Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1552/15

Výrobek:  Toaletní sedačka pro děti

Název: SOFT BABY POTTY SEAT

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby

Značka: Beautiful Beginnings

Typ/číslo modelu:  RI433 (28832)

Druh rizika: Chemické, Životní prostředí
Sedadlo obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 8 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.Kromě toho obsahuje plast až 0,071 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

Popis:  Toaletní sedadlo pro děti, modré s bílými tečkami, umístěné na toaletním sedadle.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Švédsko