Safety Gate - Most recent alerts    Full list

 
Всеки ден Европейската комисия получава сигнали от националните органи в ЕС/ЕИП относно опасни продукти, открити на техните пазари. Тези сигнали се изпращат чрез системата за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти — „Safety Gatek“. Те включват информация за вида на продуктите, рисковете и мерките, предприети на национално равнище, за да се предотврати или ограничи предлагането им на пазара. Седмичните доклади за сигналите са достъпни по-долу.

 
  Абонамент
за пълния седмичен доклад
  Персонализиране
на Вашия седмичен доклад
  Търсене на предупреждения
в базата данни за опасни продукти
  Статистика
създайте своя статистика за предупрежденията
 

Седмични доклади