Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 50 ( Zveřejněno: 22/12/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0849/06       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserová ukazovátka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 

Tyto výrobky představují pro spotřebitele riziko, protože chybí pokyny a varování: „laserový ukazatel – nebezpečí pro oči.


Neuvádějte přímo proti laserovému svazku ani s ohledem na její reflexi; totéž neplatí pro nechráněné oko.“
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Povinnost uvádět na výrobku správnou značku a varovat spotřebitele, pokud jde o rizika, která tento výrobek představuje (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Povinnost uvádět na výrobku správnou značku a varovat spotřebitele, pokud jde o rizika, která tento výrobek představuje

 
Popis:  Kategorie: Laserová ukazovátka Výrobek: Laserová ukazovátka Značka: „VEGA“ 1800 Druh/číslo modelu: 862018000001
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0848/06       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tekutý incense
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 95 % isobutyldusitanů, které jsou klasifikovány jako karcinogenní (kategorie 2), a tudíž zakázané ve spotřebních výrobcích podle směrnice 76/769/EHS.Vdechování přípravku může způsobit podráždění dýchacích cest, závratě, slabosti a bolesti hlavy.
V případě dlouhodobého inhalace může nastat neurologické příznaky. Přímý kontakt nebo vystavení par nebo mlhu může způsobit stinování, trhnutí, zarudnutí a otok. Přímý kontakt s kůží může způsobit podráždění. Opakované styku s kůží může způsobit ekzém. V případě požití může dojít k podráždění a zraněnosti střevního traktu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem

 
Popis:  Kategorie: Chemické výrobky Výrobek: Tekutý incense Značka: SÍTINA Druh/číslo modelu: Položka č. 1101
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0851/06       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Vývoz kaučuku z osobních lodí
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje vážné chemické riziko, protože pryžový roztok obsahuje přibližně 90 % benzenu. Benzen je klasifikován jako karcinogenní (kategorie 1), mutagenní (kategorie 2) a toxický (T, R45/48/23/24/25). Podle evropských právních předpisů nesmí být přípravky s obsahem hmoty 0,1 % nebo více benzenu uváděny na trh.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem

 
Popis:  Kategorie: Chemické výrobky Výrobek: Vývoz kaučuku z osobních lodí Značka: SOUBOR NÁSTROJŮ Druh/číslo modelu: Neznámý
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0841/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noc Not Noc Light
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a hoří, protože:


— zátka nemá pojistku, která by byla v rozporu s požadavky, a proto je v důsledku přetížení nebo poruchy pravděpodobné přehřátí;Vnitřní spoje nejsou trvalé a nelze ji rozšířit, lze je oddělit za univerzální nástroj;— je možné změnit světlo, zatímco noční světlo je svedeno do zásuvky;— noční odstín světla je tvarován způsobem, který může být použit jako hračka pro děti;Vzhledem k tomu, že noční světlo je pravděpodobně svedeno do nízké plochy, aby se děti mohly pro děti snadno dostat do horké svítilny, a proto je nebezpečí popáleniny zřejmé.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Osvětlovací zařízení Výrobek: Noc Not Noc Light Značka: Llava Brand Druh/číslo modelu: 9950UK, 9951UK a 9952UK
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 10 fotografií

2 ze 10 fotografií

3 ze 10 fotografií

4 ze 10 fotografií

5 ze 10 fotografií

6 ze 10 fotografií

7 ze 10 fotografií

8 ze 10 fotografií

9 ze 10 fotografií

10 ze 10 fotografií

Číslo varování: 0855/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Osvětlení ve vnitřních prostorách s tématem Vánoc
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko: úraz elektrickým proudem a požár:


— nedostatečná ochrana před úrazem elektrickým proudem, protože jednoduchá elektrická instalace je ve styku s neuzemněným pokovováním;— padělaná síťová zátka není v souladu s normou;Padělané pojistky nejsou v souladu s normou;— na nedostatečně hodnoceném kabelu je hodnocena pojistka na rok 13;Napájecí vodiče pro jednotlivé napájecí vodiče se neizolují dvakrát;Spoje ze síťového přívodu k kontrolní krabici nejsou bezpečné;Příčný řez je 0.2sq mm, což je výrazně méně, než se požaduje.Tento výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 60598 a EN 1363.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Pozastavení prodeje objednaného orgánem

 
Popis:  Kategorie: Osvětlovací zařízení Výrobek: Osvětlení ve vnitřních prostorách s tématem Vánoc Značka: Neznámý Druh/číslo modelu: Neznámý
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0859/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítidlo (přenosné svítidlo)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko: elektrický šok, protože:


Existují ostré kovové části, které vyčnívají směrem ke způsobům výroby drátu;Rozměry vidlice nesplňují požadavky normy;Základní izolované dráty přicházející do styku s přístupnými kovovými částmi;Plocha průřezu je menší, než je požadována (0,12 mm²);Není uplatňován žádný kotevní úchyt na ochranu drátů proti tažné síle a zkroucení.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad

 
Popis:  Kategorie: Osvětlovací zařízení Výrobek: Svítidlo (přenosné svítidlo) Značka: IDA Druh/číslo modelu: M-430
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0864/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosné svítidlo pro děti
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko:— elektrický šok, protože výrobek je označen symbolem třídy II místo třídy III; jmenovité napětí uvedené na výrobku je uvedeno na výrobku 230V ~, zatímco je konstruováno tak, aby fungovalo 12 V ~, avšak není označeno na svítidle, že je určeno pro provoz pouze s krátkým elektrickým transformátorem nebo transformátorem na krátko;— popálení proto, že se během zkoušky oddělí výbojka s nárazovým účinkem 0,7 Nm a zkouška pádu z výšky 850 mm se oddělí během zkoušky. Svítilna, která tak má k dispozici, dosáhne při teplotě zkoušky ohřevu 271 °C a stínu, která je rovněž přístupná a dosahuje teploty 96 °C. maximální povolená teplota u přístupných nekovových částí je 75 °C.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgánem

 
Popis:  Kategorie: Osvětlovací zařízení Výrobek: Přenosné svítidlo pro děti Značka: ESTO Austria Druh/číslo modelu: Článek 56294, čárový kód: 9003348835960
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 14 fotografií

2 ze 14 fotografií

3 ze 14 fotografií

4 ze 14 fotografií

5 ze 14 fotografií

6 ze 14 fotografií

7 ze 14 fotografií

8 ze 14 fotografií

9 ze 14 fotografií

10 ze 14 fotografií

11 ze 14 fotografií

12 ze 14 fotografií

13 ze 14 fotografií

14 ze 14 fotografií

Číslo varování: 0865/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelné řetězy
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Oznámené výrobky představují riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, neboť plocha průřezu vnitřního a vnějšího vedení příčného průřezu je menší, než požaduje normá.Kromě toho neexistuje štítek s údaji, který je opatřen požadovaným označením, na němž je uvedeno: Označení CE, jméno a údaje výrobce, typ (kategorie) výrobku a ostatní technické vlastnosti požadované normou. Některé z oznámených výrobků nesou označení „pro vnitřní a vnější použití“, zatímco mohou být bezpečně používány pouze pro vnitřní použití.

Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem

 
Popis:  Kategorie: Osvětlovací zařízení Výrobek: Světelné řetězy Značka: Různé Druh/číslo modelu: 31 ozdobných světelných řetězců v různých typech a počtu modelů: 1) 288 tkalcovská světla (8x36), čárový kód 02061281199 2) 100 tkalcovská světla s hvězdičkou, čárový kód 2061276652 3) 150 Razítko, čárový kód 2061281212 4) 100 bílých světel pro vnitřní použití, čárový kód 5202061265427 5) 100, mini baňka o velikosti 4 mm, 28w, čárový kód 6923543506171 6) CE 100 l/4 mm mini baňka s konektor s hvězdičkou, 14w, čárový kód 6923543510239 7) 4 mm mini baňka 16w CE, čárový kód 6923543506140 8) 140 mini baňka, jazzz 140 l/4f barva, kód 97802105 9) 100 mini baňka jasná, kód 97802068 10) 240 minicibule, jazz 240 l/4f čile, kód 97802211 11) 180 minicibule, jazz 180 l/4f čile, kód 97802167 12) 180 minisvětlice více funkčních cibulí, kód 5203266 13) mini baňka 100 Konečná zátka, kód 5203266 14) 888 nových (xl888cc, čárový kód 5203266888053 15) 360 dvojic klínek xlly 11360, čárový kód 5203266590291 16) 100 tkalcovské světlo xlly 11100w, čárový kód 5203266590093 17) mini baňka 100 více funkcí xl 100 l /g, čárový kód 520326693007 18) 180 tkalcovská světla (xl) xl 180 l/p, čárový kód 5203266397746 19) mini baňka 100 (xl 11100w), čárový kód 520326675100 20) 140 dvojic klínek vl140l/r 21) 140 tkalcovská světla (xl 140 l/w, čárový kód 5203266412210) 22) 200 Pohledávky za deště 23) 240 dvojilwl11240, čárový čárový kód 5203266590178 24) směrové svítilny 100, kód 991012 25) Kód světelného zdroje s 150 svítilnami, kód 146228 26) mini baňka 300, kód 103002 27) 140 tušné světlo 28) 200 Selhání dešťových srážek, kód 880184 29) světelné řetězy s vánočními stromky a Santa Claus 30) Održovací řetěz ve tvaru opěry s Santa Claus 31) Osvětlovací řetěz ve tvaru hart se Santa Claus
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0845/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  HARLE-Davidson motocykly – Battery Caddy Bolt
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Dotčené motocykly obsahují západku baterie, která se může za obvyklých podmínek pro jízdu uvolnit. V případě, že k tomu dojde, svorník se může vrátit, čímž se baterie povolí k posunu polohy a poté se baterie ponechá v poloze, ve které může dojít k zakrytí baterie na baterie, aby se pokrylo addy baterie krytu, a odbrnění prostřednictvím pozitivního terminálu pro ochranu. Pokud k tomu dojde, může být baterie proti krytu krátká, což způsobuje jiskry a potenciálně požár, který by mohl způsobit úraz, který by vedl k zranění nebo úmrtí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Motorová vozidla Výrobek: HARLE-Davidson motocykly – Battery Caddy Bolt Značka: HARLEY-DAVIDSON Druh/číslo modelu: Vzor FD2 DYNA, vzor roku 2006 – motocykly postavené od 17. června 2005 do 6. února 2006
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0846/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Váleček pomocných zařízení na hnací hřídeli u vozidel skupiny Fiat pro osobní automobily
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko nehody nebo zranění v důsledku ztráty kontroly nad vozidlem. Je možné, že dojde k poruše hnacího hřídele, a to s tím, že tato část může poškodit tuto specifickou část. Pokud k tomu dojde, bude ovlivněna normální funkce motoru, což povede k možné ztrátě kontroly nad vozidlem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Motorová vozidla Výrobek: Váleček pomocných zařízení na hnací hřídeli u vozidel skupiny Fiat pro osobní automobily Značka: Fiat Druh/číslo modelu: Panda, Punto, Grande Punto, Idea a Stilo s 1.1, 1.2 a 1.4 8 V a s motorem 16V
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0847/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Letecká zbraní pro zbraně
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože délka projektilů s přísavkou je 29,55 mm oproti požadovaným 57 mm. výrobek nesplňuje požadavky směrnice o hračkách a příslušné evropské normy EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené orgánem

 
Popis:  Kategorie: Hračky Výrobek: Letecká zbraní pro zbraně Značka: Neznámý Druh/číslo modelu: Č. 338F1; čárový kód: 9910308745446
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0858/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Gumové mazací pryž – sada 10 grafitových tužek s varnou, pravítkem a 3 gumovými mazací pryž ve tvaru jahodníku, citronu a banánů
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože při zkoušce se dospělo k závěru, že varná pryž z roku 3 tvoří malé části, které by mohly být spolknuty. [Kromě toho může výrobek způsobit, že se spotřebitelé, zejména děti, považují za potraviny, a proto výrobek představuje hrozbu pro jejich život a zdraví.]
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Hračky Výrobek: Gumové mazací pryž – sada 10 grafitových tužek s varnou, pravítkem a 3 gumovými mazací pryž ve tvaru jahodníku, citronu a banánů Značka: NEELL Druh/číslo modelu: P 0105 A
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0860/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dalekohledy
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Binokulární dalekohledy obsahují chemické látky, které mohou mít karcinogenní a alergenní účinky.Jedna havárie byla hlášena v Polsku – po použití tohoto binokulární okupace se dítě dostalo do styku s dítětem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgánem

 
Popis:  Kategorie: Hračky Výrobek: Dalekohledy Značka: Neznámý Druh/číslo modelu: CHT 219408 NO 2129
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0857/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Sportovní oděv pro děti
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje riziko poškození zdraví, neboť není v souladu s platnými předpisy, podle nichž nelze oděvy pro malé děti navrhnout stahováním, funkčními nebo dekorativními řetězci v digestoři nebo v oblasti krku. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany dodavatele od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Oděvy Výrobek: Sportovní oděv pro děti Značka: HONGYUNDA Druh/číslo modelu: Článek 89196
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0842/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty – Pokročilé tvrdé na nohách
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje dibutyl-ftalát, který je v kosmetických přípravcích zakázán směrnicí 76/768/EHS.Dibutyl-ftalát může způsobit poškození plodu v těle matky a může představovat riziko poškození reprodukční schopnosti. Ftaláty mají negativní vliv na vývoj samčí/samičí reprodukční orgány. Zejména děti jsou zranitelné, protože jejich orgány vyvíjejí a mohou být těmito toxickými látkami nepříznivě ovlivněny.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené orgánem

 
Popis:  Kategorie: Kosmetika Výrobek: Lak na nehty – Pokročilé tvrdé na nohách Značka: Saly Hansen Druh/číslo modelu: Čárový kód 074170246780
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0843/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty – Diamond Shine
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje dibutyl-ftalát, který je v kosmetických přípravcích zakázán směrnicí 76/768/EHS.Dibutyl-ftalát může způsobit poškození plodu v těle matky a může představovat riziko poškození reprodukční schopnosti. Ftaláty mají negativní vliv na vývoj samčí/samičí reprodukční orgány. Zejména děti jsou zranitelné, protože jejich orgány vyvíjejí a mohou být těmito toxickými látkami nepříznivě ovlivněny.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené orgánem

 
Popis:  Kategorie: Kosmetika Výrobek: Lak na nehty – Diamond Shine Značka: Saly Hansen Druh/číslo modelu: Čárový kód 074170255409
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0844/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty – Mega Shine
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje dibutyl-ftalát, který je v kosmetických přípravcích zakázán směrnicí 76/768/EHS.Dibutyl-ftalát může způsobit poškození plodu v těle matky a může představovat riziko poškození reprodukční schopnosti. Ftaláty mají negativní vliv na vývoj samčí/samičí reprodukční orgány. Zejména děti jsou zranitelné, protože jejich orgány vyvíjejí a mohou být těmito toxickými látkami nepříznivě ovlivněny.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené orgánem

 
Popis:  Kategorie: Kosmetika Výrobek: Lak na nehty – Mega Shine Značka: Saly Hansen Druh/číslo modelu: Čárový kód 074170173130
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0850/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Odvlhčovač
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

V sedmi případech ústav IFS (ústav pro prevenci a náhradu škod) zjistil, že klimatizační zařízení je příčinou vzniku škod způsobených požárem. Požár vznikl v důsledku vadné izolace v kabelovém svazku motoru ventilátoru.
Dosud bylo hlášeno sedm případů vzniku požáru a jeden případ jiných škod.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení výrobku z trhu objednaného orgánem

 
Popis:  Kategorie: Klimatizační zařízení Výrobek: Odvlhčovač Značka: Euronástroje/CHIGO Druh/číslo modelu: typ CFZ0.8BDc, EAN 4010206898796
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0852/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Narovnávání železa
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


V zásobníkové šňůře je nedostatečná plocha průřezu vodičů;— izolace nevyhovuje požadavkům norem na dvojitou i zpevněnou izolaci;Není zajištěna ochrana proti náhodnému dotyku se základní izolací;— Vyvíječe, které se používá jako doplňková zateplení vnitřního drátu přepínače, není ve svém stanovisku zachováno kladnými prostředky;— produkt není správně označen;Návod k použití není k dispozici u spotřebiče.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s normami o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem

 
Popis:  Kategorie: Elektrická zařízení Výrobek: Narovnávání železa Značka: Meijin Druh/číslo modelu: TJ-638
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0853/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  6 μg/kg
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Plocha průřezu vodičů přívodní šňůry je nedostatečná;— izolace nevyhovuje požadavkům norem na dvojitou i zpevněnou izolaci;


— Vyvíječe, které se používá jako doplňková zateplení vnitřního drátu přepínače, není ve svém stanovisku zachováno kladnými prostředky;— produkt není správně označen;Návod k použití není k dispozici u spotřebiče.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s normami o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem

 
Popis:  Kategorie: Elektrická zařízení Výrobek: 6 μg/kg Značka: Sanheijuanfaqi (na výrobku), AIDELI (na obalu) Druh/číslo modelu: CDA-888
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0854/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zařízení na úsporu energie
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko elektrický šok proto, že:


— izolace vnitřní kabeláže se může poškodit, protože dráty nejsou pevné;Kontakty držitele světelného zdroje jsou přístupné při výměně zdroje světla;Není uplatňován žádný kotevní úchyt na ochranu drátů proti tažné síle a zkroucení.Tento výrobek představuje vážné riziko požárem, protože vnitřní kabely mohou převednout.Tento výrobek představuje vážné nebezpečí zranění, protože se svítidlo vysypává na svahu o sklonu 6 °.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s normami o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad

 
Popis:  Kategorie: Elektrická zařízení Výrobek: Zařízení na úsporu energie Značka: AURO LITE Druh/číslo modelu: HD2006
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0856/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vytápění ručnicových kolejnic
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí úrazu, protože spojovací prostředky z plastů se mohou rozbít a železniční ručník může spadnout.Jedna nehoda, při které má deset let chlapec o mrtvém bodě na hlavě, byla nahlášena příslušným orgánům. Dovozce si je vědom tří incidentů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Domácí spotřebiče Výrobek: Vytápění ručnicových kolejnic Značka: Svedbergs Druh/číslo modelu: Modely 450x690, 500x690, 500x1000, 500x1600 a 370x1600
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0861/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Suchý železo
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje:


— vážně ohroženo elektrický šok, protože během testů byly přístupné živé části;— vážné riziko požár z důvodu nedostatku tepelných pojistek a příliš malé části průřezu hlavního kabelu v síťovém kabelu.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad

 
Popis:  Kategorie: Elektrická zařízení Výrobek: Suchý železo Značka: EUROTEC Druh/číslo modelu: EU-5560
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0862/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Bezšňůrová kotle
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože živé části jsou přístupné v důsledku uvolnění fólie, která pokrývá tlačítko „zapnuto“/„vypnuto“.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad

 
Popis:  Kategorie: Domácí spotřebiče Výrobek: Bezšňůrová kotle Značka: SUNPOWER Druh/číslo modelu: 108 (je uvedeno na výrobku), GTM-132 (uvedeno na obalu)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0863/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Aplát 2-aštípený
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko elektrický šok proto, že:


— izolace drátů není vhodná (došlo k přeskoku),Vnitřní kabely a elektrické vedení se mohou dostat k poškození v důsledku existence ostrých hran a ostrých míst se šroubováním,Nejsou k dispozici žádné kotevní úchyty šňůry.Pokud je abnormální provoz testován, riziko požáru v důsledku požáru je tudíž rizikem požárem je rovněž přítomno.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad

 
Popis:  Kategorie: Domácí spotřebiče Výrobek: Aplát 2-aštípený Značka: LLOVEN Druh/číslo modelu: LV-37
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 50