Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1792/17

Výrobek:  Gymnázika

Název: Door Gym Power trainer

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Vybavení pro sport a volný čas

Značka: Chrome

Typ/číslo modelu:  JL-IG03jiulin

Druh rizika: Chemické, Životní prostředí
Černý kaučuk obsahuje 2,2 % chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) chrysen (naměřená hodnota:7,5 mg/kg).
SCCP přetrvávají na životním prostředí a k bioakumulaci u volně žijících zvířat a lidí, což představuje riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Chrysen může vyvolat rakovinu a má podezření, že způsobuje genetické účinky a je toxický pro vodní organismy.Výrobek není v souladu s nařízením Komise č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách) a nařízením REACH.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Varování spotřebitelů před riziky

Popis:  Kovová tyč pro rám dveří se dvěma měkkými gumovými svorkami v obalech, které jsou zabaleny do krabičky o dlouhé kartonové lepenkové krabici.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Norsko