ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ειδήσεις

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε, και στα 27 κράτη μέλη, 226 έργα τα οποία θα στηρίξουν τις προσπάθειες των κρατών μελών να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εθνικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης. Οι εν λόγω δράσεις στήριξης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) και θα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 102,6 εκατ. ευρώ για το έτος 2021, ενώ στόχος τους θα είναι η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την ετήσια έκθεσή της σχετικά με το σύστημα Safety Gate, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα, το οποίο συμβάλλει στην απόσυρση επικίνδυνων μη εδώδιμων προϊόντων από την αγορά. Η έκθεση δείχνει ότι ο αριθμός των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι αρχές σε συνέχεια προειδοποιήσεων αυξάνεται από έτος σε έτος, φθάνοντας τις 5 377, έναντι 4 477 το 2019. Το 9 % όλων των προειδοποιήσεων που καταγράφηκαν το 2020 αφορούσε προϊόντα σχετικά με την COVID-19, κυρίως ακατάλληλες μάσκες προστασίας. Άλλα παραδείγματα επικίνδυνων προϊόντων που συνδέονται με τη νόσο COVID-19 τα οποία κοινοποιούνται στο σύστημα Safety Gate είναι απολυμαντικά που περιέχουν τοξικές χημικές ουσίες, όπως η μεθανόλη που μπορεί να προκαλέσει τύφλωση ή ακόμη και θάνατο σε περίπτωση κατάποσης, ή απολυμαντικά υπεριώδους ακτινοβολίας που εκθέτουν τους χρήστες σε έντονη ακτινοβολία προκαλώντας ερεθισμό του δέρματος.