Safety Gate: Rapid Alert System for dangerous non-food products - most recent alerts    Full list

 
Всеки ден Европейската комисия получава сигнали от националните органи относно опасни продукти, открити на техните пазари. Тези сигнали се изпращат чрез системата за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти — „Safety Gatek“. Те включват информация за вида на продуктите, рисковете и мерките, предприети на национално равнище, за да се предотврати или ограничи предлагането им на пазара. Седмичните доклади за сигналите са достъпни по-долу.

 
  Абонамент
за пълния седмичен доклад
  Персонализиране
на Вашия седмичен доклад
  Търсене на предупреждения
в базата данни за опасни продукти
  Статистика
създайте своя статистика за предупрежденията
 

Седмични доклади