Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0619/12

Výrobek:  Kyanoakrylátový lepidlo „super Gel – Extra Super Power – Kyankrylát 3 g“

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód:  8 395796 800578

Typ varování: Závažné

Kategorie: Chemické výrobky

Značka: Angel del Rio

Typ/číslo modelu:  Kód produktu:Č. M-18–10;

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 20 % chloroformu.Kromě toho obsahuje 0,08 % dichlormethanu a 0,03 % dichlorethanu, jakož i jiné sloučeniny (akrylonitril, methylmethakrylát, benzen, tetrachlormethan, triethylfosfát) klasifikované jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), se směrnicí o nebezpečných přípravcích (1999/45/ES) a s nařízením REACH.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgány.

Popis:  Kyanoakrylátový klik obsahující čtyři kovové zkumavky s plastovými zátkami, z nichž každá obsahuje 3 gramů tekutých lepidel a každá je opatřena nápisem „Super Glue“ červeně na žlutém pozadí.Trubky jsou obsaženy v balení.Přední strana karty je opatřena nápisy „super Glue“, „Bonds-Ruber Metal-Glkostics-Ceramics-Wood“, „AdR“, „Extra Super Power“ a „Varování této kůže z klih se uchovávají v sekundách z dosahu dětí“ v červené, žluté a bílé barvě;zadní část karty je opatřena nápisy v angličtině, pokud jde o složení lepidla a návodu k použití a značku „CE“, která je odlišná od značky Společenství.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Itálie