Cale de navigare

PRIMA PAGINĂ
Domenii de politică
Sectoare
Cine este responsabil?
Concurența și viața dvs.
Cauze
În această secțiune:
Controlul ajutoarelor de stat
Legislație
Cauze
Analize de date și politici
Decizii fiscale
Cooperarea cu instanțele naționale
Plângeri

Controlul ajutoarelor de stat

Formular de plângere privind ajutoarele de stat

Pe această pagină puteți depune o plângere împotriva unui ajutor de stat presupus ilegal. Formularul este disponibil în 23 de limbi. Pentru a schimba limba, folosiți meniul derulant din colțul din dreapta sus al ecranului.

Care este temeiul juridic?

Regulamentul de procedură”: Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (care înlocuiește Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului) – JO L 248, 24.9.2015, p. 9-29.

Regulamentul de punere în aplicare”: Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei, astfel cum a fost modificat, printre altele, de Regulamentul (UE) nr. 372/2014 al Comisiei din 9 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 în ceea ce privește calcularea anumitor termene, gestionarea plângerilor și identificarea și protejarea informațiilor confidențiale (JO L 109, 12.4.2014, p. 14-22).

Cum pot stabili dacă o măsură constituie ajutor de stat?

În conformitate cu articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, „cu excepția derogărilor prevăzute de tratate, sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre”. Prin urmare, pentru a clasifica o măsură drept ajutor de stat, trebuie reunite următoarele cinci condiții:

  1. utilizarea resurselor publice
  2. avantajul economic
  3. selectivitatea (adică ajutorul favorizează anumite întreprinderi comerciale sau producerea anumitor bunuri)
  4. efectele asupra concurenței
  5. efectele asupra schimburilor comerciale dintre statele membre.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta, de asemenea ,Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Cine poate depune o plângere?

În temeiul articolului 24 din regulamentul de procedură, doar părțile interesate pot înainta plângeri pentru a informa Comisia în legătură cu orice presupus ajutor ilegal sau cu orice presupusă utilizare abuzivă a unui ajutor. În acest scop, persoanele fizice și juridice care înaintează o plângere în temeiul articolului 12 alineatul (1) și al articolului 24 alineatul (2) din regulamentul de procedură trebuie să demonstreze că sunt părți interesate în înțelesul articolului 1 litera (h) din regulamentul menționat. (A se vedea, în acest sens, și articolul 11a alineatul (1) din regulamentul de punere în aplicare).

Conform articolului 1 litera (h) din regulamentul de procedură, prin persoană interesată se înțelege „orice stat membru și orice persoană, întreprindere sau asociație de întreprinderi ale căror interese pot fi afectate de acordarea unui ajutor, în special beneficiarul ajutorului, întreprinderile concurente și asociațiile profesionale”.

De ce este obligatorie utilizarea formularului de plângere?

Articolul 24 alineatul (2) din regulamentul de procedură prevede obligativitatea utilizării unui formular de plângere. În temeiul articolului 11a alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare, părțile interesate au obligația de a completa formularul care figurează în anexa IV și de a furniza toate informațiile cu caracter obligatoriu care sunt solicitate în formular. Principalul său scop este de a facilita gestionarea plângerilor, asigurând faptul că toate informațiile relevante despre presupusul ajutor ilegal sau presupusa utilizare abuzivă a unui ajutor ajung la cunoștința Comisiei.

Comisia poate scuti partea interesată, pe baza unei cereri motivate a acesteia, de obligația de a furniza unele dintre informațiile solicitate în formular (articolul 11a alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare). Plângerile se depun în una dintre limbile oficiale ale Uniunii [articolul 11a alineatul (3) din regulamentul de punere în aplicare].

Comisia va cere reclamanților care au comunicat informații incomplete să își facă punctele de vedere cunoscute într-un termen stabilit. Dacă răspunsul nu parvine în termenul stabilit, se consideră că plângerea a fost retrasă.

Cum pot trimite plângerea?
Există două modalități:
  1. Puteți descărca formularul de plângere și îl puteți trimite fie imprimat, prin poștă, fie prin e-mail.
  2. De asemenea, puteți completa formularul on-line și îl puteți trimite on-line prin intermediul site-ului nostru. Vă rugăm să nu trimiteți plângerea prin poștă sau prin fax dacă aceasta a fost deja trimisă prin e-mail sau on-line.

Vă rugăm să transmiteți o versiune neconfidențială a plângerii, fără secrete de afaceri sau alte informații confidențiale.

Ce se întâmplă după ce trimit plângerea?

Veți primi o confirmare de primire, în termen de 15 zile lucrătoare. Comisia va examina informațiile furnizate și vă va informa cu privire la rezultat cât mai curând posibil (a se vedea secțiunea 9 privind „Reclamațiile” din Codul celor mai bune practici de desfășurare a procedurilor de control al ajutoarelor de stat).

Versiunea neconfidențială a plângerii poate fi înaintată statului membru vizat pentru a prezenta observații. Veți fi informat cu privire la investigația Comisiei.

Ce departament/serviciu va trata plângerea?

În cadrul Comisiei, plângerile cu privire la ajutoarele de stat sunt procesate în mod descentralizat de către serviciile responsabile. Pentru mai multe informații, consultați lista de contacte.

Pot să introduc o acțiune în fața unei instanțe naționale?

Obligația statelor membre de a notifica ajutorul de stat planificat („clauza de standstill”) are efect direct, ceea ce înseamnă că părțile afectate de ajutorul de stat acordat nerespectând obligația de standstill („ajutor ilegal”) pot introduce acțiuni directe în fața instanțelor naționale. Prin urmare, persoanele fizice sau juridice ale căror interese au fost lezate de un ajutor de stat presupus ilegal pot sesiza instanțele naționale, care trebuie să evalueze cazul indiferent de existența unei proceduri paralele în fața Comisiei. Acțiunile în fața instanțelor naționale pot oferi o cale de atac importantă, care poate aduce imediat ajutor reclamantului afectat de un ajutor de stat ilegal. Printre căile de atac disponibile în fața instanțelor naționale se numără: împiedicarea plății ajutoarelor ilegale recuperarea ajutoarelor ilegale (indiferent de compatibilitate) recuperarea dobânzilor corespunzătoare unei perioade de ilegalitate despăgubiri pentru concurenți și alți terți și măsuri provizorii împotriva ajutoarelor ilegale.

Cu toate acestea, Comisia nu poate oferi consiliere privind procedurile naționale care pot fi utilizate pentru cazuri individuale. Informații suplimentare privind aplicarea legislației în materie de ajutoare de stat de către instanțele naționale


Linkuri utile

  
Înapoi la prima pagină