Cesta

ÚVODNÍ STRÁNKA
Oblasti politiky
Odvětví
Kdo je odpovědný?
Hospodářská soutěž a vy
Případy
V této části:
Kontrola státní podpory
Legislativa
Případy
Analýza strategických údajů
Daňová rozhodnutí
Spolupráce s vnitrostátními soudy
Stížnosti

Kontrola státní podpory

Formulář stížnosti na státní podporu

Na této stránce můžete podat stížnost na poskytnutí údajně protiprávní státní podpory. Formulář existuje ve 23 jazycích. Požadovaný jazyk zvolte z nabídky v pravém horním rohu.

Jaký je právní základ?

Procesní nařízení: Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (nahrazuje nařízení Rady č. 659/1999), Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 9.

Prováděcí nařízení: Nařízení Komise (ES) č. 794/2004, pozměněné mimo jiné nařízením Komise (EU) č. 372/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o výpočet určitých lhůt, vyřizování stížností a označování a ochranu důvěrných informací, Úř. věst. L 109, 12.4.2014, s. 14.

Jak poznám, že se jedná o státní podporu?

Ustanovení čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že podpora poskytovaná v jakékoli formě členským státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, je, pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy, neslučitelná s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak. Má-li být proto opatření označeno za státní podporu, musí být splněno všech těchto pět podmínek:

  1. použití státních prostředků
  2. hospodářská výhoda
  3. selektivnost (tj. podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby)
  4. vliv na hospodářskou soutěž
  5. vliv na obchod mezi členskými státy

Další informace najdete ve sdělení Komise k pojmu státní podpory, jak je uveden v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Kdo může stížnost podat?

Stížnost s cílem informovat Komisi o údajné protiprávní podpoře a o údajném zneužití podpory mohou podle článku 24 procesního nařízení podat pouze zúčastněné strany. Fyzické a právnické osoby podávající stížnost podle čl. 12 odst. 1 a čl. 24 odst. 2 procesního nařízení musí za tímto účelem prokázat, že jsou zúčastněnými stranami ve smyslu čl. 1 písm. h) uvedeného nařízení. (viz též čl. 11a odst. 1 prováděcího nařízení).

Zúčastněné strany jsou v čl. 1 písm. h) procesního nařízení definovány jako „kterýkoliv členský stát, osoba, podnik nebo sdružení podniků, jejichž zájmy by mohly být ovlivněny poskytnutím podpory, zejména příjemce podpory, konkurenční podniky a profesní sdružení“.

Proč se musí stížnost podávat pouze na daném formuláři?

Povinnost používat při podávání stížnosti formulář zavedl čl. 24 odst. 2 procesního nařízení. Podle čl. 11a odst. 2 prováděcího nařízení jsou zúčastněné strany povinny řádně vyplnit formulář uvedený v příloze IV a poskytnout všechny v něm požadované povinné informace. Hlavním smyslem formuláře je zjednodušit vyřizování stížností, jelikož Komise obdrží ve věcech údajné protiprávní podpory nebo zneužití podpory všechny relevantní informace.

Na základě odůvodněné žádosti, kterou podá zúčastněná strana, může Komise od povinnosti poskytnout některé formulářem požadované informace upustit (čl. 11a odst. 2 prováděcího nařízení). Stížnost musí být podána v jednom z úředních jazyků Evropské unie (čl. 11a odst. 3 prováděcího nařízení).

Stěžovatele, jenž předloží neúplné informace, Komise požádá, aby chybějící informace doplnil ve stanovené lhůtě. Pokud tak stěžovatel neučiní, považuje se stížnost za staženou.

Jak mohu stížnost podat?
Jsou dva způsoby:
  1. formulář stížnosti si můžete stáhnout a vyplněný ho poslat buď v tištěné podobě poštou, nebo v elektronické formě e-mailem
  2. formulář můžete vyplnit online a poslat ho prostřednictvím našich stránek. Pokud jste stížnost zaslali elektronicky e-mailem nebo vyplnili online formulář, neposílejte ji ještě poštou nebo faxem.

Ve formuláři stížnosti neuvádějte žádné důvěrné informace. např. obchodní tajemství.

Jaký je další postup po předložení stížnosti?

Do 15 pracovních dnů obdržíte potvrzení o přijetí stížnosti. Komise přezkoumá předložené informace a výsledek vám sdělí co nejdříve (viz oddíl 9 týkající se stížností v Kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory).

Verze vaší stížnosti bez důvěrných informací může být zaslána k vyjádření členskému státu. O průběhu vyšetřování Komise budete průběžně informováni.

Kdo se bude vyřízením stížnosti zabývat?

V Komisi se stížnosti na státní podporu vyřizují decentralizovaně, což znamená, že se jimi zabývá příslušné ředitelství. Více informace najdete v seznamu kontaktů.

Mohu se v dané věci obrátit na vnitrostátní soud?

Povinnost členských států oznámit plánovanou státní podporu Komisi („povinnost pozastavení“) má přímý účinek, což znamená, že strany, které ovlivňuje státní podpora poskytnutá v rozporu s ustanovením o pozastavení („protiprávní podpora“), se mohou obrátit přímo na vnitrostátní soudy. Proto každá fyzická či právnická osoba, jejíž zájmy byly nepříznivě ovlivněny údajnou protiprávní podporou, mohou věc předložit vnitrostátním soudům, které musí případ posoudit bez ohledu na to, zda ve stejné věci postupuje současně i Komise. Řízení u vnitrostátních soudů totiž může nabídnout důležité opravné prostředky, které stěžovali poškozenému protiprávní státní podporou poskytnou okamžitou pomoc. Opatření vnitrostátních soudů mohou zahrnovat: zastavení výplaty protiprávní podpory, navrácení protiprávní podpory (bez ohledu na její slučitelnost), vymáhání úroků z protiprávní podpory, náhradu škody pro konkurenty a další třetí strany a prozatímní opatření proti protiprávní podpoře.

Komise však nemůže poskytovat poradenství ohledně vnitrostátních postupů v jednotlivých případech. Více informací o tom, jak vnitrostátní soudy uplatňují právní předpisy o státní podpoře, najdete na této stránce.


Související odkazy

  
Zpět na úvod