Navigointipolku

ETUSIVU
Kilpailupolitiikan pääalueet
Toimialat
Vastuutahot
Lisää kilpailusta
Asiat
Tässä osiossa:
Valtiontukien valvonta
Lainsäädäntö
Asiat
Raportteja ja tilastoja
Veropäätökset
Yhteistyö kansallisten tuomioistuinten kanssa
Kantelut

Valtiontukien valvonta

Valtiontuen kantelulomake

Tällä sivulla voit tehdä oletettua sääntöjenvastaista valtiontukea koskevan kantelun. Kantelulomake on saatavilla 23 kielellä. Voit valita haluamasi kielen sivun oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta.

Kantelumenettelyn oikeusperusta

"Menettelyasetus": Neuvoston asetus (EU) 2015/1589, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (jolla korvataan neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999)) (EUVL L 248, 24.9.2015, s. 9–29).

Täytäntöönpanoasetus”: Komission asetus (EY) N:o 794/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, sellaisena kuin se on muutettuna muun muassa asetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta tiettyjen määräaikojen laskemisen, kantelujen käsittelyn ja luottamuksellisten tietojen yksilöimisen ja suojelun osalta 9 päivänä huhtikuuta 2014 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 372/2014 (EUVL L 109, 12.4.2014, s. 14–22).

Miten voin päätellä, onko toimenpide valtiontukea?

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa määrätään, että "jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan". Näin ollen seuraavien viiden ehdon on täytyttävä, jotta toimenpide voidaan luokitella valtiontueksi:

  1. Valtion varojen käyttö
  2. Taloudellinen hyöty
  3. Tuen valikoivuus (tuella suositaan tiettyjä yrityksiä tai tiettyjen tavaroiden tuotantoa)
  4. Vaikutus kilpailuun
  5. Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Lisätietoa on myös komission tiedonannossa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valtiontuen käsitteestä.

Kuka voi tehdä kantelun?

Menettelyasetuksen 24 artiklan mukaan vain asianomaiset osapuolet voivat tehdä kantelun ilmoittaakseen komissiolle väitetystä sääntöjenvastaisesta tuesta tai tuen väärinkäytöstä. Tätä tarkoitusta varten luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka tekee kantelun menettelyasetuksen 12 artiklan 1 kohdan ja 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on osoitettava olevansa kyseisen asetuksen 1 artiklan h alakohdassa tarkoitettu asianomainen osapuoli (ks. myös täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan 1 kohta).

Menettelyasetuksen 1 artiklan h alakohdassa olevan määritelmän mukaan asianomaisella osapuolella tarkoitetaan ”jäsenvaltiota, henkilöä, yritystä tai yritysten yhteenliittymää, jonka etuihin tuen myöntäminen voi vaikuttaa, erityisesti tuensaajaa, kilpailevia yrityksiä ja alan järjestöjä”.

Miksi kantelulomakkeen käyttäminen on pakollista?

Menettelyasetuksen 24 artiklan 2 kohdassa tehdään kantelulomakkeen käyttäminen pakolliseksi. Täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan 2 kohdan mukaan asianomaisten osapuolten on täytettävä liitteessä IV oleva lomake ja annettava kaikki siinä pyydetyt pakolliset tiedot. Lomakkeen päätavoitteena on helpottaa kantelujen käsittelyä varmistamalla, että komissio saa kaikki asian kannalta oleelliset tiedot, jotka koskevat väitettyä sääntöjenvastaista tukea tai tuen väärinkäyttöä.

Komissio voi jonkin asianomaisen osapuolen perustellusta pyynnöstä vapauttaa tämän velvoitteesta toimittaa joitakin lomakkeessa vaadituista tiedoista (täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan 2 kohta). Kantelut on tehtävä jollakin unionin virallisella kielellä (täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan 3 kohta).

Komissio pyytää kantelijoita, jotka ovat toimittaneet puutteelliset tiedot, esittämään näkökantansa tietyssä määräajassa. Jos vastausta ei saada määräajassa, kantelu katsotaan peruutetuksi.

Miten kantelun voi lähettää?
Kantelun voi lähettää eri tavoin:
  1. voit ladata kantelulomakkeen ja lähettää sen joko tulostettuna postitse tai sähköpostitse
  2. tai voit täyttää verkkolomakkeen ja lähettää sen sähköisessä muodossa verkkosivustomme kautta. Jos kantelu on jo lähetetty sähköpostitse tai käyttäen verkkolomaketta, sen lähettäminen postitse tai faksilla ei ole tarpeen.

Jos kantelu sisältää liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja, toimita siitä myös versio, josta luottamukselliset tiedot on poistettu.

Kantelun käsittely

Kantelusta lähetetään vastaanottoilmoitus viidentoista työpäivän kuluessa. Komissio tutkii toimitetut tiedot ja ilmoittaa tutkinnan lopputuloksesta mahdollisimman nopeasti (ks. valtiontuen tarkastusmenettelyissä sovellettavien käytännesääntöjen jakso 9 "kantelut").

Kantelu voidaan toimittaa jäsenvaltiolle, jotta tämä voi esittää siitä huomautuksensa. Jäsenvaltiolle ei toimiteta kantelun luottamuksellisia tietoja. Kantelun tekijä pidetään ajan tasalla tutkimuksen etenemisestä.

Mikä komission pääosasto/yksikkö käsittelee kantelun?

Valtiontukea koskevat kantelut käsitellään komissiossa hajautetusti asiasta vastuussa olevissa osastoissa. Lisätietoja: ks. yhteystiedot.

Voinko viedä asian kansalliseen tuomioistuimeen?

EU:n jäsenvaltioiden velvollisuudella ilmoittaa suunnitelluista valtiontuista komissiolle on välitön oikeusvaikutus (jäsenvaltion toimenpidekielto – "standstill obligation"). Tämä tarkoittaa sitä, että osapuolet, joihin toimenpidekiellon rikkominen ja näin myönnetty valtiontuki ("sääntöjenvastainen tuki") vaikuttavat, voivat viedä asian kansalliseen tuomioistuimeen. Näin ollen yksityishenkilöt tai yhteisöt, joiden etuihin oletettu sääntöjenvastaisesti myönnetty tuki on vaikuttanut kielteisesti, voivat panna asian vireille kansallisessa tuomioistuimessa, jonka on käsiteltävä asia riippumatta mahdollisesta komission käynnistämästä menettelystä. Kansallisissa tuomioistuimissa nostetut kanteet tarjoavat tärkeän ja nopean muutoksenhakukeinon sääntöjenvastaisen valtiontuen vaikutuspiiriin kuuluville kantelun tekijöille. Kansallisissa tuomioistuimissa saatavilla olevia oikeussuojakeinoja ovat seuraavat: sääntöjenvastaisen tuen maksamisen estäminen, sääntöjenvastaisen tuen takaisinperintä (riippumatta siitä, soveltuuko tuki sisämarkkinoille), sääntöjenvastaisuudesta maksettava korko, vahingonkorvaukset kilpailijoille ja muille kolmansille ja sääntöjenvastaista tukea koskevat välitoimet.

Komissio ei kuitenkaan voi antaa neuvoja kansallisista menettelyistä yksittäisissä tapauksissa. Lisätietoa valtiontukisääntöjen soveltamisesta kansallisissa tuomioistuimissa


Linkkejä

  
Takaisin etusivulle