Консулска закрила
Консулска закрила за граждани на Европейския съюз в чужбина

Консулска закрила

Всеки гражданин на ЕС, който се намира в държава, която не е членка на ЕС и в която неговата страна няма представителство, има право на закрила от дипломатическите или консулските служби на всяка друга държава от ЕС.

Гражданите на ЕС в такова положение имат право на закрила при същите условия като гражданите на съответната държава от Съюза.

Какъв вид помощ се оказва?

Когато гражданин на ЕС в такава ситуация иска помощ от посолството или консулството на друга държава от Съюза, той трябва да представи паспорт или лична карта като доказателство за своята националност. Ако тези документи са откраднати или изгубени, посолството може да приеме всяко друго доказателство.

Дипломатическите и консулските представителства, които оказват закрила, трябва да третират молителя като гражданин на страната членка, която представляват.

По принцип закрилата, предоставяна от посолства/консулства на държави от ЕС, включва:

  • помощ в случай на смърт;
  • помощ в случай на злополука или тежко заболяване;
  • помощ в случай на арестуване или задържане;
  • помощ за жертвите на насилие;
  • помощ и репатриране на граждани на Европейския съюз, намиращи се в затруднено положение.

Какво прави Европейската комисия в тази област (в обратен хронологичен ред)?

На 20 април 2015 г. държавите членки на ЕС приеха директивата относно консулската закрила за гражданите на ЕС, които живеят или пътуват извън ЕС. В директивата се изяснява кога и как граждани на ЕС, които имат проблеми в държава извън Съюза, имат право да получават помощ от посолства или консулства на други държави — членки на ЕС. Целта е да се улесни сътрудничеството между консулските служби и да се укрепи правото на европейските граждани на консулска закрила.

На 23 март 2011 г. Комисията публикува Съобщение относно консулската закрила, в което се прави равносметка на плана за действие за 2007-2009 г. и се представят мерките за следващите години.

Комисията също така създаде този уебсайт за консулската закрила за граждани. На него са предоставени полезна информация и данни за контакти с посолствата/консулствата на държавите от ЕС в страни извън Съюза.

След влизането в сила на Договора от Лисабон , тази закрила се предоставя по силата на членове 20 и 23 от Договора за функционирането на ЕС. Това право е залегнало и в член 46 от Хартата на основните права на ЕС.

Съобщението от март 2011 г. последва плана за действие на Комисията от декември 2007 г., съдържащ предложените мерки за 2007-2009 г. Планът бе насочен към засилване на консулската закрила и повишаване на осведомеността за това право сред гражданите.

През ноември 2006 г. Европейската комисия прие зелена книга относно дипломатическата и консулската закрила на граждани на ЕС в държави извън Съюза, в която са изложени идеи за укрепване на това право на гражданите.

Last update: 08/21/2018 Нагоре
Трябва да изберете страна от ЕС или извън него