Predstavništvo u Hrvatskoj

Informacijske usluge

/croatia/file/shutterstock-123421609jpg_hr

EU nadohvat ruke

Znate li svoja prava ako se preselite u drugu zemlju EU-a? Tko će vam pomoći kada naiđete na administrativne zapreke u drugoj zemlji EU-a?  Kako  možete  ponuditi svoje usluge  u drugim zemljama?  Što  učiniti ako  strani trgovac  odbije  povrat  neispravnog proizvoda ?

Kako bi omogućila najizravniji i učinkovit dotok informacija , Europska komisija je osnovala mrežu konzultantskih i informacijskih centara koji služe široj javnosti ili na nacionalnoj razini ili rade izravno u regijama. 

Pregled EU mreža koje djeluju u Hrvatskoj

 

 Mreža Europe Direct 

Osobni razgovor
• Ako želite s nekim osobno razgovarati, posjetite jedan od informacijskih centara Europe Direct u Hrvatskoj u gradu koji vam je najbliži.
• U tim centrima možete dobiti pomoć i savjete o pravima koja vam daje europsko zakonodavstvo te informacije o lokalnim događanjima povezanima s tim pitanjima.

Informacijski centri Europe Direct (EDIC) - EU u vašoj regiji
Europska komisija podupire mrežu pružatelja informacija u Europi, uključujući informacijske centre Europe Direct (EDIC). Ako tražite savjet, pomoć u susjedstvu ili lokalni forum za promicanje dijaloga i svijesti o politikama EU-a, možete se obratiti najbližem informacijskom centru. EDIC-ovi odgovaraju na pitanja vezana uz:
• vaša prava u Europskoj uniji, sredstvima financiranja itd.
• pozive na lokalne informacijske/kontaktne događaje vezane uz EU
• dokumente i publikacije EU-a
• upućivanje na druge izvore informacija
• podatke za kontakt s nadležnim ustanovama.

Europski dokumentacijski centri (EDC) - Knjižnica EU-a u blizini vašeg doma  
Europski dokumentacijski centri (EDC) mreža su koju je Europska komisija osnovala 1963. godine. Godine 2005. mreža EDC-ova postala je dio mreže informacijskih centara Europe Direct. U državama članicama EU-a postoji oko 400 europskih dokumentacijskih centara koji su smješteni u ustanovama za visoko obrazovanje ili istraživačkim centrima, a glavni zadaci su im:
• promicati i razvijati studijska i istraživačka djelovanja u području europske integracije
• omogućiti javnosti pristup informacijama i izvorima o EU-u i njegovim politikama, osobito u akademskom i sveučilišnom okruženju
• sudjelovati u raspravama o EU-u, kada je to prikladno, u suradnji s drugim europskim informacijskim službama i mrežama za prijenos informacija.

 

 Zapošljavanje i mobilnost 

Europska poduzetnička mreža (Enterprise Europe Network)
Misija Europske poduzetničke mreže jest poboljšanje konkurentnosti te pružanje podrške malim i srednjim poduzetnicima u razvoju vlastitih inovacijskih sposobnosti i informiranju o politikama Europske komisije, mogućnostima financiranja, transnacionalne suradnje itd. Mreža pruža potporu i savjet gospodarstvenicima diljem Europe te im pomaže maksimalno iskoristiti mogućnosti Europske Unije i jedinstvenog europskog tržišta. Usluge EEN Mreže specifično su kreirane za male i srednje poduzetnike (MSP) ali su dostupne i poslovnim institucijama, istraživačkim centrima te sveučilištima u cijeloj Europi. Kontaktni centri u Hrvatskoj nalaze se u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zagrebu i Varaždinu.

EUGO
Želite istražiti nove poslovne mogućnosti ili proširiti poslovanje na jednu od država članica? Planirate pokrenuti novi posao u svojoj zemlji? Onda su „jedinstvene kontaktne točke” ono što trebate.

Vaša Europa
Praktični vodič za poslovanje u Europi.

EURES - paneuropska mreža za traženje zaposlenja - Europski portal za poslovnu mobilnost
Mreža EURES (mreža za mobilnost osoba koje traže posao) mreža je za suradnju između Europske komisije i javnih službi za zapošljavanje država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP: države članice EU-a, uključujući Norvešku, Island i Lihtenštajn) i ostalih partnerskih organizacija. Švicarska također sudjeluje u EURES-u. EURES savjetnici pružaju informacije putem elektronske pošte, telefona, te u osobnom kontaktu (grupnom ili individualnom). Nakon inicijalnog upita procijenit će koji tip usluge najbolje odgovara Vašim potrebama. Obratite se EURES savjetniku zaduženom  za županiju Vašeg prebivališta: EURES Hrvatska ili posjetite Facebook-stranicu.

EU - OSHA
Europska agencija za zaštitu na radu radi na tome da europska radna mjesta budu sigurnija, zdravija i produktivnija, u korist poduzeća, zaposlenika i vlada. Agencija promiče kulturu sprečavanja rizika kako bi se poboljšali uvjeti rada u Europi.

Euroguidance Centar Hrvatska
Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara koji povezuju sustave profesionalnog usmjeravanja u Europi te promiču mobilnost i pružaju stručnu pomoć savjetnicima za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje. Mreža promiče mobilnost te pomaže u povezivanju savjetnika i pojedinaca kako bi bolje razumjeli mogućnosti dostupne europskim građanima diljem Europe. Posjetite internetsku stranicu Euroguidance centar Hrvatska.

EUROPASS
Europass je portfelj od pet dokumenata namijenjen europskim građanima da stečene vještine i kvalifikacije predstave na jasan i usporediv način na području Europske unije.

 Istraživanje 

EURAXESS – Europska mreža za podršku stranim istraživačima - Istraživači u pokretu
EURAXESS en  je europska mreža za podršku stranim istraživačima koja se sastoji od više od 200 centara u 38 europskih zemalja. Cilj je pružanje savjetodavne pomoći mobilnim istraživačima i uklanjanje prepreka koje sputavaju mobilnost istraživača. Informacije na hrvatskom jeziku potražite na hrvatskom portalu za mobilnost istraživača i pripadajućoj Facebook -stranici.  

OBZOR 2020.
(Horizon 2020) novi je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT). Mreža nacionalnih osoba za kontakt.

 

 Mladi, obrazovanje i kultura 

Program Media
Cilj programa MEDIA  en  promicanje je suradnje između europskih audiovizualnih profesionalaca i profesionalaca iz trećih zemalja. Program pridonosi ostvarenju lisabonskih ciljeva te igra središnju ulogu u promicanju raznolikosti i kulturnog pluralizma. Dodatne informacije o programu u Hrvatskoj zatražite od kontaktne točke Media Desk-a.

Radna skupina stručnjaka za ECVET
Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (European Credit System for Vocational Education and Training – ECVET) je europski instrument namijenjen promidžbi međusobnog povjerenja i mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Osmislile su ga zemlje članice Europske unije u suradnji s Europskom komisijom, a Europski parlament i Vijeće Europske unije usvojili su ga 18. lipnja 2009. godine.

ENIC-NARIC - Portal za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija
Nacionalni centri ENIC-NARIC en  pružaju informacije i savjete o priznavanju diploma, svjedodžbi i drugih stručnih kvalifikacija stečenih u inozemstvu i u različitim obrazovnim sustavima . Osoblje nudi i smjernice o mogućnostima studija u inozemstvu, uključujući informacije o kreditima i stipendijama, kao i praktičnim aspektima života u inozemstvu i priznavanju akademskih kvalifikacija. Informacije o djelokrugu hrvatskog nacionalnog ureda ENIC/NARIC potražite na web-mjestu Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

ERASMUS+
Cilj programa Erasmus+ jest modernizacija i poboljšanje visokog obrazovanja diljem Europe i u ostatku svijeta.
Studenti i osoblje dobivaju priliku razviti svoje vještine i povećati mogućnosti zapošljavanja. Sveučilišta i poduzeća razmjenjivat će dobre prakse u okviru Udruživanja znanja.
Ustanove visokog obrazovanja iz država sudionica mogu surađivati s onima iz susjednih država, balkanskih država koje nisu članice EU-a, Azije, Afrike i Latinske Amerike na razvoju svojih obrazovnih sustava.

eTwinning
eTwinning nudi platformu za odgojno – obrazovne djelatnike (učitelje, ravnatelje, knjižničare, itd), koji rade u školama i dječjim vrtićima europskih država sudionica eTwinninga. Putem ove platforme članovi mogu komunicirati, surađivati, razvijati projekte, razmjenjivati znanja i iskustva te postati dijelom najzanimljivije obrazovne zajednice u Europi.

REFERNET
ReferNet je mreža institucija koju je uspostavio Cedefop 2002. godine s ciljem pružanja informacija o nacionalnim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama članicama EU, Islandu i Norveškoj. ReferNet pomaže Cedefop-u bolje razumjeti pravni okvir te institucije uključene u strukovno obrazovanje i osposobljavanje u pojedinim zemljama te pratiti razvoj i trendove u spomenutim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Eurodesk
Eurodesk je besplatni info-servis Europske komisije mladima i svima koji rade s mladima pruža kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja.
Hrvatski Eurodesk centar dio je europske mreže koju čine središnji ured u Bruxellesu, nacionalni koordinatori iz 34 europske države i preko 1200 lokalnih i regionalnih partnera - multiplikatora.
Od 2014. godine Eurodesk djeluje kao potporna struktura programu Erasmus+ u području mladih. Facebook

Euroguidance
Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Nacionalni Euroguidance centar promiče mobilnost i europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj, a djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije

EURYDICE
Mreža Eurydice nastoji unaprijediti europsku suradnju u području obrazovanja. Misija je mreže sudionicima u donošenju obrazovnih politika na europskoj, nacionalnim te lokalnim razinama osigurati podatke i analize koje će im pomoći u odlučivanju.
Letak o obrazovnim sustavima i politikama u 36 zemalja Europe.

 

 Građani 

Europska migracijska mreža (EMN)
Mreža uspostavljena radi zadovoljavanja potreba institucija i tijela Unije i država članica koja pruža ažurirane, objektivne, pouzdane i usporedive informacije o migracijama i azilu u skladu s politikama Unije. Kontakt en

Program Europa za građane  2014. - 2020.
Svrha programa je poticati razvoj aktivnog europskog građanstva davanjem financijskih potpora organizacijama koje rade na osnaživanju osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji kroz umrežavanje i razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka. Programom se također nastoji osnaživati interkulturalni dijalog na europskoj razini povezivanjem građana i poticanjem suradnje neprofitnih organizacija i jedinica lokalne i regionalne samouprave diljem zemalja članica Programa.

 

 Zaštita okoliša

EIONET - Europska informacijska i promatračka mreža (European Environment Information and Observation Network)
Europska agencija za zaštitu okoliša (EEA) preko EIONET mreže povezuje nacionalne centre za zaštitu okoliša. Kontaktna točka u Hrvatskoj je Agencija za zaštitu okoliša - EIONET mreža

Green spider network (GSN) en - kontakt Agencija za zaštitu okoliša