Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page
Menu

Culture and Creativity

Document library
Search documents, publications and other resources
Number of documents: 187

Type

Topic

Year of publication

Results: 24 documents

Rådets resolution om arkitektonisk kvalitet i stads- och landsbygdsmiljön

EU-länderna uppmanades att ”främja den arkitektoniska kvaliteten genom förebildliga offentliga byggnadsverk”, bland annat genom strukturfonderna.

EUT nr C 073, 6.3.2001, s. 6–7

File hosted on EUR-Lex

Resolucija Sveta o kakovosti arhitekture v mestnih in podeželskih okoljih

Ta je države članice spodbudila, naj „spodbujajo kakovost arhitekture z zglednimi javnimi nepremičninskimi politikami“, vključno s strukturnimi skladi.

UL C 73, 6.3.2001, str. 6–7.

File hosted on EUR-Lex

Uznesenie Rady o architektonickej kvalite v mestskom a vidieckom prostredí

V uznesení sa členské štáty vyzývajú k tomu, aby „podporovali architektonickú kvalitu prostredníctvom príkladných politík týkajúcich sa verejných budov“, a to aj prostredníctvom štrukturálnych fondov.

Úradný vestník EÚ C 073, 6.3.2001, s. 6 – 7

File hosted on EUR-Lex

Rezoluția Consiliului privind calitatea arhitecturii în mediul urban și în cel rural

Aceasta a încurajat statele membre să „promoveze calitatea arhitecturală prin intermediul unor politici exemplare în domeniul construcțiilor publice”, inclusiv prin intermediul fondurilor structurale.

Jurnalul Oficial C 073, 6.3.2001, p. 0006 - 0007

File hosted on EUR-Lex

Resolução do Conselho relativa à qualidade arquitetónica no meio urbano e rural

Isto incentiva os Estados-Membros a «promoverem a qualidade arquitetónica através de políticas exemplares de construções públicas», nomeadamente através dos Fundos Estruturais.

Jornal Oficial C 073 de 6/3/2001, p. 6.

File hosted on Eur-Lex

We are currently in the process of translating this page into other official EU languages.