφωση ή μέχρι την έκδοση δεύτερης δικαστικής απόφασης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προειδοποιητική επιστολή

Μετανάστευση και άσυλο: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΟΥΓΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο για την ποινικοποίηση των δραστηριοτήτων υποστήριξης των αιτούντων άσυλο και κινεί νέα διαδικασία επί παραβάσει για τη μη παροχή τροφίμων σε ζώνες διέλευσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ, λόγω της νομοθεσίας της η οποία ποινικοποιεί τις δραστηριότητες για την υποστήριξη των αιτήσεων ασύλου και περιορίζει περαιτέρω το δικαίωμα αίτησης ασύλου. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία σχετικά με τη μη παροχή τροφίμων σε άτομα εν αναμονή της επιστροφής τα οποία κρατούνται στις ζώνες διέλευσης της Ουγγαρίας στα σύνορα με τη Σερβία. Μια άλλη απόφαση που ελήφθη σήμερα αφορά την παραπομπή της Ουγγαρίας στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή αποκλείει υπηκόους τρίτων χωρών με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος από την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Αιτιολογημένες γνώμες

Νόμιμη μετανάστευση: Η Επιτροπή καλεί 4 κράτη μέλη της ΕΕ να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για τους σπουδαστές και τους ερευνητές τρίτων χωρών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) [οδηγία (ΕΕ) 2016/801]. Η οδηγία προβλέπει εναρμονισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής στην ΕΕ για ερευνητές, σπουδαστές, εκπαιδευόμενους και εθελοντές τρίτων χωρών οι οποίοι συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας, και ρυθμίζει την κατάσταση των ερευνητών και των σπουδαστών όσον αφορά την κινητικότητα μεταξύ των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν ευθυγραμμίσει την εθνική τους νομοθεσία με την εν λόγω οδηγία έως τις 23 Μαΐου 2018 και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές τον Ιούλιο του 2018 στα κράτη μέλη που δεν κοινοποίησαν τη σχετική εθνική νομοθεσία. Τα οικεία κράτη μέλη κοινοποίησαν μόνο εν μέρει τα αναγκαία μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Πλέον έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να εφαρμόσουν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, επειδή δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα που ελήφθησαν με σκοπό την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [οδηγία (ΕΕ) 2017/541]. Η οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί βασικό στοιχείο της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της ΕΕ και περιλαμβάνει διατάξεις που ποινικοποιούν και τιμωρούν αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, όπως τα ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, την επιστροφή στην ΕΕ ή την πραγματοποίηση ταξιδιών εντός της ΕΕ για τις εν λόγω δραστηριότητες, την εκπαίδευση για τρομοκρατικούς σκοπούς και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επιπλέον, οι ενωσιακοί κανόνες προβλέπουν ειδικές διατάξεις για τα θύματα της τρομοκρατίας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα θύματα αυτά έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, καθώς και σε επαγγελματικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, αμέσως μετά από μια επίθεση και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2018 για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Στις 11 Νοεμβρίου 2018 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 16 κράτη μέλη. Έκτοτε, η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο εξακολουθούν να μην έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τυχόν εθνικά μέτρα για την εφαρμογή των νέων κανόνων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες και στις δύο εθνικές αρχές. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Νόμιμη μετανάστευση: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να επανεξετάσει τα τέλη που επιβάλλει για τις άδειες διαμονής στους επί μακρόν διαμένοντες τρίτων χωρών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία, λόγω των υπερβολικών και δυσανάλογων τελών που επιβάλλει για τις άδειες διαμονής βάσει της οδηγίας για τους επί μακρόν διαμένοντες (οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου). Η οδηγία ορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να λάβουν άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ΕΕ. Ενώ τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν διοικητικά τέλη για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, η επιβολή υπέρογκων και δυσανάλογων τελών παρεμποδίζει την άσκηση των δικαιωμάτων των αιτούντων. Τον Δεκέμβριο του 2017 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Αιτιολογημένες γνώμες, προειδοποιητικές επιστολές και περατώσεις υποθέσεων

Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου: Η Επιτροπή εντείνει την παρακολούθηση της εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα αποφάσεις για υποθέσεις παράβασης κατά 6 κρατών μελών λόγω μη κοινοποίησης εθνικών μέτρων για τη μεταφορά των οδηγιών σχετικά με την αναγνώριση, τις διαδικασίες ασύλου και τις συνθήκες υποδοχής. Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Εσθονία και την Τσεχία, επειδή δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο την αναδιατυπωμένη οδηγία για την αναγνώριση (οδηγία 2011/95/ΕΚ), η οποία αποσαφηνίζει τους λόγους για τους οποίους παρέχεται διεθνής προστασία εντός ΕΕ. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία και στην Ισπανία, καθώς και προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία, επειδή δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο την αναδιατυπωμένη οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου (οδηγία 2013/32/ΕΕ), η οποία αποσκοπεί στη εξασφάλιση κοινών διαδικαστικών εγγυήσεων για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Λιθουανία, επειδή δεν μετέφερε πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο (αναδιατύπωση της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής — οδηγία 2013/33/ΕΕ). Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση, η Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι θα δώσει προτεραιότητα στη μεταφορά και την εφαρμογή των πρόσφατων κανόνων για το άσυλο κατά την εξέταση των διαδικασιών επί παραβάσει. Με τις σημερινές αποφάσεις, και ενώ οι διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου που προτείνει η Επιτροπή βρίσκονται σε εξέλιξη, η Επιτροπή λαμβάνει ένα επιπλέον μέτρο για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων. Σ' αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε επίσης να περατώσει 28 εκκρεμείς διαδικασίες που έχουν κινηθεί επειδή δεν είχαν μεταφερθεί πλήρως οι 3 οδηγίες, δεδομένου ότι τα εθνικά μέτρα έχουν πλέον κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. Επί του παρόντος, η Επιτροπή αξιολογεί περαιτέρω τη συμμόρφωση των εν λόγω εθνικών μέτρων μεταφοράς με τις 3 οδηγίες.

Προειδοποιητικές επιστολές

Προστασία των παιδιών: Η Επιτροπή καλεί 7 κράτη μέλη να επιβάλουν τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες σε 7 κράτη μέλη (Βουλγαρία, Γερμανία, Μάλτα, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σουηδία), επειδή δεν εφάρμοσαν τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (οδηγία 2011/93/ΕΕ). Η ΕΕ έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες που ποινικοποιούν την κακοποίηση αυτού του είδους σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξασφαλίζοντας αυστηρές κυρώσεις για τους δράστες, την προστασία των παιδιών-θυμάτων και την παροχή βοήθειας για την πρόληψη τέτοιων αξιόποινων πράξεων. Η οδηγία προβλέπει επίσης ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν καθυστερήσεις στην εφαρμογή των νέων μέτρων, δεδομένου ότι η οδηγία είναι εξαιρετικά περιεκτική. Η Επιτροπή γνωρίζει αυτές τις δυσκολίες, αλλά για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση, όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως με τις διατάξεις της οδηγίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των συγκεκριμένων 7 κρατών μελών λόγω πλημμελούς εφαρμογής της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Νόμιμη μετανάστευση: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να μεριμνήσει για την ορθή εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων από τρίτες χώρες

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας, αποστέλλοντας στο εν λόγω κράτος μέλος προειδοποιητική επιστολή, λόγω πλημμελούς εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων για τις άδειες διαμονής και εργασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών (οδηγία για την ενιαία άδεια — οδηγία 2011/98/ΕΕ). Η οδηγία εγγυάται ότι οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε χώρα της ΕΕ απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους της χώρας αυτής όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τους όρους εργασίας, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση και τα φορολογικά πλεονεκτήματα. Η Επιτροπή διαπίστωσε εσφαλμένη μεταφορά και εφαρμογή της αρχής της πρόσβασης σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε ισότιμη βάση με τους υπηκόους της ΕΕ. Η Ιταλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να συμμορφωθούν με την οδηγία της ΕΕ για το κυβερνοέγκλημα

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Ιταλία και τη Σλοβενία, επειδή εφαρμόζουν πλημμελώς την οδηγία για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών (οδηγία 2013/40/ΕΕ). Η οδηγία αποτελεί ουσιαστικό μέρος του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και απαιτεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις εθνικές νομοθεσίες για το κυβερνοέγκλημα και να θεσπίσουν αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις, μεταξύ άλλων για τις κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας. Τα κράτη μέλη είναι επίσης υποχρεωμένα να ορίσουν σημεία επαφής, διαθέσιμα 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα, με σκοπό να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ιταλία και η Σλοβενία έχουν εφαρμόσει πλημμελώς στο εθνικό δίκαιο τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία, ιδίως όσον αφορά τα αδικήματα και τις κυρώσεις. Η Ιταλία και η Σλοβενία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Νόμιμη μετανάστευση: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να μεριμνήσει για την ορθή εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων όσον αφορά τις άδειες διαμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία, επειδή εφαρμόζει πλημμελώς τις διατάξεις που αφορούν την απόρριψη αιτήσεων για άδειες διαμονής και την υποχρέωση αιτιολόγησης της άρνησης βάσει των οδηγιών της ΕΕ για τη νόμιμη μετανάστευση. Οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ είναι οι εξής: η οδηγία για τους επί μακρόν διαμένοντες (οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου), η οδηγία για την οικογενειακή επανένωση (οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου), η οδηγία για τους σπουδαστές (οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου), η οδηγία για τους ερευνητές (οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου), η οδηγία για την μπλε κάρτα (οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου) και η οδηγία για την ενιαία άδεια (οδηγία 2011/98/ΕΕ). Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας την πρώτη προειδοποιητική επιστολή στις ρουμανικές αρχές τον Δεκέμβριο του 2017. Η Ρουμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Νόμιμη μετανάστευση: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Σουηδία, επειδή εφαρμόζει πλημμελώς μια σειρά οδηγιών στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης. Η Επιτροπή διαπίστωσε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά τις αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας, καθώς και περιορισμούς στην ίση μεταχείριση ορισμένων κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών. Οι σχετικές οδηγίες της είναι οι εξής: η οδηγία για την ενιαία άδεια (οδηγία 2011/98/ΕΚ του Συμβουλίου), η οδηγία για την οικογενειακή επανένωση (οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου), η οδηγία για τους επί μακρόν διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου), η οδηγία για τη μπλε κάρτα (οδηγία 2009/50/ΕΚ), η οδηγία σχετικά με την εποχιακή εργασία (οδηγία 2014/36/ΕΚ) και η οδηγία για τους ενδοεταιρικώς μετατιθεμένους (οδηγία 2014/66/ΕΕ του Συμβουλίου). Η Σουηδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

12. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio — Τηλ.: +32 229 56172, Stephan Meder — Τηλ.: +32 229 13917)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή παραπέμπει την ΑΥΣΤΡΙΑ στο Δικαστήριο σχετικά με την πιστοποίηση των μηχανοδηγών τρένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Αυστρία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν συμμορφώθηκε πλήρως με τους ενωσιακούς κανόνες για την πιστοποίηση των μηχανοδηγών τρένων (οδηγία 2007/59/ΕΚ). Η απόφαση για την παραπομπή οφείλεται στο γεγονός ότι η αυστριακή αρχή που διορίστηκε για τους σκοπούς της οδηγίας και η οποία είναι επιφορτισμένη με την αδειοδότηση των μηχανοδηγών τρένων δεν είναι η υπεύθυνη για την ασφάλεια αρχή, αντίθετα με τη ρητή απαίτηση της οδηγίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι εναπόκειται στις αυστριακές αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επανόρθωση αυτής της κατάστασης. Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Αυστρίας με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις εθνικές αρχές τον Νοέμβριο του 2015 και, τον Απρίλιο του 2017, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Αιτιολογημένες γνώμες

Άδειες οδήγησης: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και την ΤΣΕΧΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για την καλή κατάσταση της υγείας των οδηγών

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία και την Τσεχία, με την οποία τις καλεί να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα που έχουν λάβει για τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τις άδειες οδήγησης [οδηγία (ΕΕ) 2016/1106 της Επιτροπής]. Τον Ιούλιο του 2016 τα κράτη μέλη θέσπισαν ενωσιακούς κανόνες στο πλαίσιο των οποίων συμφώνησαν όσον αφορά ορισμένες πτυχές, όπως η καλή κατάσταση της υγείας των οδηγών ως προς τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Η προθεσμία για τη μεταφορά των εν λόγω ενωσιακών κανόνων στο εθνικό δίκαιο έληξε την 1η Ιανουαρίου 2018. Μέχρι σήμερα, η Γερμανία και η Τσεχία έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή μόνο εν μέρει τα μέτρα που έχουν λάβει για τον σκοπό αυτό. Τον Μάρτιο του 2018 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στα οικεία κράτη μέλη. Ωστόσο, κανένα από τα δύο κράτη μέλη δεν έδωσε ικανοποιητική απάντηση στα επιχειρήματα που προέβαλε η Επιτροπή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί πλέον αυτές τις χώρες της ΕΕ να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την οδηγία. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν θεσπίσουν και δεν κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σιδηροδρομική υποδομή: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ και την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για το άνοιγμα και τη διακυβέρνηση της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα και την Ιρλανδία, με τις οποίες τις καλεί να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα που έλαβαν για τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων για το άνοιγμα των αγορών εσωτερικών υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής (οδηγία (ΕΕ) 2016/2370), οι οποίοι αποτελούν μέρος της 4ης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Τον Δεκέμβριο του 2016 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 25 Δεκεμβρίου 2018. Τον Ιανουάριο του 2019 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή με την οποία ζητούσε από την Ελλάδα και την Ιρλανδία να συμμορφωθούν με την οδηγία. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, η Ελλάδα και η Ιρλανδία δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για τον σκοπό αυτό. Έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με τις ενωσιακές απαιτήσεις για τα πλοία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας [οδηγία 2016/1629/ΕΕ και κατ' εξουσιοδότηση οδηγία (EE) 2018/970 της Επιτροπής]. Μέχρι σήμερα, η Ουγγαρία δεν έχει κοινοποιήσει μέτρα για τη μεταφορά των εν λόγω απαιτήσεων στο εθνικό δίκαιο. Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι εθνικές αρχές πρέπει επίσης να δημιουργήσουν ένα σύστημα επιθεώρησης για τον έλεγχο των συμμορφούμενων σκαφών και την έκδοση ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Οι οδηγίες θεσπίζουν ένα κοινό σύστημα τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία και ένα καθεστώς επιθεωρήσεων, και καθιστούν τις απαιτήσεις για τα πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας ενιαίες για όλα τα κράτη μέλη. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Οδική ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο νέα μέτρα ελέγχου των οχημάτων με σκοπό την αύξηση της οδικής ασφάλειας

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία, καλώντας τις εθνικές αρχές της να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (οδηγία 2014/45/ΕΕ), όπως εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2014. Στόχος της νομοθεσίας είναι να βελτιωθούν οι έλεγχοι οχημάτων στην ΕΕ και, κατά συνέπεια, η οδική ασφάλεια. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τους εν λόγω ενωσιακούς κανόνες έως τις 20 Μαΐου 2017. Μέχρι σήμερα, η Πολωνία έχει μεταφέρει την οδηγία μόνο εν μέρει. Η οδηγία καλύπτει τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, τα βαριά ρυμουλκούμενα, τις μοτοσικλέτες και τους ελκυστήρες μεγάλης ταχύτητας. Ορίζει επίσης τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται κατά τον τεχνικό έλεγχο, τις μεθόδους δοκιμών, τι θεωρείται ελάττωμα και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα ελαττώματα. Αυτοί οι ενωσιακοί κανόνες θεσπίζουν ελάχιστες απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις τεχνικού ελέγχου, την εκπαίδευση των ελεγκτών και τους εποπτικούς φορείς. Επιπλέον, η Πολωνία δεν εξέδωσε, δεν δημοσίευσε ούτε κοινοποίησε στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα που έλαβε για τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης (οδηγία 2014/47/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες για την τεχνική οδική επιθεώρηση των φορτηγών, των λεωφορείων, των βαρέων ρυμουλκουμένων και των ελκυστήρων μεγάλης ταχύτητας. Η Πολωνία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή ζητεί από 15 κράτη μέλη να αναβαθμίσουν τη σύνδεση μεταξύ των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων για τους οδικούς μεταφορείς και της νέας έκδοσης του ERRU [European Registers of Road Transport Undertakings (Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων οδικών μεταφορών)]

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, τη Δανία, την Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και τη Φινλανδία, επειδή δεν έχουν αναβαθμίσει τη σύνδεση μεταξύ των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων για τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών και της νέας έκδοσης του ευρωπαϊκού μητρώου επιχειρήσεων οδικών μεταφορών (ERRU), όπως απαιτείται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/480 της Επιτροπής. Το ERRU καθιστά εφικτή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ. Αποτελεί ουσιαστικό μέσο για να εξασφαλίζεται η επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας. Η εφαρμογή νέας και βελτιωμένης έκδοσης του ERRU απαιτεί από τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα συστήματά τους σε εθνικό επίπεδο. Η προθεσμία για την αναβάθμιση της σύνδεσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων έληξε στις 30 Ιανουαρίου 2019. Εάν οι αρχές των οικείων κρατών μελών δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τους αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ναυτικοί: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την εκπαίδευση των ναυτικών

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (οδηγία 2008/106/ΕΚ). Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στη διασφάλιση του σεβασμού των προτύπων εκπαίδευσης των ναυτικών σε ολόκληρη την ΕΕ και συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα. Μέχρι σήμερα, το Βέλγιο δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της Διεθνούς Σύμβασης για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών («σύμβαση STCW»). Ειδικότερα, τα πρότυπα αυτά αφορούν την πιστοποίηση των ναυτικών και τις σχετικές απαιτήσεις, το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που εφαρμόζεται από ένα από τα ιδρύματα ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και τα προσόντα και την κατάρτιση των εκπαιδευτών. Το Βέλγιο έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο το δίκαιο της ΕΕ

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία, επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό δίκαιο ορισμένες διατάξεις των ενωσιακών κανόνων για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (οδηγία 2012/34/ΕΕ). Η οδηγία αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, ιδίως όσον αφορά τα ζητήματα ανταγωνισμού, τη ρυθμιστική εποπτεία και τη χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική του σιδηροδρομικού τομέα, την εξουσία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, τη βελτίωση του πλαισίου για τις επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Τον Νοέμβριο του 2012 τα κράτη μέλη εξέδωσαν την οδηγία και συμφώνησαν να μεταφέρουν τους εν λόγω ενωσιακούς κανόνες στο εθνικό δίκαιο έως τις 16 Ιουνίου 2015. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Τηλεδιόδια: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να παράσχει δίκαιη και άνευ διακρίσεων αμοιβή σε παρόχους υπηρεσιών τηλεδιοδίων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία, επειδή δεν συμμορφώνεται με τις αρχές της δίκαιης και άνευ διακρίσεων αμοιβής των παρόχων ευρωπαϊκών υπηρεσιών τηλεδιοδίων (ΕΥΤ), όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ (απόφαση 2009/750/ΕΚ της Επιτροπής). Στο μέλλον, οι πάροχοι ΕΥΤ θα εισπράττουν διόδια που καταβάλλονται στη Γερμανία. Η αμοιβή που παρέχεται (0,75 % των εσόδων από διόδια) δεν καλύπτει το κόστος των παρόχων ΕΥΤ και είναι πολύ χαμηλότερη από την αμοιβή που προσφέρεται στον εθνικό φορέα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το μοντέλο της αμοιβής των παρόχων ΕΥΤ που εφαρμόζεται στη Γερμανία είναι άδικο και εισάγει διακρίσεις και, ως εκ τούτου, θα θέσει σε κίνδυνο τη διαλειτουργικότητα για τους χρήστες στη Γερμανία. Επιπλέον, ενδέχεται να διακυβεύσει τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς για τις υπηρεσίες ΕΥΤ στην Ευρώπη. Η Γερμανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να θεσπίσει αποτελεσματικές κυρώσεις για παραβάσεις που σχετίζονται με τη χρήση ταχογράφων

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, επειδή δεν συμμορφώνεται με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών [κανονισμός για τους ταχογράφους — κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014]. Τον Φεβρουάριο του 2014 τα κράτη μέλη εξέδωσαν τον κανονισμό βάσει του οποίου οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται πλέον να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται όταν οι ταχογράφοι δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Οι ταχογράφοι δίνουν τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου να ελέγχουν τη συμμόρφωση με την κοινωνική νομοθεσία στον τομέα των οδικών μεταφορών [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και οδηγία 2002/15/ΕΚ] και τα όρια ταχύτητας (οδηγία 92/6/ΕΟΚ). Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές και να μην εισάγουν διακρίσεις, και να είναι σύμφωνες με τις κατηγορίες των παραβάσεων που καθορίζονται στην οδηγία 2006/22/ΕΚ. Επί του παρόντος, η ουγγρική νομοθεσία απαιτεί από τις αρχές επιβολής του νόμου να προβαίνουν μόνο σε προειδοποίηση και να μην επιβάλλουν κυρώσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που παραβαίνουν για πρώτη φορά τον κανονισμό για τους ταχογράφους. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το εν λόγω σύστημα απλής προειδοποίησης δεν πληροί τα προαναφερόμενα κριτήρια για τις κυρώσεις. Αντιβαίνει στον στόχο της σχετικής νομοθεσίας, που είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών, ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και η γενική οδική ασφάλεια. Η Επιτροπή, με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ουγγαρία, κίνησε επισήμως διαδικασία επί παραβάσει. Η Ουγγαρία έχει πλέον δύο μήνες στη διάθεσή της για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα, επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για τον εξοπλισμό πλοίων (οδηγία 2014/90/ΕΕ). Οι κοινοί κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια αφορούν τον εξοπλισμό, όπως τα ατομικά σωσίβια, τα συστήματα καθαρισμού λυμάτων και τα ραντάρ, σε πλοία που φέρουν σημαία της ΕΕ. Η Μάλτα δεν έχει εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός πλοίων (πλοίων υπό σημαία Μάλτας) συνοδεύεται πάντοτε από δήλωση συμμόρφωσης, ούτε εποπτεύει την αγορά επαρκώς. Επιπλέον, η Μάλτα δεν επιθεωρεί πλοία που μετεγγράφονται ούτε εκδίδει πιστοποιητικά για ισοδύναμο ναυτιλιακό εξοπλισμό σε περίπτωση μετεγγραφής του πλοίου. Η Μάλτα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ασφάλεια των σιδηροδρόμων: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να εξασφαλίσει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για σοβαρά σιδηροδρομικά ατυχήματα

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, επειδή δεν έχει εκτελέσει την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο τον Ιούνιο του 2018 [«Επιτροπή κατά Πολωνίας», 13 Ιουνίου 2018 (C-530/16)]. Με την απόφαση αυτή, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Πολωνία δεν θέσπισε τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία του φορέα διερεύνησης. Επιπλέον, οι πολωνικές αρχές δεν θέσπισαν μέτρα, ως προς την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων, όσον αφορά τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους διαχειριστές σιδηροδρομικής υποδομής που ελέγχονται από τον Υπουργό Μεταφορών. Η ανεξαρτησία είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση αποτελεσματικής έρευνας και την πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων. Η Πολωνία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αποδείξει ότι η απόφαση του Δικαστηρίου πράγματι εκτελέστηκε. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ, ζητώντας από το Δικαστήριο να επιβάλει στο εν λόγω κράτος μέλος χρηματικές ποινές.

 

13. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock — Τηλ.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough — Τηλ.: +32 229 87183)

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Φορολογία: Η Επιτροπή παραπέμπει το ΒΕΛΓΙΟ στο Δικαστήριο λόγω της φορολογικής μεταχείρισης των φορολογουμένων που επενδύουν σε ακίνητα στο εξωτερικό
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει το Βέλγιο στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν εφάρμοσε πλήρως τους κανόνες για τον υπολογισμό των εισοδημάτων από μισθώματα. Η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση και να αποθαρρύνει τους κατοίκους Βελγίου να αγοράσουν ακίνητα στο εξωτερικό. Το Δικαστήριο, στην απόφαση που εξέδωσε στις 12 Απριλίου 2018 [Επιτροπή κατά Βελγίου (C-110/17), έκρινε ότι οι βελγικές διατάξεις περί εισοδήματος από μισθώματα αντιβαίνουν στο δίκαιο της ΕΕ. Το εισόδημα των φορολογουμένων στο Βέλγιο από μισθώματα ακινήτων που βρίσκονται στο εξωτερικό υπολογίζεται με βάση την πραγματική μισθωτική αξία, ενώ για τα ακίνητα που βρίσκονται στο Βέλγιο βασίζεται στην τεκμαρτή κατά το κτηματολόγιο αξία, δηλαδή στην αξία που υπολογίζεται με βάση την περιγραφή και την εκτίμηση του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι το Βέλγιο δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ και άρθρο 40 της συμφωνίας ΕΟΧ). Η Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο της ΕΕ να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού ύψους 4 905,90 ευρώ ημερησίως μεταξύ, αφενός, της επόμενης ημέρας μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία, και, αφετέρου, είτε της συμμόρφωσης του Βελγίου είτε της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης, δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, με κατώτατο κατ' αποκοπή ποσό ύψους 2 029 000,00 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 22 076,55 ευρώ από την ημέρα της πρώτης απόφασης μέχρι την πλήρη συμμόρφωση ή μέχρι την έκδοση δεύτερης δικαστικής απόφασης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Φορολογία: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ στο Δικαστήριο, επειδή δεν εφαρμόζει τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ για τους αγρότες
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν εφαρμόζει σωστά το καθεστώς ενωσιακού φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τους αγρότες. Σύμφωνα με τους ισχύοντες ενωσιακούς κανόνες, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ένα κατ' αποκοπήν καθεστώς ΦΠΑ (οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου), το οποίο επιτρέπει στους αγρότες να χρεώνουν στους πελάτες τους ένα σταθερό ποσό —ή «κατ' αποκοπή συμψηφισμό»— για τα γεωργικά τους προϊόντα και υπηρεσίες. Με τη σειρά τους, οι αγρότες δεν μπορούν να αξιώσουν αντιστάθμιση για τον ΦΠΑ που έχουν ήδη καταβάλει. Κανονικά, το καθεστώς θα έπρεπε να χρησιμοποιείται από τους αγρότες που είναι πιθανό να συναντήσουν διοικητικές δυσκολίες κατά την εφαρμογή των συνήθων κανόνων ΦΠΑ ή των απλουστευμένων κανόνων για τις μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η Γερμανία εφαρμόζει εξ ορισμού το κατ' αποκοπή καθεστώς σε όλους τους αγρότες, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, είτε αντιμετωπίζουν τέτοιες διοικητικές δυσκολίες είτε όχι. Οι μόνοι αγρότες που δεν μπορούν να επωφεληθούν από το καθεστώς είναι οι κτηνοτρόφοι εμπορικών εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του γερμανικού ανώτατου ελεγκτικού φορέα (Bundesrechnungshof), οι Γερμανοί αγρότες στους οποίους εφαρμόζεται το κατ' αποκοπήν καθεστώς λαμβάνουν επίσης υπεραντιστάθμιση για το ποσό του ΦΠΑ εισροών που έχουν καταβάλει. Αυτό δεν επιτρέπεται βάσει των ενωσιακών κανόνων και προκαλεί σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, ιδίως υπέρ των μεγάλων αγροτών που δεν συναντούν δυσκολίες όσον αφορά το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιτιολογημένες γνώμες

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να θέσει τέλος στις παράνομες φορολογικές ελαφρύνσεις στον κλάδο των θαλαμηγών της ΙΤΑΛΙΑΣ και της ΚΥΠΡΟΥ

Η Επιτροπή λαμβάνει σήμερα περαιτέρω μέτρα για να θέσει τέλος στις παράνομες φορολογικές ελαφρύνσεις στον κλάδο των θαλαμηγών της Ιταλίας και της Κύπρου. Η σημερινή νομική διαδικασία αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Επιτροπής να εξαλείψει τις αθέμιτες πρακτικές φοροαποφυγής στην ΕΕ. Στο πλαίσιο της σημερινής δέσμης παραβάσεων, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν έλαβε μέτρα κατά του παράνομου συστήματος απαλλαγών για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην τροφοδοσία ναυλωμένων θαλαμηγών στα ύδατα της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Ιταλία και την Κύπρο, επειδή δεν επιβάλλουν το σωστό ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τη μίσθωση θαλαμηγών. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις αυτού του τύπου μπορεί να επιφέρουν σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου τομέα, τα εν λόγω παράνομα και ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα αντιβαίνουν επίσης στις διαδικασίες δημοσιονομικής εξυγίανσης αυτών των κρατών μελών. Από την αρχή της θητείας της, η Επιτροπή Γιούνκερ πρωτοστατεί στις προσπάθειες που καταβάλλονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την πάταξη της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Όσον αφορά τον ΦΠΑ, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ, που θα είναι λιγότερο ευάλωτος στην απάτη και θα εντείνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Το πρόβλημα της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά μόνο με τις συντονισμένες, κοινές προσπάθειες των κρατών μελών. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Αιτιολογημένες γνώμες

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να ευθυγραμμίσει τους κανόνες του για τη δυνατότητα έκπτωσης φόρου από την καταβολή διατροφής με το δίκαιο της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, καλώντας το να τροποποιήσει τη νομοθεσία του σχετικά με τη δυνατότητα έκπτωσης των ποσών που καταβάλλονται για διατροφή από το φορολογητέο εισόδημα των φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής. Επί του παρόντος, το Βέλγιο αρνείται στους φορολογουμένους κατοίκους αλλοδαπής τη δυνατότητα έκπτωσης των ποσών που καταβάλλουν για διατροφή, όταν το κράτος μέλος κατοικίας δεν είναι σε θέση να λάβει υπόψη τη φοροδοτική τους ικανότητα και την προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση, λόγω του χαμηλού ποσού του παγκόσμιου εισοδήματός τους. Η άρνηση αυτή ζημιώνει τους φορολογουμένους κατοίκους αλλοδαπής που έκαναν χρήση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων που καθιερώνεται στο άρθρο 45 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 28 της συμφωνίας ΕΟΧ. Εάν το Βέλγιο δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να το παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Τελωνειακή Ένωση: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να εξασφαλίσει αναλογικές κυρώσεις για τη μη δήλωση ρευστών διαθεσίμων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, επειδή δεν θέσπισε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τη μεταφορά ρευστών διαθεσίμων αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 000 ευρώ. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2005], κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δηλώνει εάν φέρει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 10 000 ευρώ. Η υποχρέωση δήλωσης των ρευστών διαθεσίμων αποσκοπεί στην εξασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου των κινήσεων ρευστών διαθεσίμων και στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Όταν διαπιστώνεται έλλειψη συμμόρφωσης με την υποχρέωση δήλωσης στη Βουλγαρία, οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν σε κατάσχεση των μη δηλωθέντων ποσών και επιβάλλουν πρόσθετες χρηματικές κυρώσεις ή ποινές φυλάκισης. Το Δικαστήριο της ΕΕ έχει ήδη εκδώσει δύο υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες το καθεστώς κυρώσεων που επιβάλλει η Βουλγαρία είναι ασυμβίβαστο με την αρχή της αναλογικότητας του δικαίου της ΕΕ (υπόθεση C-707/17 και συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-335/18 και C-336/18). Εάν η Βουλγαρία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της σχετικά με την περιορισμένη δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα σχετικά με τη νομοθεσία της για τη φορολογία εισοδήματος η οποία περιορίζει τη δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή, όπως ερμηνεύεται από τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδώσει οι ελληνικές φορολογικές αρχές. Ενώ τόσο τα επιχειρηματικά κέρδη που παράγονται στην Ελλάδα όσο και τα επιχειρηματικά κέρδη που παράγονται σε άλλο κράτος της ΕΕ / του ΕΟΧ υπόκεινται σε φορολόγηση στην Ελλάδα, η μεταχείριση των ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή περιορίζεται. Η εν λόγω διαφορετική μεταχείριση συνιστά περιορισμό του δικαιώματος εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ). Εάν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να ευθυγραμμίσει τους φορολογικούς συντελεστές για ορισμένα ενεργειακά προϊόντα με το κατώτατο όριο της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία, επειδή επιτρέπει στις επιχειρήσεις έντασης ενέργειας να εξαιρούν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ορισμένα προϊόντα που υπόκεινται σε εναρμονισμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία, ορισμένα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις έντασης ενέργειας και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ της ΕΕ) απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο κανόνας αυτός ευνοεί τις εξαιρετικά ρυπογόνες δραστηριότητες, αντιβαίνει στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και προκαλεί σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ. Ο εθνικός κανόνας της Πολωνίας αντιβαίνει επίσης στους κανόνες της ΕΕ για τη φορολογία της ενέργειας (οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου). Εάν η Πολωνία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να καταργήσει την υποχρέωση των φορολογουμένων κατοίκων αλλοδαπής να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, επειδή υποχρεώνει τους φορολογουμένους κατοίκους αλλοδαπής να διορίζουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, φορολογικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στην Ισπανία. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον κόστος και εμπόδια για τους φορολογουμένους. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται την ανάληψη του κόστους αμοιβής του εν λόγω αντιπροσώπου. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο αντιπρόσωπος πρέπει να κατοικεί στην Ισπανία εμποδίζει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών για τα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ. Οι εν λόγω νομικές υποχρεώσεις παραβιάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την ελευθερία εγκατάστασης, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων (άρθρα 45, 49 και 56 της ΣΛΕΕ), στον βαθμό που επιβάλλουν πρόσθετες δαπάνες στους φορολογουμένους που είναι κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίες ενδέχεται να τους αποθαρρύνουν να δραστηριοποιηθούν ή να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στην Ισπανία. Εάν η Ισπανία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές, αιτιολογημένες γνώμες και περατώσεις υποθέσεων

Φορολογία: Η Επιτροπή εγκρίνει δέσμη διαδικασιών επί παραβάσει σχετικά με τους κανόνες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία και την Ιρλανδία, με την οποία τις καλεί να εφαρμόσουν το μέτρο περιορισμού των τόκων, όπως απαιτείται από τις πρακτικές κατά της φοροαποφυγής [οδηγία κατά της φοροαποφυγής — οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου]. Εάν η Αυστρία και η Ιρλανδία δεν λάβουν μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στις αρχές των εν λόγω χωρών. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Δανία, επειδή δεν κοινοποίησε εθνικά μέτρα εφαρμογής των κανόνων για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ) της εν λόγω οδηγίας, οι οποίοι έχουν ως στόχο να αποτρέψουν τη μετατόπιση των κερδών σε χώρες με χαμηλό ή μηδενικό φορολογικό συντελεστή. Εάν η Δανία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης σήμερα να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά του Βελγίου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κύπρου, της Πορτογαλίας και της Τσεχίας, αφού έχουν πλέον εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για κοινοποίηση στην Επιτροπή των αντίστοιχων κανόνων τους σχετικά με την καταπολέμηση της φοροαποφυγής κατ' εφαρμογή της οδηγίας.

Προειδοποιητικές επιστολές

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να αναγνωρίσει τη συμφωνία μεταφοράς κερδών και ζημιών που έχει συναφθεί με εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία, επειδή αρνείται να αναγνωρίσει τις συμφωνίες μεταφοράς κερδών και ζημιών —που αποτελούν προϋπόθεση για τους σκοπούς της φορολογικής ενοποίησης— τις οποίες έχουν συνάψει επιχειρήσεις που έχουν μετεγκαταστήσει τον τόπο διοίκησής τους στη Γερμανία. Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους της ΕΕ / του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), αλλά μεταφέρουν τον τόπο διοίκησής τους στη Γερμανία, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις επίσημες απαιτήσεις καταχώρισης για την αναγνώριση των εν λόγω συμφωνιών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η γερμανική φορολογική αρχή απαιτεί η συμφωνία να έχει καταχωριστεί στην έδρα της εταιρείας, ενώ αρνείται να αναγνωρίσει ότι η εγγραφή σε εμπορικό μητρώο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ / του ΕΟΧ είναι ισοδύναμη με την εγγραφή σε εθνικό εμπορικό μητρώο. Αυτό σημαίνει ότι ο όμιλος εταιρειών αντιμετωπίζεται λιγότερο ευνοϊκά απ' ό,τι οι όμιλοι των οποίων όλα τα μέλη έχουν την καταστατική έδρα τους στη Γερμανία. Αυτό αποτρέπει τις εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ / του ΕΟΧ να συστήνουν επιχείρηση στη Γερμανία. Η Γερμανία είχε ήδη τροποποιήσει τη νομοθεσία της, αλλά οι εν λόγω νομοθετικές τροποποιήσεις θα στερούνταν αντικειμένου εάν η γερμανική φορολογική αρχή εξακολουθήσει να αρνείται τα οφέλη της φορολογικής ενοποίησης με το επιχείρημα ότι δεν πληρούνται οι τυπικές απαιτήσεις της συμφωνίας μεταφοράς κερδών και ζημιών. Ως εκ τούτου, οι κανόνες αυτοί είναι πιθανό να αποτρέψουν τις εταιρείες από την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη Συνθήκη σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ και άρθρο 31 της συμφωνίας ΕΟΧ). Εάν η Γερμανία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις γερμανικές αρχές.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να τροποποιήσει τους κανόνες για τον ΦΠΑ όσον αφορά τις υπηρεσίες επεξεργασίας μετρητών

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, επειδή εξαιρεί διάφορες υπηρεσίες επεξεργασίας μετρητών από τον ΦΠΑ, π.χ. τη συνοδεία μετρητών, την προετοιμασία του εφοδιασμού των μηχανημάτων ανάληψης μετρητών με μετρητά, την αποθήκευση μετρητών και την εξαγωγή πλεοναζόντων ρευστών διαθεσίμων. Οι κανόνες της ΕΕ (οδηγία για τον ΦΠΑ, οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) δεν επιτρέπουν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις εν λόγω υπηρεσίες. Εάν η Πολωνία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις πολωνικές αρχές.