Navigation path

Förstasida
Vad menas med konkurrenspolitik?
Varför är konkurrenspolitiken viktig för konsumenterna?
Vilken roll har kommissionen i konkurrenspolitiken?
EU-institutionerna och konkurrenspolitiken
Kontakt

Konsumenten i centrum

Statligt stöd till företag

Ibland går staten in med offentliga medel för att hjälpa lokala branscher eller enskilda företag. De här företagen får då en orättvis fördel gentemot företag i andra EU-länder. Stödet skadar med andra ord konkurrensen och snedvrider handeln.

Kommissionen ska se till att detta inte händer. Statligt stöd är bara tillåtet, om det verkligen ligger i allmänhetens intresse och om hela samhället eller hela ekonomin vinner på det.

För mer information om kommissionens roll när det gäller tillämpningen av EU-reglerna om statligt stöd se artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


Hur avgör kommissionen om ett stöd är tillåtet?

Först måste följande frågor besvaras:

  • Har statliga myndigheter gett något stöd? (T.ex. i form av bidrag, ränte- och skattelättnader, garantier, andelar i företag eller inköp av varor och tjänster på förmånliga villkor.)
  • Kan stödet påverka handeln mellan EU-länder? (Stöd på högst 200 000 euro till företag under en treårsperiod anses inte påverka handeln inom EU.)
  • Är stödet selektivt – går det bara till vissa företag eller branscher eller företag i vissa regioner? (Allmänna åtgärder i exempelvis skattelagstiftningen eller arbetsrätten är inte selektiva eftersom de gäller för alla.)
  • Har konkurrensen snedvridits eller kan den komma att snedvridas?

Om ja, måste kommissionen förbjuda stödet – utom om man kan visa att det är förenligt med den inre marknaden.

Exempel

Tillåtet (av gemensamt intresse för EU) – stöd som ska bidra till att utveckla missgynnade regioner, främja små och medelstora företag eller forskning och teknisk utveckling, skydda miljön eller främja utbildning, sysselsättning eller kultur.

Inte tillåtet – allmänna investeringsstöd till stora företag utanför klart begränsade missgynnade regioner, exportbidrag och stöd som finansierar bolagets driftskostnader (verksamhetsstöd).

Stöd på högst 200 000 euro till företag under en treårsperiod anses inte utgöra statligt stöd, eftersom de inte är så stora att de kan påverka handeln mellan EU-länderna. Denna regel gör att kommissionen kan koncentrera sig på viktigare ärenden.


Bevakning av statligt stöd

EU-länderna måste informera kommissionen om alla planerade stödåtgärder i form av pengar eller andra åtgärder innan de beviljar dem.

Av alla anmälda stöd godkänner kommissionen cirka 85 % redan efter en preliminär bedömning.

En formell granskning krävs bara i tvistiga ärenden. Beslut om en sådan granskning meddelas i EU:s officiella tidning och i kommissionens register över ärenden om statligt stöd på Internet. Du kan lämna synpunkter på ett stöd som berör dig. Kommissionen tar hänsyn till alla aspekter innan man fattar ett slutligt beslut.

Kommissionen granskar även stöd som man inte har fått någon officiell information om (otillåtet stöd), utan som man har fått reda på genom egna undersökningar, klagomål från företag eller enskilda eller rapportering i medierna. Om kommissionen anser att stödet strider mot EU-lagstiftningen och principen om fri konkurrens, uppmanas myndigheterna att stoppa stödet och att återkräva det stöd som redan har getts.


Statistik

Kommissionens resultattavla för statligt stöd innehåller statistik om hur mycket stöd och vilket slag av stöd som varje EU-land ger.

Det visar sig att det mesta av det stöd som tidigare beviljades enskilda företag eller branscher numera går till verksamheter som är av gemensamt intresse för EU och därmed bidrar till att göra EU:s ekonomi mer konkurrenskraftig på världsmarknaden.


Vad gör kommissionen åt finanskrisen?

Kommissionen försöker att se till att EU-ländernas nationella åtgärder inte hämmar konkurrensen utan tar hänsyn till ett bredare europeiskt perspektiv.

EU:s regler om statligt stöd ska hindra länderna från att överträffa varandra i att ge företag i det egna landet dyrbar ekonomisk hjälp och på så sätt missgynna sunda företag.

Tillfälliga regler för stöd till banker

Kommissionen är medveten om att EU-länderna ibland måste vidta åtgärder för att möta problem i finanssektorn och har därför tagit fram särskilda tillfälliga regler för stöd till banker.

Enligt reglerna får bankerna inte ta emot statligt stöd utan att själva vidta åtgärder för att lösa sina problem.

Tillfälliga regler för andra företag

För att ge EU-länderna extra utrymme för att motverka kreditåtstramningens effekter har kommissionen infört tillfälliga regler som gäller till slutet av 2010 och som bland annat tillåter

  • begränsat stöd på högst 500 000 euro per företag
  • statliga garantier för lån till lägre ränta
  • subventionerade lån (framför allt för miljövänliga produkter).

Se även EU-lagstiftning om statligt stöd

Mer information om EU:s regler om statligt stöd


  
Föregående Till början Nästa