Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1941/18

Produkt:  Boldbolle

Navn: Hoppboll

Batchnummer/stregkode:  6885431442087

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: Ukendt

Type/modelnummer:  Ukendt

Risikotype: Kemikalie, Miljø
Den røde plast i bolten indeholder korte chlorparaffiner (SCCP) (målt værdi op til 0,215 %.Desuden indeholder plasten diisobutylphthalat (målt værdi op til 28 %).
SCCP er fortsat i miljøet, er giftig for organismer, der lever i vand med lave koncentrationer og bioakkumulerer i dyreliv og mennesker, og som udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Diisobutylhylphthalat kan skade det ufødte barn og mistænkes for at skade forplantningsevnen.Stoffet kan også være fatalt, hvis det indtages og kommer i luftvejene, er meget giftig for vandlevende organismer og har langvarige virkninger og meget giftig for vandlevende organismer.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen) og kravene i direktivet om sikkerhedskrav til legetøj.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

Beskrivelse:  En rød spids og to håndtag.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Sverige