ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ EUROPE DIRECT ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2018-2020) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ COMM/NIC/ED/2018-2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Γενικής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή εταίρων για τη λειτουργία «Κέντρων Πληροφόρησης Europe Direct» (Europe Direct Information Centres - EDIC) . Οι επιτυχόντες δικαιούνται να λάβουν επιχορήγηση δράσεων και τεχνική βοήθεια που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να διεξάγουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων επικοινωνίας ως EDIC.

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η δημιουργία ενός δικτύου EDIC που θα ασχολείται με θέματα της ΕΕ τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινό σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, θα προάγει τον διάλογο σε ζητήματα της ΕΕ και θα συνεργάζεται με άλλα δίκτυα πληροφόρησης και σημεία επαφής σε ενωσιακό  ή τοπικό επίπεδο.
Ως υποψήφιος αιτών, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να τηρήσετε τους κανόνες και τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Παράρτημα 1 Έντυπο αίτησης, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου σημείων ελέγχου με τα παραρτήματά της
Παράρτημα 1 Έντυπο αίτησης, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου σημείων ελέγχου με τα παραρτήματά της (επεξεργάσιμη έκδοση)

Παράρτημα A Εκτιμώμενος προϋπολογισμός
Παράρτημα A Εκτιμώμενος προϋπολογισμός (επεξεργάσιμη έκδοση)

Παράρτημα B Υπεύθυνη δήλωση
Παράρτημα B Υπεύθυνη δήλωση (επεξεργάσιμη έκδοση)

Παράρτημα 2 Υπόδειγμα συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης με τα παραρτήματά της

Παράρτημα I Σχέδιο δράσης

Παράρτημα III α) Υπόδειγμα ειδικής συμφωνίας επιχορήγησης για επιχορηγήσεις υπό μορφή κατ’ αποκοπή ποσών

Παράρτημα III β) Υπόδειγμα ειδικής συμφωνίας επιχορήγησης για επιχορηγήσεις υπό μορφή επιστροφής επιλέξιμων δαπανών που πράγματι καταβλήθηκαν

Παράρτημα III γ) Υπόδειγμα ειδικής συμφωνίας επιχορήγησης για επιχορηγήσεις υπό μορφή κατ’ αποκοπή ποσών και υπό μορφή επιστροφής επιλέξιμων δαπανών που πράγματι καταβλήθηκα

Παράρτημα IV Υπόδειγμα τελικής τεχνικής έκθεσης

Παράρτημα V Υπόδειγμα τελικής οικονομικής κατάστασης
Παράρτημα V Υπόδειγμα τελικής οικονομικής κατάστασης (επεξεργάσιμη έκδοση)

Παράρτημα XIII α) Υπόδειγμα ετήσιου σχεδίου επικοινωνίας

Παράρτημα VIII β) Υπόδειγμα εκτιμώμενου προϋπολογισμού για τα ετήσια σχέδια επικοινωνίας
Παράρτημα VIII β) Υπόδειγμα εκτιμώμενου προϋπολογισμού για τα ετήσια σχέδια επικοινωνίας (επεξεργάσιμη έκδοση)

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/08/2017 – 13:00 (GMT + 2)